Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Feje tetejére állítva

  11. tanulmány 

Nyomtatás

VASÁRNAP

Pál első levele a korintusbeliekhez

Pál apostol közel három éven át dolgozott Efézus városában. Egy nap korinthusi hívők érkeztek Efézusba. Amikor Pál a gyülekezetükről kérdezte őket, nem voltak jó híreik.

Hamis tanítók érkeztek a gyülekezetbe és sokakat tévútra vezettek. A keresztények visszaestek, és ismét pogánymódra kezdtek viselkedni. Pál felismerte, hogy nem lenne a legjobb azonnal odamennie, ezért inkább egy levelet küldött nekik. Ez a levél szerepel a Bibliánkban Első korinthusi levél néven.

Levelében Pál sok kérdést érint, az egyházban tapasztalható megoszlást, (1-4. fejezet), az erkölcstelenséget (5. fejezet), a bálványáldozati húsok fogyasztását (8. fejezet), a lelki ajándékok kérdését (12-14. fejezet), és a feltámadást (15. fejezet).

Újabb gond volt, hogy a gyülekezet tagjai bíróság elé vitték peres ügyeiket. Ez pontosan az ellenkezője volt annak, amit Jézus tanácsolt a gyülekezeti tagoknak nézeteltéréseik rendezésére (Mt 18:15-18). Jobb lett volna a hívőknek elszenvedni az igazságtalanságot, mint világi bíróság elé vinni az ügyüket. Olvassuk el, mit ír erről Pál! 1Kor 6:1-7.

Pál ezután a városban tartott versenyekre emlékeztette őket. Bár csak egy ember nyerhet, minden résztvevő megpróbálja és mindent belead, hogy nyerjen, egyesek még bele is halnak a szörnyű erőfeszítésekbe. Pál szerint nekünk is legalább ilyen elszántan kell küzdenünk, az örök élet elnyeréséért. 1Kor 9:24-27.

A levél vége felé írta le Pál a Biblia egyik legszebb fejezetét. Bemutatta, hogy mindegy mit teszünk, vagy mondunk, ha nincsen bennünk valódi, Isten szerinti szeretet. Olvassuk el az egész fejezetet! 1Kor 13.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te szorgalmasan küzdesz az örök élet elnyeréséért? A jó hír az, hogy bárki, aki hisz Jézusban és mindenben engedelmeskedik rendelkezéseinek, megnyerheti ezt a küzdelmet.

HÉTFÖ

Zavargások Efézusban

(ApCsel 19:21 - 20:1.)

Pál mintegy három esztendeig dolgozott Efézusban. Úgy tervezte, hogy még egy kicsit tovább marad, de történt valami, ami váratlanul félbeszakította ottani szolgálatát.

Efézusban állt Diána (Artemis) pogány istennő szentélye. Sok ezüstművesnek hozott nagy hasznot a templom kicsinyített másának és az istennő apró szobrainak árusítása. Évente egyszer nagy ünnepséget rendeztek Diána tiszteletére.

Pál szolgálatának hatására azonban sokan kereszténnyé váltak, és sokan mások is felhagytak a bálványimádással. Ezért érezhetően kevesebben vettek részt az éves ünnepségen. Az ezüstművesek is megérezték, hogy kevesebben vásároltak tőlük apró bálványszobrokat.

Az egyik ötvös, név szerint Demetrius már nagyon nekikeseredett. Mit tett hát? ApCsel 19:23-27. Rövidesen felfordították az egész várost és mindenfelé azt kiáltozták az emberek, hogy „Nagy az efézusi Diána!” Meg is ölték volna Pál apostolt, ha rátalálnak, de sikerült elbújtatni őt. Milyen sokáig folytatatták ezt a kiáltozást? 34. v.

Végül már kifogytak a szuszból, és a város egyik vezetője feloszlatta a csőcseléket. Azt mondta, hogy ha Demetriusnak problémája van valakivel, akkor vigye bíróság elé az ügyet ahelyett, hogy az egész várost fellázítaná. 35-41. v.

Pál még egyszer találkozott a keresztényekkel, majd Efézust elhagyva harmadik missziós útjára indult. Kétszázötven kilométert haladt észak felé és Troásba érkezett, ahol elidőzött egy darabig. Folyton a korinthusiaknak írt levelén járt az esze. Lehet, hogy túl keményen fogalmazott? Elfogadják vajon feddéseit és utasításait? Remélte, hogy találkozhat Troásban Titusszal, aki majd beszámol neki a levél fogadtatásáról.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te hogyan reagálsz, amikor valaki figyelmeztet valamire, amit helytelenül teszel? Olvassuk el: Péld 12:1; 15:31-32!

KEDD

Pál második levele a korintusbeliekhez

Pál aggódott, hogyan fogadják a visszaeső korinthusiak a levelét. Vajon megfelelő lelkülettel állnak hozzá? Ne feledjük, a kommunikáció akkoriban sokkal lassabban ment, hetekbe, sőt hónapokba telt egy üzenet célba jutása. Megkapta Pál a várva-várt üzenetet Titusztól, még mielőtt elhagyta volna Troásr? 2Kor 2:12-13.

Pál tehát továbbindult a macedóniai Filippibe, ahol találkozott Timótheussal. Titusz csodálatos hírekkel érkezett Korinhusból. A legtöbb ottani keresztény őszinte szívvel megfogadta Pál tanácsait.

Pál annyira megörült, hogy gyorsan írt nekik még egy levelet. Ez a levél szerepel a Bibliánkban a Második korinthusi levél néven. Hogyan írta le Pál apostol az érzéseit? 2Kor 7:5-7.

Pál a hívők életében végbement változásokkal folytatta. Bűnbánatot gyakoroltak és életük ismét összhangba került Isten törvényével. 8-10. v.

Ebben a levélben Pál emlékeztette a korinthusi hívőket, mit tett értük Jézus. Jézus, aki a világmindenség összes kincsének birtokában volt, „szegénnyé lett”, hogy ők gazdagok lehessenek. 2Kor 8:9. Elmondta nekik, hogy Jézus, aki soha nem követett el bűnt, „bűnné lett”, hogy ők megigazulhassanak Őbenne (2Kor 5:21).

Pál biztos volt benne, hogy ha valóban megértik, amit Jézus tett értük, az önzésnek írmagja sem maradhat lelkükben. Meggyőződése volt, hogy Jézus szeretete a legnagyobb meggyőző erő a bűnösöknek, hogy felhagyjanak bűneik gyakorlásával.

És kinek a feladata a bűnösöknek Isten felbecsülhetetlen szeretetéről beszélni? A miénk! Isten embereket választott az angyalok helyett erre a munkára. Pál „cserépedényeknek” nevez minket, és Isten szeretetének ismeretét „kincsnek”. Olvassuk el: 2Kor 4:6-7!

Alkalmazd a gyakorlatban: Tiéd ez a felbecsülhetetlen kincs a cserépedényedben? Hogyan osztod meg másokkal?.

SZERDA

Pál levele a rómabeliekhez

(ApCsel 20:2.)

Elég nagy késéssel, de végül is Pál megérkezett Korinthusba. Ott a jövőbeli tervein gondolkodott. A hely, ahová mindenképpen el szeretett volna jutni, Róma volt, ahol már létezett keresztény gyülekezet. Hogy előkészítse őket közelgő látogatására, írt nekik is egy levelet. Ez szerepel Római levél néven a Bibliánkban. Róm 1:7-10.

Pál apostol levelei általában olyan gyülekezetekhez szóltak, melyeket ő alapított. Rómában azonban Pál apostol még soha nem járt. Ezért egyedülálló a Római levél, mert átfogó képet nyújt az evangéliumról (a Jézusról szóló jó hírről), amit Pál a többi általa meglátogatott gyülekezetben is hirdetett.

Pál azzal kezdi, hogy senkiben nincsen semmi jó, még egészen kicsi sem. Nem vagyunk igazak, és természettől fogva nem is szeretnénk azzá válni. Olvassuk el, hogyan ír erről Pál! Róm 3:10-18; 23.

Pál ezután Isten csodálatos szeretetének leírásával folytatja. Amikor Jézus a kereszten meghalt, nem azokért tette, akik szeretik Őt. Mi mindnyájan az ellenségei voltunk, Ő mégis átvállalta a büntetésünket, hogy miénk lehessen az Ő élete. Róm 5:6-8.

Most tehát, mivel Jézus meghalt értünk, mi is meghalhatunk a bűnnek. Ez azt jelenti, hogy nem kell Sátánnak engedelmeskednünk és folytatni a bűnök elkövetését. Pontosan ezt jelképezi a keresztség. Olvassuk el: Róm 6:3-7!

Ha úgy döntünk, engedjük, hogy Jézus bennünk éljen, akkor „szabadok leszünk a bűn törvényétől” és „a törvénynek igazsága” beteljesülhet bennünk. Róm 8:1-4.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szeretnél bűnösből igazzá változni? Megteheted, ha úgy döntesz. Isten ingyenes ajándékként adja ezt (Róm 6:23). S amíg kitartasz Jézus követése mellet, semmi sem szakíthat el Tőle. Olvassuk el a csodálatos bátorítást! Róm 8:31-39.

CSÜTÖRTÖK

Pál levele a galáciabeliekhez

Pál újabb levelet írt, mielőtt elhagyta volna Korinthust. Ezúttal a galátzia környékén élő hívőknek. Ez szerepel Galata levél néven a Bibliánkban. Hamis tanítók érkeztek Jeruzsálemből Galátziába. Mit terjesztettek? Gal 1:6-7.

Mi volt ez a „más evangélium”? A hamis tanítók azt vallották, hogy az üdvösség érdekében meg kell tartani a zsidó ceremoniális törvényeket. Úgy érezték, túl nehéz Isten törvényét megtartani, ezért helyette inkább a külsőségekre hangsúlyt fektető zsidó törvényeknek akartak engedelmeskedni a szívük megváltozása nélkül. Gal 3:9-11.

Ez nagyon veszélyes tanítás volt. A hívők bátorítása helyett, hogy a Szentlélektől nyerjenek erőt Isten törvényének megtartására, a saját erőfeszítések általi megváltást tanították. Mit mondott Pál erről az ötletről? Gal 2:16.

A „testnek cselekedeteinek” nevezi Pál, ha saját erőből próbáljuk megmenteni magunkat. Hová vezetnek ezek? Olvassuk el az egész lehangoló listát! Gal 5:19-21. Másrészt, ha engedjük, hogy a Szentlélek éljen bennünk, teljesen más lesz az eredmény. Pál „a Lélek gyümölcsinek” nevezi őket. Olvassuk el a szépséges listát! 22-23. v.

Amikor Jézus magára vette a bűneinket, kereszthalálával elszenvedte azok büntetését. Miért engednénk hát, hogy a bűn továbbra is uralkodjon felettünk? Jézus áldozata miatt nemet mondhatunk Sátánnak, és igent Istennek. Jézus élhet bennünk és ugyanolyan engedelmessé tehet minket, amilyen Ő volt. Gal 2:20.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit szeretnél inkább az életedben, a test cselekedeteit, vagy a Lélek gyümölcseit? Rá fogsz jönni, hogy hiába próbálod, lehetetlen önmagadat megmentened. Ám ha a Szentlélektől kérsz erőt az engedelmességhez, mindig sikerrel jársz majd. Melyiket választod? Gal 6:7-8.

PÉNTEK

Pál utolsó jeruzsálemi útja

(ApCsel 20:3 - 21:16.)

Három hónapi korinthusi munkálkodás után Pál azt tervezte, visszatér Jeruzsálembe. Nyolc társával együtt hajóval egyenesen Szíriába mennek, onnan pedig Jeruzsálembe. Már majdnem hajóra szálltak, amikor Pál megtudta, hogy dühös zsidók az életére törnek. Azonnal megváltoztatták terveiket és inkább gyalog indultak el észak felé.

Pál megállt egy időre Filippiben a Húsvéti ünnepeket megtartani, majd továbbment Troásba, ahol egy hetet töltött a keresztényekkel. Ottani utolsó éjszakáján megbeszélést tartott a hívőkkel, ami késő éjszakába nyúlt. Mi történt a fiatalemberrel, aki kiesett az ablakból? ApCsel 20:9.

Azonnal pánik tört ki és mindenki a földszintre sietett. Amint meglátta, mi történt, Pál imádságban kérte Istent, hogy támassza életre Euthikust. És Isten megtette!

Reggel Pál társai hajóba szálltak. Ő pedig úgy döntött gyalog megy a 30 kilométerre lévő Assosba, mert szüksége volt egy kis gondolkodással és imádkozással töltött csendességre. Miután felvették Pált is, az Efézustól 50 km-re, délre fekvő Milétusban álltak meg legközelebb. Onnan Pál üzenetet küldött az efézusi véneknek, hogy látogassák meg. Amikor megérkeztek Pál nagyon gyengéden beszélt hozzájuk. Bátorította őket, hogy kövessék példáját a kemény munkában és a hűséges szolgálatban. Figyelmeztette őket az előttük álló kihívásokra is. Talán szeretnéd elolvasni, mit mondott még nekik. ApCsel 20:17-35.

Milétust elhagyva Pál és társai legközelebb Tírusban kötöttek ki. Onnan pedig Filep házába mentek Czézáreában, s ott maradtak néhány napig.

Egy Agabus nevű próféta érkezett oda Júdeából. Mit mondott Pál apostolnak? ApCsel 21:10-11.

Pál tudta, hogy Jeruzsálemben sok ellensége van, és ott le fogják tartóztatni. Mégis, barátai tiltakozása ellenére is határozottan ment fel Jeruzsálembe, mintegy pontot téve harmadik missziós útja végére.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Pál apostol nem félt a jövőtől és nekünk sem kell félnünk, ha hűségesek maradunk Jézushoz 12-13. v.

 

 

Feladatok:

Pál apostol harmadik missziós körútja

 

1.sz.   (Antiókhia) Pál Efézusba indult. Meglátogatta a galátziai és frígiai gyülekezeteket.

2 sz.  (Efézus) Pál mintegy három évet töltött itt. Három hónapon át a zsinagógában tanított. Pál minden nap Tirannus iskolájában tanított. Skéva hét fiát megtámadták a démonok. A keresztények elégették mágikus tartalmú könyveiket. Pál megírta az 1. Korinthusi levelet. Demetrius és az ezüstművesek nagy zavargást keltettek.

3.sz.   Pál Macedónián keresztül Korinhtusba tartott. Közben meglátogatta a gyülekezeteket, és megírta a 2. Korinthusi levelet.

4.sz.   (Korinthus) Pál három hónapig maradt itt. Megírta a Római és a Galata leveleket. Pál azt tervezte, hogy egyenesen Szíriába hajózik, Jeruzsálemben tölti a Húsvéti ünnepeket, de megtudta, hogy merényletet terveznek ellene, ezért terveit megváltoztatva Macedónián keresztül gyalog indult hazafelé.

5.sz.   (Filippi) Pál itt ünnepelte meg a Húsvétot.

6.sz.   (Troás) Euthikus feltámadt a halálból. Pál továbbgyalogolt Assosba.

7.sz.   (Milétus) Pál buzdította a gyülekezet vezetőit.

8.sz.   (Czézárea) Pál Filep házába látogatott. Agabus megjövendölte Pál letartóztatását.

9.sz.  (Jeruzsálem) Pál átadta a pogány-keresztény gyülekezetek adományait a jeruzsálemi vezetőknek. A jeruzsálemi gyülekezet vezetői azt tanácsolták Pálnak, vegyen részt a zsidó tisztulási szertartáson. Pált letartóztatták a templomban, és éjszaka Czézáreába vitték.