Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus, az életadó

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Egy százados hite

(Lk 7:1-10.)

Egy nap, amikor Jézus Kapernaumba érkezett, zsidó elöljárók mentek hozzá egy római százados kérésével. A centurio (százados) olyan római katona volt, aki száz katonának parancsolt.

A rómaiak általában kegyetlenek voltak szolgáikkal, de ez a százados szerette a szolgáját. A zsidókkal is jól bánt. Amikor szolgája halálosan megbetegedett elküldte a zsidó vezetőket Jézushoz, hogy arra kérjék, gyógyítsa meg.

A pogánynak született római százados most hitte, hogy az Isten, akit a zsidók tisztelnek, jobb, mint a rómaiak által tisztelt bálványistenek. Még egy zsinagógát is építtetett az igaz Isten dicsőítésére. Ezért mondták a zsidó vezetők Jézusnak, hogy megérdemli szolgája meggyógyítását.

Jézus azonnal a százados otthona felé indult, de nem azért, mert a zsidó vezetők szerint megérdemli. Ő mindenkit szeretett, és örömmel segített mindenkin, aki hitt Őbenne.

A százados már kimutatta hitét azzal, hogy elküldte a zsidó véneket Jézushoz szolgája meggyógyításáért könyörögni. Most azt is kimutatta, nem hiszi, hogy méltó lenne arra, hogy Jézus a házába menjen. Mit tett, amikor megtudta, hogy Jézus hozzá tart? Lk 7:6.

Jézus azonban nem állt meg. Ezért a százados eléje sietett, és szavaiból kitűnt, hogy hisz Jézus hatalmában. Ahogyan katonái és szolgái engedelmeskedtek az ő szavának, úgy Jézus is megparancsolhatja a betegségnek, hagyja el a szolgáját, hogy meggyógyuljon. 7-8. v.

Mennyire más volt ez, mint a zsidó nemesember viselkedése! Ő „jeleket és csodákat” kért, mielőtt elhitte volna, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a fiát. Nem csoda, hogy Jézus e szavakkal fordult a tömeghez: „Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam!”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ilyesmit mondana Jézus ma is a „keresztény” országokról, ahol az emberek többsége nagyon kicsiny, vagy semmilyen jelentőséget sem tulajdonít a bibliai igazságoknak, és nem bízik benne, hogy Ő gondoskodik szükségleteikről? Sokan azonban, akik pogánynak születtek, mint a római százados, valóban elfogadják a bibliai igazságokat, és Isten megválaszolja hitbéli imádságukat.

HÉTFÖ

A hit jelentősége

A zsidó vezetőknek, akik megkérték Jézust, hogy a római századosnak segítsen, maguk is segítségre szorultak. Azt mondták, a százados kiérdemelte Jézus segítségét azzal, amit népükért tett. Semmi sincs azonban, amivel bárki is kiérdemelhetné az Ő segítségét. Még ha el is végeztük a feladatunkat, akkor is „haszontalan szolgák” vagyunk. (Lk 17:10)

A százados nem saját tetteire hivatkozva kérte Jézus segítségét, hanem mert hallott Jézus nagy szeretetéről. Még azt is mondta. „Nem vagyok méltó”. Kérésének egyetlen alapja a szükséglete volt. Jézus pontosan az olyan emberek megsegítésére jött, akik érzik, hogy az Ő segítségére van szükségük.

A zsidó elöljáróknak meg kellett érteniük ezt, ahogyan nekünk is meg kell értenünk. Emberek milliói hiszik ma is, hogy jócselekedeteik méltóvá teszik őket. Az igaz, hogy Isten törvényének való engedelmeskedés és igaz cselekedetek nélkül nem tartathatunk meg (Mt 25:34-46), de vajon megmentenek bennünket „az igazságnak cselekedetei”?  Olvassuk el: Tit 3:5!

Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, állítják, hogy szeretik Istent és Őbenne bíznak, de amikor bajba kerülnek, úgy érzik, nem érdemlik meg a rosszat, és Istent vádolják érte, sokszor még Istenbe vetett hitükkel is felhagynak.

Könnyen azt hihetjük, hogy ha Jézus valóban szeret minket, akkor úgy válaszol imáinkra, ahogyan azt mi szeretnénk. De vajon igaz hitet mutat ez? Nem. Ha hitünk őszinte, azt akarjuk, hogy úgy válaszolja meg imánkat, ahogy az szerinte számunkra a legjobb. A római százados igaz hitet mutatott. Bízott Jézusban. Megjutalmazta Jézus a hitét? Igen. „És meggyógyult annak szolgája abban az órában.” (Mt 8:13)

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem tudjuk, mi történt azután a római századossal, de ha olyan a hitünk, mint az övé volt, egy nap találkozhatunk vele a Mennyben. Minden népből lesznek ott emberek, rómaiak is. Jel 5:9.

Sokan azonban nem lesznek ott, akik azt hiszik kiérdemelték a jócselekedeteikkel. Akik ott lesznek, mindnyájan abban hittek, amit Jézus tett értük, mert „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…” Zsid 11:6.

KEDD

Nain városában

(Lk 7:11-15)

A római százados szolgájának meggyógyítása után Jézus és tanítványai hamarosan elhagyták Kapernaumot. Jézus megkezdte második tanító és gyógyító körútját a galileai városok és falvak között, ami jó felkészülés lesz újonnan felszentelt apostolainak is.

Gyalog indultak a Nain nevű kisvárosba, amik kb. 40 kilométerre volt Kapernaumtól. Jézus bizonyára örömmel gondolt a római százados hitére és a sok pogányéra, akik a jövőben majd hisznek Őbenne.

Sokan csatlakoztak hozzájuk és Jézus az útba eső településeken is tanította a népet és gyógyította a betegeket. Hatalmas, vidám embercsoport verődött össze és együtt haladtak a temetőn átvezető sziklás ösvényen, amely a hegytetőn álló Nain falu kapujához vitt.

Akkor hirtelen mindenki elcsendesedett. Gyászmenet vonult ki a kapun át a temető felé, amelyen épp az előbb áthaladtak. Halottsiratás keserves hangjai váltották fel az örömteli vidámságot, amint a szomorú temetési menettel találkoztak.

A kisváros egyik özvegyasszonyának egyetlen fia halt meg. Az anya zokogva haladt a nyitott koporsó mögött. A fia nélkül teljesen magára maradt, senki sem volt már, aki gondot viselt volna róla.

Amikor a két csoport találkozott, Jézus kilépett az Őt körülvevők gyűrűjéből és az asszonyhoz lépett. „Ne sírj!” – mondta gyengéden az özvegynek. Megérintette a koporsót és a koporsóvivő férfiak megálltak.

Ugyanakkor a többiek is abbahagyták a sírást, és mindkét csoport közelebb húzódott, hogy lássák, mit tesz Jézus. Valóban vissza tudja adni egy halott életét? Akkor Jézus megszólalt. Mit mondott, és mi történt azután? Lk 7:13-15.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus szavai életet adtak annak a halott embernek. A bűneikben halott embereknek is életet adnak. Eféz 2:1. Hatalmas erő van szavaiban, akár Nainban szólnak, akár a Bibliádban olvasod őket.

SZERDA

Mi történik, amikor meghalunk

Amikor Jézus szavai életet adtak a naini özvegyasszony halott fiának, a fiatalember „felült és beszélni kezdett….” Nem szeretted volna hallani, hogy mit mondott? Lk 7:15.

Valószínűleg jólelkű, kedves fiatalember volt. Nagy valószínűséggel szüleinek engedelmes gyermeke volt kiskorában, és apja halála után gondoskodott az édesanyjáról. Gondolhatta vajon a fiatalember, hogy ilyen jó jellemzéssel halála után a Mennybe kerül?

Arról beszélt a figyelő tömegnek, amikor felült a koporsóban, hogy milyen a Menny? Azt mondta, hogy találkozott az angyalokkal, és nem akart már visszatérni a földre? Panaszkodott Jézusnak, amiért mégis visszahozta?

Furcsa kérdések, ugye? Mégis milliók hiszik még ma is, hogy az embernek különálló „lelke” van, ami elhagyja a testet és tovább él annak halála után. Egyesek szerint a Mennybe, vagy a pokolba megy, mások azt állítják, hogy egyes lelkek először a purgatóriumnak nevezett átmeneti helyre kerülnek.

De mi is az a lélek? Az, amivé az ember lett, amikor „És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké.”  (1Móz 2:7). Minden élő ember az, élő lelkek vagyunk.  Ám amikor az „élet lehelete” elhagyja az embert, akkor az halott lélek lesz  (Ezék 18:20). Nem tud már gondolkodni. Zsolt 146:4. Nincsen már tudomása semmiről. Préd 9:5.

A naini fiatalemberrel is ez történt. Nem tudjuk, mit mondott, amikor felült nyitott koporsójában és beszélni kezdett. Csak azt tudjuk, nem mondott semmit arról, hogy a Mennyben járt volna, mert nem volt olyan öntudatos része, ami ott járhatott volna.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten minden gyermeke azonban hamarosan odamegy. Amikor Jézus eljön „ feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban”. Majd a még életben lévő népe csatlakozik hozzájuk, hogy Jézussal a levegőben találkozzanak és Vele a Mennybe menjenek. 1Thess 4:16-17.

CSÜTÖRTÖK

A bánat örömre változik

(Lk 7:15-17.)

Miután Jézus szavaitól ismét életre kelt, a naini özvegyasszony fia felült koporsójában és beszélni kezdett. Valószínűleg nem beszélt sokat, csupán néhány szót, mielőtt észrevette drága édesanyja könnyáztatta arcát. Az asszony szívszaggató sírással követte a koporsót.

A Biblia szerint Jézus „adá őt anyjának” A fiatalember valószínűleg kiugrott koporsójából, erős karjaiba vette édesanyját és sokáig átölelve tartotta. Mit érzett szerinted Jézus egymás iránti mély szeretetük örömteli megnyilatkozása láttán?

A Biblia elmondja, mit érzett a figyelő tömeg. „És elfogá mind azokat a félelem.” Éppen a saját szemükkel láttak egy embert visszatérni a halálból az életbe. Ezt csak Isten lehetett képes megtenni. Úgy elhatalmasodott rajtuk a tisztelet és a félelem érzése, hogy csak álltak ott némán egy darabig. Senki sem szólt egy szót sem.

Örömteli érzéseik Istent dicsőítő kiáltásban törtek ki. „Nagy próféta támadt miköztünk, és az Isten megtekintette az Ő népét!” Lk 7:16.

 Isten valóban meglátogatta népét, és még mindig ott volt közöttük. Ő azonban sokkal több, mint „nagy próféta”, Ő a Fiú Isten.

Aznap, ott a többség azonban csupán „nagy prófétaként” fogadta el Őt, nem pedig a Fiú Istennek. Néhányan talán elfogadták annak a prófétának, akiről Mózes szólt, hogy eljövendő. Az pedig, természetesen a Messiás volt. 5Móz 18:15.

A jeruzsálemi vallási vezetők sem prófétának, sem Messiásnak nem fogadták el Őt. Minden addiginál jobban gyűlölték, amikor megtudták mit tett Nainban.

A gyászmenet, ami Nainból a temető felé tartott, visszafordult. A sziklás ösvényen Jézussal találkoztak, aki bánatukat örömre fordította.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus mindenkivel megteheti ezt, aki az élet sziklás ösvényein jár. Életre kelthet bennünket az iránta érzett szeretettel. Mesélj valakinek egy alkalomról, amikor Jézus örömre fordította bánatodat!

PÉNTEK

Még több gyógyítás

(Mt 9:27-35;  12:22-32.)

Jézus második galileai körútján tanította és gyógyította a városok és falvak népét, amerre csak járt.  Vele volt tizenkét, újonnan felszentelt apostola is, mert ez jó gyakorlati oktatás volt számunkra is. „És némely asszonyok” is velük tartottak, hogy ellássák őket. Lk 8:1-3.

Ez egy nagy, jól szervezett missziós csoport volt, és mindenkire szükség volt a nagy munkához, amit Jézus el akart végezni. Máté is a csoport tagja volt. Mit mondott, mit tett Jézus minden városban és faluban, ahol csak megfordultak?  Mt 9:35.

A sok csoda közül, melyeket Jézus akkoriban tett, csak néhány szerepel részletesen a Bibliában. Máté két vak ember meggyógyításáról beszél, és egy megszállottról, aki nem tudott beszélni. Jézus azt mondta a vakoknak, hogy ne beszéljenek Róla senkinek, de ők elmentek és mindenkinek örömmel újságolták, hogy Vele találkoztak. 27-33. v.

A galileai tengerpart közelében Jézus egy másik vak embert is meggyógyított, aki megszállott volt és nem tudott beszélni sem. A farizeusok azt állították, hogy az ördögök fejedelmének erejével űzte ki a démonokat. Aki pedig Sátán. Micsoda bolondság! Sátán harcolna önmaga ellen? Mt 12:22-26.

A farizeusok érezték, hogy Isten Lelke szól a szívükhöz, és próbálja meggyőzni őket Jézus Messiás voltáról. Ők azonban túl büszkék voltak beismerni, hogy tévedtek, és elfogadják Őt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Egyesek, akárcsak a farizeusok azt mondják a Szentlélek munkájára, hogy Sátántól van, amikor nem akarnak hallgatni rá. Sőt, még arról is ezt állíthatják, ami a Szentlélek ihletésére íródott. Elutasítani a Szentlélek munkáját, és azt mondani rá, hogy Sátántól ered, a Szentlélek elleni bűn. Mit mondott arról Jézus? 31-32. v.

Az emberek akkor vétkeznek a Szentlélek ellen, amikor folyamatosan visszautasítják kérlelését, ahogy a farizeusok tették és folytatják a rossz cselekvését, amiről tudják, hogy helytelen. Eféz 4:30.

Meggyőzik magukat, hogy helyesen cselekszenek, és nem tesznek semmi rosszat. A lelkiismeretük már nem bántja őket (1Tim 4:2). Isten nem tudja megbocsátani bűneiket, mert nem érzik a megbocsátás szükségességét és nem kérik azt. Ezt hívják megbocsáthatatlan bűnnek.

 

 

Feladatok:

1./  Cent  -  A cent elöljáró százat jelent.

a. Hány cent van egy dollárban? ____________________________

b. Hány év van egy évszázadban? (angolul century)______________

c. Hány éves évforduló a centenárium?________________________

d. Hány centiméter van egy méterben?________________________

e. Hány katonának parancsol egy centurio?____________________

2./  Igaz, vagy hamis? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

a.  I / H  Jézus azt mondta a szolgának, hogy keljen fel, és segített neki felkelni.

b  I / H  Jézus elment a centurio házába, hogy szolgáját meggyógyítsa.

c.  I / H  Az igaz hit bizalom Jézusban.

d.  I / H  Az igaz hithez tartozik pontosan azt tenni, amit Jézus mond.

e. I / H  Amikor meghal valaki, a lelke a Mennybe vagy a pokolba jut.

f.  I / H   Sátán nem tud senkit holtan tartani, akit Jézus életre hív.

g.  I / H  Sátán nem tud bűnbe vinni, ha azt választom, Jézusban hiszek.

h.  I / H Jézus több mint nagy próféta, Ő Isten Fia.

i.  I / H Ha kéred, Jézus megbocsátja bűneidet.

j.  I / H Nagyon fontos Jézusnak engedelmeskedni, amikor szól hozzánk.

3./  Mi történik, amikor valaki meghal? Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!

a. Lelke a Mennybe, vagy a pokolba megy.

b. Az illető halott lélekké válik.

c. Az az ember már nem tud gondolkodni, vagy Istent dicsőíteni.

d. Lelke a purgatóriumba megy.

e. Az illető sok angyalt fog látni.

f. Az az ember már nem tud semmiről. Olyan, mintha nagyon mély álomban lenne.

4./  Mi a megbocsáthatatlan bűn? Karikázd be a megfelelő választ!

a. Hétszer elkövetni ugyanazt a bűnt

b. Újra, meg újra szándékosan ugyanazt a bűnt választani, olyan sokszor nem hallgatni a Szentlélekre, hogy végül már képtelenek legyünk reagálni rá.