Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A nagy tüz

  5. tanulmány  

Nyomtatás

Mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy segítsünk azoknak, akik nem szeretik

Jézust, és nem neki engedelmeskednek. Ugyanakkor ne legyen semmink, ami eltávolítana Jézus szeretetétől.

VASÁRNAP

Athénba érkezése után Pál apostol fel-alá sétálgatott a hatalmas pogány város utcáin. Amerre csak nézett, gazdag, csodálatos otthonokat és palotákat látott. Sok hatalmas, arannyal és ezüsttel díszített templomot is látott.

Istent dicsőítették az emberek azokban a templomokban? Nem, bizony! Még csak nem is hallottak Istenről. Viszont valakihez imádkozni akartak, ezért bálványokat készítettek és azokat imádták. A bálványszobrokat a templomokban, az utak mentén és házaikban helyezték el.

Athén népe messze földön híres volt gazdagságáról és bölcsességéről. A világ egyik legszebb településévé tették városukat. Sok athéni polgár végzett iskolákat, ezért nagyon bölcsnek tartották magukat.

Pál tudta, nehéz lesz Athénban missziós munkát végezni. Szüksége volt Silás és Timóteus segítségére is a Jézusról szóló jó hír terjesztésében. Néhány keresztény elkísérte Pált Béreából Athénig. Mire kérte őket az apostol, amikor hazaindultak? ApCsel 17:15.

Pál apostol nagyon sajnálta a pogányokat, akik nem ismerték Istent. Nem tévesztették meg a díszes épületek és a művelt emberek. Tisztában volt vele, hogy ezek a dolgok soha nem tesznek teljesen boldoggá senkit.

Kit kell szeretnünk, és kivel kell összhangban élnünk, ha valóban boldogok akarunk lenni? Zsolt 146:5-6.

HÉTFÖ

Pál teljesen egyedül volt, a hatalmas, pogány városban, Athénban. Nagyon magányos volt, míg Silás és Timóteus érkezésére várt. A pompás épületek és a bálványokkal teli templomok láttán Sátán azzal a gondolattal kísértette, hogy talán lehetetlen meggyőzni ezeket az embereket, hogy Jézus követését válasszák. De vajon Isten számára van-e lehetetlen? Mt 19:26.

Tudott Pál prédikálni Jézus segítségével még a pogány Athén városában is? Fil 4:13.

Szombatonként Pál a zsidóknak hirdette az igét a zsinagógában. Hétköznap pedig a piactéren prédikált Jézusról a pogány embereknek.

Athén főemberei hamarosan tudomást szereztek róla, hogy új tanító prédikál városukban. Pál köré gyűltek, mert kíváncsiak voltak, miről akar beszélni. Egy darabig hallgatták az apostolt, majd kérdéseket tettek fel neki. Isten segített Pálnak bölcsen válaszolni, és a főemberek rövidesen kénytelenek voltak belátni, hogy az apostol bölcsebb náluk.

A férfiak még többet szerettek volna hallani Páltól, de a piactéren túl nagy volt a zsivaj. Ezért egy nyugodtabb helyre vitték az apostolt, ahol zavartalanul meghallgathatták. A főemberek szívesen végighallgatták Pált, majd feltettek neki egy kérdést. Kitalálod, mi volt az?

KEDD

Athén befolyásos emberei egy kérdéssel kezdték a Pállal való beszélgetésüket: „Vajon megérthetjük-e mi azt az új tudományt, melyet te hirdetsz?”

Ahogy ott állt a sok pogány ember előtt, Pál megértette, mekkora felelősséget bízott rá Isten. Milyen csodálatos lehetőséget kapott, hogy a Menny igaz Istenéről szóljon! Mit mondott nekik ezek után először is Pál apostol? ApCsel 17:22-23.

Pál a bálványszobrokkal teli templomra mutatott. Elmondta nekik, hogy a Menny igaz Istene nem lakik emberek által épített templomban, hiszen Ő alkotta a világot, és mindent, ami abban van.

Pál apostol ezután elmagyarázta, hogy a bálványszobrok nem alkalmasak Isten dicsőítésére, sem arra, hogy megismerjük Őt. Vajon miért? Mert Isten nem hasonlatos semmilyen bálványhoz. A szobrok nem látnak, nem tudnak mozogni, sem pedig bárkinek is segíteni. Isten viszont olyan hatalommal bír, hogy Ő alkotta a világot és mindent, ami benne van. Tőle származik az életünk, Ő alkotott minket. Csakis általa élhetünk, mozoghatunk, lélegezhetünk. Minden jót Tőle kaptunk.

Pál nagyon komolyan és alaposan magyarázta el, hogy mivel Isten alkotott bennünket, mi a z Ő gyermekei vagyunk. Szeret minket és közel akar állni hozzánk. Azt szeretné, hogy mi is szeressük Őt, és neki engedelmeskedjünk.

Örülsz, hogy Isten ennyire jóságos?

SZERDA

Mennyire lenyűgözhette az athéni embereket, amikor első ízben hallottak az igaz Istenről! Miután elmondta, mennyire szeret minket Isten, Pál Jézusról kezdett beszélni. ApCsel 17:30-31.

Egyesek kinevették az apostolt, amikor Jézus feltámadásáról beszélt. Mások úgy döntöttek, majd máskor újra meghallgatják Pált. Csak kevesen döntöttek Jézus követése mellett. A többség viszont a bálványimádást választotta.

Athénból Pál hamarosan Korinthusba utazott, ahol találkozott két zsidóval, akik szerették Istent. Akvilának hívták a férfit, a feleségét pedig Priszcillának. Milyen munkával foglalkoztak? Segített nekik Pál? ApCsel 18:3.

Később Timóteus és Silás is megérkezett Korinthusba, Pálnak segíteni.

Az apostol minden szombaton elment a zsinagógába és Jézusról beszélt az embereknek. Sok időt áldozott a pogányok tanítására is. Sokan döntöttek a kereszténység mellett Korinthusban? 8. v.

Egyesek nagyon haragudtak Pál apostolra és mindenáron hátráltatni akarták munkáját. A legtöbb korinthusi ember szörnyen gonosz volt, ezért nagyon nehéz volt ott missziómunkát végezni. Pál végül úgy döntött, máshol folytatja munkáját. Isten azonban mást mondott neki. Mit? 9-10. v.

Pál apostol tehát maradt. Bátran folytatta a munkát és bízott Jézusban, hogy mindig, mindenben gondoskodik róla.

CSÜTÖRTÖK

Pál apostol Korinthusban tanította a népet Jézusról. Mivel sokan választották, hogy keresztények lesznek, a hitetlen zsidók ismét gondokat támasztottak. Ezúttal azonban valami szokatlan dolog történt.

A zsidók, akik gyűlölték Pált, Gallió helytartó elé hurcolták az apostolt. Azt hitték, majd ő megengedi nekik, hogy kivégezzék. Gallió viszont tisztában volt vele, hogy Pál semmi rosszat nem tett. Az is tudta, hogy a vádaskodók nagy bajkeverők. Ezért Pál apostol védelmére kelt és meg sem hallgatva őket, elküldte a feldühödött férfiakat. Ez nagy győzelem volt Pálnak és a keresztényeknek.

Pál még hosszú ideig Korinthusban maradt. Majd hajóra szállt és az Efézus nevű városba utazott, ahol szintén eltöltött egy kis időt. Onnan hová ment tovább? ApCsel 18:20-21.

Pál apostol Jeruzsálembe utazott, majd meglátogatott néhányat az általa alapított gyülekezetek közül Antiókhiában. Majd ígéretét megtartva, visszatért Efézusba.

Isten sok lenyűgöző csodát tett Pál által Efézusban. ApCsel 19:11-12.

A betegeknek, akik nem tudtak eljönni Pálhoz, vittek egyet-egyet az apostol ruhadarabjaiból. Mi történt ezután? Isten meggyógyította a betegeket!

Mit gondolsz, megértették az efézusiak ezekből a csodákból, hogy Jézus hatalmasabb, mint bálványaik?

PÉNTEK

Efézus volt a leggonoszabb város, ahol Pál apostol valaha is járt. A legtöbb rossz embert azonban meg sem büntették, mert a borzalmas dolgok, amiket műveltek, bálványimádó szertartásaik bevett szokásai voltak.

Efézus lakóinak kedvenc bálványistene Diána volt. Díszes templomot emeltek tiszteletére, ahová mindenfelől özönlöttek az emberek az istennő szobrának áldozni.

Más nagyon gonosz dolgot is műveltek Efézus lakói. Sátánt imádták és könyveket írtak, hogy másokat is megtanítsanak erre.

Amikor Pál Efézusba érkezett, Isten segítségével sok csodálatos dolgot művelt. Segített ez a népnek felismerni, hogy Jézus sokkal hatalmasabb Sátánnál, vagy a bálványszobroknál? Ó, igen! Sok efézusi örömmel ismerte meg az igaz Istent, és döntött a kereszténység mellett. Megvallották bűneiket és felhagytak a bálványimádással.

Mit tettek az efézusi keresztények, amikor rádöbbentek, milyen károsak a könyveik? ApCsel 19:19.

Elég drágák voltak azok a könyvek. Vajon miért nem adták el másoknak őket a keresztények? Mert nem akarták, hogy bárki is azokból tudja meg, hogyan szolgálhatja Sátánt.

Neked van bármid, ami helytelen, bármid, ami akadályoz Jézus szeretetében és a neki való engedelmességben? Mit kell tenned azokkal a dolgokkal, de azonnal?

 További elmélkedésre:

  • Tele volt Athén városa bálványszobrokkal?

  • Miért nem döntött a legtöbb athéni polgár Jézus követése mellett? Azt hitték vajon, hogy már éppen eleget tudnak?

  • Örömmel hallanak egyes pogány emberek Istenről? Te hogyan segítheted a misszionáriusok munkáját, akik azoknak próbálnak segíteni, akik még nem ismerik Istent?

  • Mit vetettek az efézusi keresztények tűzre?

  • Mit kell tennünk a hazugságokkal teli mesekönyvekkel, vagy más helytelen holmikkal? Elajándékozzuk, vagy égessük el őket? Miért nem adhatjuk tovább őket?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy segítettél Pál apostolnak olyan bátor misszionáriussá lenni. Kérlek, nekem is segíts, hogy jó munkásod lehessek. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A teve

 

Természetesen könnyen felismerjük a tevét, ha az egész állat látszik a képen, de vajon a múlt heti lecke végén mutatott lábból rájöttél-e, hogy egy tevéhez tartozik? Itt láthatod egy teve lábnyomát a homokban. A tevének nincsen kemény patája, mint a lónak, hanem széles, hajlítható lábfeje, a végén két lábujjal. Talpának rugalmassága segíti a sivatagi köveken és a homokon való járásban.

Az embernek a tevéről először is a hátán található púp jut eszébe. A teve púpjából megállapíthatjuk, melyik tevefajhoz tartozik. Tudod, hányféle teve létezik? Kétféle. A dromedárnak csak egy púpja van, a kétpúpú tevének pedig kettő.

Vajon mi van a teve a púpjában? Sokan azt hiszik, hogy vizet tárol benne, de ez nem így van. Talán azért hiszik ezt az emberek, mert a tevék száraz, sivatagos helyeken élnek, ahol nagyon kevés az ivóvíz. A tevéknek nincs szükségük annyi vízre, mint a lovaknak, vagy egyéb lábasjószágnak. Amikor azonban ivóvízhez jutnak, rengeteget képesek meginni rövid idő alatt, akár 140 litert is! Mégsem tárolják azt a púpjukban.

Akkor mire is jó az a púp valójában? A teve igazából zsírt raktároz a púpjában. Amikor nem jut elegendő táplálékhoz, a púpjában tárolt zsírt használja fel a túléléshez. A hosszú ideig éhező tevének sokkal kisebb a púpja a megszokottnál.

A teve mindenféle növénnyel táplálkozik. A sivatagi növények azonban nem elég puhák és nem könnyű megenni őket. A tevét azonban ez nem zavarja, mert olyan kemény a szája, hogy nem sértik fel a kórók tüskéi, vagy más durva dolgok. Így meg tudja enni azokat a növényeket is, amiket más állatok meg sem kóstolnának.

Mit gondolsz, panaszkodik a teve, hogy a forró, száraz sivatagban kell élnie, ahol alig van ennivaló? Nem, nem panaszkodik. Mi sem panaszkodhatunk, bárhol éljünk is. A Biblia szerint: „elégedjetek meg azzal, amitek van” (Zsid 13:5). Isten megígérte, hogy minden szükségletünket betölti (Fil 4:19) úgy, hogy elégedettek lehetünk vele.

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?