Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A férfi, aki nem tudott járni

  5. tanulmány  

Nyomtatás

A Szentlélek ad nekünk bölcsességet és bátorságot, amikor az embereknek Jézusról beszélünk.

VASÁRNAP

Pünkösd napján eljött a Szentlélek, hogy a tanítványokat segítse. A Biblia szerint „mindnyájan megteltek Szentlélekkel” Nem féltek már, mert Isten velük volt, és mindenkinek beszéltek Jézusról, akinek csak tudtak. Sokan döntöttek a Jézusba vetet hit mellett? ApCsel 2:41.

Most a zsidó vallási vezetőkön volt a sor, hogy megijedjenek. Attól féltek, hogy ha a tanítványok így folytatják a Jézusról szóló hír terjesztését, hamarosan mindenki hinni fog Őbenne. Akkor aztán elveszítik vezetői hatalmukat.

Jézus jobban szerette a vallási vezetőket, mint amennyire ők gyűlölték Őt. Még egy esélyt akart adni nekik bűneik megvallására és a megbánásra. Ezért arra utasította tanítványait, hogy legelőször Jeruzsálemben prédikáljanak, ahol ezek a vezetők éltek. Ők azonban túlságosan makacsok voltak a megbánáshoz, inkább tovább harcoltak Isten ellen.

Mielőtt Jézusról prédikáltak volna, a tanítványok minden nap alázatos imában kértek erőt, bölcsességet és jóságot Istentől. Csak ezután indultak neki a Jézusért végzett munkának.

Egy napon közös imádkozás után Péter és János együtt mentek a templomba. A lépcsőn egy béna férfit láttak, aki már negyven éves volt, de születése óta nem tudott járni.

Jézusról hallva a béna ember könyörgött a barátainak, vigyék el hozzá, hogy meggyógyulhasson. Végül el is vitték, de nagyot csalódtak, mert addigra Jézust már kivégezték.

HÉTFÖ

A templom előtt egy béna férfi ült, aki azért jött Jeruzsálembe, hogy Jézussal találkozzon. Abban bízott, Ő majd meggyógyítja. Emlékszel miről értesült, amikor végül a templomhoz érkezett? Valaki elmondta neki, hogy Jézust éppen most feszítették keresztre. Ó, hogy elszomorodott szegény ember!

A barátai nagyon sajnálták a béna férfit ezért minden nap elvitték a templomhoz, hogy ott kéregethessen. Azon a délutánon is ott ült a lépcsőn, amikor Péter és János a templomba mentek.

A béna férfi egy kis pénzt kért a két tanítványtól, de Péter így szólt hozzá: „Nézz mi reánk!” ApCsel 3:4. Mit remélt a béna ember? 5. v.

Mit mondott azonban Péter, amikor a béna koldus felnézett rá? 6. v.

Péternek egyáltalán nem volt pénze, de birtokában volt a Szentlélek erejének. Péter hitte, hogy Jézus meg tudja, és meg is fogja gyógyítani azt az embert. Ez természetesen sokkal többet ért a pénznél!

Mi történt ezután? 7. v.

A férfi ezután bement a templomba Péterrel és Jánossal. A Biblia szerint: „ járkálva és szökdelve és dicsérve az Istent.” Ó, milyen boldog volt, hogy Isten meggyógyította a lábát és a bokáját! Életében először tudott járni, futni és szökdécselni.

KEDD

Isten épp az imént gyógyított meg Péter által egy negyven esztendeje béna férfit, aki most örömében ugrándozva dicsőítette Istent a templomban, ahová Péterrel és Jánossal együtt ő is bement.

Rövidesen kisebb tömeg gyűlt köréjük, kíváncsiskodva, mi is történt. Észrevették, hogy a férfi, aki a templom bejáratánál szokott kéregetni, most ott áll és ugrándozik a szemük előtt. Nagyon meglepődtek, hogy Jézus tanítványai képesek ugyanolyan csodát tenni, mint Ő.

Mit mondott Péter a csodálkozó embereknek? ApCsel 3:12.

Ezután Péter elmondta a népnek, hogy a béna férfi azért gyógyult meg, mert hitt Jézus nevében. Világosan rámutatott, mekkora bűnt követtek el Jézus keresztre feszítésével. Elmondta, hogy Isten feltámasztotta Jézust, aki visszatért a Mennybe. Mit mondott még nekik Péter? 19. v.

Péter tovább prédikált Jézusról. Elmondta, hogy Isten továbbra is szereti népét és „Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.” 26. v.

Sokan örömmel hallgatták Péter szavait és elfogadták Jézust megváltójuknak.

Sajnos nem mindenki örült a történteknek. Egyesek nagyon haragosak lettek. Kitalálod, vajon kik voltak azok?

SZERDA

A születése óta béna férfi épp az imént gyógyult meg Jézus hatalma által. Péter és János a templomban prédikáltak a népnek Jézusról.

Papok és szadduceusok jelentek meg, hogy elhallgattassák Pétert. Velük volt a templom felügyelője is. Nagyon mérgesek voltak. Vajon miért? ApCsel 4:2.

A szadduceusok hite szerint, ha valaki meghal, soha többé nem élhet újra. A papok elítélték és kivégezték Jézust. Péter pedig most arról beszél, hogy Jézus feltámadt, életben van és Ő a Messiás! A vezetők nem akarták, hogy a nép elhiggye Péter állítását. Ha hisznek Péternek, akkor a nép többé már nem bízik bennük, és elveszítik vezetői hatalmunkat.

A vallási vezetők úgy döntöttek el kell hallgattatni Péter és János Jézusról szóló beszédét. Ezért elvezették és fogdába zárták őket.

A nép látta, hogyan büntették meg a tanítványokat, de vajon visszatartotta ez őket attól, hogy bűneiket megvallva Jézusba vessék hitüket? 4. v.

Péter és János elküldésével, hogy Jézusról prédikáljanak, Isten még egy esélyt adott a vezetőknek, hogy elfogadják Jézust megváltójuknak és megmeneküljenek. De megtért vajon a vezetők többsége? Nem, bizony! A tanítványok munkájának akadályozásával a Szentlélek elleni harcot választották.

CSÜTÖRTÖK

Isten a templomba küldte Pétert és Jánost, hogy ott Jézusról prédikáljanak. Meggyógyította a béna férfit és újabb esélyt adott a vezetőknek a megtérésre. Sokan megtértek akkor, de a vezetők nem! Milyen kár!

Péter és János az egész éjszakát fogdában töltötte. Reggel a vezetők tanácsa elé vitték őket. Annás és Kajafás elnököltek, és sok fontos, befolyásos vezető is jelen volt.

Kajafás előtt állva Péternek eszébe jutott, hogyan tagadta meg háromszor is Jézust ugyanebben a teremben. Péter azonban már megtért. Jézus megváltoztatta a szívét és a Szentlélek ajándékát adta neki. Most tehát egy cseppet sem félt.

A vezetők viszont mit sem tudtak erről. Emlékeztek, milyen ijedt volt Péter Jézus elítélésének éjszakáján. Azt hitték, könnyen rávehetik, hogy ismét megtagadja Jézust. A mellettük álló gyógyult béna férfiról kezdték faggatni Pétert és Jánost. „Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?” ApCsel 4:7.

Mit válaszolt Péter? 10-12. v.

Félt vajon Péter? Nem, bizony! A Szentlélek segített neki a megfelelő szavakat használni, és nagyok bátran kiállt Jézusért.

Nekünk is segíteni fog Jézus, hogy mit mondjunk, amikor az embereknek Őróla beszélünk?

PÉNTEK

Kajafás és a vezetők zavarba jöttek. Mit is tehetnének Péterrel és Jánossal? Azt akarták, hogy a tanítványok soha többé ne beszéljenek Jézusról, de nem tudták, hogyan hallgattassák el őket. A béna férfi gyógyulását sem tagadhatták le, hiszen sokan a saját szemükkel látták a csodát. Pétert és Jánost kiküldték a teremből, mert maguk között akarták megvitatni ezt a gondot.

Miután a két tanítványt kivezették, így szóltak: „Mit cselekedjünk ez emberekkel?” Majd rövid tanácskozás után a következő döntést hozták: „fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben.”

Beszólították tehát Pétert és Jánost a terembe és szigorúan megtiltották nekik, hogy valaha is Jézusról beszéljenek.

Engedelmeskedett vajon nekik Péter és János? Ó, nem! Hiszen Jézus utasította őket, hogy menjenek el a világ minden tájára és mindenkinek beszéljenek az evangélium jó híréről. Ha a tanítványok szót fogadtak volna a vallási vezetőknek, Jézussal szemben lettek volna engedetlenek. Mit feleltek tehát? ApCsel 4:19-20.

A papok aznap nem találtak módot rá, hogy ártsanak Péternek és Jánosnak, így a büntetéssel való megfenyegetés után szabadon engedték őket.

Hogyan tudott Péter és János ilyen bátran viselkedni? Mi volt a titkuk? 13. v.

Péter és János sok időt töltöttek Jézussal Ő volt a Mesterük. Tőle tanulták, hogyan váljanak olyanná, mint Ő. Jézus most különleges segítőt adott nekik: a Szentlelket.

Észreveszik rajtad az emberek, ha sok időt töltesz Jézussal?

 További elmélkedésre:

  • Ki gyógyította meg a béna férfit? Péter, vagy Jézus?

  • Ki segített Péternek és Jánosnak, hogy ne féljenek a feldühödött főemberektől?

  • Ki az, aki egyedül meg tudja menteni az embereket a bűntől?

  • Engedelmeskedniük kellett volna Péternek és Jánosnak a vezetőiknek, amikor megtiltották nekik, hogy Jézusról beszéljenek?

  • Fontos tisztelni vezetőinket és engedelmeskedni neki? Szót kell fogadnunk nekik, ha arra utasítanak, hogy Istennel szemben legyünk engedetlenek?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy adtad Péternek és Jánosnak Szent Lelkedet! Köszönöm, hogy nem féltek Jézusról beszélni. Kérlek, add nekem is a Szentlelket, és segíts, hogy mindig neked engedelmeskedjem. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A denevérek

 

Múlt heti képünkön egy barlang bejáratát láthattuk. Rájöttél, melyik állat él barlangban? Nos, sokféle. Mégis talán a denevérek a legismertebbek közülük, annak ellenére, hogy nem minden denevér él barlangban. A barlang kisebb-nagyobb üreg, mely a föld alá nyúlik, legtöbbször egy hegyoldalban. Nem a denevérek készítik a barlangokat, de szívesen laknak bennük.

A denevérek mégsem a barlangban töltik egész életüket. Nokturnális lények, ami azt jelenti, hogy éjszaka vannak ébren és nappal alszanak. Éjszaka vadásznak élelemre. Egyes denevérek rovarokkal táplálkoznak, éjszakai pillangókkal, vagy szúnyogokkal, míg mások gyümölcsön élnek, banánt, fügét és mangót esznek. Pirkadatkor visszatérnek a barlangba és napközben ott alszanak. A barlangba szállva a denevér helyet keres magának, majd fejjel lefelé kapaszkodva elhelyezkedik és egészen sötétedésig ott szundikál, s akkor ismét vadászatra indul.

A kis denevérkölykök a barlangban születnek. Egy darabig még nem képesek sem repülni, sem táplálékot szerezni maguknak, ezért anyukájuk tejét isszák. A denevér mamának továbbra is ennivalót kell szereznie, ezért a barlangban lógva hagyja kicsinyét, amíg ő kimegy vadászni. Aztán visszatér és gondoskodik a bébiről.

Mit gondolsz, mégis hogyan talál rá saját kicsinyére a barlangba visszatérve a denevér-mama? Számtalan kis denevér kölyök lóghat ott egymás mellett, akik nekünk ránézésre teljesen egyformák. Talán felismeri gyermeke egyedi illatát, vagy meg tudja különböztetni furcsa csattogó hangját a többiekétől? Mindegy is, hogyan csinálja, lenyűgöző látni, hogy még egy denevér is milyen odaadóan gondoskodik kicsinyéről.

Még bámulatosabb, ahogyan Isten rólunk gondoskodik. Így szól: „Én te rólad el nem feledkezem.” (Ézsaiás 49:15). Soha, de soha nem kell félnünk, mert Isten mindig gondoskodni fog rólunk!

 

 

Vajon kinek a házát látod ?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?