Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Jézus feltámadt

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A feltámadás

(Mt 28:1-5.)

A vallási vezetők szigorúan őrizték és lepecsételték a sír bejáratát, ahová Jézus testét oly nagy szeretettel helyezték tanítványai. Pilátus száz katonát állított a környéken őrségbe, nehogy Jézus ki tudjon jönni. Sátán is, gonosz angyalaival együtt körülvette Jézus sírját, azzal az eltökélt szándékkal, hogy örökre ott tartják Őt. mennyei angyalok sokasága is őrizte a sírt, hogy feltámadásakor üdvözöljék Jézust.

Lassan leszállt az éj. Vasárnap kora hajnalban még sötét volt, amikor hirtelen ragyogó fényesség támadt, földrengés rázta meg a tájat, és Gábriel arkangyal leszállt az égből. Gábriel Isten leghatalmasabb angyala, aki Sátán helyét átvette a Mennyben és Jézus egyik őrangyala volt földi élete során. Parancsot hozott Jézusnak a mennyei Atyától. Mi történt? Mt 28:1-3.

Gábriel elhengerítette a hatalmas követ a sír bejáratától, mintha csak egy kis kavics lett volna, egy másik angyal pedig bement és kigöngyölte Jézus testét a halotti lepelből. Gábriel nagy hangon szólította Jézust: „Istennek Fia jöjj ki! Atyád vár téged!” Mintha csak álomból ébredne, Jézus azonnal felkelt és gondosan összehajtogatta a leplet, ami addig testét fedte. győzedelmesen, ragyogó dicsőségben lépett ki a sírból és kijelentette: „Én vagyok a feltámadás és az élet!”A sír körül rá váró örvendező angyalok mélyen meghajoltak és dicshimnusszal üdvözülték Őt. Ó, mennyire szerették Jézust azért, amit értünk tett!

Gábriel érkezésekor Sátán és angyalai ijedten elmenekültek. Nem sikerült a sírban tartaniuk Jézust. Sátán most már biztosan tudta, hogy teljesen legyőzetett és egy napon hatalma mindörökre véget ér.

Jézus elmondta, hogy neki van hatalma letenni az életét, majd visszavenni azt. Jn 10:17-18. Pontosan ezért aggódtak a vallási vezetők és ezért állítottak őrséget a sír köré. mivel Jézus soha nem követett el bűnt, nem érdemelte meg a halált. Önként vette magára a bűneinket és önként adta oda értünk az életét.

Nem maradhatott azonban a halálban. (ApCsel 2.24). Tökéletes életével és halálával megsemmisítette az elmúlást. (2Tim 1:10; Zsid 2:14). Most Atyja hívására Jézus a saját hatalmával ismét felvette az életét, és győztesként jött elő a sírból.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi is azért reménykedhetünk a feltámadásban, mert Jézus legyőzte a halált. Olvassuk el: 1Kor 15:16-22!

HÉTFÖ

Feltámadott!

(Mt 28:11-15;  Jn 20:1-10.)

A sírboltot őrző római katonák mindent láttak és hallottak. Félelemmel hullottak a földrengéstől rázkódó földre a Gábriel érkezésekor felragyogó vakító fényben. Eszükbe jutott, hogy Jézus halálakor is földrengés rázta meg a tájat. Most, hogy a fény elhalványult, siettek Jeruzsálembe, hogy mindenkinek beszámoljanak a történtekről. A papok elsápadtak a félelemtől, amikor meghallották, mi történt. Mit tettek ezután? Mt 28:11-15.

De már túl késő volt! Már sokan értesültek a történtekről. Más szemtanúk is voltak. Jézus a feltámadásakor életre keltett sok igaz embert is, akik azelőtt mártírként haltak meg. Ők bementek Jeruzsálembe és sokaknak beszéltek Jézus feltámadásáról. Mt 27:52-53.

Mária Magdolna volt az első, aki vasárnap reggel a sírhoz igyekezett. Bizonyára elkerekedett a szeme a csodálkozástól, amikor meglátta a sír szájáról elhengerített követ. Biztos volt benne, hogy Jézus testét máshová vitték, ezért sietett, hogy szóljon a tanítványoknak.

Nem sokkal Mária távozása után, különböző helyekről más asszonyok is érkeztek, hogy Jézus testét drága kenetekkel megkenjék. Máriához hasonlóan ők is elcsodálkoztak a látottaktól és aggódni kezdtek. Ragyogó fényesség vette körül az üres sírt. Meglepődve vettek észre egy fehérbe öltözött fiatalembert, aki a sír mellett ült. Nem tudták, hogy ő Gábriel. Mit mondott az arkangyal az asszonyoknak? Mt 28:5-7.

Az asszonyok benéztek a sírba, ahol egy másik fiatal férfit láttak. Ő volt az angyal, aki Jézus testéről a leplet levette. Ő mit mondott az asszonyoknak? Mk 16:5-7.

Miután az asszonyok elsiettek, hogy a tanítványoknak elújságolják a csodálatos hírt, Péter és János érkezett a sírhoz. Ők is látták az üres sírt és a gondosan összehajtogatott halotti leplet. Jn 20:3-8.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Feltámadása után Jézus időt szánt halotti leplének gondos összehajtogatására. Te is ilyen alaposan, rendezetten végzed a munkádat?

KEDD

Az emmausi úton

(Jn 20:11-18;  Lk 24:1-27)

Mária Magdolna követte Pétert és Jánost a sírhoz és követte őket, amint távoztak. Ő is látta a két angyalt, amikor benézett a sírba. Mit mondtak neki? Jn 20:13.

Tovább könnyezve hagyta ott a sírboltot, remélve, hogy találkozik valakivel, aki meg tudja mondani, hová vitték Jézus testét. Mi történt ezután? 14-18. v.

Miért tért vissza aznap Jézus a mennybe? Nem a halálakor tért vissza a mennybe, mint sokan hiszik, ugye? Közvetlenül mennyei Atyjától akarta hallani, hogy áldozata kielégítő volt, és általa bárki örök életet nyerhet, aki mellette dönt.

Miután visszatért a földre, Jézus megjelent a többi asszonynak is. Mt 28.9-10. A tanítványok viszont még mindig nem hitték el, hogy Jézus él. Az asszonyok ugyan elmondták, hogy találkoztak Jézussal, a tanítványok azonban kételkedtek, hogy valóban Őt látták volna.

Vasárnap késő délután két férfi, aki hitt Jézusban hazafelé indult a 10-12 km-re fekvő otthonukba, Emmausba. Olyan szomorúan gyalogoltak hazafelé, hogy még sírva is fakadtak. Jézus látta könnyeiket és meg szerette volna mutatni nekik, hogy életben van. Tudta azonban, hogy előbb még meg kell érteniük néhány bibliai igazságot.

Alig indultak el, amikor valaki csatlakozott hozzájuk. Jézus volt az, akit a két férfi nem ismert fel. Jézus megkérdezte tőlük, miért olyan szomorúak, és ők elmesélték neki, mi történt Jeruzsálemben azon a hétvégén. Mit válaszolt nekik Jézus? Lk 24:25-27.

Az ószövetségtől kezdve Jézus rámutatott, hogy pontosan annak Messiási próféciáit teljesítette be. A halála miatti csüggedés helyett, inkább vegyék észre, az volt a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Ő a Messiás.

A két férfi izgatottan hallgatta Jézust. Besötétedett, mire hazaértek, és kérlelték Jézust, hogy maradjon velük. Hogyan mutatta meg nekik Jézus, hogy ki Ő? 30-32. v.

Amikor Jézus felemelte kezét, hogy az ételt megáldja, a tanítványok észrevették a szögek nyomát a kezén és minden maradék kételyük is elszállt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus azt akarta, hogy ezeknek az embereknek a hite az Írások bizonyítékainak szilárd alapjaiban gyökerezzen, ne pedig az Ő viszontlátása feletti örömükben. Mi a helyzet veled? A te Jézusba vetett hited az érzéseiden, vagy isten igéjén alapul?

SZERDA

A kételkedő Tamás

(Lk 24:28-43;  Jn 20:24-29.)

A két emmausi férfi épp az imént jött rá, hogy Jézus életben van, és Ő volt az, aki az úton végig beszélgetett velük. A vacsorájukról is elfeledkezve siettek vissza Jeruzsálembe a tanítványokhoz, hogy megosszák velük a hírt, Jézus valóban életben van.

Bár nem tudtak róla, Jézus közvetlen mögöttük haladt, hogy megóvja őket a sötét éjszakában a Jeruzsálembe vezető úton. Amikor a tanítványok bizalmatlankodva beengedték őket a felső szobába, nem is sejtették, hogy láthatatlanul Jézus is bement velük.

Mindenki izgatott volt. Péter már látta Jézust. S amint a két férfi is elmesélte, hogyan találkoztak Jézussal az emmausi úton, az izgalom csak fokozódott. Akkor hirtelen észrevették, hogy van még valaki a szobában. Jézus első szavai: „Békesség néktek.”- után a tanítványok még mindig féltek és kísértetnek vélték Őt. Mit mondott nekik Jézus? Lk 24:39-43. Jézus ismét elmagyarázta nekik a Róla szóló bibliai próféciákat.

Minden bizonyíték ellenére, hogy Jézus életben van, még mindig volt valaki, aki kételkedett benne. Tamás volt az egyetlen, aki nem volt ott, amikor Jézus az összes többi tanítványnak megjelent. Amikor a többiek elmesélték neki, mi történt, ő úgy döntött inkább kételkedik. Mit mondott? Jn 20:24-25.

Tamás egy egész héten át sajnálkozott és egyre jobban elcsüggedt. Egyik este Jézus ismét megjelent közöttük ugyanazokkal a szép köszöntő szavakkal. Majd egyenesen Tamáshoz intézte gyengéd szavait. Olvasd el mit mondott! 27-29. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tamás nem hitt, amíg saját szemével nem látta Jézust. Bölcs dolog a hitet addig halogatni, míg minden kétségünk elmúlik? Zsid 11:1.

CSÜTÖRTÖK

A Galileai-tengernél

(János 21.)

Nem sokkal az után, hogy Jézus megmutatta magát Tamásnak, a tanítványok elindultak a Jeruzsálemtől mintegy 30 kilométerre fekvő Galileai-tengerhez, hogy Jézussal találkozzanak. A tó közelében felötlött minden emlékük. Ezen a helyen tanított oly sokszor Jézus és tett oly sok csodát.

Este volt már, mire Péter hetedmagával odaérkezett. „Menjünk halászni” – javasolta. Pénzre volt szükségük, és egy jó fogás eladása kisegítette volna őket. Hamar összekészítették hajóikat és hálóikat és már ki is eveztek a tó nyugodt vizére.

Halászat közben arról a sok mindenről beszélgettek, amit Jézussal átéltek. Gyakran ellenőrizték a hálókat, de mindig üresen találták őket.

Hajnaltájban észrevettek valakit a parton, akit egy idegennek néztek. Mit kiáltott nekik hangosan a férfi a partról? Jn 21:4-6.

Péter olyan izgatott lett, hogy a hajó sebessége nem volt elég gyors neki. A vízbe ugrott és gyorsan a partra úszott. A mikor mindnyájan partot értek, látták, hogy Jézus már elkezdett reggelit készíteni nekik. 9-13. v.

Reggeli után Jézusnak valami nagyon fontosra kellett felhívnia a tanítványok figyelmét. Péter csupán néhány nappal azelőtt tagadta meg Jézust, ezért a többi tanítvány úgy gondolta, ő nem maradhat tovább Jézus különleges segítői között.

Jézus meg akarta mutatni a többieknek, hogy Péter őszintén megbánta tettét, és Ő továbbra is bízik benne, és szeretné, hogy Péter Őérte dolgozzon. Nekünk is meg akarta mutatni, hogyan bocsássunk meg, és hogyan érezzünk együtt másokkal. Olvassuk el mi történt! 15-17. v.

Péter már nem kérkedett. Nem hasonlítgatta magát a többi tanítványhoz. Mindnyájan láthatták, hogy teljesen megváltozott.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk is meg kell tanulnunk a leckét, amit Péter megtanult. Nem szabad önmagunkban bíznunk, és nem kell másokhoz hasonlítgatni magunkat. Ehelyett egyedül Jézusra kell tekintenünk, és bízni Benne, hogy megtart minket a hűség útján.

PÉNTEK

Jézus mennybemenetele

(Mt 28:16-20;  ApCsel 1:1-11.)

Távozása előtt Jézus összehívta egy bizonyos helyre, egy bizonyos időpontra mindazokat, akik hittek Őbenne. Elterjedt a hír és közel ötszáz hívő gyűlt össze egy galileai hegyoldalban.

A felső szobában Jézus már beszélt a tanítványoknak az Írásokban található bizonyítékról, mely szerint Ő a Messiás. Azt is elmondta már nekik, mit kell tenniük, miután Ő visszatér a Mennybe (Lk 24:45-49).

Most mindezt elismételte a hívők nagyobb csoportjának. Azzal kezdte, hogy nyíltan kijelentette, nem földi királyság alapításáért jött, hanem egy lelki ország alapjait lerakni. Elmondta nekik, hogy mennyen és földön néki adatott minden hatalom. Ezután elmondta nekik küldetésük lényegét. Mi volt az??? Mt 18:19-20. Ez az a munka, amivel Jézus minket is megbízott.

E földön töltött utolsó napján Jézus Jeruzsálemben tartózkodott tizenegy tanítványával. Sokan megbámulták csodálkozva a kis csoportot, amit az a férfi vezetett Jeruzsálemből az Olajfák hegye felé, akit néhány héttel azelőtt keresztre feszítettek.

Elérték a hegy tetejét, s onnan egy Bethániához közeli helyre vezette őket Jézus. A tanítványok szorosan köréje gyűltek, amikor megállt. Arca ragyogni látszott, miközben megnyugtató és bátorító szavait elmondta nekik. Majd áldásra nyújtotta kezét és lassan emelkedni kezdett.

A tanítványok nagyon csodálkoztak és igyekeztek még egy utolsó pillantást váltani Mesterükkel. Amikor Jézus egy dicsőséges felhőbe ért, a tanítványok hallhatták az angyalok kórusának boldog, csodálatos énekét. Jézus hangját is hallották: „Ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

A tanítványok közvetlen közelről hallották a dallamos hangokat és két fehérbe öltözött férfit pillantottak meg. Gábrielt, és a másik angyalt, aki Jézus feltámadása után a sírboltban volt. A menny két leghatalmasabb angyala maradt itt, Jézus tanítványait megnyugtatni. Mit mondtak nekik: ApCsel 1:10-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez az ígéret ma ugyanúgy igaz, mint akkor. Ha hűségesek vagyunk, ugyanaz a szerető Jézus jön el értünk, hogy mindörökre vele éljünk. Bár a mennyben tartózkodik, Ő soha nem fog elfeledkezni rólunk, vagy elhagyni minket. Eldöntötted, hogy naponta készülsz arra a boldog napra?

 

 

Feladatok:

Írd a vonalra a helyes megoldás betűjelét! (Egyes válaszok több mondatba is beleillenek.)

 

A   153                    B Jeruzsálem              C  Sátán                    D  500

E   Jézus               F  Galileai-tenger        G  angyalok              H  János

I    vasárnap         J  Gábriel                       K  Ószövetség         L  Tamás

M  Mária                N  Péter                          O  Emmaus               P  szombaton

 

 1. Ezen a napon támadt fel Jézus a halálból:_________________________________

 2. Ezen a napon Jézus pihent a sírjában:____________________________________

 3. Az angyal, aki előhívta Jézust a sírból:____________________________________

 4. Aki legelsőként ment Jézus sírjához vasárnap reggel:________________________

 5. A város, ahol a sírt őrző 100 katona elmesélte Jézus feltámadását:______________

 6. A második tanítvány Jézus sírboltjánál, aki be is ment:________________________

 7. Az első tanítvány, aki vasárnap reggel Jézus sírjához ment:____________________

 8. A Messiásról szóló próféciák találhatók benne:_____________________________

 9. A város, ahol két követője felismerte Jézust:_______________________________

 10. Ő magyarázta el a próféciákat az emmausi úton haladó férfiaknak:______________

 11. Aki háromszor is megtagadta Jézust, de megbocsátást nyert:_________________

 12. A tanítvány, aki kételkedett Jézus feltámadásában:__________________________

 13. A hely, ahol néhány tanítvány halászni indult:_______________________________

 14. Ők vigasztalták a tanítványokat Jézus mennybemenetele után:_________________

 15. Aki reggelit készített halászó tanítványainak:______________________________

 16. Ennyi nagy halat teremtett csodálatos módon Jézus a tanítványok hálójába:_______

 17. Ennyi hívővel találkozott Jézus Galileában:________________________________

 18. Aki elveszítette a Nagy küzdelmet:______________________________________