Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Kihallgatják és elítélik Jézust

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Anániás főpap előtt

(Jn 18:19-24.)

Elmúlt éjfél. Miután a Gecsemáné-kertben elfogták, Jézust, mint egy bűnözőt, megkötözve, az összesereglett tömeg gyűrűjében gyorsan Jeruzsálembe, Annás, a volt főpap palotájához kísérték, aki a hivatalban lévő papi család feje volt.

Mivel a rómaiak jóváhagyása kellett bármely halálos ítélet végrehajtásához, a vallási vezetőknek olyan bűnnel kellett megvádolniuk Jézust, ami a rómaiak szerint is halálbüntetést érdemel. Ezért úgy döntöttek, a római kormányzat elleni lázítással vádolják meg Őt.

Annás a munkájáról kezdte vallatni Jézust. Abban bízott, Jézus majd valami olyasmit felel, ami bizonyítaná, hogy titkos társaságot alapított volna. Jézus azonban rögtön felismerte, miben mesterkedik Annás. Mit válaszolt neki? Jn 18:19-20.

Micsoda ellentéte a vallási vezetők módszereinek, akik azonnal titkos eljárást folytattak le Jézus ellen, még az éj leple alatt! Nem Krisztus cselekedett titokban, hanem ők! Mit mondott ezután Jézus? 21. v.

Annás ezután már nem mert semmit mondani, attól tartott, Jézus felfed valamit, amit ő titokban szeretne tartani. Ezen felháborodva az egyik tiszt arcul ütötte Jézust. Ő pedig nem vágott vissza, nagyon nyugodtan válaszolt a tisztnek. 22-23.v.

Jézus gyűlölte a bűnt. Jelleme annyira tiszta volt, hogy hatalmas szomorúság árasztotta el szívét, már csak attól is, hogy ezeknek az embereknek a közelében tartózkodott, akik úgy viselkedetek, mint Sátán. Tudta, hogy isteni hatalmával egy pillanat alatt térdre kényszeríthetné az egész gonosz tömeget és rákényszeríthetné őket, hogy megvallják, Ő Isten Fia.

Mégsem tette. Úgy döntött, emberi lény lesz, mint mi. Emberként viseli el az összes szenvedést, hogy bemutassa nekünk: az Istenben való hit és bizalom bármilyen helyzetben megőrzi tisztaságunkat.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk soha nem kell olyan nehéz kísértésekkel szembesülnünk, mint Jézusnak kellett. Nem kerülünk, olyan helyzetbe, hogy isteni erőnk használatára kísértessünk a saját megmentésünk érdekében. Jézus pedig a világmindenség Istenébe vetett hite és bizalma segítségével sikeresen legyőzte ezt a kísértést, az összes többivel együtt.

Szeretnél te is ilyen sikeres lenni a kísértések legyőzésében? Az lehetsz, ha úgy döntesz, folyamatosan Istenre hagyatkozol, ahogy Jézus tette.

HÉTFÖ

Kajafás előtt

(Mt 26:57-66.)

A vallási vezetők nagyon igyekeztek még aznap lefolytatni a bűnvádi eljárást Jézus ellen, és halálra ítélni Őt. Különben egy egész héttel el kellett volna halasztaniuk terveiket a Húsvéti ünnepek miatt. Addigra a tömeg Jézus iránti gyűlölete lelohadna, és elveszítenék az esélyt, hogy megszabaduljanak tőle. Ezért sietve Kajafás elé hurcolták Jézust, hogy ő is kivallassa.

Kajafás gyűlölte Jézust. Mégis, amikor látta milyen nyugodtan és méltóságteljesen áll ott, a túlfűtött izgalomtól zajongó, acsarkodó tömeg gyűrűjében, hirtelen lenyűgözte a gondolat, hogy ez az ember bizonyára valóban Isten! Ám gyorsan elhessegette ezt a gondolatot és gúnyosan csodatételt követelt Jézustól.

A vallási vezetők semmilyen bizonyítékot nem tudtak felhozni Jézus ellen, ezért becstelen embereket fizettek le, hogy hazudjanak Jézus tetteiről és szavairól. Egymás után sorolták hazug vádjaikat, de a hamis tanúk vallomásai teljesen eltértek egymástól. Hogyan reagált Jézus a hamis tanúk vádjaira? Mt 26:62-63; Ézsa 53:7.

A kivizsgálás sehová sem vezetett, de Kajafás mindenre elszánt volt. Már csupán egyetlen dolgot tehetett: rá kell vennie Jézust, hogy önmagát ítélje el. Mit kérdezett Jézustól és Ő mit felelt neki? Mt 26:63-64.

Kajafás megborzongott a rettegéstől amint arra az időre gondolt, amiről Jézus beszélt, amikor Krisztus lesz a bíró és Kajafás az elítélt. Ettől nagyon megrémült, mert sok sötét titok volt az életében, amiről azt remélte, soha nem kerül napvilágra. Kajafás rettenetesen mérges lett. Elvégre is, ő szadduceusként nem is hitt a feltámadásban. Milyen őrjítő, hogy ez a fogoly egyáltalán aggodalmat kelthetett benne! Ezért gyorsan elhessegette a gondolatot. Mit tett nagy dühében Kajafás ezután? 65-66. v.

Isten megtiltotta, hogy a főpap a köntösét megszaggassa, de az emberek hoztak egy törvényt, mely szerint megteheti, ha valaki istenkáromlást szól. Helyettesítheti-e azonban egy emberi rendelkezés Isten törvényét?

A szanhedrin egyetértett abban, hogy Jézusnak meg kell halnia, de törvényesen nem ítélhettek el senkit éjnek idején. Ezért Jézust egy közeli fogdába vitték, hogy ott várakozzon napkeltéig.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus vallatása közben Kajafás legalább kétszer erős késztetést érzett a fogoly jellemét látva, hogy elismerje, téved és Jézusnak van igaza. Mihez kezdett ezekkel a meggyőző késztetésekkel? Neked mit kell tenned, ha a Szentlélek meggyőz valamiről?

KEDD

Péter megtagadja Jézust

(Mt 26:67-75.)

Jézust elítélték és napkeltéig egy fogdában tartották. Senki sem volt, aki védelmére kelt volna, a leggonoszabb emberek úgy bántak vele, mint egy bűnözővel. Hallották, amint Isten Fiának nevezte magát, és most kigúnyolták, csúfot űztek szavaiból. Mt 26:67.

Azonban valami más is történt, ami még jobban fájt Jézusnak. Péter és János követték Őt a tárgyalóterembe. János, amennyire csak tudott, Jézus közelében maradt, de Péter nem akarta, hogy bárki megtudja, ismeri Jézust. Az udvarban, a tűznél melegedők csoportjához csatlakozott és igyekezett hozzájuk hasonlóan cselekedni. Valaki mégis nemsokára észrevette, milyen szomorú Péter. Mit mondott a szolgálólány és mit felelt rá Péter? 69-70. v.

Péter ezután a tréfálkozó tömeghez próbált csatlakozni, és ő is viccelődött. Valaki azonban rövidesen ismét rámutatott. 71-72. v.

Nagyjából egy óra múlva ismét ez történt. Mindenki tudta, hogy Jézus tanítványai nem beszélnek csúnyán. Péter ezért átkozódni és esküdözni kezdett. 73-74. v.

Abban a pillanatban Jézus és Péter tekintete találkozott. Péter rádöbbent, hogy Jézus végig tudta, mi történik. Jézus azonban nem haragudott. Ellenkezőleg, szomorú volt, amiért tanítványa elbukott a kísértésben. Péternek most eszébe jutott Jézus figyelmeztetése, amit néhány órával azelőtt mondott neki, és hogy ő akkor mennyire biztos volt benne, hogy soha meg nem tagadja Jézust. Mk 14:29-31. Emlékezett rá, milyen szerető, türelmes és kedves volt vele mindig Jézus és nagyon szégyellte magát, amiért az imént ennyire rosszul bánt Mesterével.

Megtört szívvel, futva hagyta el az épületet. Meg sem állt a Gecsemáné kertig. A bánattól és a szégyentől letaglózva csak meghalni kívánt. Mt 26:75.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért tagadta meg Péter Jézust? Mert elaludt, amikor Jézus figyelmeztette, hogy legyen éber és imádkozzon. Mi történik velünk, ha nem szentelünk rendszeresen időt a Biblia tanulmányozására és az imádkozásra?

SZERDA

Júdás - 1.

Mielőtt folytatnánk Jézus elítélésének történetét, álljunk meg egy kicsit és tanulmányozzuk Júdás történetét. Ha Júdás meghalt volna utolsó jeruzsálemi útja előtt, akkor most csodálatos tanítványként emlékeznénk rá. Fontos tanulságokat vonhatunk le abból, hogyan vált Jézus ellenségévé a saját tanítványa, annyira, hogy el is árulta Őt.

Júdás szinte szolgálatának megkezdésétől kezdve követte Jézust. Végighallgatta Jézus csodálatos beszédeit. Végignézte lenyűgöző csodatételeit, a betegek gyógyítását, a vakok szemének felnyitását, a démonok kiűzését, és a holtak feltámasztását.

Júdás azonban pénzre és az emberek megbecsülésére vágyott. Csodálta Jézust és azt remélte, gazdaggá és elismertté válik azáltal, hogy az Ő tanítványa.

Jézus ismerte Júdás valódi jellemét, mégsem fordult el tőle, és nem küldte el őt. Szerette és elfogadta tizenkét tanítványa egyikének. Valójában még evangelizálni is elküldte Júdást, ahogy a többi tizenegyet, csodatévő és démonűző erővel is felruházta, akár a többieket. Mt 10:1-4.

Jézus nagyon türelmes volt Júdással. Megpróbálta rávezetni, hogy felismerje, meg kell változnia. Bár Jézusnak és a tanítványoknak nem volt sok pénzük, azt a keveset mindig megosztották a szegényekkel. Mivel Júdás volt felelős a pénzükért, sok lehetősége adódott az önzetlenséget megtanulni.

Annak ellenére, hogy nap, mint nap Jézussal volt, Júdás továbbra is nagyon szerette a pénzt. Még fizetséget is kiutalt magának, ha valamit tett Jézusért! Milyen szomorú! Annak ellenére, hogy csodatévő erőt kapott, Júdás nem engedte, hogy Jézus csodát tegyen az ő szívének megváltoztatására. Jn 12:4-6.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az, hogy a tizenkét tanítvány egyike volt, nem volt elegendő Júdás önző és büszke jellemének megváltozásához. Engednie kellett volna Jézusnak, hogy megváltoztassa őt. Elegendő rossz szokásaid megváltoztatásához, ha gyülekezetbe jársz és keresztények között vagy? Mitől változhatsz meg? Jn 15:4-5.

CSÜTÖRTÖK

Júdás - 2.

(Mt 27:3-10.)

Bár Jézussal járt, Júdás nem engedte, hogy az Úr megváltoztassa őt. Büszke volt és úgy hitte, okosabb a többi tanítványnál. Azt remélte, övé lesz a legfontosabb tisztség Jézus királyságában. Jézus azonban nem úgy cselekedett, ahogy azt Júdás elvárta volna, nem tett meg mindent, hogy földi királlyá legyen.

Jézus ezenkívül folyton olyan elcsüggesztő dolgokról beszélt, mint a követőire váró ítéletek és üldözések. Hamar kiderült, hogy Júdás nem kap magas tisztséget Jézustól és már abban is kételkedni kezdett, hogy valóban Ő-e a Messiás. Kétségeit aztán terjeszteni kezdte a tanítványok között, amivel összezavarta őket.

Jézus tudta, mi történik Júdás lelkében Jn 6:70-71, mégsem küldte el. Szerette Júdást és azt akarta, hogy megmeneküljön. Egészen a végsőkig szeretettel kérlelte, hogy bánja meg helytelen hozzáállását. Még azután is, hogy Júdás beleegyezett elárulásába, Jézus megmosta a lábát a többi tanítványéval együtt. Szomorú, hogy Júdás ezt az utolsó, bűnbánatra szólító hívást is elutasította. Milyen csalódott volt Jézus! (Jn 13:21-30).

Júdás teljesen biztos volt benne, hogy Jézus kiszabadítja magát a csőcselék kezéből a Gecsemáné - kertben. Csodálkozott, amikor Jézus hagyta, hogy megkötözzék és elhurcolják. Az egész tárgyalás alatt folyamatosan figyelte, mikor szabadítja ki magát Jézus. Ám ahogy az órák múltak és Jézus továbbra is türelmesen viselte szenvedését, Júdás lelkében rettenetes félelem növekedett.

Végül nem bírta már tovább elviselni. Váratlanul hangosan felkiáltott: „Mentsd meg Őt, Kajafás!” „Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért.”, és a főpap elé dobta a harminc ezüstpénzt.

Kajafás zavarba jött. Most napvilágra került, hogy a vallási vezetők megvesztegették Júdást. Mit mondott a főpap? Mt 27:3-4

Júdás könyörgött Jézusnak, hogy szabadítsa ki magát, de a tömeg meglepetésére Ő szánakozva mondta, hogy éppen ezért jött a világba. Júdás látta, hogy túl késő, már nem teheti semmissé árulását, sietve elhagyta az épületet, és elkeseredésében felakasztotta magát.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mind Péter, mind Júdás nagy bűnt követett el akkor éjjel. Mindketten elkeseredve siettek ki az épületből. Péter azonban megtért, míg Júdás felakasztotta magát. Mi volt a különbség kettejük között? Péter engedte, hogy Jézus megváltoztassa gondolatait és cselekedeteit, Júdás pedig elutasította ezt. Te mit választasz, Péterre, vagy Júdásra szeretnél hasonlítani?

PÉNTEK

A Szanhedrin ítélete

(Lk 22:66-71.)

Jézust pénteken korareggel elítélte a Szanhedrin. Nem volt azonban jelen a főtanács minden tagja. Az is törvénytelen volt, hogy valakit éjszaka ítéljenek el.

Ezért hajnalban a teljes Nagytanács összeült Jézus kivallatására. Az éjszakai tárgyaláson Jézus azt állította, hogy Ő a Messiás, és a vezetők remélték, hogy most, mindenki füle hallatára megismétli ezt a kijelentését. Akkor kiforgathatják a szavait, azt a látszatot keltve, mintha a római kormányzat ellen lázítana. Hogyan felelt kérdéseikre Jézus? Lk 22:66-70.

Ezért a Szanhedrin halálra ítélte Jézust. Mit mondtak? 71. v. Már majdnem elérték céljukat. Már csak Pilátus, a római helytartó jóváhagyását kellett megszerezniük a halálos ítélethez, azután kivégezhetik Jézust.

A tanács ítéletét hallva a tömeg reakciója még az addiginál is szörnyűbb volt. Felbőszült vadállatként rontottak Jézusnak, és széjjel is szaggatták volna, ha a pogány római katonák meg nem állítják őket. A rómaiaknak nem tetszett, ahogy a tömeg Jézussal bánt, annak ellenére, hogy semmi bűnt nem tudtak rábizonyítani. Arra is felhívták a vallási vezetők figyelmét, hogy törvénytelen valakit a saját vallomása alapján elítélni.

Ez egy időre lecsendesítette a csőcseléket, de nem sokáig. A papok és a vezetők a tömeghez csatlakozva sértegették és bántalmazták Jézust. Arcába köptek és ütötték-verték. Mindenféle sértéssel illették, ami csak eszükbe jutott. Ócska ruhadarabot dobtak a fejére és úgy verték arcul, majd így kiáltottak:”Prófétáld meg nekünk Krisztus, kicsoda az, aki üt téged? (Mt 26:28).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az angyalok feljegyeztek minden sértő pillantást, szót és tettet, amivel Jézust illették. Minden egyes embernek szembesülnie kell majd ezekkel a szörnyű feljegyzésekkel, hacsak később meg nem bánták viselkedésüket. Szégyellnéd magad, ha szembesülnél az angyalok feljegyzéseivel mai pillantásaidról, szavaidról és tetteidről? 2Kor 5:10. Tettél olyasmit a múltban, amiért bocsánatot kell kérned? 1Jn 1:9.

 

 

Feladatok:

1. Sorolj fel néhány dolgot, amit a gonoszok Jézussal műveltek!

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2. Írd a helyes megoldás számát a vonalra!

1. Ézsa 53:7            3. 2Kor 5:10

2. 1Jn 1:9                4. Jn 15:1, 4

a.) _____  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt.”

b.) _____  „Ha megvalljuk bűneinket …”

c.) _____  „Én vagyok az igazi szőlőtő, … maradjatok énbennem”

d.) _____  „Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg.”

 

3. Jézus, Annás, vagy Kajafás?

Írjál J betűt a vonalra a Jézust jellemző jelzők mellé, és AK betűket a főpapokat jellemzők mellé!

a.) ______ gúnyos          g.) ______ dölyfös               k.) ______ szent

b.) ______ fenséges      h.) ______ gyengéd             l.) ______ féltékeny

c.) ______ nemes           i.) ______ Istenképű            m.) ______ türelmes

d.) ______ ravasz           j.) ______ méltóságteljes    n.) ______ nyugodt

e.) ______ Isten irányítása alatt áll       

f.) ______  Sátán hatalma alatt áll

 

4. Péter, vagy János?

Írjál P, vagy J betűt a vonalra, a két tanítványt jellemző jelzők mellé!

a.) ____ Követte Jézust a főpap bírósági tárgyalótermébe.

b.) ____ Nem titkolta, hogy Jézus követője.

c.) ____ Olyan közel ment Jézushoz, amennyire csak tudott.

d.) ____ Nem akarta, hogy bárki is megtudja, ő Jézus barátja.

e.) ____ Esküdözve bizonygatta, hogy nem Jézus követője.

f.) ____ Az udvarból figyelte a tárgyalást.

 

5. Igaz, vagy hamis?

Karikázd be a megfelelő betűt!

a.)  I / H  Júdás megváltozásához elegendő volt csupán, hogy Jézus közelében volt.

b.)  I / H  Megváltozásunkhoz elegendő annyi, hogy más keresztények között élünk.

c.)  I / H  Júdás engedte, hogy Jézus megváltoztassa őt.

d.)  I / H  Péter engedte, hogy Jézus megváltoztassa őt.

e.)  I / H  Megengedem, hogy Jézus változtasson rajtam.

f.)   I / H  Júdás lábát nem mosta meg Jézus.

g.)  I / H  Júdás biztos volt benne, hogy Jézus kiszabadítja magát.