Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézusért énekelni

  3. tanulmány  

Nyomtatás

Ha bátran és örömmel viseljük a megpróbáltatásokat, a többiek látni fogják, hogy valóban szeretjük Jézust és Őbenne bízunk.

VASÁRNAP

Pál és Barnabás sok helyre ellátogattak és beszéltek a pogányoknak Jézusról. Nem volt könnyű dolguk, igaz? Ikónium és Listra lakói meg akarták ölni őket. Ezért egy darabig másik városban dolgoztak.

Később Pál és Barnabás visszamentek meglátogatni a városokat, ahol azelőtt prédikáltak. Mindenhol gyülekezetet alapítottak és bátorították a keresztényeket, hogy hűségesek maradjanak Istenhez. Aztán hajóra szálltak és visszatértek Antiókhiába a gyülekezethez, mely missziós munkára küldte őket.

Mit csinált Pál és Barnabás Antiókhiába érve? ApCsel 14:27.

A két apostol nem feledkezett meg az általuk alapított gyülekezetekről. Mit mondott egy idő után Pál apostol Barnabásnak? ApCsel 15:36.

Barnabásnak tetszett Pál terve és szerette volna, ha János Márk ismét velük tart. Pál azonban elutasította ezt, mert Márk már egyszer otthagyta őket, amikor gondok adódtak. Mit tettek végül? 39-41. v.

Pál nem tudta, hogy János Márk megtanult az Úrban bízni, és ezúttal már Isten hűséges munkása volt. Amikor később hallott erről, Pál örült, hogy Barnabás adott még egy esélyt Márknak a missziós munkára.

Pál és Silás egy darabig együtt utaztak városról városra. Jézus szeretetére és a neki való engedelmességre buzdították a keresztény gyülekezeteket.

Pál és Silás végül Listrába érkezett. Emlékszel még, mi történt Pállal Listrában? Ebben a városban próbálta megölni őt a csőcselék. Félt vajon Pál ismét odamenni? Nem, Isten adott neki bátorságot.

Pál nagy örömmel látta, hogy a listrai keresztények még mindig szeretik Jézus és neki engedelmeskednek.

Listrában egy Timóteus nevű fiatalember nagy segítségére volt Pálnak. Jövő héten majd többet is tanulunk Timóteusról.

Miután Pál, Silás és Timóteus végiglátogatták az összes helyet, ahol azelőtt gyülekezeteket alapítottak, ideje volt máshová is elvinni a jó hírt. Oda ahol még nem voltak keresztények. Egyik éjjel Isten egy látomást adott Pálnak, ami olyasmi, mint egy álom. Pál egy Macedóniából származó férfit látott. Mit mondott neki a férfi? ApCsel 16:9.

Ébredése után Pál apostol biztos volt benne, hogy Isten azt akarja, Macedóniában folytassa a munkát. Egy orvos, Lukács is vele akart menni. Így tehát Pál, Silás, Timóteus és Lukács hajóra szállt és Macedónia legjelentősebb városába, Filippibe utazott.

Megmondta Isten Pál apostolnak, hogy hová menjen, és mit csináljon? Nekünk is segíteni fog, rájönni, mit tegyünk? Zsolt 32:8.

HÉTFÖ

Pál és Silás egy ideig együtt utaztak és a keresztényeket Krisztus szeretetére, a neki való engedelmességre buzdítva végiglátogatták a gyülekezeteket.

Pál és Silás végül Listrába érkezett. Emlékszel, mi történt Pál apostollal abban a városban? Ez az a város, ahol a feltüzelt csőcselék megpróbálta megölni őt. Félt vajon Pál ismét odamenni? Nem, bizony, mert Isten nagy bátorságot adott neki.

Pál nagyon megörült látván, hogy a listrai keresztények még mindig szeretik Jézust, és neki engedelmeskednek.

Pálnak egy Timóteus nevű fiatalember volt a különleges segítője Listrában. Jövő héten majd többet is megtudunk róla.

Miután Pál és Silás Timóteussal együtt végiglátogatták az általuk régebben alapított gyülekezeteket, ideje volt újabb helyekre indulniuk, oda, ahol még nem voltak keresztények. Egy éjjel Isten látomást adott Pál apostolnak, ami olyasmi, mint az álom. A látomásban Pál egy macedón férfit látott. Mit mondott a férfi Pál apostolnak? ApCsel 16:9.

Ébredése után az apostol biztos volt benne, Isten azt akarja, hogy Macedóniában folytassa munkáját. Egy orvos, Lukács is vele akart menni. Így hát Pál, Silás, Timóteus és Lukács hajóra szálltak és Macedónia legjelentősebb városa, Filippi felé indultak.

Megmondta Isten Pál apostolnak, hová menjen, és mit csináljon? Nekünk is segíteni fog, megmutatva, mit tegyünk? Zsolt 32:8.

KEDD

Szombatnap volt és Pál apostol Filippiben tartózkodott. Abban a városban nem volt zsidó zsinagóga, ahol Istent imádhatta volna, de volt egy hely a folyóparton, ahová az emberek imádkozni jártak. Azon a szombaton sok asszony gyűlt ott össze. Pál leült közéjük és Jézusról beszélt nekik.

Egy Lídia nevű asszony különösen érdeklődött Pál mondanivalója iránt. Egész családjával együtt Jézus követését választották és megkeresztelkedtek. Mire kérte ezután Lídia Pált és segítőit? ApCsel 16:15.

Élt Filippiben egy rabszolgalány, akit Sátán angyalai irányítottak. Bálványimádásra buzdította az embereket és a gazdái nagy pénzeket kerestek vele. Ez a leány nap, mint nap követte Pált és Silást a város utcáin és egyfolytában ugyanazt kiáltozta. Mit kiabált a leány? 17. v.

Pál tudta, Sátán a lány által azt akarja elérni, hogy az emberek ne higgyenek Jézusban. Szavaiból az emberek azt hihették, hogy Pál is Sátánnak dolgozik. Mit csinált ezért Pál apostol? 18. v.

A leány nagyon örült, hogy megszabadult Sátán rabságából és azonnal úgy döntött, kereszténnyé lesz.

Filippi lakói e csoda láttán megtudták, hogy Jézus erősebb Sátánnál. Isten valóban megsegítette Pált és Silást, ugye?

SZERDA

Pál épp az imént parancsolta meg Sátán angyalának, hogy hagyja el a pogány rabszolgalányt. Jézus nevében parancsolt neki, és a gonosz angyalnak engedelmeskednie kellett. A leány boldog volt és kereszténnyé lett.

A leány gazdái azonban nem örültek, mert így már nem tudtak pénzt keresni vele. Mások is dolgoztak Sátánnak Filippiben, akik féltek, hogy ha Pál és Silás tovább folytatja Jézus hirdetését, ők sem tudnak majd pénzt keresni.

Tudod, mit tettek azok a gonosz emberek? Nagy tömeget tüzeltek fel, majd elfogták Pált és Silást és a város vezetői elé hurcolták őket. Ezt kiáltozták róluk: „Ezek az emberek megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mert törvénytelenek.”

A város vezetőségének védelmet kellett volna nyújtania az apostoloknak, míg ki nem vizsgálják ügyüket. Mégsem ezt tették. Mit csináltak azonnal? ApCsel 16:22-23.

A börtön felügyelője tudta, semmiképpen nem engedheti, hogy Pál és Silás megszökjön. Ezért egy sötét, nyirkos cellába helyezte őket és még a lábukat is kalodába zárta, hogy meg se tudjanak mozdulni.

Pál és Silás nagyon szenvedett. Sírtak vajon, vagy panaszkodtak? Holnap megtudjuk.

CSÜTÖRTÖK

Filippi városának vezetősége megverette és börtönbe záratta Pált és Silást. A börtönőrnek szigorúan meghagyták, hogy ne engedje megszökni őket.

Pál és Silás egy nagyon sötét cellában, kalodába zárt lábbal szenvedett. A hátuk vérzett a kegyetlen veréstől, bokájukat a szoros kaloda gyötörte és nagyon fáztak a nyirkos, koromsötét cella kemény, hideg padlóján. De panaszkodtak vajon? Nem, bizony! Inkább megpróbáltak segíteni egymásnak. Mit csináltak? ApCsel 16:25.

A többi rab elcsodálkozott. Csúnya szavakhoz és ordítozáshoz voltak szokva, soha nem hallottak még foglyot imádkozni és énekelni.

A börtönőr is meglepődött. Amikor lefeküdt aludni, ő is hallotta Pál és Silás énekét és imádságát. Azon töprengett magában, hogy vajon kik ezek a férfiak, és minek örülhetnek ennyire egy ilyen szörnyű helyen.

Tudta Isten mit tettek a kegyetlen emberek a misszionáriusaival? Igen, tudta, és angyalokat küldött a segítségükre.

Az éjszaka kellős közepén váratlanul hatalmas földrengés támadt. Mi történt a börtönajtókkal és a rabok láncaival? 26. v.

PÉNTEK

Isten szent angyalokat küldött a Mennyből, hogy Pált és Silást a börtönből kiszabadítsák. Az angyalok érkezésekor nagy földrengés rázta meg a börtönt és minden ajtaja kitárult. Még a foglyok láncai is lehullottak. Pál és Silás mégsem szaladt el, ahogyan a többi rab sem.

A börtönőr is felébredt a földrengésre. Nagyon megrémült, amikor látta, hogy a börtön kapui mind nyitva állnak. Az összes rab megszökött? Meg fogják büntetni?

Aztán meghallotta Pál apostol kedves hangját: „Mindnyájan itt vagyunk.” A börtönigazgató megkönnyebbült és azonnal az apostolokhoz sietett. Eléjük térdelve könyörgött bocsánatért a kegyetlen bánásmódért, amit ellenük elkövetett. Majd az otthonába vitte őket. Milyen kérdést tett fel a börtönőr Pálnak és Silásnak? ApCsel 16:30.

Mit válaszolt a két misszionárius? 31-32. v.

A börtönőr óvatosan megmosta Pálék sajgó, véres hátát és közben hallgatta, ahogy Jézusról beszélnek. Aznap éjjel a börtönfelügyelő egész családjával együtt Jézus követése mellett döntött és Pál mindnyájukat megkeresztelte.

Másnap reggel a város főemberei a börtönbe mentek és szabadon engedték Pált és Silást, de felszólították őket, hogy hagyják el a várost.

Pál és Silás ezért visszament Lídia házába és emlékeztették a keresztényeket, hogy legyenek hűségesek Jézushoz. Ezek után máshová mentek, hogy még több embernek beszéljenek Jézusról.

 További elmélkedésre:

  • Mindig élvezetes volt Pál és Silás számára másoknak Jézusról beszélni? Szenvedtek is időnként Jézusért?

  • Ki állt mindig Pál és Silás mellett, nagy bátorságot adva nekik?

  • Mindig azt jelenti, ha bajba kerülünk, hogy valamit rosszul csináltunk?

  • Mit csinált Pál és Silás panaszkodás helyett a börtönben? Mi is imádkozhatunk és énekelhetünk, még ha bajba is kerülünk?

  • Segítettek azok az imák és énekek az embereknek megismerni Jézust? Nekünk is segít az ima és az ének?

  • Mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy segítettél Pálnak és Silásnak énekelni, amikor bajban voltak. Kérlek, segíts nekem is imádkozni és énekelni, ha gondok jönnek. Jézus nevében, ámen

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A pingvin

 

Rájöttél, milyen állat lábát láttuk a múlt heti leckénk végén? Talán már te is láttál olyan állatot, aminek a lábát múlt héten megmutattuk, ha máshol nem is, az állatkertben biztosan. Az bizony egy pingvin lába volt.

A pingvin madár, bár nem tud repülni, mint a többi madár. Tolla és szárnya is van, de a szárnyát repülés helyett úszásra használja. Nagyon jól úszik. Olyan könnyen és gyorsan mozog a vízben, mint a legtöbb madár a levegőben.

A pingvinek is különböző méretűek lehetnek. A legkisebb faj az úgynevezett Tündérpingvineké. Az újszülöttjük kisebb, mint egy újszülött csecsemő, kb. 40 cm hosszú és 1 kg-ot nyom. A legnagyobb pedig 1 méter 70 centi és 34 kilogramm.

A pingvin lába nagyon rövid, ezért kacsázva jár. Emellett lábai a teste egyik végén helyezkednek el, ezért felegyenesedve jár, mint az emberek. A pingvinek nemcsak gyalogolva haladnak a szárazföldön, hanem a lábuk és szárnyuk segítségével, hason csúszva lökik magukat előre a havon, vagy a jégen.

A császárpingvin igen érdekes dologra használja lábait. Nem épít fészket, mint a legtöbb madár. Az anyamadár átadja tojását a hímnek, aki a lábfeje és tollas hasa között melengeti. Nagyon-nagyon hideg van ott, ahol ezek a pingvinek élnek, ezért fontos, hogy az apamadár vigyázzon, nehogy leguruljon lábáról a tojás.

Tudod, milyen sokáig kell melegen tartania a pingvin papának a tojást, mielőtt a kis pingvin kikelne belőle? Majdnem két hónapig! Az elég hosszú idő, ugye? Türelmesen kell tartania a tojást ilyen sokáig, ha azt akarja, hogy a kis pingvin épségben kikeljen.

És veled mi a helyzet? Neked is vannak feladataid? Talán segítesz megteríteni, vagy összehajtogatni a tiszta ruhát. Persze olyan gyorsan kell dolgoznunk, ahogy csak tudunk, de van olyan munka, aminek megfelelő elvégzéséhez idő kell. Félbehagyhatjuk, ha úgy tűnik, sose végzünk vele? Nem! Türelmesen meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, egészen addig, míg el nem készülünk a munkával.

 

Milyen állat mancsát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?