Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az Egyház növekedése

  6. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus az Ő egyházának feje. Amíg az emberek szeretik Jézust, és neki engedelmeskednek, ez az egyház növekszik.

VASÁRNAP

Ábrahám és Mózes idejében Isten Ábrahám családjának egy részét, az izraelitákat választotta ki különleges népévé. Mit mondott Isten Ábrahámnak? 1Móz 12:2-3.

Isten misszionáriusnak akarta az izraelitákat, hogy a világon mindenkinek beszéljenek Őróla. A Sínai-hegynél azért adta Isten szent Törvényét az izraelitáknak, hogy betartsák azt, és mindenki mással is megosszák azt. Ezt is mondta még nekik: „Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.” (2Móz 19:5-6.)

Az izraeliták (akiket Jézus idejében már zsidóknak hívtak) azonban nem engedelmeskedtek Istennek. Nem végezték a missiós munkát, amivel Isten megbízta őket.

Ezért Jézus, amikor a világunkban élt, új tervet állított fel. Egy újabb család kiválasztása helyett, különleges munkájának végzésére egyházat alapított. Mindenki részese egyházának, aki szereti Jézust és neki engedelmeskedik. Jézus egyháza minden tagjának feladata a missziós munka? 1Pét 2:9.

A tizenkét tanítvány volt Jézus egyházának első tagja, és egyben első vezetői is ők voltak. Egy kivételével mindnyájukat Jézus választotta ki. Emlékszel, ki volt, az, akit nem Ő választott?

HÉTFÖ

Jézus megalapította egyházát, amikor világunkban élt. Emlékszel, milyen feladattal bízta meg?

A tizenkét tanítvány volt Jézus egyházának első tagja. Azt a tanítványt, akit nem Jézus választott ki, Júdásnak hívták.

Júdás azt hitte, hogy Jézus Jeruzsálem hatalmas királya lesz. Befolyásos ember szeretett volna lenni, ezért csatlakozott a tanítványokhoz.

Jézus nem küldte el Júdást, amikor az a tanítványává szeretett volna lenni. Mit mondott azonban neki? Mt 8:20.

Később Júdás volt az, aki segített Jézus ellenségeinek elfogni Őt. Utána pedig a mardosó bűntudat miatt öngyilkos lett.

Most, hogy Júdás már nem élt, csak tizenegy tanítvány volt. Jézus mennybemenetele után ezért Péter javasolta a többieknek, hogy válasszanak valakit Júdás helyére. ApCsel 1:21-22.

A tanítványok ezért imádkoztak és Isten megmutatta nekik, hogy egy Mátyás nevű embert választ Júdás helyébe. Most már ismét tizenkét tanítvány volt, akik együtt vezették Jézus egyházát.

Az egyház rendkívül gyors növekedésnek indult. Pünkösd napján már legalább százhúsz ember hitt Jézusban, Jeruzsálemben. A béna férfi gyógyulásának idejére már mintegy ötezer tagja volt az egyháznak.

Hogyan tudott az egyház ilyen gyorsan növekedni? Mi volt a tanítványok titka?

KEDD

Tegnap megtudtuk, milyen gyorsan növekedett Jézus egyháza. Honnan volt a tanítványok meggyőző ereje, mellyel az emberekre hatottak, hogy higgyenek Jézusban? Vajon mi volt a titkuk?

A tanítványok több mint három esztendőn át idejük nagy részét Jézussal töltötték. Együtt ettek vele, együtt jártak és dolgoztak vele, a templomba is mindig elkísérték és minden prédikációját, példázatát meghallgatták.

Jézus minden velük töltött napon Isten szeretetéről tanította őket. Bemutatta, milyen türelmesen munkálkodik értük Isten, hogyan segíti őket és hogyan bocsájt meg nekik. Olvassuk el, mit tanított Jézus Isten szeretetéről: 1Jn 4:7, 11!

Miről beszéltek a tanítványok, amikor Jézusról kezdték tanítania népet? 1Jn 1:3.a.

„Egyedül” Jézus volt a tanítványok titka. Ismerték Jézust és mindennél jobban szerették Őt. Ő volt a legjobb barátjuk. Ezért tehát mindenkinek Jézusról beszéltek. Mivel annyira szerették Jézust, a Szentlélek segített nekik, hogy erővel és hatalommal tudjanak beszélni Jézusról. Könnyen észrevette mindenki, hogy a tanítványok valóban szeretik Jézust, és ez sokakat ösztönzött, hogy szintén szeretni akarták Őt.

Gyorsabban gyarapodna napjainkban Jézus egyháza, ha mi is valóban úgy ismernénk és szeretnénk Jézust, mint a tanítványok?

SZERDA

Mivel a tanítványok ismerték és szerették Jézust és neki engedelmeskedtek, az egyház gyorsan növekedett. Semmi sem tarthatta vissza őket, attól, hogy Jézusról beszéljenek, akit annyira szerettek.

Egyre többen ismerték meg Jézust és tanulták meg szeretni Őt, és hasonlítani rá. Minél jobban szerették Jézust, annál jobban szerették egymást is. Az új hívők Jézusra akartak hasonlítani, hogy másoknak is megmutathassák, milyen csodálatos is Ő.

A halála előtti éjszakán Jézus az egyházáért imádkozott. Mit kért a mennyei Atyától? Jn 17:20-21.

Isten meghallgatta Jézus imádságát. Az új egyház erős és tiszta volt, mert tagjai Jézusnak akartak megfelelni mindenekelőtt. Amíg Jézust követték, és egymást szerették, Sátán nem tudta elpusztítani, vagy fejlődésében megállítani az egyházat.

Sátán gondok támasztásával próbálta visszatartani az embereket a Jézusba vetett hittől. A Jézust választók közül soknak a családja gyűlölte Jézust. Ezért el kellett hagyniuk otthonukat, élelem és ruházat nélkül maradtak. Hogyan segített a többi hívő, amikor ilyesmi történt? ApCsel 2:44-45.

A hívők csupán beszéltek a Jézus és egymás iránti szeretetről? Nem, bizony! Hogyan mutatták ki szeretetüket?

Te mivel mutathatod ki Jézus iránti szeretetedet?

CSÜTÖRTÖK

Gyakori volt, hogy a Jézust elfogadókra megharagudott a családjuk és elzavarták őket orrhonról. Ha ilyesmi történt, a többi hívő befogadta őket és megosztották velük, az élelmüket és ruházatukat.

Néhány gazdag ember is hívő lett. Mit tettek a vagyonukkal? ApCsel 4:34-35.

Az apostolok ezt a pénzt, a hajlék, élelem és ruházat nélkül maradtak megsegítésére használták. Az egyház tagjai nagyon önzetlenek voltak, ezért mindenkinek jutott, amire szüksége volt.

Mindenüket megosztották egymással az egyház tagjai? 32. v. Jézust és társaikat jobban szerették a holmijuknál. Milyen csodálatos volt az új egyház, mert tagjai olyanok voltak, mint Jézus!

Jeruzsálem vezetői nem örültek az új egyház növekedésének. Még mindig gyűlölték Jézust és nem akarták, hogy bárki is beszéljen róla. Ezért nagyon sok bajt okoztak a hívőknek. Már tanultunk róla, hogyan vetették börtönbe Pétert és Jánost, hogyan tiltották meg nekik, hogy bárkinek is Jézusról prédikáljanak.

Péter, János és a többi tanítvány is természetesen Istennek engedelmeskedett és nem a főembereknek. Mielőtt azonban ismét prédikálni kezdtek volna, imádkoztak.

Tudták, hogy Isten bármelyik embernél hatalmasabb. Tudták, hogy barátjuk, Jézus a mennyben van az Atyával együtt.

Mit gondolsz, megválaszolta Isten az apostolok imádságát?

PÉNTEK

A papok büntetéssel fenyegették Pétert és Jánost, ha tovább hirdetik Jézus tanításait. A tanítványok nem akartak engedelmeskedni neki. Ám, mielőtt újra prédikálni kezdtek volna, a gyülekezettel együtt letérdeltek és így imádkoztak: „Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.”

Mi történt, amikor imájukat befejezték? ApCsel 4:31.

A Szentlélek most ismét betöltötte mindnyájukat, elindultak és még bátrabban hirdették Jézust, mint valaha. Isten velük volt, mert folyton imádkoztak, Istennek engedelmeskedtek és Őt szolgálták.

Jézus visszajövetele előtt az Ő egyháza ismét erős lesz. Akik egyedül Jézusra gondolnak, mindent meg fognak tenni, amit csak Ő kér tőlük. Úgy fogják szeretni egymást is, mint akkor a tanítványok.

Ha ez megtörténik, Isten elküldi Szent Lelkét és emberek százezrei csatlakoznak majd Jézus egyházához. és akkor jön el Jézus.

Szeretnél te is olyan lenni, mint a tanítványok, és egyes egyedül Jézusnak engedelmeskedni?

 További elmélkedésre:

  • Ki tanította a tanítványokat Isten szeretetéről?

  • Megtanulták a tanítványok szeretni és segíteni egymást?

  • Jézus volt a legfontosabb a tanítványoknak? Nekünk is Ő a legfontosabb?

  • Mivel mutatták ki a hívők egymás iránti szeretetüket? Mindenüket megosztották egymással, amijük csak volt?

  • Azt akarja Jézus, hogy mi is osszuk meg, amink van? Segíteni fog nekünk ebben?

  • Növekedni fog Jézus egyháza, ha mindennél jobban szeretjük Jézust, és másoknak is bemutatjuk, milyen is Ő?

  • Meghallgatja Isten az imádságainkat?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy elküldted Szent Lelkedet, hogy segítsen a tanítványoknak Jézusról beszélni! Kérlek, bocsásd meg a bűneimet és add nekem is a Szentlelket, hogy tudjak a barátaimnak Jézusról beszélni. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A termeszek

 

Láttál már valaha olyan állati lakhelyet, mint a múlt heti leckénk végén, a képen? Egy termeszvár képe volt az. Világos színük miatt sokan fehér hangyának hívják őket, bár a termeszek valójában nem hangyák. Amiben a hangyákhoz és a méhekhez is hasonlítanak, az, hogy kolóniának nevezett nagy csoportokban élnek.

A termeszek sokféle helyen építenek fészket. Szívesen fogyasztanak fát és lehullott leveleket ezért gyakran költöznek fahasábokba vagy korhadó rönkökbe. Egyes termeszek fákra telepszenek, míg mások a föld alá építik fészküket. A termeszvár, olyan fészek, amit a föld felszínén, egy kis dombra építenek az apró állatkák.

Ezek a fészkek nagyon fontosak a termeszeknek. Apró kis szobák vannak benne, a peték és a kis termeszek táplálása számára. Egyes termeszek váraiban még különleges gombát is termesztenek, amit aztán elfogyasztanak. A várat keresztül-kasul folyosók szövik át, hogy a termeszek könnyebben közlekedhessenek a fészek részei között. Szellőzőnyílásokkal is ellátják a várat, amivel a friss levegőt és a megfelelő hőmérsékletet is biztosítják.

Sokan nem szeretik a termeszeket. Tudod, miért? Nos, emlékszel, mit szeretnek megenni a termeszek? A fát. Ez azért nagy gond, mert sok ház fából épült. Nem nagy öröm, ha egy egész termeszkolónia lakmározni kezd a házban. Az egyik legnagyobb gond, hogy a termeszek a fa belsejében élnek, amíg eszik azt, és nehéz észrevenni őket, mielőtt még nagyobb kárt okoztak volna.

Ez nagyon tanulságos számunkra is. Azt jelenti vajon, ha nem látjuk, valami rossz történik, hogy minden rendben van? Nem, bizony! Egyesek úgy döntenek, engedetlenek lesznek, és látszólag semmi sem történik velük. A bűn azonban mindig rossz dolog, még ha nem is látjuk azonnal a következményeit. Döntsük el ma, hogy mindig csak azt tesszük, ami helyes!

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?