Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Isten igéjének megörzése

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A reformáció "hajnalcsillaga"

Már tanultunk róla, hogyan támadták Isten ellenségei az Ő szavát, a Bibliát, milyen erőfeszítéseket tettek a megsemmisítésére. Bár időnként úgy tűnt, sikerrel járnak, Isten mindig megőrizte igéjét a teljes pusztulástól. A korai keresztények leszármazottai, akik hűségesek maradtak Istenhez, évszázadokon át gondosan rejtegették és megőrizték a Bibliát. A világ bölcsességének tisztelete helyett Isten igéjét becsülték mindenekelőtt, időnként békességben, máskor az életük árán is.

Az európai országok „kereszténynek” tartották magukat, a Bibliát mégis teljesen figyelmen kívül hagyták. A Katolikus egyház térhódításának során azt tanította a népnek, hogy csak a papok elég képzettek a Szentírás oktatására. Azt állították, hogy az egyszerű emberek félreértenék a Bibliát, ha olvashatnák. Következésképpen az a kevés Biblia, ami még megmaradt, latin nyelven íródott, amit valóban csak a magasan képzett emberek voltak képesek elolvasni. Ráadásul az összes fellelhető példány az egyetemek és a katolikus szerzetesek lakhelyén található pultokhoz volt láncolva.

Isten azonban nem hagyta népét sötétségben. Az 1300-as években bátor embereket küldött el a Biblia terjesztésére a mindennapi emberek között. Az egyik legfontosabb tevékenységük a Biblia korabeli köznyelvre való lefordítása volt. Az elsők között volt John Wycliffe, aki Angliában született 1330 körül.

Wycliffe gondterhes időkben cseperedett. Halálos háború dúlt Anglia és Franciaország között és szörnyű járványos betegség, a „fekete halál”- nak nevezett pestis pusztította el a nép nem kevesebb, mint kétharmadát egyes területeken. Mindennek ellenére Wycliffe egyetemi végzettséget szerzett és az Oxfordi Egyetem professzora lett. Kétszer is Anglia királyának különleges követe volt.

Az emberek többségével ellentétben Wycliffe tudós volt és hozzáférhetett a Bibliához. Azt tanulta, hogy a Katolikus Egyház a csalhatatlan, tévedhetetlen isteni hatalom, mégis elfordult az egyház hamis tanításától és Isten igéjét fogadta el a minden ember számára egyetlen isteni fennhatóságként.

Azt tanította, hogy az egyháznak nincs joga üldözni azokat, akik nem értenek egyet tanításaival. Sőt, még azt is állította, hogy a kolduló szerzetesek ezrei haszontalan életet élnek, szegénységbe és nehézségek közé taszítják az országot, akárcsak a bűnbocsátó cédulák árusítása. Wycliffe elég bátor volt, hogy őszintén kijelentse, a Biblia elítéli ezeket a gyakorlatokat. Róm 12:17-21; 2Thess 3:10; 1Ján 1:9.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Wycliffe tanai sokaknak furcsának tűnhettek, de csupán azért, mert nem ismerték a Biblia tanításait. Hogyan reagálnak a Biblia igazságaira az emberek manapság?

HÉTFÖ

Biblia a népnek

Az emberek eretnekséggel vádolták Wycliffe-et, mert az egyház tanításaival ellentétes igazságokat hirdetett. Anglia püspöke elé idézték tárgyalásra. Ez könnyen a reformátor életének végét jelenthette volna, de Isten nagyhatalmú angol főembereket késztetett arra, hogy Wycliffe-et támogassák.

E veszélyes tapasztalatok által Wycliffe egészen kiismerte a pápaság (a Római katolikus egyház) valódi lelkületét, és teljesen meggyőződött arról, hogy Isten igéje elég hatalommal bír az ellene vívott harchoz és hibáinak legyőzéséhez. El is határozta, hogy lefordítja a Bibliát latin nyelvről angolra. Ez, az első angol nyelvű Biblia volt tevékenységének legnagyobb és legmesszebb ható eredménye.

Ne feledjük, a nyomtatást még nem találták fel. Mégis rohamosan növekedett a kézírással másolt Bibliák példányszáma. A jómódúak teljes példányt vásároltak, a kevésbé tehetősek csak részleteket. Akkora érdeklődés támadt a Biblia iránt, hogy sokan örömmel áldozták idejüket másolására. Még így sem tudtak annyi példányt készíteni, amennyire igény lett volna.

Wycliffe ellenségei nagyon felbőszültek. Ők azt akarták, hogy csak a papok olvashassák és értelmezhessék a Bibliát. Wicliffenek az életével kell fizetnie! Anglia legfelsőbb bírósága elé idézték és balvégzete biztosnak látszott. De nem! Isten maga óvta meg Wycliffet. A vádlott így fordult vádolóihoz: „Mit gondoltok, kivel álltok szemben? Egy sír szélén álló öregemberrel? Nem! Az igazsággal! Az igazsággal, mely erősebb nálatok és le fog győzni benneteket.” Ezután szabad emberként sétált ki a bíróságról, egyetlen ellensége sem próbálta megállítani. 2Kor 10:4-5; Péld 16:7.

Wyliffe nem sokkal ezután szélhűdést kapott és 1383 szilveszterén békésen meghalt. A lelki és szellemi sötétség idején tanúsított bátorsága és isteni befolyása miatt a reformáció hajnalcsillagának nevezik. Jóval a halála után is az élete és tanítása által befolyásolt lollardoknak nevezett egyszerű prédikátorok terjesztették a Szentírást Angliában és Európa országaiban.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Több, mint 40 évvel Wycliffe halála után a Római egyház kihantoltatta a csontjait és elrendelte azok elégetését. Ez elég bolondságnak hangzik, de jelzi, hogy a pápaság nem feledkezett el róla. Te mit szeretnél, miről legyen emlékezetes az életed?

KEDD

Jeromos Vulgatája

A Római katolikus egyház évszázadokon át egyedül a latin nyelven íródott Vulgata nevű Biblia használatát engedélyezte. Egy Jeromos nevű ember fordította latinra, aki 331-420-ig élt. Ebben az időszakban emelte magát „Istenné” a „bűn embere” (a pápaság). 2Thess 2:3-4.

Sajnos Jeromos akkoriban nőtt fel, amikor a Római Katolikus egyház bevezette több más pogány eszmével együtt a csecsemők meghintéssel való keresztelését és Szűz Mária, valamint a szentek tiszteletét. Mindezek a természetesen téves eszmék vezettek végül a pogány vasárnap pihenőnapként való megszenteléséhez.

Jeromos 381-től 384-ig Róma püspökének, I.Damáz pápának titkára volt. Ő kérte fel a Biblia latin nyelvre fordítására.

Ettől kezdve Jeromos fordítását tartották a katolikus egyház hivatalos fordításának. Rövidesen Vulgataként emlegették. Elnevezése a vulgáris szavunkhoz kapcsolódik, melynek jelentése: durva, közönséges. Akkoriban azonban egyszerűen azt jelentette, hogy általános, szokványos. Azért hívták így, mert latinul, a hétköznapi emberek nyelvén íródott.

Egy idő után azonban már nem a latin volt a köznép nyelve. A Katolikus egyház pedig úgy döntött, jobb, ha az emberek egyáltalán nem tudják olvasni a Bibliát. Sőt, odáig mentek, hogy bűncselekménynek számított, ha valakinek latinon kívül más nyelvű Bibliája volt. Életével fizethetett, akinek a birtokában Bibliát találtak.

Angliában Wiclyffe mutatta meg, milyen fontos a Bibliát a köznép nyelvére lefordítani. Isten most egy csodálatos ajándékot adott népének, hogy folytatni tudják ezt a munkát. A következőképpen történt. A törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápoly hatalmas városát, véget vetve ezzel a Kelet-római Birodalomnak. A keresztények Európába menekültek, s magukkal vitték görög és héber nyelvtudásukat, valamint legértékesebb tulajdonukat, a Bibliának ezen eredeti nyelveken íródott példányait.

Egy Erasmus nevű tudós 1516-ban kiadott egy könyvet, amelyben az eredeti, görög nyelvű Újszövetség és annak új latin fordítása állt. Ebből azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy Jeromos fordítása évszázadokkal azelőtt mennyi hibát tartalmazott.

Sok művelt ember tanulmányozhatta, és jobban megérthette Isten igéjének igazságait, de a hétköznapi embereknek még mindig nem volt saját anyanyelvükön hozzáférhető Bibliájuk.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond Isten az Ő igéjének jelentőségéről? 1Pét 1:23-25.

SZERDA

Tyndale munkához lát

Erasmus görög nyelvű Újszövetségének kiadása és Guthenberg találmányának, a könyvnyomtatásnak bevezetése éppen a legjobbkor találkozott és Isten kegyes embereket indított, akik sok új Bibliafordítást készítettek. A Biblia rövidesen a nép nyelvén is elérhető volt. A nyomtatás egyre hatékonyabb lett, így már a szegények is megengedhették maguknak, hogy saját példányt vásároljanak maguknak.

William Tyndale pontos angol nyelvű fordítást készített. Oxfordi műveltséggel rendelkező tudósként megismerte és megszerette a Bibliát görög és latin nyelven. Tudta azonban, hogy csak keveseknek áll módjukban ezeket az ősi nyelveket megtanulni, amikor a megélhetésükért kell küzdeniük.

Tyndale úgy döntött, hogy mivel a dolgozó emberek nem tudják megtanulni a Szentírás nyelvét, A Bibliának kell a saját nyelvükön szólnia hozzájuk. Ez azonban nagyon veszélyes volt. A Katolikus egyház utasítása szerint tilos volt a latinon kívül bármilyen más nyelvű Bibliát tartani. 1519-ben hat férfit és egy asszonyt is máglyahalálra ítéltek csupán azért, mert gyermekeiknek angol nyelven tanították az Úr imáját (a Miatyánkot).

Egy magas rangú katolikus tisztségviselő azt mondta egy nap Tyndalenek, hogy „Jobb Isten törvénye nélkül, mint a pápáé nélkül.” Ő pedig így felelt: „Ellenszegülök a pápának és minden törvényének, és ha Isten megőrzi életemet, rövidesen mutatok önnek egy parasztfiút, aki jobban ismeri a Szentírást, mint Ön.”

Tyndale hivatalos engedélyt próbált szerezni fordítói munkájához, de egyetlen egyházi tisztviselő sem támogatta őt semmilyen módon. Annyira szerette Angliát, hogy nyilvánvaló volt, el kell hagynia, hogy nekiadhassa Isten igéjét.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Valóban lehetséges, hogy egy szántóvető fiú többet tudjon a Bibliáról, mint egy pap? 1Kor 1:26-29; Zsolt 119:99; Mt 11:25.

CSÜTÖRTÖK

Az angol nyelvű Biblia kinyomtatása

Tyndale Németországba költözött és ott kezdte angolra fordítani Erasmus görög nyelvű Újtestamentumát. Ez volt a dolog könnyebbik része. A nyomtatás volt, ami veszélyes volt. A franciaországi Köln városában egy nyomdász belekezdett a feladatba, de angol kémek valahogy tudomást szereztek róla.

Amint az ellenség rájuk tört az első ajtón, Tyndale kisietett a nyomda hátsó ajtaján kezében annyi kész példánnyal, amennyit csak elbírt. Egy hajszálon múlott, hogy elfogják.

Tyndale egy barátjával Németországba, Wormsba ment és ott mindent elölről kezdtek. 1526 tavaszán csempészték be Angliába az angol nyelvű Újszövetség első példányait. Ez felpezsdítette az eseményeket. Anglia püspöke elrendelte az elégetésüket, és bár megbízottai sok példányt felvásároltak és megsemmisítettek, még sok példány maradt Európa szerte. A püspök által felvásárolt példányok árát Tyndalenek továbbították. Minden egyes megvásárolt példány árából négy újabbat tudott kinyomtatni.

Amennyire tudjuk, ma már csak három példány létezik azok közül az első darabok közül. De a többit sem égették el mind. Legtöbbjüket egyszerűen „rongyosra olvasták”. Tyndale újabb példányok kiadásával folytatta és az Ószövetség fordításába is belekezdett.

Munkája nem volt könnyű. Hatalmas jutalmat ígértek annak, aki segít Tyndale-t elfogni, ezért folyamatosan költözködnie kellett ellenségei elől. Gyakran járt álruhában és nagy hasznát vette, hogy hét nyelven beszélt folyékonyan.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Minden bizonnyal Tyndale volt a legkeresettebb ember Európában. Képzeljük csak el, mire gondolhatott, amikor olyan igeverseket olvasott, mint ezek: Zsolt 56:1-11; Máté 10:16-34.

PÉNTEK

Elárultatás és mártírhalál

William Tyndale belefogott az Ószövetség fordításába. Amikor végzett a Biblia első öt könyvének fordításával, Antwerpenből Hamburgba utazott. A hajó, amin utazott, tragikus módon elsüllyedt egy viharban és az összes kézirata odaveszett. Tyndale Istenbe vetett hite azonban nem veszett el. Elkeseredés helyett ismét nekilátott a munkának.

1535-ben, amikor Tyndale egy hűséges barátjánál, Thomas Poyntz-nál tartózkodott, megismerkedett egy Henry Phillips nevű fiatalemberrel. Henry az angol parlament egyik tagjának törvénytelen fia volt. Pénzt lopott apjától, majd mindet elveszítette szerencsejátékon. Adóssága kifizetéséhez éppen jól jött volna a Tyndale elfogásához való nyomravezetőnek felajánlott magas pénzjutalom.

Tyndale azonban mit sem tudott erről. A rá jellemző jóhiszemű természettel elhitte Henry meséjét arról, hogy a reformáció tanításait tanulmányozza, így a barátságába fogadta a fiatalembert. Pedig Henry nem volt az. Feladta Tyndalet az ellenségeinek.

Mintegy másfél esztendei tömlöcben raboskodás és egy rövid látszat-tárgyalás után 1536 őszén William Tyndale mártírhalált halt. Utolsó szavaival így imádkozott: „Uram, nyisd fel Anglia királyának szemét!”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miben áll az egyház valódi ereje? Ézsa 55:10-12.

 

 

Feladatok:

Egészítsd ki a következő mondatokat

 1. A katolikus egyház Bibliájának hivatalos nyelve: ___________________________

 2. Ő fordította először angol nyelvre a Bibliát: _______________________________

 3. Ezt a várost foglalták el 1453-ban a törökök:______________________________

 4. Tyndale Újszövetségének ma is létező példányainak száma:__________________

 5. Ő találta fel a nyomtatást: ____________________________________________

 6. Ő adta ki a görög nyelvű Újszövetséget 1516-ban:__________________________

 7. Ez a szó évszázadokkal ezelőtt „közönséges”- jelentett:______________________

 8. Ő fordította görögről angolra az Újszövetséget:_____________________________

 9. Az angol egyetem, ahol Wycliffe tanított:__________________________________

 10. A Tyndalet feladó áruló vezetékneve: ____________________________________

 11. Így nevezték Jeromos latin nyelvű bibliafordítását:___________________________

 12. Tyndale hűséges barátjának vezetékneve: ________________________________

 13. Ő fordította latinra a Bibliát a Kr. u. 300-as években: ________________________

 14. Wycliffe-t gyakran a ___________________________ hajnalcsillagának nevezik.

 15. Így nevezték Wycliffe követőit:__________________________________________

 16. A könyv, melyet Isten évszázadokon át oly gondosan megőrzött: ________________

 17. Ebben az országban született John Wycliffe: _______________________________