Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Elvégeztetett

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Önmagát nem tudja megmenteni

(Jn 19:20-27.)

Ahogy Jézus végignézett a kereszt körül összegyűlt tömegen, észrevett valakit, aki nagyon fontos és különleges volt számára, drága édesanyját. Mária elájult, amikor tehetetlenül nézte, ahogy a katonák szögeket vernek Jézus kezébe és lábába, ezért a tanítványok gyöngédet távolabb vitték őt. Ám nem tudott Jézustól távol maradni, ezért János visszakísérte.

Jézus most szeretettel szólt hozzá és Jánoshoz. Jn 19:26-27. János megértette, mire gondolt Jézus. Magához vette Máriát otthonába, és gondoskodott róla. Nemcsak Mária részesült áldásban, de János is áldást kapott ezáltal. Amíg csak élt, Mária Jézusra emlékeztette őt.

Jézus most haldoklott. Annak ellenére, hogy soha nem követett el egyetlen bűnt sem, minden ember összes bűne Őrá helyeztetett. A bűn súlya egyre erősebben nehezedett Jézusra, s ez elválasztotta Őt mennyei Atyától.

Jézus nagyon intenzíven átérezte a bűn rettenetes voltát. Tudta, hogy a bűn zsoldja a halál, az örökre szóló, végleges halál. Nem tudta, hogyan élhetne valaha is újra, miután a világ összes bűnterhét viselte. Jézus önként vállalta a végleges halált, hogy mi megmenekülhessünk tőle és örök életünk lehessen. Rettenetes volt a fizikai fájdalom is, amit Jézusnak el kellett viselnie, de lelki gyötrelme annyival nagyobb volt, hogy a fizikait alig érzékelte.

A vallási vezetők azzal gúnyolták Jézust, hogy: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani.” (Mt 27:42). Nem is tudták mennyire igaz, amit mondtak. Jézus nem menthette meg egyszerre önmagát és fizethette meg ugyanakkor bűneink árát is. Ézsa 53:4-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ne feledjük, Jézus nem csupán egyetlen ember bűntudatát hordozta, hanem minden egyes ember összes bűnterhét. Nem csoda, hogy soha nem leszünk képesek teljesen megérteni, min ment keresztül Jézus azért, hogy mi dönthessünk a Sátántól való szabadulás mellett és jó, igaz életet élhessünk! Jézus áldozata nélkül nem lenne lehetőségünk erre a választásra. 1Pét 2:24.

HÉTFÖ

Hit által győzedelmeskedve

(Mt 27:45-50.)

Dél körül a napfény hirtelen eltűnt és sűrű sötétség borult a kivégzés helyére. Az átkozódás és gúnyolódás azonnal abbamaradt. A megrémült papokkal és vallási vezetőkkel együtt mindenki a földre borult, s azt hitték elérkezett az ítélet ideje.

Isten kegyelemből bocsájtotta le a sötétséget, hogy Jézus haláltusájának utolsó óráit elrejtse. Isten ott volt, közvetlenül Jézus mellett, a sötét felhőben, fiával együtt szenvedve, de Ő nem érezte a jelenlétét. Egymagában kellett szenvednie.

Délután három óra körül ismét világos lett, de Jézust még mindig sötétség rejtette szem elől. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet!” Jézus az Atyától való elszakadás hihetetlen fájdalmát fejezte ki ezzel, amit a mi bűneink terhének ráhelyezése miatt kellett elszenvednie.

Jézus egyetlen egyszer sem döntött a bűn mellett. Sátán tudta, hogy ha még halála előtt nem tudja Jézust bűnbe vinni, akkor ő és angyalai mindörökre el fognak pusztíttatni. Ezért mindent megtett, hogy rávegye Jézust, jöjjön le a keresztről. Nem csoda, hogy a lehető legnagyobb fizikai és lelki fájdalommal gyötörte Jézust!

Jézus azonban nem engedett Sátán kísértéseinek. Bár nem látta és nem érezte Atyja jelenlétét, eszébe jutott, milyen sokszor kimutatta az Atya, hogy elfogadta Őt Fiaként. Mt 3:16-17; 17:5; Jn 12:28. Jézus úgy döntött, hogy hittel hagyatkozik az Atya elfogadásának korábbi bizonyítékaira. Érzései ellenére, mit mondott Jézus, amivel bizonyította Istenbe vetett hitét? Lk 23:46.

Jézus hangosan, tiszta, határozott hangon szólalt meg, és arca ragyogott, mint a nap. Már nem érezte úgy, hogy Atyja elhagyta volna. Bízott Isten szeretetében. Jézus hit által érte el győzelmét! Jézus, Sátán győzelmes leigázója ekkor meghalt. Jel 12:10.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk soha nem kell olyan kísértésekkel szembesülnünk, mint Jézusnak, mégis ugyanúgy nyerhetünk győzelmet, ahogyan Ő tette. 1Jn 5:4. Mi is győzhetünk, ha úgy döntünk, a saját érzéseink helyett Istennek a Bibliában található ígéreteiben bízunk, bármilyen rossz történik is velünk.

KEDD

Elvégeztetett - 1.

Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus teljesen az Atyára bízta magát és meghalt, még mondott valamit. Mi volt az? Jn 19:30.

Mit értett Jézus ez alatt? Mi volt az pontosan, ami bevégződött? E kérdés megválaszolásához egészen a nagy küzdelem kezdetéig kell visszatérnünk.

Amikor Sátán Isten ellen kezdett munkálkodni, azt állította, hogy Isten törvénye csupán saját előnyére és felmagasztalására szolgál, hogy Isten inkább önmagával, mint teremtményeivel törődik. Sátán azt a látszatot keltette, hogy ő, és nem Isten az, aki a világmindenség jólétével törődik.

Sátán azt is állította, hogy Isten törvényét lehetetlen betartani, és ő jobb törvényt adna.

Az angyalok egy része hitt Sátánnak, mások hűségesek maradtak Istenhez. Ám még a hűséges angyalok sem tudták teljesen megérteni, hová vezetnének Sátán kormányzási módszerének következményei. Isten ezért adott időt Sátánnak, hogy kipróbálja tervét. Így az egész világegyetem megláthatja Sátán kormányzási módszereinek és Isten kormányzásának eredményét, és a kettő közötti különbséget.

Amikor Ádám és Éva bűnbe estek, Isten megmentésünkre felállított megváltási terve azonnal életbe lépett. Mi volt Isten terve? Jn 3:16.

Hogyan megy végbe ez a terv? Mindnyájan bűnösök vagyunk és halált érdemlünk (Róm 6:23), de Isten megtalálta megmentésünk módját. Jézus világunkba jön, és magára veszi mindannyiunk összes bűnét. Jézus elszenvedi azt a halált, amit mi érdemelnénk, azért, hogy mi dönthessünk az örök élet ajándékának elfogadása mellett. 2Kor 5:19-20; 1Pét 2:24.

A következő négyezer esztendő során a hűséges angyalok végig figyelték Isten tetteit és Sátán tetteit is. Isten folyamatosan az emberek megsegítésén munkálkodott, Sátán pedig rombolta és pusztította őket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A bibliából megismerhetjük Isten és Sátán tetteit. Te melyiket szeretnéd követni? Melyik mellett döntesz ma?

SZERDA

Elvégeztetett - 2.

A hűséges angyalok négyezer éven át figyelték az Isten és Sátán között zajló nagy küzdelmet.

Akkor Jézus megszületett, emberi lényként világunkba jött. Sátán ettől fogva ragyogó elméjének minden erejével arra összpontosított, hogy Jézust legalább egyszer bűnbe vigye, de nem volt rá képes. Minél erősebben kísértette Sátán Jézust, Ő annál inkább mennyei Atyjára hagyatkozott, aki segítette tisztasága és bűntelensége megőrzésében.

Az angyalok csodálkoztak és elborzadva látták, milyen szörnyű kegyetlen, erőszakos bánásmódra vette rá Sátán az embereket Jézus ellen. Még jobban elámultak Jézus megbocsájtó lelkületén ellenségei iránt, még azután is, hogy a keresztfára szögezték (Lk 23:34).

Felkiáltása: „Elvégeztetett!” - után Jézus lehajtotta a fejét és meghalt. A tökéletes szeretet bemutatásával halt meg, miközben soha egyetlen bűnt sem követett el.

ELVÉGEZTETETT – Jézus bemutatta, hogy Isten törvényét meg lehet tartani. Bemutatta, hogyan élhetünk mi is bűntelenül, ha Istenre hagyatkozunk. Azt is bemutatta, hogy a bűnre nincsen mentség. Zsid 4:15-16; 1Jn 3:3-6.

ELVÉGEZTETETT – Jézus bemutatta, hogy Isten törvénye örökérvényű, és nem változtatható. Ha a Törvény változtatható lenne, Jézusnak nem kellett volna meghalnia. A tény, hogy Jézus meghalt a kereszten, bizonyítja, hogy Isten törvénye nem változtatható. Róm 3:31; 7:12.

ELVÉGEZTETETT Jézus bemutatta az Isten és Sátán közötti éles ellentét jellembeli különbségét. Jézus, Isten fia megalázta magát és meghalt. Fil 2:5-8. Önként vállalta a végleges elszakadást az Atyától, hogy a bűnös emberiséget megmentse (Mk 15:34).

Másrészt Sátán megölte Isten Fiát, miközben saját önző terveit próbálta véghezvinni. A hűséges angyalok a mennyben most mát tisztán láthatják a különbséget, hova vezet Sátán kormányzása, és Isten kormányzása. Láthatják, hogy Isten, és nem Sátán az, aki valóban szereti teremtményeit.

ELVÉGEZTETETT Jézus legyőzte Sátánt. Győzött és egy napon úgy a bűn, mint Sátán mindörökre elpusztíttatik. Jel 21:4. Bár a nagy küzdelemnek még nincsen vége, az ember megváltása már biztosított, és egy napon mindazok, akik Jézust elfogadták, mindörökre megmenekülnek. Jel 7:9-12.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk is döntenünk kell, kinek az oldalára állunk. Mmiért ne választanánk már ma, hogy Jézust szolgáljuk?

CSÜTÖRTÖK

Sírba helyezve

(Mt 27:51-61;  Jn 19:31-42.)

Sok minden történt Jézus halálának pillanatában. A mennyet hatalmas diadalkiáltás töltötte be. Jézus legyőzte Sátánt! A egész hűséges világegyetem közösen dicsőítette Istent.

A kereszt tövében a Szentlélek meggyőzte a római századost. Mit mondott ez a katona Jézus türelmesen viselt szenvedését látva és győzelmes felkiáltását hallva? Mt 27:54. Ő volt a harmadik, aki kifejezte aznap Jézusba vetett hitét, Simonnal, aki Jézus keresztjét cipelte és az elítélt latorral együtt. Jézus halála nem volt hiábavaló. Ézsa 53:11.

Ugyanekkor a templomban szolgáló pap éppen készült a bárányt megölni az esti áldozathoz. De Jézus, az Isten Báránya (Jn 1:29) éppen az imént áldoztatott fel. Nem volt már szükség a templomi áldozatokra többé. Abban a pillanatban szörnyű földrengés támadt, mely halomra hányta az embereket. Hatalmas sziklatömbök szakadtak le a hegyekről és omlottak a völgyekbe. Egyes sírok megnyíltak. Mi történt a templomban a Szentélyt és a Szentek szentjét elválasztó kárpittal? Mk 15:37-38. A felfordulásban a pap eldobta kését és a bárány elmenekült.

Jézus pontosan a meghatározott időben halt meg. Dániel próféciája szerint a Messiás a 70. hét közepén vágatik ki és vet véget a véres áldozatnak (Dán 9:26-27). Ez az időpont Kr.u.31. tavaszára esett, és Jézus pontosan akkor halt meg.

Jézus már meghalt, de a vallási vezetők még mindig féltek tőle. Azonnal le akarták szedetni testét a keresztről.

A keresztre feszített emberek általában nem haltak meg néhány órán belül. Mit tettek a katonák, hogy megbizonyosodjanak Jézus haláláról? Jn 19:32-37.

A tanítványok szíve teljesen összetört. Jobban szerették Jézust, mint bármikor és nem bírták elnézni, hogy a durva katonakezek szedjék le Őt a keresztről és a bűnözők temetkezési helyére vigyék. De szegények voltak. Hogyan temethetnék el illően Jézust? János ottmaradt az asszonyokkal, és figyelt. Mi történt ezután? Jn 19:38-42; Lk 23:54-56.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A tanítványok nem lettek volna annyira elkeseredve, ha eszükbe jutnak Jézus szavai: Mt 20:18-19. Bátoríthatnak minket Isten szavai, ha nem olvassuk őket, és nem emlékszünk rájuk?

PÉNTEK

Pihenés a sírboltban

(Mt 27:62-66.)

Jézus testét péntek naplemente előtt helyezték a sírba. Világunk teremtésének befejeztével Jézus szombaton megpihent (1Móz 2:1-3), és most megváltói munkájának elvégzése után is megpihent szombaton.

Milyen furcsa szombat volt az! Az emberek Jeruzsálembe gyűltek az ország minden részéből a Húsvéti ünnepre, és a szokásokhoz híven meg is tartották azt. A Szentek szentjét elválasztó kárpit azonban már kettéhasadt és mindenki beláthatott oda.

Jézus keresztre feszítésétől feltámadásáig sokan nem is aludtak, hanem a próféciákat tanulmányozták szorgalmasan, hogy megértsék a történteket. Bár különböző indíttatásból kutattak, mindnyájan arra a következtetésre jutottak, hogy Jézus volt a Messiás, a világ Megváltója. Sok pap is meggyőződött erről, és feltámadása után hittek Jézusban.

Jézus tanítványai azonban nem voltak erről meggyőződve. Elfelejtették Mesterük ígéretét majdani feltámadásáról. Számukra sivárnak és reménytelennek tűnt a jövő.

Sokan jöttek a gyógyulás reményében szombaton a templomba, de nagy csalódásukra Jézus nem volt ott. Sokan, akik Jézus megfeszítését követelték, most azt kívánták, bárcsak élne még.

A vallási vezetők azt remélték, boldogok lesznek Jézus halála után. Most azonban, hogy már halott volt, még jobban rettegtek, mint addig. Eszükbe jutott, amit életéről mondott, hogy leteheti, és ismét felveheti (Jn 10:17-18). Eszükbe jutott, hogy Lázárt is feltámasztotta a halálból. Az is eszükbe jutott, hogy Jézus megjövendölte saját halálát és feltámadását. Mt 20:18-19. Eddig minden pontosan úgy történ, ahogyan Ő előre megmondta. Tényleg feltámad vajon a harmadik napon?

Nem tudtak nem gondolni Jézusra, és minél többet járt az eszükben, annál jobban féltek. Annak ellenére, hogy szombatnap volt, tanácsülést hívtak össze megvitatni, mit is tegyenek. Pilátushoz mentek engedélyért, hogy őriztethessék Jézus sírját, hogy semmiképpen ki ne jöhessen onnan. Sziklákhoz erősített kötelekkel kerítették el Jézus sírjának bejáratát és 100 katonát állítottak oda a terület őrzésére. Mt 27:62-66.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ó, milyen hiábavalóak voltak a vallási vezetők erőfeszítései! Még a sírja felett tornyosuló hegy sem akadályozhatta volna meg Őt ígérete betartásában! A gonoszok mindent megtettek, hogy Jézust a sírjában tartsák, ám erőfeszítéseik csak megerősítették a feltámadás bizonyosságát.

 

 

Feladatok:

1. Jézus utolsó szavai

Jézus hétszer szólalt meg a keresztfán függve. Írd a vonalra a megfelelő igevers sorszámát!

1. Lukács 23:34 3. János 19:26-27 5. János 19:28 7. Lukács 23:46

2. Lukács 23:43 4. Márk 15:34 6. János 19:30

a.)____ „Elvégeztetett!”

b.)____ „Velem leszel a paradicsomban.”

c.)____ „Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet!”

d.)____ „Atyám! Bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

e.)____ „Asszony, ímhol a te fiad,” „János, ímhol a te anyád”

f.)____ „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.”

g.)____ „Szomjúhozom.”

 

2. Számozd meg időrendi sorrendben az eseményeket!

a.)____ Mózes és Józsué vezette Izrael népét.

b.)____ Ádám és Éva teremtése.

c.)____ Énok a mennybe ragadtatott.

d.)____ Saul, Dávid és Salamon királyok uralkodtak Izraelben.

e.)____ Lucifer fellázadt a Mennyben.

f.)____ Ábrahám, Izsák, Jákob és József Kánaán földjén éltek.

g.)____ Jézus meghalt a mi bűneinkért.

h.)____ Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és a Római birodalom uralta a világot.

i.)____ Noé és családja megmenekült az Özönvízből.

j.)____ Illés, Elizeus, Ézsaiás és Dániel prófétáltak.

 

3. Bibliai prófécia

Melyik igeversben található jövendölés arról, hogy a Messiás a hetvenedik hét közepén „kivágatik”?

 __________________________________________________________________

 

4.Számok a Bibliában

a.) Jelöld X- el Jézus halálának évszámát!

b.) Karikázd be a 2300 éves prófécia kezdetének (a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásának) dátumát!

c.) Hullámos vonallal húzd alá Jézus keresztségének dátumát!

d.) Foglald téglalap alakú keretbe, kb. hány év telt el Jézus keresztre feszítése óta!

e.) Írj nagy T betűt (teremtés) a szám mellé, ahány év a teremtéstől napjainkig kb. eltelt!

f.) Írj nagy A betűt (apostolok) a szám mellé, ahány tanítványa volt Jézusnak!

7 4000 Kr.e.457 6000

12 2300 Kr.u.27 Kr.u.31

500 2000 Kr.u.34 Kr.u.70

g.) Kb. hány évvel Jézus halála előtt jövendölte meg Dániel próféta Jézus halálának pontos időpontját?

      ________________________________________________________________

h.) Hány éves időszakról szól a Biblia leghosszabb idői próféciája?________________

i.) Ebben az évben pusztították el Jeruzsálemet és a templomot___________________

j.) Ennyi év telt el kb. a teremtéstől az Özönvízig._______________________________

k.) Ebben az évben kövezték halálra az első keresztény vértanút, Istvánt, és ettől kezdve hirdették az evangéliumot a pogányoknak is.

     _________________________________________________________________

l.) A tökéletesség száma a Bibliában_______________________________________