Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézust elutasítják

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Keresztelő Jánost börtönbe vetik

Keresztelő János készítette elő az utat Jézus munkájának elkezdéséhez. Öregek és fiatalok, gazdagok és szegények, vezetők és egyszerű emberek, mind kimentek hozzá a pusztaságba prédikálását meghallgatni. Mindnyájan tudták, bűnös életük változtatásra szorul.

Akiket János megkeresztelt, azok megbánták és megvallották bűneiket. Keresztségük azt jelentette, hogy megtisztultak azoktól a bűnöktől. Még vámszedők (adószedők) is voltak a János által megkeresztelt emberek között. Mi volt azonban a farizeusok és más vallási vezetők véleménye János munkájáról? Lk 7:29-30.

Még Heródes Antipász is bűnösnek érezte magát János prédikálása hallatán. Ő Nagy Heródes unokája volt és Pérea, valamint Galilea kormányzója. Elvált első feleségétől és Heródiást, egyik fivére feleségét vette el. János ezért megfeddte őt. Heródiást ez feldühítette és rávette Heródest, hogy vesse a gyűlölt prófétát börtönbe. Mt 14:3-4.

El tudod képzelni, milyen lenne, ha megkötözve egy sötét, magányos zárkába csuknának? Jánosnak, aki egész életében a pusztában élt és a szabad ég alatt dolgozott, ez különösen nehéz volt. Tömegeknek prédikált a pusztaságban a szabad ég alatt. Most pedig egyedül volt egy dohos börtöncellában.

A tanítványai meglátogathatták és azt gondolták, Jézus rövidesen csodát fog tenni a kiszabadítására. Mégiscsak ő készítette elő az utat, hogy az emberek higgyenek Jézusban.

Azonban teltek-múltak a hetek, és János még mindig a börtönben volt. Hallott Jézus gyógyító csodáiról. Érte vajon miért nem tesz csodát, hogy a börtönből kiszabadítsa? Miért nem teszi azt, amit ők a Messiástól várnának?

János összezavarodott. A „kiáltó szó” mégis olyan jól előkészítette az utat Jézus számára, olyan jól végezte munkáját, hogy az emberek később azt mondták: „ mindaz, amit János efelől  mondott, igaz vala.” (Jn 10:41).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem szeretnéd, ha az emberek rólad is ezt mondanák?

HÉTFÖ

Kétségek Jézussal kapcsolatban

(Jn 7:18-28.)

Keresztelő János tanítványai azon tanakodtak, miért nem tesz valamit Jézus, hogy Jánost a börtönből kiszabadítsa, vagy, hogy a zsidókat a rómaiaktól megszabadítsa. Kételkedtek Jézusban és ezt megosztották Jánossal is. Tévedtek volna Jézus kilétével kapcsolatban?

Kérdéseik nem erősítettek meg szegény Jánost, hanem inkább őt is kétségek közé vetették. János minden tőle telhetőt megtett a bűn megfeddésére és Jézus útjának előkészítésére. Hiábavaló lett volna a munkája?

Amikor azonban eszébe jutott, ami Jézus keresztségekor történt, a Jézusba vetett hite ismét megerősödött. Hallotta Isten szavát: „Ez az én szeretett fiam.”, és látta a mennyből alászálló galambot. Hogyan is kételkedhetne ezek után?

János bölcsen úgy döntött, hogy nem osztja meg tanítványaival kételyeit és aggodalmát, mivel az őt is és tanítványait is még jobban elcsüggesztené. Mégis, miután egy ideje már börtönben volt, két tanítványával üzenetet küldött Jézusnak. Választ i s kellet hozniuk, és János remélte, az majd megerősíti hitüket, ha Jézus személyesen velük üzen.  Mit kérdezett az a két tanítvány Jézustól? Lk 7:19-20.

Micsoda egy kérdés Jánostól és tanítványaitól! Ha nekik is ilyen kételyeik voltak, mit gondolhattak mások? Jézus nem azt válaszolta, hogy ő a Messiás, hanem inkább bemutatta nekik, azzal hogy egész nap folytatta gyógyító munkáját. János tanítványai pedig figyelték és hallgatták. 21. v.

A csodák, amiket Jézus tett, és tanításának módja lenyűgözte János tanítványait. Megragadták őket a szavai, mert „Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!”(Jn 7:46).

A nap végére nem volt már semmi kétségük afelől, hogy Jézus a Messiás. Jézus ezután magához hívta János tanítványait. Mit mondott nekik? Lk 7:22-23.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha Sátán kétségekkel gyötör, ne beszélj róla másoknak, és ne csüggeszd el őket is! Inkább menj Jézushoz, ahogy János tanítványai, és tölts időt Vele! Tiszteletteljesen és imádsággal tanulmányozd életét és igéjét! Ha szívesen elhiszel mindent, amit mond, észre fogod venni, mennyire megerősödsz a hitben.

KEDD

János hite újjáéled

Keresztelő János két tanítványa most már biztos volt benne, hogy Jézus a Messiás. Ezért siettek vissza Jánoshoz, hogy beszámoljanak neki és többi tanítványának a látottakról és hallottakról. Beszéltek nekik Jézus gyógyításairól, tanításáról és arról, mennyire megragadták őket szavai.

János figyelt, és közben minden kétely, amit Sátán ültetett szívébe elpárolgott. Már kész volt meghallgatni az üzenetet, amit Jézus személyesen neki küldött. Olvassuk el! Lk 7:23. Beszéljük meg, mit jelentett ez szerintünk Jánosnak!

János bizonyára gyakran gondolt arra, ami Jézus keresztségekor történt, amikor a Szentlélek galamb formájában reászállt és Isten hangja szólt a mennyből: „Ez az én szeretett fiam…….” , és a szavakra is, melyek kijelentésére a Szentlélek ösztönözte őt:  „Íme az Isten báránya…”

János azonban, akárcsak a kor vallási vezetői ezeket a szavakat egy hódító Messiáshoz kapcsolta. Egészen addig, míg tanítványai nem jelentették, hogy az olyan munkához tartozik, amit Jézus végez. Most hirtelen új értelmet nyertek az olyan próféciák, mint például az Ézsa 61:1. , és sokkal világosabban megértette Jézus munkáját.

Annak ellenére, hogy János maga is próféta volt, nem értett meg teljesen mindent Jézus küldetéséről. Abban azonban soha többé nem kételkedett, hogy Ő a Messiás. Ami őt illeti, beletörődött abba is, hogy a börtönben marad és bármibe, ami Isten akarata szerint vele történik. Arra is rádöbbent, hogy a vallási vezetők nem fogják megérteni Jézus küldetését.

Jézus azt mondta, hogy János több volt, mint próféta, és hogy nem volt nála nagyobb (Mt 11:9,11.) Az ő dolga volt Jézus első eljövetelének előkészítése, ami nagyon fontos feladat volt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk is fontos küldetésünk van. A mi nagy munkánk Jézus második eljövetelének előkészítése.

SZERDA

Betelt az idő

(Jn 1:14-15.)

Jézus Júdeában kezdte nyilvános munkáját, amikor megtisztította a jeruzsálemi templom udvarát Húsvétkor, tavasszal. Egészen őszig ott gyógyította és tanította az embereket. Az őszt Galileában töltötte, ahol meggyógyította a nemesember fiát, és következő tavasszal tért vissza Jeruzsálembe.

Akkor gyógyította meg a béna embert a Bethesda tavánál, amiért letartóztatták, mert szombatnapon tette. A Szanhedrin elé vitték, ahol azt mondta a vallási vezetőknek, hogy Ő Isten Fia. Tanításuk szerint ez istenkáromlás volt, ezért elutasították Jézust. Ő tehát visszatért Galileába és ott folytatta szolgálatát.

A júdeai vezetők lenézték a galileaiakat. Műveletlennek és faragatlannak tartották őket. Mégis, ahogy Jézus a városokon és falvakon áthaladt, nagy tömegek gyűltek köré, hogy meghallgassák. Szívük sokkal nyitottabb volt az igazság befogadására.

Jézusnak gyakran el kellett rejtőznie, míg az emberek izgatottsága alábbhagyott. Fennállt a veszélye, hogy a rómaiak azt hiszik, lázadást szerveznek ellenük.

Mit prédikált, ami olyan nagy izgalmat keltett? Mk 1:14-15.

Mit értett Jézus azon, hogy „Betelt az idő.”?  Az „idő”, amiről beszélt, a Dániel próféciájában szereplő 70 hét volt. (Lásd a II. évf. 1. negyedév 4. és 5. tanulmányát!) Dán 9:24. Ez 490 napnak felel meg, és a próféciákban egy nap egy évet jelent. Ezék 4:6.

Tehát a 70 hét 490 esztendőt jelent. Isten 490 évet adott népének, a zsidóknak, hogy bűneiktől elforduljanak és őszintén kövessék Őt. Ebből következik, hogy az első 69 hét a 70-ből 483 napot jelent. Ez az időszak I.e.457 őszén kezdődött, amikor Artaxerxész király rendelete, amelyben engedélyezte Jeruzsálem és a templom újjáépítését életbe lépett. (Ezsdr 7:9; 11-25.). Az attól a dátumtól számított 483 év i.sz.27. őszén telt le.

Mi történt akkor? Dániel próféciája szerint azok az évek a „Messiásfejedelem”, vagyis a „Felkent”idejéig tartanak. Jézust a Szentlélek kente fel a keresztségekor i.sz. 27 őszén.(Lk 3:21-22).

Ezzel pontosan beteljesedett Dániel 483 éves próféciája. Jézus erre utalt, amikor azt mondta. „Betelt az idő.” (Dán 9:25).

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Biblia világosan tudomásunkra hozza, hogy mi most „a végidőben” élünk. (Dán 12:4; 10). Felkészülünk Jézus eljövetelére?

CSÜTÖRTÖK

Látogatás Názáretben

(Mt 13:53-58;  Lk 4:16-21.)

Volt egy város Galileában, amihez Jézus különösen kötődött. Názáret volt az, ahol felnőtt. A városnak nagyon rossz híre volt. Mire Jézus visszatért oda, már bizonyára mindenki hallott Róla és a csodálatos dolgokról, amiket tett és mondott.

Szombaton szokása szerint a zsinagógába ment. Ugyanazt a zsinagógát látogatta hűségesen mialatt felcseperedett, tehát mindenki ismerte Őt.

Most mindnyájan alig várták, hogy az Írásokból felolvasson. Hozzászoktak a Messiás eljöveteléről szóló próféciák hallásához, és soha nem feledkeztek meg róla, hogy az közel van.

Mint legtöbb honfitársuk, ők is azt hitték, hogy a Messiás hadsereg élén érkezik, hogy megszabadítsa őket ellenségeiktől, és naggyá tegye nemzetüket. Ilyen elképzelésekkel lelkükben nem voltak felkészülve arra, amit nemsokára meghallottak.

Jézus Ézsaiás egyik gyönyörű próféciáját olvasta fel a Messiásról (Ézsa 61:1-2), majd elmagyarázta annak jelentését. A Szentlélek munkálkodott az emberek szívében és ők beleborzongtak. A gyülekezet felől „Ámen!”és „Dicsőség az Úrnak!” - felkiáltások hallatszottak.

Mit mondott Jézus ezután? Lk 4:21. A zsinagógában először néma csönd lett. Majd amikor az emberek hirtelen ráébredtek, mire gondol, az megdöbbentette őket. Azt mondta nekik, hogy Ő a Messiás a „a felkent”.  És miért prédikált nekik? Mert, ahogy a prófécia mondta, rabok voltak és szabadulásra volt szükségük bűneik fogságából.

Rádöbbentek a szörnyű igazságra, hogy elszakadtak Istentől. Ám ahelyett, hogy ezt beismerték volna, makacsul ragaszkodtak magukban ahhoz, hogy ők Ábrahám leszármazottai, akiknek Isten csodálatos ígéreteket tett. Hogyan lehetne Jézus a Messiás, és hogy mondhat nekik ilyeneket?

Alkalmazd a gyakorlatban: Te hogyan reagálsz, amikor hibáidra rámutatnak?

PÉNTEK

Elutasítva Názáretben

(Lk 4:22-30.)

Az emberek a zsinagógában, amikor Jézus szombaton odalátogatott, büszkék voltak arra, hogy Ábrahám leszármazottai. Biztosak voltak abban, hogy ők megtartják Isten törvényét. De amikor megértették, hogy Jézus a bűntől való szabadulásukra utalt, amikor Ézsaiás próféciájából, a fogságból való szabadulásról idézett, megdöbbentek.  „Nem József fia ez?”  – kérdezgették. Hogyan lehetne Ő a Messiás?

Hallottak a csodákról, amiket egyéb helyeken tett, és reménykedtek, hogy most szülővárosában is tesz néhányat. Ő tudta, hogy ez jár a fejükben. Mit mondott ezért nekik egy példázat által? Lk 4:23-24.

Majd emlékeztette őket, hogy Isten egy pogány országba küldte Illést, hogy biztonságban legyen. A sareptai özvegyasszony kimutatta hitét, azzal, hogy szállást és élelmet adott neki, hogy Izrael királyától, Akhábtól megvédje. Elizeus is meggyógyította Naámánt, a pogány hadvezért a leprából, az izraeli leprásokat pedig nem.

Ezt úgy értelmezték, mintha a pogányok többet érnének, mint az izraeliták és ez még jobban feldühítette Jézus hallgatóságát. Bár azzal büszkélkedtek, hogy megtartják a Törvényt, készek lettek volna azonnal megölni Jézust. Mi volt a tervük, amikor kivezették Őt a zsinagógából? 28-29. v.

Jézus családja bizonyára elborzadt a történtektől. Látták, hogy kövekkel dobálják Őt miközben egy sziklapárkány széle felé kergetik. S akkor hirtelen eltűnt. Az angyalok, akik a zsinagógában is vele voltak, elzárták a tömeg szeme elől, és az emberek semerre sem láthatták Őt. Biztonságos helyre vezették.

Az a szombatnap a zsinagógában lett volna a legjobb alkalom Názáret népének, hogy Jézust Messiásként elfogadja. Ő vágyott arra, hogy megmentse őket az örök kárhozattól, ami bűneik miatt várt rájuk, de ők elutasították.

Jézus néhány hónap múlva ismét Názáretbe látogatott, de a nép akkor is elutasította Őt. Drága édesanyja, Mária azonban hitt benne, és néhány hónap múlva mostohatestvérei is elfogadták Őt Megváltójuknak. (Ap Csel 1:14).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen gyorsan gyűlöletbe, és kegyetlen bosszúállásba torkollhat a harag! Mit gondolsz, kérlelhet minket Jézus azokon keresztül, akik megfeddenek bennünket?

 

 

Feladatok:

1./Jézus nevei

Tanulmányainkban eddig Jézusnak több különböző megnevezéséről is tanultunk. Íme, néhány:

         Emánuel           Kenyér          az Élet Vize          Bárány            Krisztus            Ige

 

1.Milyen más neveire emlékszel?

         ____________________________________________________________________________

 

2.Milyen különleges néven nevezi Jézust Dániel próféciája?

         M________________________________, ami az jelenti, hogy F__________________________

 

2./Ki vagyok? Írd a megoldást a vonalra!

a.) Ezt mondtam: „És boldog, valaki énbennem meg nem botránkozik.”

b.) Heródes az én kedvemért vetette börtönbe Keresztelő Jánost.

c.) Ezt mondtam: „Betelt az idő.”

d.) Ezt kérdeztem: „Te vagy az eljövendő, vagy keressünk másikat?”

e.) Szörnyűséges börtönbe zártak, de nem adtam fel Jézusba vetett hitemet.

f.) Szülővárosom népe elutasított engem.

1. ______________________ (Lk 7:23)

2.______________________  (Mt 14:3-4)

3.______________________  (Mk 1:15)

4.______________________   (Lk 7:20)

5.______________________  (Mt 14:3-4)

6.______________________  (Lk 4:28-29)

 

3./Egyeztetés. Kösd össze vonallal az eseményeket a megfelelő  dátummal!

9.  i.e.457                           Jézus halála

10. i.sz.27                           István halála és az Evangélium hirdetése a pogányoknak is

11. i.sz.31                           A Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet                

12. i.sz.34                           Jézus keresztsége