Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus a saját templomában tanít

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az élet vize

(János 7.)

Elérkezett a hétnapos Sátoros ünnep ideje Jeruzsálemben. Jézus még várt, hogy a tömeg előtte odaérjen, mert egyedül és észrevétlenül akart odamenni. Az ünnepségsorozat közepén érkezett, és azonnal a templom udvarába ment ahol beszélni kezdett az összegyűlt nagy tömegnek. Jn 7:14.

Az ünnepségsorozat idején az emberek sátrakban laktak (amiket tabernákulumnak hívtak). Ezzel az izraelitákra emlékeztek, akik a pusztai vándorlás alatt sátrakban laktak. Ez az aratási hálaadó ünnep volt, és megemlékezés arról, ahogy Isten gondoskodott őseikről a pusztaságban.

Volt egy nagyon szemléletes szertartás annak emlékére, hogy Isten a sziklából fakasztott vízzel látta el őket. Reggel kürtszó hangjával kísérve egy pap egy korsó vizet hozott a Kedron patakból és lassan vonult fel vele a lépcsőn az oltár egyik végében álló ezüst medence mellett álló paphoz. Az oltár másik oldalán is volt egy medence, ahol egy másik pap állt, szőlőlével teli korsóval a kezében. Mindkét medencéből cső vezetett ki. Ahogy a papok a medencékbe ürítették korsóikat, a víz és a szőlőlé összekeveredve folyt le egy nagyobb csövön át a völgybe, a patakba.

Jézus nap, mint nap tartott tiszta, erőteljes beszédei a tömeghez a templom udvarán azonban sokkal hatásosabb szertartások voltak.  Szavai annyira lenyűgözték a sokaságot, hogy minden egyébről el is feledkeztek. Ez felszította a vallási vezetők haragját, és katonákat küldtek Jézus elfogására, de Jézus őket is lenyűgözte. 15., 31-32. v.

Az ünnepség utolsó napján, egy hétig tartó látványos szertartások után, amelyek nem töltötték be a nép szívének szükségleteit, Jézus felemelte a hangját és így szólt: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék” 37. v. Aznap az elfogására küldött katonák Jézus nélkül tértek vissza. Mi volt ennek az oka? 45-46. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az élet vize, amit Jézus akkor ajánlott, az Ő szavai, amelyek megváltást hoznak mindenkinek, aki vágyik rá. Nekünk is szólnak a Bibliából.

HÉTFÖ

Tetten érve

(Jn 8:1-8.)

A Sátoros ünnep végeztével Jézus elhagyta Jeruzsálemet és az Olajfák hegyén töltötte az éjszakát, ahol egyedül lehetett Istennel. Tudta, állandóan kémek figyelik, hogy rajtakapják valamin, amivel megvádolhatják, hogy vallásuk, vagy a római kormányzat ellen tevékenykedik.

Másnap korán reggel mégis visszament a templom udvarába tovább tanítani a népet. Azonnal tömeg gyűlt köréje. „Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!” – mondták és áhítattal hallgatták.

Sok zsidó volt jelen, akik más népek között éltek, és messziről jöttek az ünnepségre, és hazájukba is elviszik majd Jézus hírét. Jn 8:1-2.

Jézus tanítását váratlanul félbeszakították. Törvénytudók és farizeusok csoportja vágott utat magának a tömegen át egy rettegő asszonyt rángatva magukkal. Egyenesen Jézus elé állították és harsány, emelkedett hangon vádolták a hetedik parancsolat megszegésével.

Emlékeztették Jézust, hogy Mózes törvénye szerint az ilyen esetekben halálbüntetés jár, és megkérdezték: „Te azért mit mondasz?” Jézus felismerte csapdájukat. Ha azt mondja, meg kell neki bocsátani, Mózes törvényének elutasításával vádolhatják. Ha azt mondja, meg kell halnia, akkor a római hatalom törvényének felülbírálásával vádolják meg.

Jézus a vádolói gyűrűjében ijedten reszkető asszonyra nézett. A kíváncsi tömeg türelmetlenül várta, mi történik. Jézus nem válaszolt a farizeusok kérdésére, hanem lehajolt, és ujjával írni kezdett a porba.

Az asszony vádolói sürgették Jézus válaszát, de Ő csak írt tovább a porba. Végül felállt és hozzájuk fordult. Mit mondott nekik?  7. v. Majd ismét lehajolt és írt tovább.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miről írt Jézus a porba? Holnap megtudjuk. Mit gondolsz, miért nem válaszolt a farizeusok kérdésére?

KEDD

Bocsánatot nyerve

(Jn 8:9-12.)

Az írástudók és farizeusok csoportja Jézus válaszára várt és arra mit tesz a bűnös asszonnyal, akit eléje hurcoltak. Jézus azonban csak írt tovább a porba.

A vallási vezetők végül lenéztek, mit is ír Jézus. Képzeljük csak el megdöbbenésüket, amikor meglátták titkos bűneik listáját az út porában. És Jézus még mindig írt. A tömegben álló emberek láthatták riadt arckifejezésüket, és kíváncsiak voltak, mi váltotta ki azt.

A büszke vallási vezetők egy asszonyt hurcoltak be a templomba, szörnyű bűnnel vádolva őt. Most a vénekkel kezdve egymás után megszégyenülten és megalázva távoztak. Attól tartva, hogy a tömeg rájön titkos bűneikre, lehajtott fővel, a lábuk elé nézve sétáltak lassan kifelé. Jn 8:9.

A szegény asszony összekucorodott félelmében. Amikor Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, azt hitte, ott rögtön halálra kövezik. Mit mondott neki Jézus, most hogy az összes vádolója eltávozott? 10-11. v.

Jézus szavai a hála könnyeivel borították el a drága asszony szemét, miközben megvallotta bűneit és Jézus iránti szeretetét. Új élet kezdődött aznap számára és Jézus egyik legodaadóbb követője lett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez a történet újabb példa rá, mennyire szereti Jézus az embereket. Gyűlöli a bűnt, ami mindig bánatot és fájdalmat okoz és végül az örök halálhoz vezet. A bűnösöket viszont szereti, és nekünk is olyan szívesen megbocsát, mint annak az asszonynak. Abban is segít nekünk, hogy többé ne vétkezzünk. Nem szeretnéd, hogy megtegye ezt érted is?

SZERDA

A világ világossága

(Jn 8:12-59.)

A Sátoros ünnep után Jézus tovább tanította a népet a templom udvarán. Az ünnepség során volt egy szertartás, a fények ünnepe, annak emlékére, ahogyan Isten a pusztaságban vezette népét: „felhőoszlopban jársz te őelőttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban” (4Móz 14:14).

Ezt a szertartást a templomnak ugyanabban az udvarában tartották, ahol Jézus az ünnepség után tanított. Hallgatósága valószínűleg arra az örömteli szertartásra gondolt, amikor Jézus ismét elmondta nekik, hogy ki Ő. Mit mondott a templom fehér márványfalairól visszaverődő napsugarakra mutatva? Jn 8:12.

E kijelentése után a farizeusok megint félbeszakították Jézus beszédét.  Azzal, hogy azt mondta, Ő a világ világossága, egy Messiásról szóló próféciát vonatkoztatott magára. Ézsa 49:6.

A prófécia szerint Ő a pogányok világossága lesz. A zsidók akkoriban nem szerették a pogányokat, de aki felvette vallásukat, azt befogadták. A templom négy udvarából az egyiket „a pogányok udvarának” nevezték, és ott származásától függetlenül bárki dicsőíthette Istent. A következő „az asszonyok udvara” volt, ahol csak zsidó férfiak és nők tartózkodhattak. Onnan tizenöt lépcsőfok vezetett fel „Izrael udvarába”, ahová csak zsidó férfiak mehettek be. A negyedik udvar pedig kizárólag a papok számára volt fenntartva.

Jézus az asszonyok udvarában tanított, amikor a farizeusok félbeszakították a kilétéről szóló hosszúra nyúlt vitával. Végül a „Vagyok”-nak nevezte magát. Ez Isten egyik neve volt (2Móz 3:14). Mi történt, amikor a tömegből néhány pap és rabbi azt kiáltozta, hogy Jézus Istennek tartja magát?  Jn 8:58-59.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sokan elutasították aznap Jézust, mint a világ világosságát, és lelki sötétségbe süllyedtek. Ma, amikor ismét szellemi és lelki sötétség borítja a népeket, Jézus az Ő világosságának sugárzóivá akar tenni minket. Ézsa 60:1-3.

CSÜTÖRTÖK

A meggyógyított vak ember

(Jn 9:1-12.)

Jézus a tanítványaival sétált Jeruzsálemben és megláttak egy vak embert, aki az út mellett ülve koldult. A férfi vakon született. Ezért a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy a férfi vajon a saját bűnei, vagy szülei bűnei miatt lett vak. Mit válaszolt nekik Jézus? Jn 9:3-5.

Akkoriban a zsidók, így a tanítványok is azt hitték, hogy a fizikai betegségekben szenvedők, vagy szerencsétlenségtől sújtott emberek a bűneik büntetését szenvedik. Sokan ma is így vélekednek. A Biblia azonban nem tanítja, hogy a szenvedés mindig a bűnök büntetése lenne. Mit mondott erről Isten, amikor Jób három barátja is azt mondta neki, hogy a bűnei okozták szenvedését? Jób 42:7.

Szokatlan módon gyógyította ki Jézus a világtalan embert a vakságból. Nyálával sarat gyúrt az út porából és azt kente a férfi szemhéjára. Majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában!” A férfi úgy is tett, de mire látó szemekkel visszatért, Jézus már nem volt ott.

Nyitott szemekkel a férfi arca most másképp festett.  Még a szomszédai sem voltak biztosak benne, hogy ugyanaz az ember-e. Össze is vitatkoztak ezen, de amikor megkérdezték ő így felelt: „Én vagyok az.”

Mi adta vissza a férfi szeme világát? A sár vajon, amit Jézus a szemére kent, vagy a víz, ami lemosta a sarat? Vagy talán a kettő együttes hatása?

Tudjuk, hogy egyik sem adhatta vissza az ember látását. Akkor vajon miért kente Jézus a szemére a sarat és küldte el lemosni azt? Ugyanazért, amiért Elizeus a Jordán-folyóhoz küldte Naámánt, hogy a leprából kigyógyuljon. 2Kir 5:1, 10, 14.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mindkét esetben a beteg engedelmességét és Isten gyógyító hatalmába vetett hitét tették  próbára. Egyikük sem gyógyulhatott volna meg akár az engedelmesség, akár a hit nélkül. Ha engedetlenek vagyunk és gyenge a hitünk, sok áldástól eleshetünk.

PÉNTEK

Farizeusok válaszút előtt

(Jn 9:13-41.)

Jézus meggyógyított egy vakon született fiatalembert, és szombatnapon tette ezt, ami valószínűleg a Sátoros ünnep utáni első szombat volt I.e. 30 őszén. Alig hat hónapja maradt, hogy az embereknek segítsen, mielőtt mindenkiért meghal.

Miután a fiatalember elmondta szomszédainak, hogyan nyerte vissza a látását, azok a farizeusok elé vitték. Amint a fiatalember elmondta a hittudósoknak is, hogy mi történt vele, „hasonlás lőn közöttük.” Egyesek azt mondták, hogy Jézus megtörte a szombatot, mások pedig ezt kérdezték: „Mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket?’” Mit mondott nekik a meggyógyított fiatalember Jézusról? Jn 9:17.

Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a fiatalember lát, de a farizeusok nem ismerték el, hogy Jézus gyógyította meg. Még azt is kétségbe vonták, hogy vakon született. Mit feleltek a fiatalember szülei, amikor őket is odahívták? 19-22. v.

A farizeusok most nagy dilemmába kerültek.  Azt nem tagadhatták, hogy csoda által nyíltak meg a vak fiatalember szemei, aki örvendezett, hogy életében először megláthatja a tárgyakat, és mindenkinek beszélt is erről. Ez persze, kínosan érintette a farizeusokat. Olvassuk el beszegetésüket! 24-34. v.

A farizeusok megpróbálták összezavarni a fiatalembert. Nem akarták, hogy ő, vagy bárki más higgyen Jézusban. Ám amíg a farizeusokon keresztül Sátán dolgozott, Isten angyalai segítettek az embernek a farizeusok érveit elhallgattatni. A férfit nagy haraggal kitiltották a templomból harminc napra.

Képzeljük csak el a fiatalember örömét, amikor Jézus később rátalált és elmondta neki, hogy Ő Isten fia. Elmagyarázta neki, hogy lelki világosságot hozott a világba (5. v.) és az emberek saját magukat ítélik el azáltal, hogy elfogadják, vagy elutasítják a világosságot.  Akik elfogadják az igazság világosságát, többé már nem vakok. Akik pedig elutasítják, maguk választják a vakságot. 35-39. v.

Ezt hallván néhány farizeus megkérdezte: „Avagy mi is vakok vagyunk-é?” Jézus azt felelte nekik, hogy ha nem ismernék az igazságot, ez nem lenne a bűnük. Ám ők ismerték az igazságot, mégis elutasították. „Ezért a ti bűnötök megmarad.” – mondta nekik Jézus.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan vonatkozik ez ránk? Olvassuk el a választ Jakab levelének 4:17. versében!

 

 

Feladatok:

                                           Kicsoda Jézus?

        János evangéliumában Jézus hét „vagyok” kijelentést tett önmagáról.

 

Melyek voltak ezek?

János 6:35. „Én vagyok az __________________”

János 8:12. „Én vagyok a __________________”

János 10:7. „Én vagyok a __________________”

János 10:11. „Én vagyok a __________________”

János 11:25. „Én vagyok a __________________"

János 14:6. „Én vagyok az __________________”

János 15:5. „Én vagyok a __________________”