Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Az igazság alapja

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Mi történt Millerrel és Himes-szal?

Az adventmozgalom igen aktív volt az 1840-es évek elején. Számtalan prédikátor és szónok terjesztette a Jézus közeli eljöveteléről szóló hírt a nagyvárosokban és kis falvakban egyaránt. Könyvek és folyóiratok ezreit adták ki és osztogatták szét ingyen. Lelkes hallgatóság vett részt tömegesen a sátoros összejöveteleken. A Jézus eljövetele iránti érdeklődés egészen 1844.október 22.-ig fokozódott, amikorra a hívők Jézus eljövetelét várták.

Ám amikor Jézus mégsem jött el, a legtöbben azt hitték az adventmozgalom el fog halni, és úgy tűnt, igazuk is lesz. Minden hívő hite megpróbáltatott, és nem sokan álltak meg a nehéz próbában. Sátán úgy tüntette fel, mintha a gonoszoknak lenne igazuk és az igazak tévednének. Az adventmozgalom vezetőit gyűlölték és üldözték azok, akik elvetették a Jézus közeli eljöveteléről szóló üzenetet. Most lássuk, mi törtét az adventmozgalom két legjelentősebb vezetőjével!

William Miller akkoriban már túl volt a hatvanon, beteg volt, legyengült és kikopott a prédikálásból. Néhány éven belül meg is halt. Bár soha nem értette meg igazán, miért nem jött el Jézus, az iránta való szeretetét soha nem tagadta meg és mindvégig várta közeli eljövetelét.

Joshua Himes volt a lelkész, aki Miller legközelebbi munkatársaként dolgozott. Az újságok durva és kegyetlen hazugságokat terjesztetek róla. Még élete is veszélyben forgott. Mégis állhatatosan dolgozott a csalódott hívők vigasztalásán, és egy darabig pénzzel is támogatta a legszegényebb adventistákat, akik mindenüket az adventi üzenet hirdetésének támogatására áldozták. Millerhez hasonlóan ő sem értette meg soha, miért nem jött el Jézus, de iránta való szeretete és közeli eljövetelébe vetett hite töretlen volt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond a Mt 5:10-12 igeszakasz azokról, akiket Jézus követése miatt üldöznek? Hogyan mondhatta róluk Jézus azt, hogy áldottak? Róm 5:3-5. A körülményektől függetlenül mi is áldottak lehetünk, ha megtanulunk Jézusban bízni.

HÉTFÖ

Csupán néhány hűséges maradt

1844 októberére mintegy százezer ember várta Jézus visszajövetelét Egyesült Államok szerte. Meglepődtek és nagyot csalódtak, amikor Jézus mégsem jött el. Az elkövetkező hónapok és esztendők során sokan feladták hitüket.

Voltak azonban néhányan, mintegy százan, akik továbbra is hitték, hogy Jézus vezette őket és nagyon fontos szolgálatba kezdett október 22.-én. Ez a néhány ember még komolyabban tanulmányozni kezdte a Bibliát és engedelmeskedtek az új igazságoknak, melyeket Isten kinyilatkoztatott nekik.

Jézus sem feledkezett el róluk azokban a csüggesztő időkben. Valójában János apostol prófétált is róluk és leírta azt, ami velük történt. Jel 12:17. Ők a „maradék”, ami azt jelenti, hogy a kevesek, akik a végidőben megmaradnak. E kevés megmaradt emberből Isten mozgalmat támasztott, amely végül a világon mindenhová elviszi az evangéliumot.

Mi Isten sikeres munkájának a titka? Sok pénz szükséges hozzá, sok ember, vagy politikai hatalom? Zak 4:6.

Ami ezzel a néhány hűséges emberrel történt a nagy csalódás után csodálatos története annak, ahogy Isten a szétszóródott, legyengült, szerencsétlen hívőket a Jézus eljöveteléig győzelmesen előrehaladó erős sereggé kovácsolta.

Arról mát tanultunk, hogyan fedezték fel újra különböző emberek a különböző elfeledett igazságokat azokban az időkben. Hiram Edson felismerte a Szentély igazságát. Joseph Bates kiállt a szombat igazsága mellett. Azt is megismertük, hogyan hívta el Isten Ellen White-ot a maradék különleges segítőjéül, bátorítójául és buzdítójául.

Órákat, sokszor egész éjszakákat imádsággal és bibliatanulmányozással töltve az egykor széthúzó maradék szilárd egységbe forrt Isten parancsolatainak és Jézus bizonyságtételének alapján. Feltárt igazságaik életük minden területét befolyásolták. Megváltoztatta a munkamoráljukat, az étkezési és öltözködési szokásaikat. Idejük és pénzük felhasználásában is azok vezették őket.

A hívők száma lassan növekedésnek indult. Sok legyőzendő nehézséggel szembesültek. Jézus azonban szerette őket, és mindig mellettük állt, hogy segítsen rajtuk.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Amikor az igazság népszerű, látszólag sokan elfogadják azt. Ám amikor népszerűtlenné válik, csak néhányan ragaszkodnak hozzá, a többség hátat fordít neki. Jn 6:66-68. Gyakorolod, hogy kiállj Jézus mellett? Egyedül nála van „az örök életnek beszéde”. Ne feledd, Jézus mindig ad erőt, hogy hűséges légy hozzá!

KEDD

Szombat-Konferenciák

A nagy csalódás után úgy tűnt, hogy a néhány küzdő szombattartó adventhívő rövidesen feledésbe merül. Néha könnyű lebecsülni a „kicsiny dolgokat”. Zak 4:10. , de itt valami nagyon fontos dolog volt készülőben.

A Connecticut állambeli kisvárosban, Rocky Hill-ben egy Albert Belden nevű szombattartó adventista férfi felajánlotta otthona méretes, félkész helyiségét egy különleges összejövetel megtartására. A Connecticutban élő néhány hívő levélben hívta meg barátait az 1848 áprilisában tartandó megbeszélésre. James és Ellen White is odautazott, noha ez összes pénzüket felemésztette. Joseph Bates is csatlakozott. A találkozó 15 résztvevővel kezdődött, de végül ötvenre bővült a létszám, ami nagyon bíztató volt.

Joseph Bates erőteljes, érdekes bibliaórákat tartott szombaton. Mások személyes bizonyságtétellel szolgáltak a szombat áldásainak megtapasztalásáról és megtartásának fontosságáról. Az összejövetel végére mindenki megváltozott. Akik szombathívőként érkeztek, fellelkesültek, hogy másokkal is megosszák ezt az igazságot, Akik még tétováztak a szombattal kapcsolatban, most elhatározták, hogy megszentelik azt.

Ez az első, sikeres összejövetel az első szombat - konferenciaként vált ismertté. Minden résztvevő úgy érezte, több ilyen összejövetelt kellene tartaniuk. És tartottak is.

A következő szombat-konferencia azonban, amit jó néhány hónappal később a New York állambeli Volney-ben tartottak, kis híján katasztrófába torkollott. Harmincöten tudtak részt venni rajta, de hitükben egyáltalán nem voltak egységesek. Némelyek azt hitték, egyedül övék az igazság. A nézeteltérések és viták az összejövetel csődjével fenyegettek.

Isten lépett közbe az egység érdekében. A vita kellős közepén Ellen White látomást kapott. Egy angyal üzenetet adott át neki, mely segített a résztvevők számtalan téves hiedelmét helyre tenni. Mindenkit arra buzdított, hogy a Jelenések könyve 14. fejeztében szereplő hármas angyali üzenet igazságában egyesüljenek. Az összejövetel végül teljes egyetértésben ért véget.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond a Zsolt 133:1. igevers az egységről? Te mit teszel meg a családodban és gyülekezetedben Jézus imájának teljesüléséért? Jn 17:20-23.

SZERDA

Még több konferencia

Az Albert Belden házában elindult szombat-konferenciák sorozata továbbra is nagy áldást jelentett. Abban az esztendőben hat szombat konferenciát tartottak. James és Ellen White, valamint Joseph Bates valamennyin részt vettek. Az utazás akkoriban nagyon drága volt, ráadásul lassú és kényelmetlen. Mivel a hívőknek nem tellett hosszabb utazásokra, a konferenciákat New England és New York államokban tartották, ahol a legtöbb hívő élt. Az összejöveteleket olyan szerény helyszíneken tartották, mint ahol Jézus is született. A harmadikat például Hiram Edson pajtájában, ugyanott, ahol barátaival együtt imádkozott a nagy csalódás után.

A negyedik konferenciát Rocky Hill-ben, Connecticut államban, az ötödiket pedig a Maine állambeli Topsham-ben. Az összejövetelen azért imádkoztak, hogy Isten mutassa meg nekik, hogyan tegyék közzé a megismert csodálatos igazságokat.

Isten már a következő, a Massachusetts-i Dorchesterben, 1848 novemberében tartott összejövetelen megválaszolta imájukat. Ellen White ismét látomásba ragadtatott.

Megmutatták neki, hogy a szombat nagyon fontos Isten végidei népe számára és a szombat igazsága ragyogó fényhez hasonló, mely egyre csak erősödni fog egészen Jézus eljöveteléig.

Látomása után Ellen arra buzdította Joseph Bates-t, hogy adjon ki még egy könyvet a szombatról. Férjéhez pedig így szólt: - Számodra is van üzenetem. Újságot kell nyomtatnod, és szétküldeni az embereknek. Eleinte csak kis példányszámú lesz, de hatása egyre nagyobbá lesz, míg az egész világot fényárral világítja be.

A szombatünneplő adventisták számára nagyon fontosak voltak ezek a konferenciák. Közös bibliatanulmányozás és imádság által teljes egységbe kerültek a bibliai igazságok szilárd alapján.

. Alkalmazd a gyakorlatban: Mit kell Pál apostol szerint a keresztényeknek tenniük? Zsid 10:23-25. Mi történt volna, ha a keresztények nem tesznek erőfeszítéseket az egység érdekében?

CSÜTÖRTÖK

A jelenvaló igazság

Ellen White a szombatról szóló könyv kiadására buzdította Joseph Bates-t, és ő meg is tette. Két hónap múlva megjelent „Az élő Isten pecsétje” című műve.

Bár semmi pénze nem volt, James White is engedelmeskedett Isten utasításának. 1849 júliusától kis terjedelmű folyóiratot adott ki „A jelenvaló igazság” címmel. Rövid, világos cikkeiből kiviláglott, hogy a szombat még mindig Isten dicsőítésének napja és a pihenőnap. Komoly imádságban kérte Isten áldását és az újságot elküldte mindenkinek, akiről azt gondolta, el fogja olvasni. Az olvasók nagyon hálásak voltak és pénzadományokat is küldtek a nyomtatás költségeinek fedezésére. Sokan továbbadták a lapot szomszédaiknak, barátaiknak és rövidesen egyre több szombatünneplő lett.

A következő években a White házaspár sokszor költözködött albérletről albérletre. Ahányszor csak költöztek, a kiadó is velük költözött.

Az utazások, a prédikálás és az írás teljesen lefoglalta James White-ot. 1850-ben új lapot indított Az adventista szemle és A Szombat hírnöke címmel, majd 1852-ben Az ifjúság oktatója címűt, kifejezetten a fiataloknak

1852-re az adományokból összegyűl egy nyomdagépre való pénz. Ez nagy áldás volt James White és munkatársai számára, mert olcsóbb volt maguknak végezni a munkát, mint egy nyomdának fizetni a költségeket.

Azzal együtt, hogy Isten bőkezű adakozásra indította népét a munkához szükséges pénz előteremtésére, White-ék gondosan bántak vele, nem akarták elveszíteni, vagy önző módon felhasználni azt.

Egyházunk úttörőinek nem volt könnyű dolguk. James White írta: „Munkánk korai szakaszában megfelelő élelem és ruházat híján sokat éheztünk és fázunk, még a legszükségesebbeket is megtagadtuk magunktól, hogy pénzt spóroljunk az Istenért végzett munkára.”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért vállalata a White házaspár és még sokan mások ezeket a nehézségeket? 2Kor 8:9. Te mit tudnál áldozni Isten műve befejezésének segítésére?

PÉNTEK

Az Egyház megszervezése

Az adventhívők pénz akartak áldozni az igazság terjesztésére. De hová küldjék a pénzt? Az emberek James White-nak küldték adományaikat, mert tudták róla, hogy becsületes és bölcsen fogja a pénzüket felhasználni. Ő azonban tudta, hogy az emberek adományainak egy szervezethez, és nem hozzá kellene befolyniuk. Csak egy gond volt, hogyan küldhetnék az adományokat egy szervezethez, ha az nem is létezik?

James White örült az új nyomdagép használatával megspórolt pénznek, de vajon kinek a tulajdona ez a nyomdagép? James White fizette ki és hivatalosan az övé volt, de ő nem akarta birtokolni, hiszen az adventhívők adományiból vette. Ezt a helyzetet kihasználva ellenségei azt terjesztették róla, hogy meggazdagodott az emberek adományaiból.

Nem csupán az adományok és a nyomdagép ügyének problémájával szembesültek az adventhívők a szervezet hiánya miatt. Hogyan jelöljék ki a prédikátorokat és miből fizetik majd őket? Hogyan alakítsanak a hívők helyi gyülekezeteket? Kié lesz az egyházi tulajdon? Hogyan nevezzék hivatalosan a hívőket?

James és Ellen White tudta, hogy nagyon fontos az egyházszervezet. A legtöbb adventhívő azonban nem akart szervezetet, mert attól tartottak, hogy olyanná válnak, mint a világi egyházak, melyek elutasították az adventi üzenetet és a szombat igazságát.

Az 1844-es nagy csalódás után Isten közel húsz esztendőn át türelmesen dolgozott együtt népével. Majd 1863- májusában minden államból hivatalos követek gyűltek össze Michigan államban. Az összejövetelt Generál Konferenciának nevezték. A szombatünneplő adventhívők ezen a konferencián egyházzá szervezték közösségüket, melyet hetednapi Adventista egyháznak neveztek el. A „maradék”-nak végre neve is volt!

Ellen White ezt írta erről egyszer: „hetednapi adventisták vagyunk, az Úr adta nekünk ezt a nevet, ami tökéletesen illik ránk, mert a hetednapi szombatot ünnepeljük és várjuk Urunk hatalmas és dicsőséges második eljövetelét az ég felhőiben”

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Bibliának melyik tanácsát követték ezek az adventhívők, 1Kor 14:33, 40.

 

 

 

Feladatok:

 

Amit a Biblia mond Isten Igéjéről

 

Írd a vonalra az odaillő meghatározás betűjelét!

 

A  boldogok                  G  szent                          M  szövétneke            S  vétkezzem

B  megjobbításra         H  reménységünk           N  elmélkednünk       T  kardja

C  naponta                     I  ihletett                          O  próféciákat           U  bizonyságot tesz

D  gyönyörködnünk      J  utasításaidat               P  feddésre                V  gondolatainkra

E  tantétel                     K  világosságuk              Q  üdvösségre           X  igazság

F  élelemnél                  L  nevelésre                    R  írások                     Y  ige

 

 1. A Szentlélek adta Szentírásban szereplő _______ Isten _____embereinek. 2Pét 1:21.

 2. A teljes Írás Istentől _________és hasznos a ____, _____, ______ és az igazságban való _______. 2Tim 3:16.

 3. A Bibliában minden a mi _______...tanulságunkra….íratott, hogy békességes tűrés által, és az írások vigasztalása által ________ legyen. Róm 15:4.

 4. A szent _____bölccsé tehetnek az ________ 2Tim 3:15.

 5. Jób többre becsülte Isten szavát még a szükséges _____ is. Jób 23:12.

 6. Isten igéje lábunk _______ és ösvényünk világossága. Zsolt 119:105.

 7. Isten igéje ______. Ján 17:17.

 8. Nincsen _________ azoknak, akiknek tanítása nem egyezik a Bibliával Ézsa 8:20.

 9. A béreaiak dicséretre méltók voltak, mert ________ kutatták az Írásokat ApCsel 17:11.

 10. Szívembe rejtettem ________ , hogy ne _______ ellened. Zsolt 119:11.

 11. _________ kell Isten törvényében, és éjjel-nappal _______rajta. Zsolt 1:2.

 12. A Szentlélek ________ Isten igéje. Eféz 6:17.

 13. _______ akik megtartják Isten beszédét. Lk 11:28.

 14. Isten igéje rávilágít valódi __________ és indítékainkra. Zsid 4:12.

 15. A Szentírás ____________Jézusról. Jn 5:39.