Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jeleket kérnek Jézustól

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jelt kérnek Jézustól

Jézus 12 tanítványával együtt a Galileai Magdalába érkezett hajóval, ahol rövidesen találkozott a farizeusok és szadduceusok egy csoportjával. Nem fogadóbizottság jött elé,hogy üdvözöljék Galileába való visszatérése alkalmából. Ó, nem! Egészen más céllal mentek eléjük. Azért jöttek, hogy kérdőre vonják állítása miatt, miszerint Ő a Messiás.

A farizeusok és a szadduceusok egyaránt azt szerették volna, ha Izrael ismét független nemzet lenne. Mindnyájan olyan Messiást vártak, aki elűzi a rómaiakat és Izraelt a világ leghatalmasabb királyságává teszi. Olyan királyságot azonban, amiről Jézus folyton beszélt, nem akartak.

Galilea népe eleinte lelkesedett Jézusért. Meggyógyította betegeiket és sokakat megszabadított Sátán hatalmából. Még egy halott férfit is feltámasztott Nainban. Vallási vezetőik azonban azt állították, hogy Jézus csodatévő ereje Sátánról származik. Miután visszautasította, hogy olyan királlyá legyen, amilyent ők akartak, úgy döntöttek, hogy mégsem Ő a Messiás.

Most ezek a farizeusok és szadduceusok szálltak szembe Jézussal Magdalában. A két csoport nem kedvelte egymást, de Jézust jobban gyűlölték, mint egymást. Ezért megállapodtak, hogy közösen lépnek fel ellene. Megegyeztek, hogy mennyei jelet kérnek tőle annak bizonyítására, hogy Ő a Messiás. Mt 16:1.

Isten már adott nekik jeleket. Fényes angyalok ragyogták be az egész vidéket, amikor Jézus születéséről énekeltek a pásztoroknak. Fényes csillag vezette a keleti bölcseket Jézus születési helyére. Keresztségekor pedig a Szentlélek szállt le rá galamb formájában és egy égi hang szólt hozzá. Lk 3:21-22.

Ezeken az égi jeleken túl, maga Jézus is számtalan csodát tett. Nem új jelekre volt tehát szükségük, hanem új, készséges lélekre, Jézus lelkületére. (Fil 2:5).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk is Jézus lelkületére van szükségünk, és a Biblia tanulmányozásával érhetjük azt el. Attól lesz tiszta a lelkünk és a gondolkodásmódunk.

HÉTFÖ

Jónás jele

(Mt 12:38-40;  16:1-4.)

A farizeusok és a szadduceusok mennyei jelet kértek Jézustól bizonyítékként, hogy Ő a Messiás. Ő azonban tudta, hogy akármennyi jelet is kapnának, továbbra sem hinnék el, hogy ki Ő.

Tudták, hogy ha naplementekor vörös az égalja, az jó időt jelent másnapra, és ha napkeltekor vörös, akkor általában rossz lesz az idő aznap. De nem akartak hinni a jeleknek, melyek már bebizonyították, hogy kicsoda Jézus. Mit mondott tehát nekik? Mt 16:1-4.

Jézus nem először szólt Jónás jeléről. Ugyanezt mondta már előzőleg az írástudóknak és farizeusoknak, akik jelt kértek tőle. Mt 12:38-40.

Jónás ugyanannyi időt töltött a hatalmas hal gyomrában, amennyit Jézus fog a sírban tölteni. A zsidók bármely napszaktól egy napnak tartották a napot, tehát Jézus péntek délutáni halálától vasárnap reggeli feltámadásáig és a sír elhagyásáig három napnak számít.

A vallási vezetőkkel való találkozása után Jézus mély sóhajjal fejezte ki csalódottságát. (Mk 8:11-12). Hátat fordított nekik, visszaszállt a hajóba, amellyel érkeztek és tanítványaival együtt elhagyta Magdalát.

Mintegy 12 kilométert eveztek északkelet felé. Az úton végig hallgattak. Még Péter is alig szólalt meg. Haragudtak talán egymásra? Nem. Elszomorította őket, ami az imént Magdalában történt.

A Galileai-tenger északi partján fekvő Bethesdában kötöttek ki. A település nevének jelentése: „a halászat háza”. Jézus tanítványai közül hárman is itt nőttek fel, és közel volt a helyhez, ahol Jézus egy kisfiú uzsonnáját használta több ezer ember jóllakatására.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A csoda felidézése bizonyára megerősítette a tanítványok hitét Jézus hatalmában, hogy mindent meg tud tenni értük a jövőben is. Érted is meg tud tenni mindent az eljövendőkben. Olvassuk el ismét! Jer 32:17.

KEDD

A farizeusok kovásza

(Mt 16:5-12.)

Miután tanítványaival együtt Jézus partra szállt Bethesdában, figyelmeztette őket, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától. A kovászt általában élesztőként használják a kenyérsütéshez.

 A tanítványok elfelejtettek kenyeret venni Magdalában, tehát most Bethesdában kellett azt beszerezniük. Azt hitték, Jézus arra utal, hogy ne a farizeusoktól, vagy a szadduceusoktól vásároljanak. Mt 16:5-7.

Hogyan is aggódhattak emiatt? Még volt egy veknijük (Mk 8:14), és Jézussal együtt mindössze tizenhárman voltak. Jézus pedig csupán öt kenyérrel jóllakatott sok ezer embert, másik alkalommal pedig hét kenyérrel egy még nagyobb tömeget. Nem lakathatott volna könnyedén jól egy kenyérrel tizenhárom embert?

Jézus itt nem a kenyérsütéshez használt élesztőként utalt a kovászra. A farizeusok és a szadduceusok tantételeiről beszélt. Éppen Magdalából jöttek, ahol találkoztak velük, és Jézus arra figyelmeztette tanítványait, hogy ne hagyják magukat helytelen tanításaiktól befolyásolni. Mt 6:8-12.

A tanítványokra azonban már hatottak a vallási vezetők egyes téves tanításai. Kisgyermekkoruk óta azt tanították nekik, hogy a Messiás hódító királyként jön el. A tanítványok maguk számára is nagy dolgokat vártak. Azt szerették volna, ha Jézus megadja az égi jeleket a farizeusoknak és a szadduceusoknak, amit Magdalában kértek tőle. Úgy érezték az ő támogatásukra van szüksége, hogy olyan királlyá legyen, amilyent még mindig vártak.

A farizeusok Messiásról szóló hamis tanítása mélyen a tanítványok elméjébe vésődött. Még Jézus mennybemenetele után is azt várták, hogy Izraelt ismét nagyhatalommá teszi. ApCsel 1:6.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A vallási vezetők hamis tanítása rossz kovász volt. Jézus beszélt a jó kovásztól is (Mt 13:33).Tehát mindkét féle kovász létezik. Ahogyan az élesztő megkeleszti a kenyértésztát, úgy az igazság kovásza és a Szentlélek, vagy az elferdített igazság rossz kovásza is hat önző lelkünkre. (Róm 6:16). A te lelkedben melyik dolgozik?

SZERDA

Ki volt Jézus?

(Mt 16:13-17.)

Amikor Jézus a tanítványaival Bethesdában partra szállt, elhagyták Galileát, ahol Heródes Antipász uralkodott. Most a fivére, Heródes Fülöp fennhatósága alatt álló területen voltak, ahová az akadékoskodó farizeusok és szadduceusok nem követték őket.

Az I.e. 30. esztendő nyárvégén járunk, és Jézust a következő év tavaszán feszítik majd meg. Tanítványai nem voltak felkészülve mindenre, ami vele történik majd, és egyedül kellett időt töltenie velük, hogy beszéljen nekik az elkövetkezendőkről.

Elhagyták ezért Bethesdát és mintegy 40 kilométert gyalogoltak észak felé Czézárea Filippi városába. Fülöp építtette újjá ezt a várost és a római uralkodó, Tibériusz császár, valamint a saját tiszteletére nevezte el. Azon a környéken szinte mindenki pogány volt.

Abban a környezetben beszélt Jézus a tanítványainak közelgő szenvedéseiről és arról, hogy meghal az egész világért. Először azonban egy nyugalmas helyre ment, ahol egyedül imádkozhatott.

Azért imádkozott, hogy tanítványi készen álljanak a megdöbbentő dolgok befogadására, amiről rövidesen beszélni fog nekik. Még mindig azt várták tőle, hogy megalapítja földi királyságát. Ezért, amikor ismét együtt voltak, egy kérdést tett fel nekik: „Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?” Mit feleltek neki? Mt 16:13-14.

Aztán megkérdezte: „Ti pedig kinek mondotok engem?” Péter válaszolt az összes tanítvány nevében. Mit mondott? 16. v.

Az Újszövetségben szereplő „Krisztus” szó a görög nyelvben ugyanazt jelenti, mint az Ószövetségi héber „Messiás” szó. E szavak, mint például a „doktor” vagy a „király” szavak is egy tisztséget jelentenek, nem személynevek.

„Jézus” a Megváltónk emberi neve (Mt 1:20-21). A „Jézus Krisztus” név az Ő emberi neve és a tisztsége, mint Isten Fia. Róm 1:3-4.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A két drága szó: „Jézus Krisztus” azt mutatja, hogy Őbenne egyesül az emberei és az isteni természet. És ha Ő bennünk él, mi is az isteni természet részesei lehetünk. 2Pét 1:4.

CSÜTÖRTÖK

Jézus az eljövendő haláláról beszél

(Mt 16:2127.)

Jézus azt mondta, hogy Isten jelentette meg Péternek, hogy Jézus a Krisztus (Mt 16:17). Péter olyan igazságot jelentett ki, amit ő maga sem értett. Krisztust, a Messiást négyezer esztendőn át az állatáldozatok jelképezték.

Ebből is 1500 éven át a Szent sátorban, majd a templomban végzett szolgálatok azt mutatták be, amit majd Jézus végez értünk, ha bemegy a mennyei szentélybe. Mielőtt azonban elkezdhetné ezt a szolgálatát, szenvednie kell és a kereszten meghalnia, Jeruzsálemen kívül. Ez azt jelenti majd, hogy nem csak a zsidókért, hanem az egész világért hal meg. Zsid 13:11-13.

Már csak hét hónap választotta el Jézust attól a Jeruzsálem falain kívül bekövetkező szenvedéstől és haláltól, de a tanítványai még nem voltak felkészülve rá. Ezért is vezette őket Czézárea Filippi környékére, hogy egy nyugodt helyen beszélhessen nekik erről az ellenségeitől távol. Mit mondott nekik? Mt 16:21.

A tanítványok a hallottaknak még a gondolatát sem tudták elviselni. Péter még félre is vonta Jézust és szinte megfeddte, hogy egyáltalán eszébe jutnak ilyen szörnyűségek. Mit felelt neki Jézus? 22-23. v.

Ez a rendreutasítás szigorúbb volt Jézus bármelyik eddigi beszédénél. Egyaránt szólt Péternek és Sátánnak, aki Péteren keresztül munkálkodott. Sátán el akarta tántorítani attól Jézust, hogy értünk meghaljon. Ugyanazzal próbálkozott, amivel a pusztaságban Jézus keresztsége után.

Jézus ezután elmagyarázta tanítványainak, hogy földi életük  nagyon nehéz lesz, de az itteni szenvedésük össze sem mérhető hatalmas mennyei jutalmukkal. 24-27. v.; Róm 8:17-18.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez történik Isten gyermekeivel is, akik Jézus eljövetele előtt élnek. „Üldöztetni fognak.” (2Tim 3:12). De Jézus azt mondja, hogy amikor ezek bekövetkeznek „örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.” Mt 5:11-12. Jézus sokszorosan kárpótol az itt elszenvedett nehéz időkért. A Mennyben ezek az idők semminek tűnnek majd.

PÉNTEK

Jézus megdicsőülése

(Lk 9:27-36.)

Jézus tanítványai szomorúak voltak. Nem értették, miért megy Jeruzsálembe, hogy szenvedjen és meghaljon. Az ország biztonságos részében voltak ahol ellenségeik nem találhattak rá. Miért nem maradhatnak egyszerűen ott és dolgozhatnak a Czézérea Filippi közeli falvakban?

Jézus azonban visszavezette őket dél felé. Útközben bizonyára sokszor megálltak a népet tanítani. Hét ilyen dolgos, elfoglalt nap után megálltak egy hegy lábánál Galileában. Kilenc tanítványt hátrahagyva Jézus Pétert, Jakabot és Jánost felvitte magával a hegyoldalba. Mt 17:1.

Egy alkalmas helyen megálltak és Jézus félrevonult imádkozni. Órákon át imádkozott a földre borulva, hogy legyen ereje a rá váró szenvedést elviselni. Azért is imádkozott, hogy tanítványai ne veszítsék el hitüket abban, hogy Ő Isten fia. A három tanítvány is imádkozott, de rövidesen elaludtak.

Jézus tovább imádkozott, és arra kérte mennyei Atyját, hogy mutasson meg valamit a tanítványainak az Ő mennyei dicsőségéből. Az megvigasztalná őket, és megerősítené hitüket, hogy Ő Isten fia.

Isten váratlanul megválaszolta imádságát. Megnyílt az ég és ragyogó fényesség ölelte körül Jézus alakját. Isteni természete átragyogott emberi természetén. Ott állt, és megjelent mellette két ember a Mennyből. Mózes és Illés. Megerősítették Őt abban, hogy halála elérhetővé teszi a megváltást minden ember számára. Lk 9:29-31.

A tanítványok felébredtek, de Mózes és Illés beszédének nagy részéről lemaradtak. Péter pedig azt szerette volna, ha ottmaradnak, ezért azt javasolta, hogy építsenek ott hajlékot nekik. Mi történt, mialatt Péter beszélt? 32-36. v.

Még mielőtt Czézérea Filippi területét elhagyták volna Jézus elmondta tanítványainak, hogy közülük néhányan még haláluk előtt megláthatják Isten országát. Ez beteljesedett ott, amikor a három tanítvány a ragyogó fényben Isten országának jelképét láthatta, és hallhatta Isten hangját.

Ott állt Jézus, királyként, teljes dicsőségében. Ott volt Mózes, aki Istennek feltámadott gyermekeit jelképezte. Illés pedig azokat jelképezte, akik nem látnak halált, hanem Jézus eljövetelének pillanatában átváltoznak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen nagyszerű idő lesz az, akár meghalunk, mint Mózes, akár életben leszünk és átváltozunk, mint Illés!

 

 

Feladatok:

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

1./ A vallási vezetők jelet kértek Jézustól. Mire volt valójában szükségük?

a. Saját szemükkel látni egy ember feltámadását.

b. Egy leprás meggyógyítását látni.

c. Látniuk kellett a ragyogó angyalokat, amint Jézus születését bejelentik.

d. Hallaniuk kellett volna Isten hangját, amint a Mennyből szól.

e. Megújult lélekre lett volna szükségük, Jézus lelkületére.

 

2./ Mi volt a „farizeusok és szadduceusok kovásza”?

a.A kenyérsütéshez használt élesztő.

b.A farizeusoktól és a szadduceusoktól vásárolt kenyér.

c.A farizeusok és szadduceusok tévtanításai.

 

3./ Mit mondott Jézus a tanítványoknak, mit tegyenek, miután kikötöttek Bethesdában?

a. Vegyenek kenyeret, mert teljesen kifogytak belőle.

b. Őrizkedjenek a farizeusok és szadduceusok kovászától.

c.  Vegyenek kenyeret, mert csak egy veknijük volt.

d. Soha ne vegyenek kenyeret a farizeusoktól és a szadduceusoktól.

 

4./ Mit jelent a következő mondat? „Vannak az itt állók közül némelyek, akik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.” Lk 9:27 Mit értett ez alatt Jézus?

a. Élve látják meg második eljövetelét.

b. Némelyek látni fogják Mózest, Illést és a Jézus országát bemutató ragyogó dicsőséget.

c. Némelyikük soha nem hal meg.

 

5./ Melyik tanítvány válaszolta azt Jézus kérdésére, hogy hiszi, Jézus Isten fia, a Messiás?

a. János                  d. Péter

b. Júdás                  e. Jakab

c. András                 f.  Bertalan

 

6./ Jézus nevei közül melyiknek a jelentése a „Messiás”?

a. Krisztus         b. Jézus           c. Megváltó         d. Úr

 

7./  Jézus kora előtt hány esztendőn keresztül jelképezték az állatáldozatok az Ő halálát bűneinkért?

a. 500               b. 1.500             c. 3.000               d. 4.000

 

8./ Hány évvel Jézus kora előtt jelképezték a templomi szolgálatok, amit Ő tesz értünk, amikor bemegy a mennyei Szentélybe?                                     

a. 500               b.1.500              c. 3.000              d.4.000