Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Király a kereszten

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Pilátus előtt

(Lk 23:1-5;  Jn 18:29-32.)

Péntek hajnal volt. A Szanhedrin halálra ítélte Jézust és már csak a római kormányzó, Pilátus jóváhagyására volt szükségük az ítélet végrehajtásához. Ezért sietve Pilátus tárgyalótermébe hurcolták Jézust.

Pilátus nem örült, hogy olyan korán felébresztették, ezért úgy tervezte, a lehető leggyorsabban elítéli Jézust. Nem igazán számított neki, hogy bűnös-e vagy sem, ha a vallási vezetők ki akarják végezni, ő gyorsan jóváhagyja az ítéletet.

Ám Jézusra pillantva Pilátus azonnal észrevette, hogy nem látszik bűnösnek. Sőt, nyugodt volt és méltóságteljes. Királynak látszott inkább, mint bűnös fogolynak. Aztán eszébe jutott, amit Jézusról hallott. Mielőtt elítélte volna Jézust, Pilátus megkérdezte a zsidó vallási vezetőket, mivel vádolják Őt. Mit feleltek neki? Jn 18:29-30.

A vallási vezetőket nagyon bosszantotta a késlekedés, ezért kérték Pilátust, hogy gyorsan ítélje el Jézust. Ő azonban nem tette. Meg akarta ismerni a Jézus ellen felhozott vádakat.

A vallási vezetők most tanácstalanok voltak. Tudták, hogy nem képesek semmi valós vádat felhozni Jézus ellen és vallási okokra sem hivatkozhatnak, mert a rómaiak szerint olyasmiért nem jár halálbüntetés. Mit mondtak tehát Krisztus ellen? Lk 23:2.

Ez egyáltalán nem felelt meg az igazságnak, és a papok tudták is ezt, hiszen nem sokkal azelőtt, azon a héten mondta Jézus, hogy meg kell adniuk a császárnak, ami a császáré (Lk 20:21-25). Pilátus is tudta, hogy a vád nem igaz, Jézus egyáltalán nem látszott bűnözőnek. Biztos volt benne, hogy a vallási vezetők egy ártatlan embert akarnak elpusztítani.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mindnyájan vagy Jézus mellet vagyunk, vagy ellene. Ha mellette vagyunk, egyre jobban hasonlítani fogunk Rá. Ám, ha ellene vagyunk, olyanná válunk, mint azok, akik gyűlölték Őt, egyre rosszabbak, és rosszabbak leszünk. Csak két dolog között választhatunk. Te hogyan döntesz?

HÉTFÖ

Pilátustól Heródes elé

(Jn 18:33-38;  Lk 23:6-9.)

Pilátus tudta, hogy a vallási vezetők hazudnak, amikor azt állítják, Jézus megérdemli a halált. Jézushoz fordulva ezt kérdezte: „Te vagy-é a zsidók királya?” Amikor Jézus igennel felelt, Pilátus arca felragyogott, mintha napfény áradt volna rá. A tömeg azonban rá akarta venni Pilátust, hogy halálra ítélje Jézust.

Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan. „Semmit sem felelsz?” – kérdezte, de Jézus hallgatott. Pilátus szeretett volna többet megtudni erről a csodálatos emberről. Félrevonta hát és ismét megkérdezte: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus tudta, hogy a Szentlélek szólt Pilátus szívéhez, ezért adott neki még egy esélyt, hogy elismerje Őt. Jn 18:34.

Pilátus megértette, amit Jézus mondott, de túl büszke volt beismerni, hogy változnia kellene. 35-38. v.

A csőcselék nagy haragra gerjedt, amikor Pilátus kijelentette nekik, hogy Jézus ártatlan. Pilátus gondban volt. Tudta, hogy szabadon kellene engednie Jézust, de az emberek neheztelését sem akarta kiváltani.

Pilátus ekkor kiderítette, hogy Jézus Galileából származik, és eszébe jutott, hogy Heródes, a galileai kormányzó éppen Jeruzsálemben tartózkodik. Ezért úgy döntött, hogy Jézus elítélésének felelősségét áthárítja Heródesre.

Heródes, aki Keresztelő Jánost lefejeztette, örömmel találkozott Jézussal, mert hallott lenyűgöző csodatételeiről. Mindig is szeretett volna egy csodát látni, és azt remélte, Jézus most majd mutat neki egyet.

Ahogy Pilátus, Heródes is biztos volt benne, hogy Jézus ártatlan. Sok kérdést tett fel neki, de Jézus hallgatott. Semmi mondanivalója nem volt már Heródes számára, aki már visszautasította, hogy Isten legnagyobb prófétájára, Keresztelő Jánosra hallgasson! Heródes akkor megparancsolta, hogy hozzanak oda beteg és nyomorék embereket. Megígérte Jézusnak, hogy szabadon engedi, ha meggyógyítja azokat az embereket. Jézus azonban soha nem tett csodát a saját érdekében!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus semmi olyasmit nem tett önmagáért, amit mi is meg ne tudnánk tenni. Bemutatta, hogyan hagyatkozhatunk Istenre minden szükségletünkben.

KEDD

Heródestól Pilátushoz

(Lk 23:10-16;  Mt 27:15-23.)

Heródes dühös volt, amiért Jézus nem törődött vele és még csak nem is védekezett. Azzal fenyegette, hogy a nép kezébe adja. A csőcselék Jézusra rontott és még Heródes is a katonáival együtt gúnyolta és csúfolta Őt. Lk 23:10-11.

E szörnyű tettei ellenére, Heródes még mindig meg volt győződve róla, hogy Jézus Isten. Nem merte kimondani, hogy Jézusnak meg kell halnia, ezért visszaküldte Őt Pilátushoz, azzal, hogy ő semmit nem talált benne, amiért halált érdemelne. Pilátus nagyon nem örült ennek. Végül is neki kell meghoznia a döntést. Mit mondott a népnek? 13-16. v.

Döntésével, hogy az ártatlannak nyilvánított Jézust megverette, Pilátus kimutatta, milyen gyenge is valójában. Ha Pilátus bátran vállalta volna a helyes döntést, Jézus ellenségei feladták volna. Jézus imádkozott Pilátusért, és Isten irgalmasan adott neki még egy esélyt. Mi történt ezután? Mt 27:19.

Isten abban az álomban megmutatta Pilátus feleségének a Jézus ellen lefolytatott eljárás minden részletét, a keresztre feszítését, majd második eljövetelét a felhőkön.

Pilátust azonban az emberektől való félelme visszatartotta a helyes döntéstől. Újabb ötlete támadt. Szokás volt, hogy a rómaiak Húsvétkor szabadon engedtek egy foglyot. Egy Barabbás nevű rablógyilkost tartottak fogva, aki azt állította magáról, hogy ő a Messiás. Pilátus ezért megkérdezte a népet, kit engedjen szabadon, Jézust, vagy Barabbást. 20-23. v.

Pilátus nem erre a reakcióra számított! Ő meg akarta menteni Jézust, de félt a csőcseléktől. Végül hagyta, hogy a katonák véresre korbácsolják Jézus meztelen hátát, amitől bőre is felszakadt. Majd egy elnyűtt, bíborszín köntöst adtak rá és tövisből font koronát tettek a fejére, botot adtak a kezébe és gúnyolták, amiért a zsidók királyának állította magát.

Milyen kétségbeesetten próbálta Sátán rávenni Jézust, hogy önmaga megmentéséért visszavágjon, vagy csodát tegyen! Egy egészen apró bűn is megakadályozta volna a megváltási terv megvalósulását. Jézus mégis hűséges maradt Isten tervéhez, bár csaknem elájult és vér borította testét. 1Pét 2:21-23.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Úgy véljük, rettenetesen bántak Jézussal azok az emberek, és ez így is van. Azonban mi is ugyanazt tesszük, amikor engedjük, hogy Sátán uralkodjon felettünk. Amikor szándékosan követünk el bűnt, az olyan, mintha újra, meg újra keresztre feszítenénk Jézust (Zsid 6:6).

SZERDA

Halálra ítélve

(Mt 27:24-31.)

Pilátus biztosra vette, hogy a korbácsolás után a nép megsajnálja Jézust, ám ők inkább még eltökéltebben követelték halálát. Látták, hogy a kormányzó végül feladja, és nem próbálja tovább menteni Jézust, ha ők továbbra is ragaszkodnak a kivégzéséhez. Pilátus végül Barabbásért küldött és a bűnözőt Jézus mellé állította. Barabbás egyértelműen gonosz és bűnös volt, míg Jézus szelíd és méltóságteljes. Mindenki láthatta az égbekiáltó különbséget, egyesek még sírva is fakadtak. Még a vallási vezetők is meggyőződtek róla ismét, hogy Jézus a Messiás.

Pilátus újra kijelentette, hogy semmiben sem találta bűnösnek Jézust. A tömeg viszont ismét azt kiáltozta, hogy Jézusnak meg kell halnia, amiért Isten Fiának mondta magát (Jn 9:7-11).

Pilátus meglepődött. Lehet, hogy Jézus valóban Isten Fia? Ismét megkérdezte erről Jézust, de neki már nem volt számára semmi mondanivalója. Mégis, amennyire lehet, megbocsátott Pilátusnak az elítélésében játszott szerepéért. Menyire jóságos volt Jézus! Hogyan reagált a tömeg, amikor Pilátus ismét Jézus szabadon bocsátását javasolta? Jn 19:12.

Pilátus eddig is attól félt, hogy elveszíti magas beosztását, de most már biztos volt a vallási vezetők bosszúállásában, ha szabadon engedi Jézust.

Pilátus megint a nép elé állította Jézust, és így szólt: „Ímhol a ti királyotok!” Ők azonban csak azt ismételgették, hogy Jézust meg kell feszíteni. „A ti királyotokat feszítsem meg?” – kérdezte tőlük Pilátus, s a vallási vezetők e végzetes szavakkal feleltek: „Nem királyunk van, hanem császárunk!”

E szavak kimondásával a zsidó nép elutasította Istent, mint királyát. Milyen szörnyű következményei lesznek ennek a döntésnek!

Mit tett Pilátus, amikor látta, hogy az emberek nem akarják meggondolni magukat? Mt 27:24. Pilátus akkor szabadon engedte Barabbást, és ismét megkorbácsoltatta Jézust, végül pedig jóváhagyta a halálos ítéletet.

Ártatlan volt vajon Pilátus? Nem volt az. Minden erőfeszítése ellenére is elvesztette pozícióját és Jézus keresztre feszítése után nem sokkal véget vetett életének.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Pilátus nagyon sokat ártott magának azzal, hogy nem tette meg azonnal azt, amiről tudta, hogy helyes. El akarta engedni Jézust, de a tisztségét is meg akarta tartani. Amikor rádöbbent, hogy mindkettőt nem teheti meg, halálra ítélte Jézust. Péld 16:25.

CSÜTÖRTÖK

Atyám! Bocsásd meg nekik!

(Lk 23:26-38.)

Jézus a rettenetes bánásmódtól, a vérveszteségtől és az átélt lelki gyötrelemtől teljesen legyengült, mire Pilátus halálra ítélte. Most, hogy vérző vállára helyezték a Barabbás számára ácsolt keresztet, Jézus összecsuklott annak súlya alatt és elájult. Jézus kétszer is ájultan rogyott a földre.

A csőcselék nem sajnálta Őt, de azt láthatták, hogy képtelen a keresztet cipelni. Mégsem vállalta senki, hogy vigye helyette, mert attól „tisztátalanná” váltak volna. Mi történt, tehát? Lk 23:26.

Nagy tömeg követte Jézust a városból a Kálvária-domb felé. Sokan közülük pálmaágakat lengetve dicsőítették Őt, amikor alig egy héttel korábban szamárháton lovagolt be Jeruzsálembe. Még a tanítványok is csak távolabbról követték szomorkodva Jézust, ahelyett, hogy a közelében maradtak volna.

A Kálvárián két tolvajt is keresztre feszítettek Jézussal együtt, akik Barabbás követői voltak. Ők küzdöttek és átkozódtak, amikor a keresztre kötözték őket. Jézus azonban nem állt ellen, amikor keresztjéhez szögezték. Mi volt az a néhány szó, amit mondott csupán? 34. v.

Levették Jézus ruháit és a katonáknak adták, akik sorsvetéssel osztoztak meg rajtuk. Ezzel beteljesítették a próféciát. Zsolt 22:18.

Jézus nem evett és nem ivott előző este óta, és most nagyon szomjas volt. A keresztre feszített embereknek megengedték, hogy fájdalomcsillapító italt igyanak (Mt 27:34). Jézus azonban csak megkóstolta, de nem akarta meginni. Gondolkodásának tisztának kellett maradnia. Elméjének elbódulása újabb esélyt, előnyt adhatna Sátánnak. Jézus feje fölé szegeztek egy feliratot, amit Pilátus írt. Mi állt rajta? Mt 27:37. Ebből mindenki láthatta, hogy a vallási vezetők még nemzetüket is hajlandók voltak feláldozni, csakhogy Jézust megölhessék. Jelentős nemzetté akartak válni, mégis így kiáltottak Jézus halálát követelve: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” Most el akarták távolítani a kínos feliratot, de Pilátus nem engedte. Isten jóra használta azt a jelet. Sokan elgondolkodtak rajta, és tanulmányozni kezdték a próféciákat.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus elmondta, hogyan bánjunk ellenségeinkkel. Mt 5:44. A kereszten Jézus bemutatta, hogy akkor is szerethetjük ellenségeinket, ha a legrosszabbat teszik velünk. Te is úgy döntesz, hogy szereted az ellenségeidet? Ezzel hozzájárulhatsz megmenekülésükhöz.

PÉNTEK

Lator a kereszten

(Mt 27:38-43;  Lk 23:39-43.)

Ezután következett a tömeg gúnyolódásának legszörnyűbb jelenete. Arra bíztatták Jézust, bizonyítsa be, hogy Isten Fia és szálljon le a keresztről. Mt 27:39-40. A vallási vezetők is csatlakoztak a Jézust gúnyoló csőcselékhez, miközben Ő haldoklott. Mit mondtak? 41-43. v. Mindegyikük azt tette, amire Sátán vette rá.

Hittek volna vajon Jézusban, ha lejött volna a keresztről? Nem, bizony! Sokkal nagyobb bizonyíték volt közvetlenül a szemük előtt, mint, amit kértek. Jézus nyugodt, türelmes, és a szörnyű bántalmazások ellenére is megbocsátó lelkülete volt a legjobb bizonyítéka annak, hogy Ő az Atya isteni Fia. Jézus azért döntött úgy, nem menti meg magát, hogy mi megbocsátást nyerjünk, kegyelmet kapjunk Istentől és ismét egységbe kerülhessünk Vele.

Ami ekkor történt, az új erőt, bátorítást adott Jézusnak. A vele együtt megfeszített gonosztevők először mindketten csatlakoztak a tömeghez, és ők is gúnyolódtak, gyalázták Jézust. Egyikük azonban rövidesen meggondolta magát.

Ez a férfi látta korábban Jézust, és szerette volna követni a tanításait. A vallási vezetők azonban meggyőzték, hogy ne kövesse Jézust, ezért inkább olyan barátokat választott, mint Barabbás, amitől egyre mélyebbre süllyedt a gonoszságban és elhallgattatta a lelkiismeretét. Végül letartóztatták és halálra ítélték.

A tárgyalás során ismét végig figyelte Jézust, és hallotta, hogy Pilátus szerint is ártatlan. Látta a feliratot Jézus feje fölött. Minden eszébe jutott, amit Jézus szavairól és tetteiről hallott.

Hallotta a kereszt tövéből a papok bírálatát, és a Jézust védők szavait is. A Szentlélek hatott lelkére és elkezdte hinni, hogy valóban Jézus a Messiás, Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1:29).

Lehet még vajon remény az ő számára is? Mit mondott a lator Jézusnak? Mt 23:42. Jézus azonnal megígérte neki, hogy megmenekül. Ragyogó fény oszlatta el a keresztet borító sötétséget és a gonosztevő tudta, Isten elfogadta őt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sokan gondolják, hogy ráérnek életük végén megbánni bűneiket. Bölcs dolog ez? Nem! Akkor már túl késő lehet. Ahányszor csak vonakodunk a Szentlélekre-hangjára hallgatni, megnehezítjük, hogy később hallgatni tudjunk rá. Zsid 3:7-13.

Az a lator volt az egyetlen aznap, aki bátorítást nyújtott Jézusnak. Nem volt hiábavaló a szenvedése, legalább egyetlen ember hitt Benne! Te bátorítod ma Jézust?

 

 

Feladatok:

1. Igaz, vagy hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

a.)  I / H   Pilátus elítélte Jézust, még mielőtt meghallgatta volna az ellene szóló vádakat.

b.)  I / H   Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan.

c.)  I / H   Heródes tudta, hogy Jézus ártatlan.

d.)  I / H   Mivel Pilátus pogány volt, a Szentlélek nem tudott rá hatni.

e.)  I / H   Jézus képes lett volna csodát tenni, hogy Heródes szabadon engedje Őt.

f.)   I / H   Heródes megengedte a katonáknak, hogy gúnyolják és megverjék Jézust, de ő maga nem vett részt ebben.

g.)  I / H   A tömegben emberi alakot öltött gonosz angyalok is jelen voltak.

h.)  I / H   Sátán vezette a csőcseléket Jézus gyalázásában.

i.)   I / H   A római katonák, a nézők, a papok és a vallási vezetők közül néhányan meggyőződtek róla, hogy Jézus Isten Fia.

j.)   I / H   Néhányan együtt éreztek Jézussal és sajnálták Őt.

k.)  I / H   Még Pilátus is együtt érzett Jézussal.

 

2.Jézus, vagy Barabbás? Írjál J, vagy B betűt a vonalra!

a.) ____ gonosz    e.) ____ jó                  i.) ____ nemes          m.) ____ megkeményedett

b.) ____ félt             f.) ____ bűnös           j.) ____ gyilkos           n.) ____ bűnöző

c.) ____ szelíd        g.) ____ tiszta           k.) ____ dacos           o.) ____ méltóságteljes

d.) ____ lator          h.) ____ rabló            l.) ____ lázadó           p.) ____ ártatlan

 

3.Igevers megfejtése. Rakd helyes sorrendbe a szavakat! Lk 23:34.

meg, nékik, Atyám!, mert, cselekszenek, nem, bocsásd, mit, tudják,

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

4. Tedd időrendbe az eseményeket! Írd a sorszámokat a vonalra!

a.) ____ Jézust másodszor vallatták Pilátus előtt.

b.) ____ A Szanhedrin halálra ítélte Jézust a kora reggeli tárgyaláson.

c.) ____ A Szanhedrin halálra ítélte Jézust az éjszakai tárgyaláson.

d.) ____ Jézus imádkozott a Gecsemáné kertjében.

e.) ____ Jézust Pilátus tárgyalótermébe hurcolták.

f.) ____ Jézust Annás palotájába kísérték.

g.) ____ Kajafás kihallgatta Jézust.

h.) ____ Júdás elárulta Jézust.

i.) ____ Júdás felakasztotta magát.

j.) ____ Jézust keresztre feszítették.

k.) ____ Jézust Heródes elé hurcolták.

l.) ____  Pilátus mosta kezeit.