Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Lázár, jöjj ki!

  8. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus Isten. Tőle származik az élet, és neki hatalmában áll a hangjával életre kelteni a halottakat.

VASÁRNAP

Lázár Jézus egyik legjobb barátja volt. Jézus sokszor lelt pihenőre Lázárék otthonában, amikor fáradt és éhes volt. Lázár és nővérei, Márta és Mária mindig szívesen vendégül látták Őt. Mindig áhítattal hallgatták szavait és Jézus náluk biztonságban volt a farizeusoktól, akik megölését tervezték.

Egy nap azonban, amikor Jézus éppen máshol volt, Lázár nagyon megbetegedett. Márta és Mária tudták, hogy Jézus nagyon szereti a fivérüket ezért üzenetet küldtek Jézusnak. Mit üzentek neki? Jn 11:3.

A nővérek biztosak voltak benne, hogy Jézus azonnal odasiet és meggyógyítja Lázárt. Ám amikor a követ visszatért, Jézus nem volt vele, de üzenetet hozott tőle. 4-5. v.

Márta és Mária gyöngéden ápolták drága fivérüket, betegsége mégis egyre rosszabbra fordult. Ők mégis reménykedtek, hogy Lázár életben marad. Vigasztalták őt és megpróbálták felvidítani, de úgy tűnt már nem is hallja őket.

Lázár ezután meghalt. Nővérei nagyon szomorúak voltak. De tudták, hogy egy napon Isten fel fogja Lázárt támasztani a többi igaz emberrel együtt.

Jézus tanítványai is hallották Lázár nővéreinek üzenetét. Azt hitték, Jézus azonnal elindul, hogy meggyógyítsa a barátját. Ő azonban nem ezt tette.

Vajon miért? A tanítványok összezavarodtak.

HÉTFÖ

Azonnal elindult Jézus Bethániába, amikor megtudta, hogy Lázár beteg? Nem, és Lázár közben meghalt. Márta és Mária nem értették, miért nem jött el Jézus, ahogyan a tanítványok sem értették.

A tanítványok azt hitték, Jézus teljesen elfeledkezett Lázárról, hiszen egy szóval se említette barátját. Kétnapi folyamatos munka után azonban így szólt Jézus: „Menjünk vissza Bethániába!”

Bethánia, ahol Lázárék laktak, Júdeában volt. A tanítványok pedig nem akartak Júdeába menni, mert az ottani zsidók meg akarták ölni Jézust. Jézus azonban nem félt. Tudta, hogy biztonságban van, amíg engedelmeskedik mennyei Atyjának. Mit mondott tehát? Jn 11:11.

A tanítványok azt sem tudták, mit gondoljanak. Ha Lázár alszik, akkor biztosan jobban van. Akkor viszont miért akarja Jézus felébreszteni? Miről beszélt valójában Jézus? 13-15. v.

Jézus azt mondta, hogy Lázár betegsége „Isten dicsőségére való” (4. v.). Jézust fogják dicsőíteni általa. Azt is mondta Jézus a tanítványainak, hogy örül, amiért nem volt ott meggyógyítani Lázárt: „tiérettetek, hogy higgyetek” (15. v.).

Tudja Jézus, hogyan hozzon ki valami nagyon jót a nagyon rosszból? Tudja, hogyan kell örömre fordítani a bánatot? Jézus tudta, hogyan tegye ezt Mártával és Máriával. A te családoddal is megteszi, ha szeretitek Őt? Róm 8:28.

KEDD

Jézusnak jó oka volt, hogy nem indult el azonnal Bethániába Lázárt meggyógyítani. Nagyon szomorú volt, amiért oly sokan nem hitték el, hogy Ő a Messiás. Olyan csodát akart tenni, amiből mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy Ő Isten fia. Mindenki tudta, hogy csakis Isten képes visszaadni egy halott ember életét. Vitatkozhattak vajon azon, hogy Jézus valóban Isten fia, amikor több nap után életre keltette a halott Lázárt?

Jézus tehát lassan haladt Júdea felé. Útközben többször is megállt segíteni a rászorulókon. Amikor végre megérkezett Bethániába, üzenetet küldött Mártának és Máriának.

Az üzenetet megkapva Márta sietett Jézussal találkozni. Mit mondott neki? Jn 11:21-22.

Hitte Márta még mindig, hogy Jézus tud segíteni rajtuk? Igen, hitte. Jézus arcába nézve látta szeretetét és jóságát, és tudta, hogy nem változott meg. Jézus soha nem változik. Ő mindig jóságos és szeretetteli.

Jézus kedvesen szólt Mártához és megértette vele, hogy Ő képes a halottak életét is visszaadni. 23-25. v.

Hitte Márta, hogy Jézus Isten fia? 27. v.

Miután Jézussal beszélgetett egy kicsit, Márta hazament, hogy szóljon Máriának. Tudta, hogy Mária is szeretne majd Jézussal beszélni.

SZERDA

Márta háza tele volt a Lázár siratására összegyűlt emberekkel. Olyan szörnyű hangos lármát csaptak, hogy Jézus nem is akart bemenni a házba. Valamint a siratók közül sokan Jézus ellenségei voltak, akik meg akarták ölni Őt.

Ezért Márta csak halkan szólt Máriának: „A Mester itt van és hív téged.” – suttogta.

Mária gyorsan felállt és elhagyta a szobát. A többiek azt gondolták, hogy Lázár sírboltjához megy sírni, ezért sokan követték nagy hangon zokogva.

Mit tett Mária, amikor Jézussal találkozott? Jn 11:32.

Jézus az előtte térdelő Mária szomorú arcába nézett. Majd a zsidókra, akik követték az asszonyt. Tudta, csak tettetik, hogy sajnálják Máriát. Azt is tudta, hogy nem sokkal Lázár feltámasztása után ezek az emberek meg akarják majd ölni Őt is, és Lázárt is.

Jézust mindez nagyon elszomorította. Hatalmas, szerető szíve szörnyen fájt, amiért oly sok zsidó úgy döntött, nem hisz benne. A világ összes bánata járta át a lelkét, az összes fájdalom, sírás és halál. Mit tett ezután Jézus? 35. v.

Törődik azzal Jézus, ha valami szomorú dolog történik velünk?

CSÜTÖRTÖK

Hová helyeztétek őt?” – kérdezte Jézus. Az emberek így feleltek: „Uram, jer és lásd meg!”. Így tehát Jézus követte Mártát, Máriát és a többieket a sírbolthoz, ahová Lázár tetemét helyezték. Mindnyájan zokogtak és velük sírt Jézus is. Jézus együtt búsul a szomorú emberekkel, és együtt örül az örvendezőkkel.

A zsidók nem értették, miért sír Jézus. Néhányan így szóltak: „Ímé, mennyire szerette.” De vajon a Lázár halála miatti bánatában sírt Jézus? Nem. Éppen azt tervezte, hogy csupán néhány percen belül feltámasztja, életre kelti Lázárt.

Mások megpróbáltak kételyt ültetni az emberekbe Jézus Messiás voltával kapcsolatban. Mit mondtak? Jn 11:37.

Végül mindenki odaért a sírhoz, ami egy barlangmélyedés volt egy nagy sziklában. Bejáratát nagy kő zárta le szorosan. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!”

Lázár ekkor már négy napja halott volt. Márta nem akarta, hogy bárki is elmozdítsa a követ, mert már nagyon kellemetlen szag lehetett bent. Hogyan próbálta Jézus erősíteni az asszony hitét? 40. v.

A férfiak tehát elhengerítették a követ. Jézus a sír közelében állva imádkozott. Mit mondott Istennek, mennyei Atyjának? 41-42. v.

Ó, mennyire szerette volna Jézus, hogy a makacs, hitetlen zsidók higgyenek benne!

PÉNTEK

Jézus és tanítványai, Mária, Márta és az egész gyászoló sokaság, mindnyájan ott álltak a sír előtt, ahová Lázárt temették négy nappal azelőtt. A bejáratot fedő követ már elhengerítették. Abbahagyták a hangos jajveszékelést és mindenki csendben várta, mit tesz Jézus.

Jézus nyugodtan imádkozott mennyei Atyjához. Mindenki hallhatta amint kijelenti, hogy Ő a Messiás, Isten fia. Igazat mondott? Valóban Isten fia volt? Hamarosan megtudják.

Jézus hangosan parancsolta: „Lázár, jöjj ki!”

Váratlanul neszezés támadt a sírboltban. Lázár megmozdult, és felkelt. A csodálkozó sokaság láthatta, ahogy halotti lepelbe burkoltan lassan kifelé lépdel. Mit mondott ezután Jézus? Jn 11:44. Gyorsan levették Lázárról a halotti kötelékeket, hogy járni tudjon.

Lázár már nem volt halott, és beteg sem volt. Jézus visszaadta életét és tökéletes egészségét. Lázár szeme a Jézus iránti szeretettől csillogott és barátja lábához térdelve újra meg újra hálát adott neki.

Jézus Isten. Hatalmában áll életet adni és a halottakat feltámasztani. Nem kell félnünk a haláltól, ha Őt szeretjük és követjük. Jézus fel fog ébreszteni bennünket, amikor visszajön. Akkor majd vele élhetünk mindörökké a mennyben. Jn 5:25, 28-29.

Hát nem örülsz ennek?

 További elmélkedésre:

  • Szerette Jézus Lázárt? Téged szeret Jézus? Elfeledkezett vajon Lázárról Jézus? Elfeledkezik-e valaha is rólad?

  •  Azt tette Jézus, ami mindenki számára a legjobb volt, még ha Márta és Mária nagyon szomorúak voltak is egy ideig? Szeretnéd, hogy Jézus mindig azt tegye, ami legjobb számodra?

  •  Szerette Márta és Mária Jézust annak ellenére is, hogy nem jött el hozzájuk azonnal? Bízhatunk mindig Jézusban, még akkor is, ha látszólag nem válaszolja meg imáinkat azonnal?

  •  Mihez hasonlította Jézus a halált?

  •  Mikor fogja Jézus felébreszteni a halottakat, akik szerették Őt és neki engedelmeskedtek?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy Jézus szerette és feltámasztotta Lázárt. Örülök, hogy Jézus hangja felébreszti a halottakat. Kérlek, segíts, hogy mindig bízzak benned! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

(A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű, 1. kötet 114-116. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 8.

A váratlan meglepetés a küldemény

 

Bates kapitány feleségének szüksége volt még kb. két kg lisztre a sütéshez. A bolt felé menet Bates úr a zsebébe nyúlt és azon töprengett, vajon elég lesz-e a nála lévő összeg a vásárlásra, hiszen az volt minden pénze.

Az üzletben megkapta a lisztet és a számlára pillantott. A liszt pontosan annyiba került, mint amennyi pénz a zsebében lapult.

„Köszönöm, Uram!” – mondta Jézusnak hazafelé menet. Csendben a konyhaasztalra tette a lisztet és visszament szobájába írni. Bates asszony meglepődött és zavart kifejezés ült ki arcára, amikor a lisztet meglátta. Bement a férje dolgozószobájába.

„Joseph, miért csak két kg lisztet vásároltál?” – kérdezte tőle.

„Nem annyira volt szükséged?” – felelt a kapitány.

„Igen, de te sosem szoktál egy zsák lisztnél kevesebbet venni.” – emlékeztette az asszony.

A kapitány ekkor elmondta neki miért csak két kiló lisztet vett. „Az utolsó filléreinket költöttem rá.” – magyarázta.

Bates asszony megdöbbent. „Bates kapitány, neked, aki körbehajóztad a világot, csupán két kiló lisztre elegendő pénzed maradt?” Majd tenyerébe temetve arcát sírva fakadt. „Mitévők legyünk? Mitévők legyünk?” – zokogta.

A kapitány gyöngéden vigasztalta: „Jézus gondoskodik rólunk.” – ígérte feleségének, de az asszony nem volt olyan biztos ebben.

Egy kicsit később a kapitány elment a postahivatalba. „Érkezett levelem?”- kérdezte a postamestert.

A postamester rámosolygott és egy levelet nyújtott Bates kapitány felé, majd így szólt: „Igen, de a postaköltséget önnek kell kifizetnie, Kapitány úr.”

Bates kapitány tudta, hogy egy fillérje sincs a postaköltségre, ezért udvariasan megkérte a tisztviselőt, hogy nyissa fel a levelet: „Legyen szíves, nyissa ki a levelet, azt hiszem, pénz van benne.”

A postamester kinyitotta, és valóban, egy levél mellett tíz dollár volt a borítékban. A kapitány kifizette a postaköltséget majd magában szélesen mosolyogva visszament a boltba.

„Most meglepem Prudencet, nagyon fog örülni.” – gondolta magában.

Vásárolt egy hordó lisztet, egy zsák krumplit, cukrot és egyebeket, amire még szükségük lehet. „Kérem, szállítsa ezeket a verandámra!” – mondta a boltosnak.

Amikor a kapitány hazaért, felesége nagyon izgatott volt. „Nézz ki a verandára! Valaki véletlenül ide pakolta ezeket a dolgokat. Nekünk nincsen pénzünk, tehát természetesen nem lehet a miénk.”

„De, a miénk. – válaszolta mosolyogva a kapitány. – Jézus gondoskodik rólunk.” Majd megmutatta feleségének a levelet.

Bates asszony nem tudta megállni sírás nélkül, de ezek most az öröm könnyei voltak. Tudta, hogy igaz, amiről Joseph beszélt. Valóban Jézus gondoskodott róluk.