Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

A csalódás okának felismerése

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A nagy csalódás

A hívők, akik 1844. október 22.-re várták Jézus visszajövetelét, nagyot tévedtek. Ezt bizony senki sem tagadhatja. Amikor október 23.-án felkelt a nap, egyértelmű volt, hogy számításuk téves volt. Keserű csalódást éreztek. Egyikük, Hiram Edson később így írta le tapasztalatát: „A nap elmúlt és csalódásunk bizonyossággá vált. Legdrágább reményeink és várakozásaink foszlottak szét, és olyan sírhatnék tört ránk, amilyent még soha addig nem tapasztaltam. Egyetlen földi barát elvesztése sem lett volna ehhez hasonlítható. Csak sírtunk és zokogtunk egészen hajnalig.”

Ugyanezt érezték sok ezren mások is, csalódást, tanácstalanságot és fájdalmat. Leginkább mégis az számított nekik, hogy Jézus hogyan vélekedik róluk. Vajon végig tévedésben éltek és ezzel szégyent hoztak rá? Ellenségeik bolondnak és fanatikusnak bélyegezték őket. Lehet, hogy igazuk van?

Az adventisták tudták, hogy Isten vezette őket a Jézus eljöveteléről szóló üzenet hirdetésében. Még ellenségeik sem tagadhatták, hogy a Dániel könyve 8:14 igeversben szereplő 2300 éves prófécia 1844-ben ért véget. MI lehetett akkor a baj? Egyetlen biztonságos dolog volt, tovább tanulmányozni a Bibliát és türelmesen várni, hogy Isten még több igazságot mutasson meg.

Az adventhívők hasonló hibát követtek el, mint Jézus tanítványai, akik abban az általános tanításban hittek, hogy a Messiás földi király lesz és leigázza Izrael ellenségeit. Ezért amikor Jézus szamárháton dicsőségesen belovagolt Jeruzsálembe, biztosak voltak benne, hogy királlyá lesz. Nem is álmodták volna, hogy még azon a héten keresztre feszítik. Hasonlóképpen az adventhívők is elfogadták azt az általános, nem biblikus tanítást, miszerint a Föld a Szentély. Ez vezette őket a hitre, hogy 1844. október 22.-én Jézus visszajön és tűzzel megtisztítja a Földet.

Jézus mégis szerette a tanítványait, és ugyanúgy szerette az adventhívőket is, akik őszintén próbáltak megfelelni neki. Csak részben értették meg üzenetét, de Ő majd elvezeti őket az igazság teljesebb megértésére.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Csodálkozhatnak-e vajon a keresztények, hogy a világ „nagy” embereinek többsége nem ért egyet velük? 1Kor 1:26-27. A keresztények Jézusnak akarnak megfelelni, nem a világnak. De vajon hátat fordít nekik Jézus, ha véletlenül valami olyant tesznek, amivel megbántják Őt? Zsid 13:5-6; 5Móz 31:6, 8.

HÉTFÖ

Segítségkérés Istentől

Bár az adventhívők nagyon összezavarodtak és csalódottak voltak, amiért Jézus nem tért vissza, egyesek továbbra is bíztak benne és Isten már másnap reggel segítséget küldött nekik.

Hiram Edson találkozott reggel néhány barátjával, hogy vigasztalják egymást, imádkozzanak és tanulmányozzák a Bibliát. Edson volt az, aki azt mondta, hogy „csak sírtunk és zokogtunk hajnalig.” Miután úrrá lettek érzelmeiken, megpróbáltak mindent újra átgondolni. Semmi magyarázatot nem találtak csalódásukra, és próféciaértelmezésükben sem találtak semmi hibát.

Egy dologban teljesen biztosak voltak: Isten vezette és meg is áldotta őket az adventi üzenet hirdetése során. Nehéz időket éltek át már korábban is, de Isten mindig megsegítette őket. Ezért úgy döntöttek, megtartják hitüket és bíznak Isten segítségében e válságos időszakban is.

Aznap délelőtt Edson a barátaival a közelben lakó adventisták vigasztalására indult. A mezőn át mentek, talán hogy ne találkozzanak gúnyolódó hitetlenekkel az úton.

Edson egyszer csak hirtelen megállt. Isten abban a pillanatban értette meg vele, hogy a Szentély, ami a 2300 esztendő végén megtisztíttatik, nem a Föld, hanem a mennyei Szentek Szentje. Azonnal megértette, hogy valami nagyon fontos dolog történt 1844 október 22.-én. Az adventhívők pontosan számították ki a próféciai időszak végének dátumát, de azt félreértették, hogy mi történik akkor. Zsid 8:1-2; 9:6-12.

Edson akkoriban még nem értett mindent a Szentélyről, de egyértelműen felismerte, hogy Isten éppen most adott választ a csalódásuk okára.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Voltál már csalódott, vagy összezavarodott? Milyen bátorítást nyújt Pál apostol a Jézus követése közben nehéz időket átélő keresztényeknek? 2Kor 4:8-9, 17.

KEDD

A mennyei Szentély

Hiram Edson és barátai nem is sejtették mennyi fontos igazságot kell még megismerniük, amikor a mennyei Szentély témáját tanulmányozni kezdték. Azok az igazságok együttesen tisztább képet adtak Isten munkájáról és végidei népéről.

Edson és barátai hamar rájöttek, hogy a Biblia két szentélyről beszél. Az egyiket Mózes építette, majd azt helyettesítette a Salamon templomában álló. A másik szentély pedig a Mennyben van.

De mit is jelent a Szentély megtisztítása? Edson tanulmányozta, hogyan kerültek jelképesen az izraeliták megvallott és megbánt bűnei a naponkénti állatáldozatokkal a Szentek szentjébe, amiket aztán évente egyszer, a Nagy engesztelési napon, az éves ünnepkör befejezéseként szimbolikusan eltávolítottak onnan. 3Móz 16:19.

A Biblia még alaposabb tanulmányozása során Edson rájött, hogy ez az évenkénti szolgálat jelképezi a munkát, amit Jézus végez népéért az idők végezetén, mielőtt visszatérne. A bűnbánó bűnösök Ádám óta hit által Jézusra helyezték megvallott bűneiket. Azok a bűnök azonban még mindig nyilván vannak tartva a mennyi Szentélyben.

1844. október 22.-én a valódi Nagy engesztelési nap kezdődött el. Mennyei Főpapunk, Jézus aznap ment be a mennyei szentély Szentek szentjébe, és megkezdte annak megtisztítását.

A Jelenések könyve 10:1-11. igeversek próféciája hirtelen nagy jelentőséggel bírt a hívők számára. Jézus volt az angyal, akinek hatalma volt az egész világon (egyik lába a szárazföldön, másik a tengeren). A kezében tartott nyitott „kis könyvecske” Dániel könyve volt, ami nem volt már többé bepecsételve. A próféta tapasztalata a sajátjuk is volt. „Megették” (tanulmányozták) a könyvet, ami mézédes volt számukra, hiszen örömmel várták vissza Jézust. Csalódásukkal azonban nagyon megkeseredett, és most Ismét prófétálniuk kellett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szánjunk időt rá, és olvassuk el a következő igeverseket, melyek leírják, mi történt 1844. október 22.-én és bemutatják, hogyan kezdte meg Jézus a főpapi szolgálatát akkor. Dán 7:9-10, 13-14; Malakiás 3:1-3; Zsid 9:23-26.

SZERDA

Zavarodottság támad

Hiram Edson és barátai még alaposabban tanulmányozni kezdték a Biblia Szentélyről szóló igéit. Annyi tanulnivalójuk volt még! Nagyon izgalmas időszak lehetett, ahogy egymásután a helyükre illesztették a kirakós darabjait. Ez bizony időbe tellett. Egy hónap után írtak felfedezésükről és egy év múlva álltak készen, hogy „ismét prófétáljanak”.

Jézus hívei közül sokan össze voltak zavarodva a nagy csalódás után. Sátán mindent megtett, hogy elcsüggessze Isten népét. Akik gyengék voltak a hitben, feladták, és nem hittek többé. Mások azt állították hiba volt mindezt elhinni. Megint mások, akik több izgalomra vágytak, mindenféle furcsa elmélettel álltak elő.

Az adventhívők többségének alig volt pénze, vagy bármilyen holmija, mert mindent eladtak, hogy a Jézus közeli eljövetelének hirdetését támogassák. Isten azonban ebben a válságos helyzetben sem feledkezett el népéről, hiszen szerette őket. Bár a világ kinevette és gúnyolta a hűséges hívőket, Isten segítséget támasztott a munkához, ami egészen Jézus második eljöveteléig folytatódni fog.

Isten segítséget ígért népének a nagyon nehéz időkre is. Joel próféciája részben már beteljesedet, amikor a Szentlélek pünkösd napján kitöltetett a tanítványokra. Joel 2:28-32; ApCsel 2:1-21.

A próféciáknak még ennél is nagyobb beteljesedése maradt még hátra „az utolsó” napokra. Ezért, amikor Isten népe zavarodottságban és bizonytalanságban élt, Isten kiválasztott egy fiatal hölgyet, Ellen Harmont a vigasztalásukra, buzdításukra és segítségükre.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Feladhatjuk-e, amikor nem értünk valamit? Elveszíthetjük-e bizalmunkat Isten vezetésében? Mi történik, ha nem tartunk ki a nehéz időkben? Zsid 10:35-39; Mt 24:13.

CSÜTÖRTÖK

Isten segítséget küld

Ellen Harmon 17 esztendős volt 1844-ben, amikor Isten különleges hírnökéül választotta őt. Gyenge, beteges fiatal leány volt, aki félt nyilvánosan megszólalni.

Ellen egészséges, vidám kisgyerek volt és szeretett iskolába járni. Egy nap azonban, kilencéves korában szörnyű baleset érte, ami mindent megváltoztatott. Ikertestvérével gyalogoltak hazafelé az iskolából, amikor egy feldühödött kislány kővel orrba dobta Ellent, aki elájult és erősen vérzett. Egyedül édesanyja bízott benne, hogy életben marad. Imádkozott Ellenért, és Isten megválaszolta imádságait.

Hetekkel később Ellen magához tért, de annyira megváltozott, hogy még a barátai, sőt a rokonai sem ismertek rá. Soha többé nem tudott iskolába járni, mert mindig elájult. Három eleminél magasabb osztályt soha nem végzett.

Ellen és családja is az adventhívők közé tartozott, és nagyon csalódottak voltak, amikor Jézus végül mégsem jött el amikorra várták. A csalódás után néhány héttel Ellen másik négy fiatal lánnyal összejött imádkozni. Ők nem hallottak arról, amit Isten Hiram Edsonnak az 1844. október 22.-én történtekről kijelentett. Hitték, azt teszik, amit Isten vár tőlük, és nagyon vágytak Jézussal találkozni. Úgy érezték, tudniuk kell, mit vár ezek után Isten tőlük.

Aznap, imádkozás közben valami csodálatos dolog történt Ellennel, amit később így írt le: „Ima közben Isten ereje oly mértékben áradt ki rám, mint annak előtte még soha s látomásban elragadtattam Isten dicsőségéhez. Úgy éreztem, hogy egyre messzebbre ragadtatom a földtől. Láttam Isten gyermekeinek zarándoklását a szent város felé.”     

Mit mutatott meg Isten Ellennek? Az adventi népet! A Jézust szerető emberek kicsiny maradéka voltak, akik szerették az igazságot és nem adták fel Jézusba vetett hitüket. A Menny különleges érdeklődést mutatott a kis csoport irányt. Micsoda bátorítást nyújtott ez nekik!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Létezik bármi jobb is annál, mint Isten gyermekének lenni? Ézsa 41:8-13.

PÉNTEK

A látomás reménységet ad

Ellen Harmon „látomásban elragadtatott Isten dicsőségéhez”. Úgy érezte, egyre magasabbra emelkedik a földről. Ellent azonban nem a Föld érdekelte, az adventi népet kereste, de sehol sem látta őket. Akkor egy hangot halott: „előre nézz, és egy kicsit magasabbra!”

Ellen így folytatta: „Ismét arrafelé tekintettem és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust várók a szent város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Mögöttük, az út kezdetén fényes világosság volt látható, amely az angyal kijelentése szerint "az éjféli kiáltás" volt. Ez a világosság beragyogta az egész ösvényt és szövétnekül szolgált, hogy útközben meg ne botoljanak. Jézus maga haladt népe élén és vezette őket, s mindaddig, míg szemeiket ráirányították, biztonságban voltak.”

Milyen csodálatos válasz imádságukra! Nem egy hosszú teológiai előadás volt ez, nem is a hibáik felsorolása, melyeket Isten tervének megértésében vétettek, mégis mindent közölt velük, amit éppen akkor tudniuk kellett.

Ellen észrevette, hogy az adventi nép nem keveredett a világgal, hanem „magasabban” haladt. Isten városába tartottak és Jézus vezette őket, annak ellenére is, hogy néhány dologban tévedtek. Az éjféli kiáltás (annak hirdetése, hogy Jézus 1844. október 22.-én jön el) nem az ördög csalása volt, hanem fény, ami a Menny felé vezető ösvényt megvilágítja.

Képzeljük csak el, mennyi kérdésük lehetett a fiatal lányoknak! Ha az éjféli kiáltás nem tévedés volt, akkor miért nem jött el Jézus? Mit kell Isten népének most tennie? Menyi ideig tart a városba vezető út?

Később majd megismerik a választ mindezekre a kérdésekre. Most egyelőre boldogok voltak, hogy még mindig Jézus vezeti őket. Bízhattak benne, hogy Ő megválaszolja kérdéseiket és elmagyarázza a csalódás okát.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit tanult meg Dávid a nehézségek és csalódások közepette? Zsolt 27:13-14. Mi is megtehetjük ugyanezt?

 

 

Feladatok:

 

Amit a Biblia a mennyei Szentélyről tanít

 

1. 2Móz 25:9, 40

Isten utasította Mózest, hogy úgy építse meg a Szent Sátrat, ahogyan Ő a Sínai-hegynél ___________ neki.

2. Zsid 9:23-24.

Az izraeliták által építet Szent Sátor a _____________szentély, vagy templom mintájára készült.

3. Jel 11:19

Mit látott János apostol a Mennyben megnyílva, és mit látott a belsejében? _______________________________________________________

4. Zsid 8:1-2

Ki építette a mennyei Szentélyt?_________________________________________

5. Ján 1:29; 1Kor 15:3

A földi szentélyben bemutatott állatáldozatok Jézust jelképezték, Aki Isten ________

Mit tett Jézus értünk?__________________________________________________

6. 2Móz 29:38-39; Zsid 9:28

Milyen gyakran áldoztak bárányokat a földi Szentélyben?______________________

Jézusnak csak ___________kellett megáldoztatnia a mi bűneinkért.

7. Zsid 4:14; Zsid 7:25

Ki a mi Főpapunk a mennyei szentélyben?_________________________________

Milyen szolgálatot végez ott értünk?______________________________________

8. 3Móz 16:19, 30; Dán 8:14

Mi történt évente egyszer a földi Szentélyben?_______________________________

Milyen fontos szolgálatot kezdett meg Jézus a mennyei Szentek Szentjében 1844. október 22.-én, a 2300 éves próféciai időszak végén? _______________________________________________