Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A bünösök barátja

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jákób kútjánál

(Jn 3:22 - 4:24.)

Miután Nikodémussal beszélt, Jézus a tanítványaival együtt elhagyta Jeruzsálemet és néhány hónapig Júdeában folytatta a tanítást. Nem voltak messze attól a helytől, ahol Keresztelő János prédikált. Rövidesen többen mentek Jézushoz, mint Jánoshoz és Jézus tanítványai több embert kereszteltek meg, mint Jánoséi. Jn 3:22-26. Vitatkozni kezdtek a keresztség jelentéséről is, és arról, hogy mit kell a keresztségkor mondani.

János ezt mondta tanítványainak, amikor panaszkodtak neki: „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom” Jn 3:30. Jézus tudta, hogy a farizeusok próbálták egymás ellen hangolni az Ő és János tanítványait.  Hogy ezt elkerülje, Jézus a nagy békéltető elhagyta Júdeát.

Galileába visszafelé Samárián át vezetett Jézus és tanítványainak útja. Délben érkeztek Jákob kútjához. Azért hívták Jákob kútjának, mert ő ásta évezredekkel azelőtt. Jézus fáradt volt és éhes. Míg tanítványai a közeli samáriai városba, Sikárba mentek élelemért, Ő a kútnál pihent.

Jézus nagyon szomjas volt, de nem volt sem kötele, sem vödre, hogy vizet merítsen magának a mellette álló mély kútból. Akkor egy samáriai asszony jött a kúthoz korsóját megtölteni. Jézus tőle kért inni. Az asszony nagyon meglepődött. Jézus azonban adni akart neki valamit, amire nagy szüksége volt. Mit mondott Jézus, és mit felelt az asszony? Jn 4:7-12.

Amit Jézus ezután mondott, az nem válaszolta meg az asszony kérdését, de szeretett volna abból a vízből, amit Jézus ajánlott neki. Jézus következő kérdése olyasmire terelte a szót, amiről az asszony nem akart beszélni. Ezért gyorsan témát váltott, és arról beszélt, hogy vajon Jeruzsálemben, vagy a Gerizim-hegyén kell-e Istenhez imádkozni.

Jézus elmagyarázta neki, hogy Isten dicsőítésének helye nem annyira fontos, mint a módja. Az imádatnak lélekben és igazságban kell történnie.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus ezt mondta Nikodémusnak is. Csak akik újjászülettek a Szentlélektől, és akik hisznek a Biblia igazságaiban, imádhatják Istent Lélekben és igazságban.

HÉTFÖ

Egy valószínűtlen misszionárius

(Jn 4:25-42.)

Jézus arról beszélgetett egy samáriai asszonnyal Jákob kútjánál, hogyan kell Istent imádni.  Az asszony soha azelőtt nem érezte úgy, mire van szüksége, mint akkor.

Jézus azt mondta neki, hogy ha az élő víznek forrásából iszik, amit Ő adhat neki, soha többé nem fog megszomjazni. Azt tette most, az élő vízből ivott, ahogy Jézus szavait hallgatta, és a Szentlélek munkálkodott a szívében.

Kíváncsi an, hogy vajon Jézus-e a Messiás így szólt: „Tudom, hogy Messiás jő.” Az asszony szíve megtelt örömmel, amikor Jézus ezt mondta: „Én vagyok az.”

A bevásárlásból visszatérve Jézus tanítványai csodálkoztak, hogy mesterük szóba állt egy samáriai asszonnyal.  Izgalmában, hogy Jézus a Messiás, az asszony otthagyta vizeskorsóját a kútnál és a városba sietett, hogy odahívja barátait. Mit mondott Jézus a tanítványainak, amikor arra emlékeztették, hogy ennie kellene? Jn 4:27-35.

Jézus rámutatott, hogy a városból odagyűlő emberek az asszony hívására jöttek. Könyörögtek neki, hogy maradjon még, és tanítsa őket, ezért két napig ottmaradt. Sokan elfogadták Őt „Krisztusként, a világ üdvözítőjeként”.  Micsoda aratása a lelkeknek abból az egyetlen magból, amit Jézus rövid beszélgetésük alatt Jákob kútjánál az asszony szívébe ültetett! 39-42. v.

Új élmény lehetett Jézus tanítványainak két napig a samáriaiaknál lakni és ételüket enni. Nehéz lehetett elfogadniuk azok vendégszeretetét, akiket ellenségnek tartottak. Most láthatták azt a szeretetet, amivel Jézus viseltetett nemcsak a zsidók, hanem minden ember iránt.

Sikárból Galilea felé tartva komolyan elgondolkodhattak, de nem értették meg ezt a leckét egészen addig, míg Jézus vissza nem ment a Mennybe.

Ez az egyetlen megvetett samáriai asszony, akire Jézus időt fordított, több embert hozott Jézushoz, mint ők.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond ez nekünk? Fontos mindenkivel megosztani az Isten szeretetésről szóló üzenetet?

KEDD

A nemesember fia

(Jn 4:43-54.)

A samáriaiakkal töltött két nap után Jézus és tanítványai visszatértek Galileába. Az ott lakók közül is sokan részt vettek a jeruzsálemi húsvéti ünnepségeken és hírét hozták Jézus tetteinek, amikor kiűzte a templomból az állatkereskedőket és a pénzváltókat. A galileaiak ezért alig várták, hogy találkozzanak Vele.

Jézus először Kánába ment, ahol az első csodáját is tette. Egy ember jött hozzá Kapernaumból és újabb csodatételre kérte Őt. Ki volt az, és mit kért Jézustól? Jn 4:46-47.

Jézus mindig szívesen segített az embereken és ez a kétségbeesett apa azért jött, hozzá, mert hallott csodatételeiről. Ám amikor megpillantotta Jézust, kételkedett benne, hogy bárkit is meg tudna gyógyítani.

Jézus nem úgy nézett, ki, mint ahogy elképzelte. Nem díszes köntöst viselt, mint a zsidó vezetők, hanem úgy öltözött, ahogy a szegények. Valóban Ő lenne a Messiás? Amikor Jézust meglátta, eldöntötte szívében, hogy hinni fog benne, ha meggyógyítja a fiát. Ha nem, akkor pedig nem fog hinni.

Jézus azt mondta a királyi embernek, hogy ha nem lát csodát, akkor nem is hisz Őbenne. Addigra a nemesember már tudta, hogy Jézus olvas a gondolataiban, és erre csak Isten képes. Tudta, hogy ez csoda.

Az az apa azonnal hitt, és őszinte bizalommal könyörgött ismét Jézusnak, hogy gyógyítsa meg a fiát. Jézus így szólt hozzá: „Menj el, a te fiad él.” Az apa megkönnyebbült, mert tudta, Jézus meggyógyította a fiát. Még csak nem is sietett haza, hogy megbizonyosodjon róla. Soha azelőtt nem tapasztalt béke és öröm töltötte be szívét, amikor Jézustó eltávozott. Olvassuk el a történet folytatását! 49-53.v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A legtöbb ember, mint ez az aggódó apa azt szeretné, hogy Isten csodát tegyen értük, s csak azután hinnének benne. Néha megteszi, de nem túl gyakran. Ahogy az apa történetében is láthatjuk, Isten azt akarja, hogy Őbenne bízzunk, még mielőtt csodát tenne értünk. Nem azt akarja, hogy önző módon csak azért imádkozzunk, amit mi szeretnék, hanem hogy bízzunk benne, Ő tudja, mi a legjobb számunkra.

SZERDA

A Bethesda tavánál

(Jn 4:53 - 5:7.)

Senki sem tudta soha elfelejteni a történteket, aki jelen volt a templomudvarban, amikor Jézus megtisztította azt. Kiűzte onnan a papokat, az állatkereskedőket és a pénzváltókat, akik becsapták a népet.

Utána Jézus sok embert megvigasztalt és meggyógyított. Annak következtében, amit aznap tett, „sokan hivének az Ő nevében”. Jézus azonban nem azoktól az emberektől függött, akik még hittek benne. Tudta, hogy milyen gyorsan meggondolják magukat az emberek. Jn 2:23-25.

Volt ott egy ember aznap, aki más volt, mint a többiek. Nem szaladt el a papokkal és a kereskedőkkel, amikor Jézus kiűzte azokat. Azt sem mondta, hogy hisz Jézusban. Nikodémusnak hívták, és Jeruzsálem egyik leggazdagabb embere volt. Művelt, jól ismert ember volt, aki nagy tiszteletnek örvendett úgy a gazdagok, mint a szegények körében. Szigorú farizeus volt, és a zsidó tanács tagja. Kedves és rokonszenves volt, mindig szívesen segített a rászorulóknak.

Nikodémus nagy összegekkel támogatta a templom fenntartását, és őt is elszomorította, ami a templom udvaraiban folyt. Hallott róla, hogy Keresztelő János megfeddte a vallá

Számított fia gyógyulása szempontjából, hogy a nemesember hitt Jézusban? Igen. Ő, és egész háza népe hitt Jézusban. Beleértve a fiát, akit Jézus meggyógyított, és a szolgáit is, akikkel hazaúton találkozott.

Jézus néhány hónapot Galileában töltött, majd visszatért Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a „zsidók ünnepén.” Valószínűleg a húsvéti ünnepek voltak, mert kb. egy év telt el azóta, hogy kiűzte a kereskedőket a templomudvarból a legutóbbi Húsvét alkalmával.

Volt Jeruzsálemben egy különleges medence, amit Bethesda tavának hívtak. Öt fedett tornácot építettek köréje menedéknek. Milyen emberek gyűltek össze a tetők fedezékében, és miért voltak ott? Jn 5:2-4.

Szombat volt, és Jézus a tó partján sétált. Végignézett a tömegen és meglátott egy embert, aki a leginkább sajnálatraméltó volt mind közül. 38 esztendeje mozgásképtelen volt, és mostanra már teljesen reményvesztett.

A papok azt mondták neki, hogy Isten bünteti őt a bűneiért, és ő hitt nekik. A fiatalabb korában hozott rossz döntések okozták betegségét.

Az embert már szinte teljesen elhagyta ereje, tudta, hogy hamarosan meghal. A víz felkavarodása előtt, mindig közelebb vitte őt valaki, aki megsajnálta, de amikor szüksége lett volna rá, akkor éppen nem volt ott senki, és ő túl gyenge volt ahhoz, hogy elég gyors legyen. Mindig valaki más lépett először a vízbe.

Amint a szegény ember felemelt fejjel vágyakozva nézte a vizet, egy kedves arc hajolt fölé és szelíd hangon kérdezett tőle valamit. Amikor felnézett rá, egy pillanatra azt hitte, tényleg kaphat segítséget, de aztán eszébe jutott a számtalan alkalom, amikor hiába reménykedett, és mindig csalódott. Ezért szomorúan elkapta tekintetét. 5-6. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Csalódhatunk valaha is, ha Jézusban bízunk? Róm 5:5.

CSÜTÖRTÖK

A béna ember gyógyulása

(Jn 5:6-14.)

Egy szombati napon Jeruzsálemben, a Bethesda tavánál Jézus egy 38 éve reménytelenül, magatehetetlenül fekvő ember fölé hajolt és ezt kérdezte tőle: „Akarsz-é meggyógyulni?”

A szegény ember szemében egy pillanatra felcsillant a remény, de rögtön ki is aludt, ahogy eszébe jutott milyen sokszor próbált már gyógyulása érdekében a medencébe jutni, de soha nem sikerült neki.

Jézus nem mondta neki, hogy meggyógyítja. Csak annyit mondott neki, keljen fel, fogja az ágyát és járjon. Ha nem engedelmeskedett volna Jézus szerető szavainak, magatehetetlen maradt volna és valószínűleg rövidesen meg is hal.

A Jézus arcából sugárzó szeretet hatására azonban hitt a szavának, és eltökélte, hogy engedelmeskedik. Anélkül, hogy úgy érezte volna, fel tud kelni, elhitte, hogy képes rá. Abban a pillanatban, amikor megpróbálta, Jézus meggyógyította magatehetetlen izmait és ő talpra állt! Jn 5:8-9.

Az ember hálatelt szívvel fogta matracát és Jézushoz fordult hálát mondani, de nem találta Őt a tömegben. Így matracával együtt Istent dicsőítve, sietve kifelé tartott, amikor néhány farizeussal találkozott. Boldogan elmesélte nekik gyógyulása történetét. „Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod” – mondták neki. Mit válaszolt, amikor megkérdezték tőle, ki mondta neki, hogy vegye fel a matracát és járjon? 10-13. v.

Azok a büszke farizeusok tudták, hogy csakis Jézus tehette ezt a csodát, de bizonyítékra volt szükségük, hogy letartóztathassák, mert szombaton tette ezt.  Az ember azonban nem ismerte Jézust, és azt sem tudta, hogy a farizeusok gyűlölik Őt.

Később, amikor a templom udvarában találkozott vele, Jézus figyelmeztette, hogy hagyjon fel rossz szokásaival, amik a betegségét okozták. Nekünk is szól ez a figyelmeztetés, mert az hogy egyszer megmenekültünk, nem jelenti azt, hogy mindig megmenekülünk.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi ugyanolyan magatehetetlenek vagyunk lelkileg, mint az az ember volt testileg. Tehát nekünk is hinnünk kell Jézusnak a Bibliában található igéjében, és elhatározni, hogy engedelmeskedünk Neki. Amikor megpróbálunk Istennek engedelmeskedni, teljes szívből bíznunk kell Jézusban, aki megadja nekünk az erőt az engedelmességhez, ahogy annak a magatehetetlen embernek is megadta. Mennyire szeretne meggyógyítani bennünket és megőrizni a bűntől!

PÉNTEK

A makacs vezetők

(Jn 5:14-47.)

A béna, akit Jézus a Bethesda tavánál meggyógyított nagy örömmel találkozott újra vele a templomudvarban. Most, hogy már elmondta a farizeusoknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította, és nem is sejtette, hogy ezzel okot adott nekik, hogy letartóztassák.

A farizeusok a Szanhedrinnek nevezett zsidó tanács elé vitték Jézust. A tanácsnak joga volt elítélni a bűnösnek talált embereket, de ki nem végezhették őket a római kormányzó engedélye nélkül.

A Szanhedrin vallási vezetői két nagyon súlyos bűnnel vádolták meg Jézust. Először is szombaton gyógyított meg valakit, amivel pedig meg kellett volna várnia a szombat végét. Másodszor pedig azt mondta a meggyógyított embernek, hogy „terhet” vigyen szombaton.  Mit felelt erre Jézus? Jn 5:16-17.

Az, hogy Jézus Istent „az én Atyám” –nak nevezte, még nagyobb bűnnek számított a farizeusok szemében. Istenkáromlással vádolták, ami azt jelenti, hogy valaki egyenlőnek állítja magát Istennel. Mit akartak tenni Jézussal? 18. v.

Jézus félelem nélkül nézte azokat a büszke férfiakat és csak arra vágyott, hogy elfogadják Őt. Elmagyarázta, hogy Ő és Atyja egyek. Ha Őt elutasítják, elutasítják Atyját is, és az ítélet napján megítéltetnek. (Beszédét a 19-47. versekben olvashatjuk.)

Jézus keresztségekor az Atya azt mondta, hogy Ő a Fia. Keresztelő János Isten Bárányának nevezte Őt. Az Ószövetség iratai, amelyeknek állításuk szerint a farizeusok engedelmeskedtek, tele voltak a Jézusra utaló hivatkozásokkal. Mózes is prófétált Róla, és az összes templomi szolgálat azt mutatta be, hogyan leszünk megmentve Jézus értünk elszenvedett halála által.

Semmi mentségük nem volt azoknak a vallási vezetőknek arra, hogy elutasítsák Jézust, mint a Messiást, mégis azt tették. Jézus ezt mondta nekik: „És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!” 40. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi szeretnénk Jézushoz jönni? Ó, mennyire vágyik rá, hogy Hozzá jöjjünk!

 

 

Feladatok:

Igaz, vagy hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

1.  I  / H    Názáretből egy apa jött Kánába Jézushoz, arra kérve, hogy gyógyítsa meg a leányát.

2.  I  / H   Az apa elhatározta, hogy hinni fog Jézusban, ha meggyógyítja a fiát.

3.  I / H    A fiú nem gyógyult meg, amíg Jézus meg nem látogatta.

 

Ki mondta, és kinek?

4.  „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállnom.” Jn 3:30

      _____________________ mondta ____________________-nak.

5.  „Én vagyok az, aki veled beszélek.” Jn 4:26

      ____________________  mondta _____________________-nak.

6.  „Akarsz-é meggyógyulni?” Jn 5:6

      ____________________ mondta ______________________-nek.

 

Írd a vonalra a mondatba illő város, földrajzi hely nevét!

  1. J__________________-ben Jézus megtisztította a templomot és találkozott Nikodémussal.

  2. Majd elhagyta J______________ területét és megállt S______________-ban a  S__________ városához közeli Jákob kútjánál, és beszélt egy asszonynak az élet vizéről.

  3. Miután két napot ott töltött, Jézus észak felé indult és K_______ városába ment, ahol annak idején az első csodát tette.

  4. Mialatt ott volt egy nemesember ment hozzá K______________-ból és arra kérte, gyógyítsa meg a fiát. Jézus G_____________-ban töltött néhány hónapot tanítva és gyógyítva az embereket.

  5. Ezután ismét J____________________ városába ment, ahol szombatnapon meggyógyított egy béna embert.