Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Pál apostol bajba kerül Jeruzsálemben

  8. tanulmány  

Nyomtatás

Isten meg tudja védeni szolgáit Sátán minden gonosz tervétől, melyeket bántásukra kieszelt.

VASÁRNAP

Jeruzsálem felé gyalogolva Pál apostol fejében sok olyasmi járt, ami elszomorította. Nagyon bánkódott, amiért a zsidók többsége nem szereti Jézust. Megölték Őt a keresztfán és még ma is gyűlölik. Pál segíteni akart nekik megszeretni Jézust és engedelmeskedni neki, de biztos volt benne, hogy nem fognak hallgatni rá.

Az apostol szomorúan gondolt arra is, hogy ő is mennyire gyűlölte és üldözte a keresztényeket. Most azonban már ő is keresztény, és a zsidók őt gyűlölik és üldözik.

A jeruzsálemi keresztényekre és vezetőikre is szomorúan gondolt Pál apostol. Nagyon szerette őket, a többségük viszont nem szerette őt, mert a pogányokért munkálkodott. Ez is nagyon elszomorította az apostolt.

Üdvözölték a gyülekezet vezetői Pált, amikor Jeruzsálembe érkezett? ApCsel 21:17.

Az apostol másnap találkozott az egyház vezetőivel. Az összejövetel elején átadta nekik a pogány-keresztények által adományozott pénzt.

Sok pogány-keresztény nagyon szegényen élt. Az élelemre és ruházkodásra való pénzüket is odaadták. Szívesen tették, hiszen így kimutathatták szeretetüket jeruzsálemi keresztény testvéreik iránt.

Örömet okoz az ilyen önzetlen adakozás? ApCsel 20:35.b.

HÉTFÖ

Pál apostol találkozott a jeruzsálemi gyülekezet vezetőivel. Éppen most adta át nekik pogány-keresztények által küldött adományokat.

A vezetőknek tetszett a nagylelkű ajándék. Pál mégis csalódottan látta, mennyire nem értik még mindig, hogy a pogány-keresztények szereti őket, Isten pedig velük együtt a pogányokat is nagyon szereti.

Mit mondott el Pál apostol a jeruzsálemi véneknek? ApCsel 21:19.

A Szentlélek segítette Pált a pogányokért Efézusban, Korinthusban és sok más helyen végzett missziós munkájáról szóló beszámolóban. A vezetők végre megértették, hogy Pál apostol Isten rendelése szerint dolgozott, Aki végig segítette őt.

Mit kellett volna a gyülekezet vezetőinek azonnal tenniük? Be kellett volna ismerniük, hogy addig tévesen gondolkodtak pogányokról. Bocsánatot kellett volna kérniük Páltól, amiért annyira ellenségesek voltak vele és megnehezítették munkáját. A vele való közös munkát kellett volna tervezniük. Mégsem ezt tették.

Sőt, inkább azzal kezdték vádolni az apostolt, hogy rossz érzéseket táplál a zsidó-keresztényekkel szemben. Úgy döntöttek, Pálnak úgy kell dolgoznia, ahogyan az szerintük a legjobb. Úgy szerették ezek az emberek egymást, ahogyan Jézus meghagyta nekik? Jn 15:12.

KEDD

A jeruzsálemi gyülekezet vezetői Pál apostolt okolták a gyülekezet gondjai miatt. Szerintük az apostolnak meg kell tennie valamit, amivel bizonyítja, hogy nem akarja a zsidókat szokásaik gyakorlásában akadályozni. Ezért arra kérték Pált, hogy megtisztulásáért másik négy emberrel együtt menjen el a templomba áldozatot bemutatni.

Vajon miért kérték erre az apostolt? Mert féltek az üldöztetéstől. Pál azt hirdette a pogányoknak, hogy mivel Jézus már meghalt, az embereknek nem kell többé áldozatot bemutatniuk a templomban.

A keresztény gyülekezet vezetői tudták, hogy az apostol igazat beszél. Ám azt is tudták, hogy ha nem visznek többé áldozatot a templomba, a Jézust nem szerető zsidók üldözni fogják őket. Azt remélték, ha a zsidók meglátják Pál apostolt és a másik négy férfit áldozni a templomban, abbahagyják a zaklatásukat.

Az apostol elgondolkodott, mit is tegyen. Mennyire szeretett volna békésen együtt dolgozni a gyülekezet vezetőivel! Tudta, Isten művének nem tesz jót, hogy így éreznek pogányból lett testvéreik iránt. De vajon megtegye, amire a vezetők kérték?

Aztán ez jutott eszébe: „Ha tehetek valamit e nagy gond megoldásáért, hát megteszem.”

Olvassuk el a Róm 12:18. igeverseket! Minden meg kell tennünk, hogy békében élhessünk másokkal? Abban is biztosnak kell azonban lennünk, hogy Isten szerint járunk el a békesség érdekében?

SZERDA

Nem Isten terve volt, hogy Pál apostol elmenjen a négy másik férfival a templomba és segítsen nekik áldozatot bemutatni. A gyülekezet vezetői nem voltak tisztában vele, mennyire veszélyes a tervük és milyen nagy bajt okoznak vele. Tudod, miért volt rossz ötlet a tervük?

Nagyon sok zsidó érkezett abban az időszakban Jeruzsálembe egy nagy ünnepségsorozatra a világ minden tájáról. Sok ezren ismerték Pál apostolt. Néhányan kifejezetten gyűlölték és más városokban is ártottak már neki. Ha meglátják őt a templomban, bizonyosan meg is ölik. Pálnak nem lett volna szabad olyan helyre mennie, ahol ekkora veszélynek van kitéve. A terv tehát egyáltalán nem volt bölcsnek mondható.

Pál apostol azért jött Jeruzsálembe, hogy segítsen a zsidóknak megszeretni pogányból lett keresztény testvéreiket. Szerette és tisztelte a gyülekezet vezetőit annak ellenére is, hogy ő nem szerették annyira, mint kellett volna. Pál együtt akart dolgozni velük és megszüntetni a viszálykodást, a rossz érzéseket. Ezért hát beleegyezett, hogy együttműködik velük.

Békesség helyett azonban Pál apostol még nagyobb bajba került. Mi történt vele, amikor néhány nappal később a négy férfival a templomban tartózkodott? ApCsel 21:27-28.

Mi történik vajon most az apostollal?

CSÜTÖRTÖK

Néhány zsidó, aki gyűlölte Pál apostolt, észrevette őt a templomban. Hazugságokat kiáltoztak róla és a többieket is segítségül hívták a megölésére.

Nagyon hamar óriási tömeg gyűlt Pál köré. Mit tettek vele? ApCsel 21:30.

Claudius, a rómaiak jeruzsálemi helyőrségének parancsnoka is odasietett katonáival. Amikor a nép észrevette közeledni őket, abbahagyták Pál bántalmazását.

Claudius megparancsolta katonáinak, hogy verjék láncra Pál apostolt, majd megkérdezte: - Ki ez az ember és mit követett el?

A feldühödött tömeg annyifélét kiáltozott egyszerre, hogy az ezredes egy szót sem értett belőle. Ezért úgy döntött, a helyőrség várába viszi Pál apostolt.

Hogyan védték meg a katonák Pált a vad, kegyetlen csőcseléktől? 35-36. v.

Mielőtt az épületbe léptek volna, Pál megkérte a parancsnokot, engedje őt a néphez szólni.

Claudius beleegyezett. Pál apostol tehát a lépcső tetején állva elkezdte mondani a tömegnek, miért szereti Jézust. Néma csöndben hallgatták, míg elmesélte hogyan szólította meg Jézus a damaszkuszi úton. Mit tettek azonban, amikor a pogányokért végzett munkájáról kezdett beszélni? ApCsel 22:22-23.

Claudius ezért megparancsolta, hogy azonnal vigyék be Pált a várba. Az apostol tehát most fogoly volt.

PÉNTEK

Pál apostol rab volt Jeruzsálemben. A római helyőrség parancsnoka, Claudius tudni akarta, miért gyűlölik annyira őt a zsidók. Valami rosszat tett talán, amiért büntetést érdemel? Claudiusnak fogalma sem volt róla.

Ezért másnap megengedte, hogy a zsidó vezetők beszéljenek Pállal. Ám rövidesen annyira feldühödtek, hogy Claudiusnak ismét el kellett vitetnie onnan Pált, nehogy baja essen.

Éjszaka Pál apostol nagyon búslakodott a zavargás miatt, amibe belekerült. Isten ismerte az érzéseit. Ki jött el hozzá a börtönbe és mit mondott neki? ApCsel 23:11.

Jézus megígérte az apostolnak, hogy egy napon majd Róma népének is beszélhet Őróla. Pál már nagyon régóta vágyott erre, és Jézus ígérete most nagy vigaszt nyújtott neki.

Claudius tudta, hogy Pálnak nem biztonságos Jeruzsálemben maradnia. Ezért éjszaka lóra ültette az apostolt és Félix kormányzóhoz küldte, aki Cezáreában élt. Nagyszámú katonai kísérettel biztosította Pál védelmét.

Félix később végighallgatta, miért került Pál börtönbe. Világosan látta, hogy az apostol semmi rosszat nem tett. A kormányzó azonban félt Pál apostolt szabadon engedni, mert tartott a zsidók haragjától. Így hát továbbra is börtönben tartotta az apostolt. Mit parancsolt meg Pál őreinek? ApCsel 24:23.

 További elmélkedésre:

  • Szerette Pál apostol azokat, akik annyi bajt okoztak neki? Könnyű szeretni azokat, akik nem kedvesek velünk? Ki segít, hogy mégis tudjuk szeretni őket?

  • Neheztelnünk kell vajon azokra, akik nem értenek egyet velünk?

  • Szeretnünk kell a gyülekezetünket, és mindent megtenni, hogy együtt tudjunk dolgozni?

  • Ki segített Pál apostolnak mindig bátran viselkedni és igazat szólni? Neked kis segít mindig őszintének lenni?

  • Miért nem engedte Félix kormányzó szabadon Pál apostolt? Visszatarthat-e bármi is bennünket attól, hogy helyesen cselekedjünk?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy vigyáztál Pál apostolra, amikor oly sokan gyűlölték őt! Kérlek, rám is vigyázz és segíts, hogy mindig mindenkivel jóindulatú legyek. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A nyúl

 

Ugye nem volt nehéz kitalálni múlt heti feladványukat? A nyuszi az az állat, amit mindnyájan szeretünk. Talán vadnyulat is láttál már a természetben, vagy simogattál az állatkereskedésben.

Tudtad, hogy a házinyúlon kívül mezei nyúl is létezik? A mezei nyúl nagyon hasonlít háziasított rokonához, mégsem egészen egyformák. A mezei nyúl általában nagyobb termetű és a füle is hosszabb.

Születésükkor különböznek a leginkább. A házinyúl csukott szemmel és szinte szőrtelenül születik. Mamája hetekig gondozza, míg önállóan nem tud gondoskodni magáról. A mezei nyúl kicsinyének viszont születéskor azonnal kinyílik a szeme és lát is vele. Testét már szőr borítja, így igen rövid időn belül elhagyja a fészket és önállóan gondoskodik magáról.

Mindkét fajta nyuszi ugyanazokat a dolgokat kedveli. Fűvel, virágokkal, levelekkel, rügyekkel, fakéreggel, és gallyakkal táplálkoznak. Ha legközelebb nyulat látsz, figyeld meg, hogyan és mit eszik!

Próbáltál már egy házi, vagy mezei nyuszi közelébe menni? Nem könnyű, ugye? Vajon miért? Mert nagyon éles a fülük és a szemük. Így már messziről észrevesznek. Ez jó dolog, mert sok ellenségük van, és ezek a képességeik segítenek megőrizni biztonságukat.

Nem elég azonban csupán tudni, hogy a közelben veszély leselkedik. Azonnal el kell indulni és nagyon gyorsan kell futni, hogy biztonságos helyre érjen a nyuszi. Bár nem túl nagy állatok, a mezei és a házinyúlnak is igen hosszú a lába, ami segíti a gyors futásban.

Nagyon fontos leckét tanulhatunk meg a tapsifülesektől. Amikor bajban vagyunk, és Sátán valami rosszra akar rávenni bennünket, nagyon fontos azonnal Jézus segítségét kérni. Mi nem vagyunk sem elég erősek, sem elég bölcsek, hogy egyedül győzzünk Sátán fölött. Jézus viszont az, és mindig segíteni fog nekünk, ha megkérjük rá.

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?