Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Végre fény támad

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Útkészítés

Évezredekkel ezelőtt a bűn megrontotta tökéletes világunkat. Jézus azonban akkor rögtön megígérte, Ő egy lesz közülünk, „hogy a mi bűneinket elvegye” (1Ján 3:5). Ő valóban emberi családunkhoz tartozik, mindörökre. Milyen csodálatos szeretet! 1Móz 3:15; Ézsa 9:6.

Azóta mintegy négyezer esztendő telt el. Egyetlen nemzet uralkodott a világon és egy, széles körben elterjedt nyelvet beszéltek. A világ számára könnyen elérhető lett volna a megváltás jó híre. Mégis, szinte mindenki elhitte Sátán hazugságát, miszerint Isten könyörtelen és önző. Mivel az emberek Sátánt választották uruknak, a világ reménytelen nyomorúsággal és szenvedéssel telt meg.

A pogányok, - sőt még Isten népének többsége is - azt hitték, hogy jócselekedeteikkel menthetik meg magukat. Sokan elégedetlenek voltak pogány vallásukkal, de még ha néhányan próbálták is tanulmányozni az Írásokat, Isten népe nem volt hajlandó elmagyarázni nekik a prófétikus jelképeket. Azt gondolták, hogy a megváltás csak számukra készíttetett.

Elérkezett „az időnek teljessége” (Gal 4:4-5). Jézus volt lázadó világunk egyetlen reménysége. Végtelen szeretetében és önzetlenségében nem saját felmagasztalásával próbálja hűségünket elnyerni, hanem önmaga lekicsinyítésével, hogy minden tekintetben olyanná válik, mint mi, emberek. Önként és szívesen elszenvedi bűneink büntetését, és erőt ad nekünk, hogy engedelmeskedjünk, és olyanná váljunk, mint Ő. Megmutatja Isten valódi jellemét. Zsid 2:14-17; Fil 2:5-8.

Sátán tudta Dániel próféciájából, hogy már csaknem elérkezett az ideje, hogy Jézus beváltsa ígéretét és világunkba jöjjön (Dán 9:25). Félrevezette az embereket, hogy azt higgyék, a próféciák Jézus nagy hatalommal való eljöveteléről az első eljövetelét írják le. Ezért a Messiást nagyhatalmú királyként várták, aki megszabadítja nemzetüket és hatalmassá teszi őket. Nem olyan Messiásra vágytak, aki Sátán bűn-birodalmából szabadítja ki őket.

Ezért Jézus előtt egy különleges követ érkezik, aki előkészíti a szíveket és lelkeket az Ő eljövetelére. Ezt a követet Ézsaiás próféta így írja le: „Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!”  Ézsa 40:3-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez azt jelentette, hogy megpróbálni az embereket bűnbánatra és olyan bűneik, mint a büszkeség és az önzés megvallására vezetni. Nekünk is meg kell vallanunk ugyanezeket a bűnöket Jézus második eljövetele előtt?

HÉTFÖ

Gábriel meglátogatja Zakariást

(Lk 1:5-18.)

A követ érkezése előtt jó néhány hónappal Isten elküldte angyalát, Gábrielt Zakariáshoz a jeruzsálemi templomba, hogy szóljon erről neki. Ő is pap volt, és mint a többi pap, amikor rá került a sor, bement a templomba szokásos szolgálatát végezni. Feleségével, Erzsébettel sok-sok kilométerre laktak. Mit mond róluk a Biblia? Lk 1:5-9.

Aznap, miközben a bárányt feláldozták, Zakariás a füstölőoltár előtt állt a Szentélyben, a függöny előtt, ami a helyiséget a Szentek szentjétől elválasztja. Ahogy meggyújtotta a füstölőt az oltáron egy édes illatű felhő szállt fel, pont, ahogy imája szállt fel Istenhez.

Eközben a nép a templom udvarán imádkozott. Aggódni kezdtek, miközben Zakariásra vártak, hogy kijöjjön és megáldja őket. Mi tart ilyen sokáig? Nem tudták, hogy miközben Zakariás az arany oltár előtt állt, váratlanul egy angyalt pillantott meg „állván a füstölő oltár jobbja felől.”

Zakariás meglepődött és megijedt. Elfeledkezett arról, hogy amikor Isten követei az oltár jobb oldalán álltak, akkor nem volt mitől félni. Mit mondott az angyal? 12-17. v.

Zakariás és felesége hosszú évekig imádkoztak gyermekért, de Isten soha nem válaszolta meg imájukat. Most, hogy már öregek voltak, lehetetlennek tűnt, hogy ez valaha is bekövetkezzen. Mit mondott Zakariás erről az angyalnak? 18. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Szentélyben az arany füstölőoltárról felszálló felhő Jézus tökéletes életének jelképe volt, ami az emberek tökéletlen imáihoz adódott. Attól lett szép az imájuk, és ezért fogadhatta el őket Isten. A mai napig így hallgattatnak meg imáink.

KEDD

Gábriel meglátogatja Máriát

(Lk 1:19-55.)

Amikor Zakariás azt mondta az angyalnak, hogy ő és felesége már öregek ahhoz, hogy kisbabájuk legyen, az angyal megmondta a nevét: Gábriel. Mit mondott még Zakariásnak? Lk 1:19-20.

A templom udvarán várakozó emberek kíváncsiak voltak, miért marad el olyan sokáig Zakariás. Talán történt vele valami? Hamarosan megtudták, hogy valóban történt. Amikor Zakariás kijött a Szentélyből, az angyal dicsfénye tükröződött az arcán, és nem tudott beszélni. 21-22. v.

Amikor letelt szolgálatának ideje Zakariás hazament Erzsébethez hegyvidéki otthonukba. Öt hónapon keresztül titokban tartották a kisbabáról szóló, izgalmas hírt. Mit gondolsz, kíváncsiak voltak az emberek, hogy miért nem tud Zakariás beszélni?

Három hónappal Zakariás gyermekének születése előtt Isten Gábrielt Máriához, Erzsébet unokatestvéréhez küldte. Ő Názáretben lakott, ami kb. 120 kilométerre volt Zakariás és Erzsébet otthonától. Gábriel a legfontosabb üzenetet hozta, amióta csak Jézus ígéretet tett Ádámnak és Évának négyezer évvel azelőtt. 26-33. v.

Gábriel több mint 500 évvel azelőtt beszélt Dánielnek a Messiásról (Dán 9:25). Most elmondta Máriának, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja, akinek a neve Jézus lesz. Hogyan lehet azonban Mária Jézus édesanyja? József jegyese volt, de még nem házasodtak össze.

„Hogyan lehetne gyermekem, amikor még nem vagyok házas?” - kérdezte Mária. Gábriel elmagyarázta neki, majd a Zakariásról és Erzsébetről szóló hírt is elmondta. „Mert Istennél semmi sem lehetetlen.” – mondta. Mit mondott ezután Mária? 34-38. v.

Mária találkozni szeretett volna unokatestvérével, Erzsébettel, ezért elutazott olyan messzire, hogy meglátogassa. Mindkettejüknek csoda folytán születik majd gyermekük, sok mindenért kellett közösen imádkozniuk. Amint meglátták egymást, a Szentlélek szólt általuk. 41-55. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, elégedett volt Isten Mária hitével és hajlandóságával, hogy Őt szolgálja?

SZERDA

János megszületik

(Mt 1:18-25   Lk 1:56 - 2:5.)

Mária mintegy három hónapig Zakariás és Erzsébet otthonában maradt. Lehet, hogy még gyermekük születésekor is ott volt, de ezt nem tudjuk. Nagy öröm volt azonban a rokonság és a szomszédság között, amikor megtudták, hogy idős koruk ellenére fiuk született. Ez valódi csoda volt. Lk 1:57-58.

Nyolc nappal később, amikor ugyanezek az emberek eljöttek a kisbabának nevet adni, Erzsébet azt mondta, hogy János legyen a neve. A többiek az apja nevét akarták adni neki. Mi történt, amikor megkérdezték Zakariást, ő milyen nevet szeretne adni a kisfiúnak? 59-64. v.

A csecsemő híre gyorsan elterjedt. Rövidesen országszerte az ő csodálatos születéséről beszéltek az emberek. Tudták, hogy felnövekedvén nagyon különleges ember lesz. Emlékeztek a próféciára is, amit a Szentlélek adott Zakariásnak a Messiásról és János munkájáról. 65-66; 76-79.v.

Mária visszatért názáreti otthonába. Nem tudjuk, mikor beszélt Józsefnek arról, amit Gábriel mondott neki, miszerint ő lesz a Messiás édesanyja. Már gyermeket várt, jóllehet ő és József még nem voltak házasok. Hogyan hihetné el József ezt a történetet az angyal látogatásáról? Mások vajon el fogják-e hinni? Mit is tegyen?

József szerette Istent, és az Ő akarata szerint akart cselekedni, de mi volt az Úr akarata? Mennyire megkönnyebbült, amikor álmában egy angyal elmondta neki, hogy mit tegyen! Az angyal azt mondta neki, hogy vegye feleségül Máriát és a gyermeket „nevezzék Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől.”  Mt 1:21

Az a különleges gyermek néhány hónapon belül megszületik! A prófécia szerint Betlehemben születik, de József és Mária Názáretben laktak, majdnem száz kilométerre Betlehemtől! Isten terve azonban pontosan időben odaviszi majd őket, hogy beteljesedjen a prófécia. Mik 5:2.

Nem sokkal Jézus születése előtt a Római császár elrendelte, hogy mindenki térjen vissza ősei szülőhelyére, hogy összeírhassák nevüket. Józsefnek és Máriának Dávid király volt az egyik őse, ő pedig Betlehemben született. Ezért tehát, a népszámlálás miatt Betlehembe kellett menniük. Lk 2:4-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha Isten Józsefet és Máriát ilyen könnyen oda tudta küldeni, ahol lenniük kellett, nem gondolod, hogy veled is bármikor meg tudja tenni ugyanezt?

CSÜTÖRTÖK

Megszületik Jézus

(Lk 2:6-21.)

Az angyalok tudták, hogy József és Mária Betlehembe érkezése után minden idők egyik legfontosabb eseménye következik, megszületik a világ Megváltója. Hogyan fogadják majd az emberek? Az angyalok elmentek a templomokba és több helyre is olyanokat keresve, akik várják Őt, de sehol senkit nem találtak. Az emberek gépiesen végezték az Istentisztelet mozdulatait, de valójában a világi nagyság jobban érdekelte őket.

Az angyalok már éppen indultak volna vissza a Mennybe, amikor észrevették a pásztorok egy kis csoportját, akik a Betlehem környéki hegyekben őrizték juhaikat. Pontosan e hegyek között őrizte Dávid több mint ezer évvel korábban apja juhait.

Éjszaka volt, amikor az angyalok a pásztorok közelébe mentek és hallották, amint a Messiásról beszélgetnek. Olvasd el a történetet, és képzeld el, mit éreztél volna, ha ott vagy velük, amikor hirtelen megjelent egy fényesen ragyogó angyal. Lk 2:8-14.

Az angyal tudatta velük, hogy Jézust nem egy palotában, hanem egy nagyon szerény, szegényes helyen találják. Amikor a pásztorok szeme hozzászokott az angyal fényességéhez, a többi angyal sem várhatott tovább. Az egész mezőt boldog, ragyogó angyalok világították meg, akik Istent dicsőítő éneket zengtek.

Amint az angyalok fénye elhalványult, a pásztorok a városba siettek, hogy megkeressék az újszülöttet a jászolban. Hamarosan mindenki tudta az egész kisvárosban, Betlehemben, hogy aznap megszültetett a Megváltó.

Nyolc napos volt Jézus, amikor József és Mária engedelmeskedtek a fiú csecsemőkre vonatkozó rendelkezésnek, majd elnevezték Őt Jézusnak.

Születése után negyven nappal elvitték Őt a jeruzsálemi templomba, hogy az Úrnak szenteljék, és a szokásos áldozatot bemutassák. A pap, aki a szertartás alatt Jézust fogta, nem is sejtette, hogy a Messiást tartja karjában, akire Isten népe már több mint négyezer esztendeje vár.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Évekkel később ez a gyermek a mi bűneinkért való áldozattá válik. Ezzel értelmét veszíti majd az összes templomi szolgálat és a papok jelenléte a Földön. Ma Jézus a mi Főpapunk, a Mennyben. Zsid 8:1.

PÉNTEK

Simeon és Anna

(Lk 2:22-38.)

Az odaszentelési szertartás végeztével a pap visszaadta Jézust Máriának és felírta nevét egy tekercsre a többi kisbaba neve mellé.

Akkor bement a templomba egy Simeon nevű idős ember, akihez így szólt a Szentlélek: „Ő a Messiás.” Örömtől ragyogó arccal lépett Máriához és gyengéden elvette a csecsemő Jézust édesanyja karjából. Mindnyájan figyelmesen hallgatták, amit ezután mondott. Olvassuk el mi is! Lk 2:29-35.

Alig kezdett el Simeon beszélni, amikor egy drága, idős özvegyasszony lépett be. Ő is örömteli arccal nézte Jézust és hallgatta Simeon szavait. Anna prófétaasszony volt. József és Mária a többiekkel együtt csodálattal hallgatták, ahogy arról beszélt, hogy a gyermek Jézus a Messiás. 36-38. v.

Sokféle gondolat járt József és Mária fejében miközben néhány kilométerre lévő otthonukba tartottak. Simeon szavainak egy része izgalmas volt, de Mária bizonyára kíváncsi volt, mit érthetett azon, hogy az ő lelkét is tőr járja át. Nem tudta, hogy egy napon majd megszakad a szíve, amikor látja drága fiát a kereszten meghalni.

Simeon azt is mondta, hogy Jézus lesz a pogányok világossága. Valóban, egy pogány országban fényt pillantottak meg az égen akkor. Több száz kilométerre onnan keletre bölcs tudósok tanulmányozni kezdtek egy csillagot, amit azelőtt, még soha nem láttak.

Azok a bölcs emberek a héber Szent iratok tanulmányozásából tudták, hogy hamarosan egy különleges király érkezik a világba. Kíváncsiak voltak, vajon ő-e az, akiről a héber Írásokban olvastak. A prófécia így szólt: „Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből.” (4Móz 24:17).

Vajon azt jelenti az a fényes csillag messze a nyugati égbolton, hogy a prófécia beteljesedett? Tényleg eljött a nagy király? Isten álmukban szólt a bölcseknek, hogy kövessék a csillagot. A bölcsek pedig lelkesen engedelmeskedtek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: E heti történetünkben legalább hat embernek, vagy embercsoportnak szóltak az angyalok Jézus eljöveteléről. Fel tudod sorolni, kiknek? Hogyan lehetünk azok között, akik elkészülnek Jézus második eljövetelére?

 

 

Feladatok:

1.  Mit mondott Gábriel Józsefnek, hogyan nevezzék el Mária gyermekét?___________________

2.  Az idős hölgy, aki boldog volt, hogy láthatja Jézust a templomban._______________________

3.  Ő mondta: „a te lelkedet is általhatja az éles tőr.”____________________________________

4.  Az angyal, aki Máriát, Józsefet, Zakariást és a pásztorokat meglátogatta._________________

5.  Gábriel azt mondta Józsefnek, hogy a Messiás ettől fogja megmenteni az embereket.________

6.  Zakariás és Erzsébet gyermekének neve.__________________________________________

7.  A Messiás útkészítő követe édesanyjának neve._____________________________________

8.  Emberek, akik látták Jézust születése éjszakáján.____________________________________

9.  Amit a bölcsek saját hazájuk égboltján láttak.________________________________________

10. A Bibliai könyve, amely megjövendölte Jézus születésének idejét.________________________

11. A város, ahol jézust az Úrnak szentelték.___________________________________________

12. Ezt a nevet akarták Zakariás szomszédai az újszülöttnek adni.___________________________

13. A város, ahol Jézus született.____________________________________________________

14. Simeon prófétálása szerint Jézus világosság lesz számukra.____________________________

15. Ezt mondta: „Ímhol az Úrnak szolgálója.”____________________________________________