Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A szolgálat leckéi

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Kitartó imádság

(Lk 11:1-8.)

A Templomszentelési ünnep után Jézus tanítványaival együtt elhagyta Jeruzsálemet és visszatértek Péreába.  Így nevezték a Jordánon túli területet, ahol Jézus ezúttal tanított és gyógyított mielőtt visszatért volna Jeruzsálembe. Mit mondtak róla az emberek, amikor rövid távollét után visszatért? Jn 10:40-42.

Ekkortájt történt, hogy tanítványai odamentek Jézushoz, amikor korán reggel hangosan imádkozott. Csendben figyelték és azt kívánták, bárcsak tudnának úgy imádkozni, ahogyan Ő. Mikor befejezte imáját, az egyik tanítvány megkérte, hogy tanítsa meg őket imádkozni.

Az imádság, amit tanított nekik, majdnem ugyanolyan volt, mint amire a Hegyi Beszédben tanította a sokaságot több mint egy esztendővel azelőtt (Mt 6:9-13). Azt talán már kívülről is tudod. Nem azt akarta Jézus, hogy mindig ugyanazokat a szavakat ismételgessük, hanem ezeket a gondolatokat a saját szavainkkal kell kifejeznünk. Hasonlítsuk össze a Máténál található mintaimát a Lk 11:1-4. vereseivel!

Jézus munkája Péreában több volt, mint a köréje gyűlt emberek tanítása és gyógyítása. Tanítványait is fontos dolgokra oktatta, amelyeket meg kellett tanulniuk, mielőtt néhány hónap múlva elhagyja őket.

Némelyik utasítását négyszemközt adta tanítványainak, ahogyan például a mintaimát is. A következő leckét, szintén az imádságról, valószínűleg ugyanakkor tanította, példabeszéd formájában. Olvassuk el: 5-8. v!

A következő vers így hangzik: „Kérjetek, és adatik néktek.” Akkor miért nem kapunk meg mindent, amit kérünk? Olvassuk el Jakab levelének 4:3. versét!

 Alkalmazd a gyakorlatban: A példázatbeli ember azért kért, hogy valaki másnak tudjon segíteni. Ha így kérünk, Isten ad eleget, hogy másokon is tudjunk segíteni és nekünk is elegendő legyen.  Salamon királynak is ily módon adott. 1Kir 3:5, 9-14.

HÉTFÖ

Gyógyítás szombatnapon

(Lk 13:10-17.)

Szombatnap volt, és Jézus a zsinagógában tanított, valahol Péreában. A zsinagóga vezetője nagyon figyelte minden szavát és tettét.

Jézus meglátott a hallgatóság között egy görnyedt asszonyt, és szerető szíve megszánta őt.  Ismerte az ember alkotta rendelkezéseket a szombatnapi segítségről, mégis magához hívta az asszonyt, bár jól tudta, hogy a zsinagóga vezetője tiszteli azokat a szabályokat.

Egyes vallási vezetők szerint egy kicsit szabad segíteni a sürgős ellátást igénylő betegeken, viszont akiknek a baja már régóta fennáll, azoknak várniuk kell a szombat végéig. Jézus azonban nem így bánt az emberekkel.

Szegény asszony háta már 18 éve hajlott volt és bár Jézus tudta, hogy figyelik, nem engedte, hogy ez visszatartsa az asszony meggyógyításától.

Az asszony odament Jézushoz, Ő pedig föléje tartva kezét így szólt: „Asszony, feloldattál a te betegségedből!”  Lk 13:12.

Az asszony azonnal felegyenesedett és örömtől ragyogó arccal dicsőítette Istent.

A zsinagóga vezetője azonban nem örült. Ő a szombat megtartásáról szóló ember- alkotta törvényekre gondolt. Mit mondott ezért? 14. v.

Jézus válaszától „megszégyenülének mindnyájan, akik magukat néki ellenébe veték, és az egész nép örült vala…” Mit mondott Jézus, amire a tömeg így reagált? 15-17. v.

Isten azt ígérte, hogy a Messiás kiszabadítja fogságukból a „megkötözötteket” (Ézsa 61:1). Jézus ezt tette, amikor kiszabadította az asszonyt Sátán 18 esztendeje tartó fogságából.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten minket is hasonló munkával bízott meg. Olvassunk erről Ézsaiás könyvében! Ézsa 58:6-7. Hogyan vihetjük végbe Istennek ezen utasításait?

KEDD

Jót cselekedni szombatnapon

(Lk 14:1-6.)

Jézus olyan gyönyörű módon mutatta be Isten szeretetét, mint a görnyedt asszony meggyógyítása szombatnapon, amiről tegnapi tanulmányunkban olvashattunk.  Amint meglátta, rögtön meggyógyította, nem várt vele a szombat végéig.

Az evangéliumokban legalább hét példa szerepel rá, hogy Jézus szándékosan szombatnapon vitt végbe csodálatos gyógyítást. Mai leckénkben olvashatunk a hetedik szombati gyógyító csodájáról.

Szombatnapon történt, hogy Jézust meghívták az egyik vezető farizeus otthonába ebédre. Ahogy mindig, most is kémek figyelték árgus szemekkel, hátha rajtakapják valamin (szóban, vagy cselekedetben), amit felhasználhatnak ellene. Akármilyen fárasztó is lehetett, Jézus mindig nagyon türelmesen viselte ezt.

Jézus vendéglátója bizonyára szándékosan hívott meg egy olyan embert is, akinek teste fájdalmasan fel volt dagadva a vizesedéstől. A Biblia szerint „vízkórós” volt. Jézus észrevette a beteget, és tudta, mindenki azt figyeli, vajon mit fog tenni.

Jézus a törvénytudókra és farizeusokra tekintve ezt kérdezte: „Szabad-é szombatnapon gyógyítani?” Ők nem akartak válaszolni, ezért meg sem szólaltak. Jézus sem szólt egy szót sem, csak meggyógyította az embert, aki mindnyájuk szeme láttára örvendezve távozott.

Mit kérdezett ezután Jézus? Lk 14:5-6. Most sem felelt senki a kérdésére.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha kutyusod, vagy más háziállatod egy mély gödörbe esik szombaton, nem húzod ki onnan? Dehogynem! A könyörületesség nagyon fontos cselekedetei az életmentés és a szenvedők kínjainak enyhítése szombatnapon is, akár emberről, akár állatról van szó.

Biztosak lehetünk benne, hogy helyesen tartjuk meg a szombatot, ha Jézus tanítását és példáját követjük.

SZERDA

Alázatosságra törekedni

(Lk 14:7-14.)

Jézus néhány jó tanácsot adott a jelenlévőknek, miután a főfarizeus otthonában meggyógyította a vízkóros beteget.

Észrevette, hogy önző módon mindenki a legjobb helyet próbálta megszerezni az asztal mellett, amiből nyilvánvalóvá válna, hogy mennyire tiszteletreméltók. Jézus szerint ez nem bölcs dolog.

Mi a helyzet, ha valaki elfoglalja a legjobb helyet, de később érkezik egy még fontosabb személyiség? Milyen kínos, ha megkérik, hogy üljön át egy másik, kevésbé jelentős helyre, ugye?

Jézus azt javasolta, hogy először a legkevésbé fontos helyre üljünk. Aztán, ha a házigazda átültet egy fontosabb helyre, akkor a többiek tisztelni fognak. Vajon nem sokak jobb-e ez, mint zavarba jönni az átültetés miatt?

Kívülről meg kell tanulnunk Jézus szavait, amelyekkel a vendégeknek szóló bölcs tanácsait befejezte: „Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” Lk 14:11. Ez mindig jusson eszünkbe, amikor észrevesszük, hogy mások csodálatára vágyunk!

Jézus ezután a házigazdának is adott néhány bölcs tanácsot. Amikor különleges lakomát készítünk, ne csak a jó barátainkat, rokonainkat, szomszédainkat, hívjuk meg, ne csak azokat az embereket, akikről tudjuk, viszonozni fogják. Ez tulajdonképpen önző cselekedet, mert csak a saját és a vendégeink büszkeségét fokozza.

Inkább szegény, hátrányos helyzetű, betegségekkel küszködő embereket híjunk meg. Ők nem tudják majd viszonozni a meghívást. Csak hálásak lesznek a szeretetért, és törődésért. Az idők végezetén minden megtért ember jutalma az örök élet lesz. Önző emberek nem nyerik el ezt a jutalmat. 12-14. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus nagyon kedvesen beszélt, de a mondanivalója nagyon fontos volt a farizeus házában mindenki számára. Nekünk is nagyon fontos meghallanunk, és megértenünk, amit azon a szombatnapon ott elmondott.

CSÜTÖRTÖK

A nagy lakoma

(Lk 14:15-24.)

Jézus sok más vendéggel együtt ünnepi lakomán vett részt az egyik vezető farizeus házában. Azt tanácsolta nekik, hogy osszák meg a kapott áldásokat másokkal is.

A farizeusok sem szellemi, sem fizikai áldásaikat nem osztották meg a világgal. Sőt, a pogányokat és a samáriaiakat még le is nézték. Jézus szavai most rávilágítottak önzésükre és büszkeségükre, és ez nyugtalanította őket.  Mit mondott ezért egyikük, hogy elterelje a szót?  Lk 14:15.

Az a büszke férfi úgy beszélt, mintha semmi kétsége nem lenne afelől, hogy ott lesz Isten országában. Akkoriban a legtöbb farizeus szeretett úgy gondolni az Isten országában tartott lakomára, mint amit a pogányok, szintén oda vágyakozva, kívülről nézek majd.

Ma is sokan gondolkodnak úgy, mint akkor a farizeusok. Azt állítják, hogy megváltottak, de életük nem mutatja, hogy ismernék Istent, mert nem tartják meg a parancsolatait. Olvassuk el, mit mond erről a Biblia! 1Jn 2:3-4.

Jézus ismerte a farizeus gondolatait, és figyelte őt, miközben belekezdett a példázatba, ami rámutatott, hogy sem ő, sem a legtöbb honfitársa nem fogadta el a meghívást az Isten országában tartandó nagy lakomára. Olvassuk el! Lk 14:16-24.

A példázatbeli nagy vacsora Jézust jelképezi, mert Ő az élet kenyere. Az Ő élete pedig igéjében található. Ahogy a példázatbeli emberek, a zsidó nép is elsőként kapta a nagy vacsorára szóló meghívást. A meghívást, hogy elfogadják Jézust, és az Ő igéjét, mint az élet kenyerét. ApCsel 13:46.

A példázatban azonban a meghívottak visszautasították a meghívást és mások foglalták el a helyüket. Hasonlóképpen a zsidó nemzet is elutasította Jézust, és a keresztény egyház vette át a helyüket.  Jn 1:11-12.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, a meghívást visszautasító emberek valóban el akartak menni a vacsorára? Vagy csak kifogásokat kerestek, mert saját terveik fontosabbak voltak számukra?

Azokat, akik visszautasították a meghívást, jobban érdekelték a világi dolgok. Ma is ez tartja vissza az embereket Jézus elfogadásától és igéjének tanulmányozásától. Ne engedd, hogy veled is ez történjen!

PÉNTEK

A tanítványság ára

(Lk 14:25-35.)

Jézus egy vezető farizeus otthonában tanított. Szombatnapi ebédre hívták oda. Tanításai rádöbbentették a vendégeket, hogy változtatniuk kell életvitelükön. A vendégek közül valószínűleg sokan követték később egy napon Jézust a nagy sokassággal együtt. A nagy tömegben sokan elhitték, hogy Ő a Messiás és várták, hogy hamarosan Izrael királyává teszi meg magát.

Ismerve gondolataikat és a csalódást, amit rövidesen át kell élniük, Jézus megállt, mert beszélni akart nekik erről. Ezért az emberekhez fordulva az Ő követésének áráról beszélt nekik. Mit mondott nekik először, mit kell tenniük? Lk 14:25-27.

A „gyűlölni” szó a 26. versben, úgynevezett szókép, azt jelenti, hogy Jézust jobban kell szeretnünk magunknál és a többieknél. Más szóval mindennél és mindenkinél jobban kell szeretni Őt. Olvassuk el, hogyan írt erről Máté! Mt 10:37.

Jézus ezután két példázattal mutatta be, mennyire fontos előre tisztában lenni a kereszténység árával. Egyeseknek azt jelentheti, hogy elveszítik nem keresztény barátaikat. Egyes dolgozóknak a munkahely elvesztésével is járhat a szombat miatt. Olvassuk el ezeket a példázatokat! Lk 14:28-33.

Jézus ezután a sóról beszélt (Lk 14:34-35). Máskor Jézus azt mondta, hogy „legyen bennetek só” (Mk 9:50). A só az Ő igazságának jelképe, és ahhoz, hogy az Ő igazságossága bennünk éljen az Ő igaz életének kell bennünk élnie. Gal 2:20.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ahhoz, hogy igaz keresztények legyünk, mindig készen kell állnunk mindent feladni, hogy Jézusnak engedelmeskedjünk (33. v.). Egyes gyermekek megtették ezt, amikor nem keresztény szüleik elzavarták őket otthonról. Mit mond róluk a Biblia? Zsolt 27:10.

 

 

Feladatok:

   

Igaz, vagy hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

1.      I / H    A zsinagóga vezetője, örült a meggörnyedt asszony szombatnapi meggyógyításának.

2.      I / H    A farizeusok Jézus jó képviselői voltak.

3.      I / H    Akkor is jól képviseljük Jézust, ha jellemünk nem hasonlít az Övére.

4.      I / H    A farizeusok biztosak voltak megváltottságukban.

5.      I / H   A farizeusok azt hitték részt vesznek a nagy vacsorán Isten országában, amit a pogányok kívülről néznek majd.

6.      I / H    Jézus őszinte követőjének örömmel fel kell adnia mindent.

7.      I / H    Ha bűnt követtél el és úgy érzed, nem tudsz imádkozni, akkor is mindenképpen imádkoznod kell.

 

Egyeztetés

Írd a vonalra az igehely betűjelét és karikázd be, hogy a hétnek hányadik napján történt Jézus csodatétele!

A-  Lk 4:31-35            B-  Lk 4:38-39               C-  Lk 6:6-10               D-  Lk 13:10-13

E-  Lk 14:1-4              F-  Jn 5:5, 8-9.               G-  Jn 9:6-7, 14

 

8. ______ Jézus meggyógyított egy nyomorék, meggörnyedt asszonyt.

                  1              2            3            4            5            6            7

9. ______ Jézus meggyógyított egy vízkóros embert.

                  1              2            3            4            5            6            7

10. _____ Jézus meggyógyított egy aszott kezű embert.

                  1              2            3            4            5            6            7

11. _____ Jézus meggyógyított egy vakon született férfit.

                  1              2            3            4            5            6            7

12. _____ Jézus meggyógyított egy megszállott férfit.

                  1              2            3            4            5            6            7

13. _____ Jézus meggyógyította Péter anyósát.

                  1              2            3            4            5            6            7

14. _____ Jézus meggyógyított egy embert, aki már 38 éve szenvedett a betegségtől.

                  1              2            3            4            5            6            7

 

Milyen válaszokat adtak a lakomára meghívott emberek? Karikázd be a válasz betűjelét!

a.)    Beteg a gyermekem.

b.)    Most házasodtam.

c.)    Éppen learattam a gabonámat.

d.)    Ökröket vásároltam.

e.)    Gyűlésre kell mennem a zsinagógába.

f. )    Szántóföldet vettem.