Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hittel érinteni

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ismét Kapernaumban

(Lk 5:29-39;  8:40-46.)

Jézusnak nem jutott a szükséges pihenésből a Galileai-tenger keleti partján. És miután tanítványai visszaeveztek a 8-10 km-re, a nyugati fekvő Kapernaumba, ott is rájuk várakozó nagy tömeget találtak. Jézus kiállt a partra, tanította a sokaságot és gyógyította a betegeket.

Ezután elment egy különleges ünnepségre Máté házába. Máté legtöbb barátja vámszedő volt és a rómaiaknak dolgozott, mint azelőtt. Most, hogy Jézus tanítványa lett, Máté azt akarta, hogy barátai is megismerjék Jézust. A farizeusok szokás szerint most is kritizálták Jézust, amiért barátságosan viselkedik az adószedőkkel, akiket minden bűnösök között a legrosszabbnak tartottak. Lk 5:29-30.

Volt azonban egy főember, a zsinagóga vezetője, akinek kétségbeesésében nagyon nagy szüksége volt Jézusra. Ez a Jairus nevű rabbi nem zavartatta magát, keresztülfurakodott a Jézust követő tömegen egészen Máté házáig. Jézus lábai elé borult, és könyörgött neki, hogy menjen el vele az otthonába. Drága kicsi leánya haldoklott, ezért volt Jézusra szüksége. Lk 8:41-42.

Nem volt messze Jairus háza, de bár Jézus azonnal elindult, a Máté háza körül összegyűlt tömeg olyan sűrű volt, hogy csak lassan tudott haladni. Hirtelen megállt és különös kérdést tett fel: „Ki az, aki engem illete?” Mire gondolhatott vajon? Minden oldalról tömeg vette körül, de szándékosan senki sem lökte meg Őt. Mit válaszolt Péter a kérdésre, és mit mondott neki Jézus?  43-46. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ó, mennyi együttérzés volt Jézusban a betegek és szenvedők iránt! Szeretnél olyan lenni, mint Ő?

HÉTFÖ

Hittel érinteni

A tömegben, mely Jairus házához követte Jézust, volt egy asszony, aki már tizenkét éve beteg volt. Szegény volt, legyengült és elkeseredett, amíg Jézusról nem hallott. Ó, bárcsak rátalálhatna! Biztos volt benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani.

Végül rátalált, amikor a tó partján tanított és gyógyított. A tömeg miatt azonban nem tudott Jézus közelébe kerülni. Követte a sokaságot Máté házáig, ahol kint várakoztak, és tovább ment velük Jairus otthona felé is.

Abban a nagy tömegben elveszített minden reményt. Már éppen ott tartott, hogy feladja, amikor észrevette, hogy Jézus feléje tart. „Ó, ha csak a köntösét megérinthetném! – gondolta, - biztosan meggyógyulnék!” Micsoda hit!

Mikor Jézus odaért, az asszony kinyújtotta a kezét és az emberek között átnyúlva éppen csak megérintette köntösének szegélyét. Abban a pillanatban érezte, hogy meggyógyult. Most már jó erőben, felegyenesedett és teljes szívéből kiáltva dicsőítette Istent. Éppen elindult volna, amikor meghallotta Jézus kérdését: „Ki illetett engem?”, amitől meglepődött és megállt. Észrevette, hogy Jézus őt nézi, ezért elindult felé. A tömeg utat nyitott neki és ő könnyek között Jézus lábához borult. Mit mondott neki Jézus, miután az asszony kiöntötte lelkét és hálálkodott? Lk 8:47-48. Azt akarta, hogy az asszony mindenkinek mondja el, hogyan gyógyította meg a Jézusba vetett hite.

Mi volt a különbség a Jézust körülvevő emberek véletlen érintései és e drága asszony érintése között? A hit. Ő hittel érintette meg Jézust, ez volt a különbség. Jézus nem akarta, hogy az emberek azt higgyék, csupán köntösének érintése mágikus gyógyító erővel bír.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Velünk is ez a helyzet. Önmagában az, ha a Biblia igazságairól beszélünk, és hívő emberek között vagyunk, nem használ nekünk semmit.

Mindnyájunknak Jézus követése mellett kell döntenünk, és hinni, hogy Ő segíteni fog rajtunk. Akkor dicsőíthetjük Őt, ahogyan az az asszony, aki t meggyógyított. Jézusról tett tanúbizonyságunk legjobb módja, ha elmondjuk másoknak, mit tett értünk.

KEDD

A hit áldást hoz

Miközben Jézus a sokaság közepette Jairus háza felé haladt, egy szegény, beteg asszony megérintette a köntöse szélét, és Ő azonnal meggyógyította. A tömegből sokan mások is megérintették, de ők nem kaptak különleges áldást. Mi volt a különbség oka? Velünk is ez a helyzet manapság?

Gondoljunk olyan alkalmakra, amikor közösen imádkozunk, például a családi áhítaton, vagy a gyülekezeti imaórán. Egyes résztvevők az őszinte hitük miatt különleges áldásban részesülhetnek, mint az az asszony. Mások nem kapnak áldást, ahogy ott a tömegben a felszínes emberek sem kaptak.

Gondoljunk csak a sok zsoltárra, amit a gyülekezetben énekelünk! Legtöbbjük megzenésített imádság. Egyesek imádságként gondolnak az elénekelt szavakra, mintha csak letérdelve imádkoznának. Ez segíti növekedésüket a hitben.

Mások csak úgy énekelnek, hogy nem is figyelnek a szavakra, még kevésbé azok jelentésére. Ők olyanok, mint a nemtörődöm emberek ott, a tömegben.

Térjünk most vissza a Jairus háza felé tartó sokasághoz. Miközben Jézus a meggyógyított asszonyhoz beszélt, érkezett valaki a hírrel, hogy Jairus leánya meghalt. Mit mondott ekkor Jézus Jairusnak?  Lk 8:49-50.

„Csak higgy!” – mondta Jézus és Jairus hitt. Ez a hit az élő hit része.  A hit cselekvő részét is bemutatta, amikor még szorosabban Jézus mellett haladva, könnyek nélkül folytatta útját hazafelé.

SZERDA

"Kisleány, kelj fel!"

(Lk 8:49-56.)

Jairus lánya meghalt, és már gyászolók vették körül, amikor Jézussal együtt hazaértek. „Nem halt meg, csak alszik” – mondta Jézus. A gyászolók azonban látták, és tudták, hogy halott. Nevetségesnek tartották, hogy Ő azt mondja, csak alszik. Még ki is nevették Jézust. Lk 8:52-53.

Jézus határozottan ragaszkodott hozzá, hogy csak a kislány szülei, Péter, Jakab és János maradjanak a házban. Mindenki másnak, a siratókat is beleértve távoznia kellett. A beállott csendben Jézus a három tanítvánnyal és a szülőkkel bement a szobába, ahol a halott kislány feküdt.

Jairus bizonyára azzal vigasztalta feleségét, amit Jézus mondott neki, mielőtt hazaértek. Most együtt figyelték, ahogy Jézus a leányuk ágyához lép, nagy meleg kezébe fogja a lány kihűlt kicsiny kezét és így szól: „Leányzó, kelj fel!” 51-54. v.

A kislány szíve abban a pillanatban ismét verni kezdett, amitől felmelegedett a teste és rózsás lett az orcája. Kinyitotta a szemét és Jézus kedves arcába nézett. Szülei átölelték, amint felkelt. A lány ismét élt, és egészséges volt. Elmúlt a szörnyű betegség, amibe belehalt. Mit mondott ezután Jézus a szülőknek, mit tegyenek? 55-56. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus azt mondta, hogy a kislány nem halt meg, csak alszik. Mit értett ez alatt? Ha alszol, apukád, vagy anyukád fel tud ébreszteni. Hasonló történik majd egy napon mindenkivel, aki meghalt. Amikor Jézus szólítja őket, mindnyájan „felébrednek”, és ismét életben lesznek. János 5:28-29.

Kell-e ezért szomorkodnunk és elkeserednünk, amikor meghal valaki, aki Jézust szereti? 1Thess 4:13-18.

CSÜTÖRTÖK

Heródes születésnapja

(Mk 6:21-23.)

Nagyon gyorsan repült az idő. Jézus szolgálatának minden napja zsúfolt volt. Valamivel több, mint két esztendő telt már el keresztsége óta. Dániel próféciájából (Dán 9) tudta, hogy már csak alig másfél éve maradt az emberek közötti szolgálatra.

Mintegy hat hónapja történt, hogy János elküldte tanítványait Jézushoz megkérdezni, vajon Ő-e a Messiás. Olyan válasszal tértek vissza, ami teljes békességet és hitet adott Jánosnak. Most már egészen bizonyos volt abban, hogy Jézus a Messiás. Mindent tőle telhetőt megtett, hogy segítsen az embereknek is Jézust elfogadni.

Keresztelő János ugyan nem értette, hogy miért van még mindig börtönben, de tudta, bízhat Istenben. Istennek nem minden szolgája menekül meg a börtöntől, kínzásoktól, vagy a haláltól. Ám ha bíznak Isten bölcsességében és szeretetében, még akkor is, ha nem értik egészen a történteket, tanúbizonyságuk Istenért meg fog másokat is erősíteni, Isten pedig gazdagon megjutalmazza őket.

Heródes Antipász király hitte, hogy János igaz próféta, mégis haragudott rá, mert János megmondta neki, hogy nem lenne szabad a fivére feleségével, Heródiással élnie. Heródes túl gyenge volt, nem tudott az asszonynak ellenállni és a kedvéért börtönbe vetette Jánost. Azt tervezte, hogy kiengedi, de az asszony mindenáron el akarta veszejteni a prófétát.

Heródes születésnapjára Heródiás olyan tervet forralt ki, amivel bizonyosan elérheti János elleni szándékának beteljesülését. A király az ország főembereivel együtt ünnepelte születésnapját. Az ünnepségen rengeteg bort, és más alkoholos italt fogyasztottak.

Amikor a bor már elhomályosította az érzékeiket, Heródiás beküldte gyönyörű, fiatal leányát, Salomét, hogy táncoljon Heródesnek és a vendégeknek. Egyetlen szerény lány sem tett volna ilyent. A férfiak részegek voltak, és Heródest annyira magával ragadta a leány tánca és megjelenése, hogy az összes vendég előtt hihetetlen ígéretet tett neki. Mk 6:22-23.

A királyok tettek hasonló ígéreteket, amikor kedvezni akartak valakinek, még akkor is, ha valójában nem adták oda a fele királyságukat. A részeg Heródes azonban hivalkodni akart fontos vendégei előtt, azért tette ezt a vakmerő ígéretet a lánynak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az emberek részegen, alkohol hatására néha esztelen dolgokat cselekszenek. Visszafordíthatatlan dolgokat mondhatnak, vagy tehetnek, az alkohol befolyása miatt. Az alkohol pusztítja az agysejteket, amik túl értékesek, hogy ilyen méreggel ártsunk nekik. Soha ne igyál egyetlen korty alkoholos italt se!

PÉNTEK

János halála

(Mk 6:24-29.)

Heródes király bolond módon éppen most ígérte meg Saloménak az ország főemberei előtt, hogy megadja neki, bármit is kér, akár a fele királyságát is. Meg akarta ajándékozni, amiért táncolt neki és vendégeinek.

Salomé bizonyára izgatottan szaladt anyjához és elmondta neki a király ígéretét. Heródiás elégedett volt, János elpusztítására szőtt terve bevált. Gyűlölte a prófétát, amiért az rosszallását fejezte ki, hogy Heródessel él, aki nem is a férje. Nem bánta bűnét, ezért habozás nélkül azt tanácsolta lányának, hogy János fejét kérje. Mk 6:24.

Salomé először elszörnyedve visszahőkölt. Hogyan tehetne ilyent? Heródiás azonban ezzel a halálos kéréssel ajkán küldte vissza őt a királyhoz. Heródes megdöbbent, akárcsak a vendégei, de agyukat úgy elkábította az alkohol, hogy csak ültek ott. 25-26. v.

Heródes abban reménykedett, hogy valaki felszólítja a lánynak tett ígéret visszavonására. Tudta, mindenki egyetértene vele, ha nem tartaná meg az ígéretét. Ám mindenki csak várt, a teremben csend honolt, odalett a rendezvény vidámsága.

Mivel senki sem volt elég józan hogy János érdekében felszólaljon, a király végül kiadta a parancsot, ami a próféta életének végét jelentette. Salomé rövidesen vihette a jutalmát gonosz anyjának. Heródiás gonosz terve János elpusztítására bevált, és most vidáman gúnyolódott a próféta élettelen fején. 27-29. v.

Mennyire máshogy alakult volna ez a történet, ha Heródes bátor lett volna és helyesen dönt! Soha ne legyünk gyávák és ne féljünk helyesen cselekedni, még ha esetleg rosszul is kezdtünk neki.

A nép minden addiginál jobban meggyűlölte Heródiást, amikor tudomást szereztek a történtekről. Maga Heródes is félelemben élt attól kezdve, egész hátralévő életében lelkiismeret furdalás gyötörte. Isten figyelmeztetett, hogy ez vár azokra, akik úgy élnek, mint Heródes. 5Móz 28:66-67.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Heródes vendégei is bűnösök voltak, mert nem szóltak János érdekében. Mi is bűnt követünk el, ha nem szólalunk fel a rossz ellen, vagy a jó érdekében. Mit mondott erről Jézus? Lk 11:23.

 

 

Feladatok:

Írd a vonalra a megfelelő kifejezés betűjelét!

 

A  12 

E  Kapernaum

I   Jairus

L   Messiás

O  Salomé 

B  3 ½ 

F   halott  

J   Keresztelő János

M  adószedő

P  Galileai-tenger

C  alkohol

G  Heródes

K  Máté

N   rabbi

R  alszik

D  születésnapján

H  Heródiás

 

 

 

 

1._____A zsinagóga vezetőjének megnevezése.

2._____ Egy rabbi, aki könyörgött Jézusnak kislánya meggyógyításáért.

3._____  Ennyi éve volt beteg az asszony, aki megérintette Jézus köntösének szegélyét.

4._____ Jézus azt mondta, hogy Jairus leány nem…

5._____ Jézus azt mondta, hogy a kislány….

6._____ A leány, aki Heródes részeges ünnepségén táncolt.

7._____ Aki hitte, hogy János próféta, mégis halálra ítélte.

8._____ Heródes törvénytelen felesége.

9._____ Akit Heródes börtönbe vetett a fivére feleségének kedvéért.

10.____ Keresztelő János hitte, hogy Jézus a …

11.____ Heródes király nagy ünnepséget tartott a…

12.____ A vámszedő, akinek házában Jairus rátalált Jézusra.

13.____ A vámszedő másik elnevezése         ,

14.____ Máté háza a……….nyugati partján állt.

15.____ A város, ahol Jairus és Máté élt.

16.____ Amit Heródes és vendégei ittak, ami eltompította az értelmüket.

17.____ Ennyi éven át folytatta Jézus nyilvános szolgálatát a földön.