Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Ezékiás, az imádkozó király

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Szereted a jól végződő történeteket?  Természetesen! Mindnyájan szeretjük. Jól végződik a Biblia összes története? Nem, bizony. Vajon miért? Mert a Biblia elbeszélései nem kitalált történetek, mint oly sok, emberek által írt mese.

A Bibliában megörökített események igaz történetek, melyek emberek választásairól, és döntéseik következményeiről szólnak. Már számtalan emberről és döntéseiről tanultunk, ugye?

Soha ne feledjük, hogy Isten mindig igazságos! Mindennél jobban szeretné, hogy bízzunk segítségében, amit gyönyörű Tízparancsolata betartásához ad nekünk.  Ő tudja, ez az egyetlen módja, hogy igazán boldogok legyünk. Kényszerít azonban minket valaha is az engedelmességre? Nem, soha. Mindenki választhat.

Sátán természetesen minden lehetséges módon az engedetlenségre csábít bennünket. Ő gyűlöli Istent. Ez azt jelenti, hogy gyűlöli Istent, az Atyát, Jézust, aki Isten fia, és a Szentlélek Istent is. Sátán tudja, hogy ők nagyon szeretnek minket és elszomorítja Őket, ha hallgatunk gonosz hazugságaira, és neki engedelmeskedünk.

Sátánt örömmel tölti el, ha látja, mennyire szenvedünk annak a következményeitől, hogy rá hallgattunk. Tudja, hogy ő az okozója minden háborúnak, gyilkosságnak, fájdalomnak, sérülésnek, és más szörnyűségeknek, amik az embereket érik. Ha megtehetné, mindnyájunkat elpusztítana. De nem teheti, hacsak mi nem döntünk úgy, hogy engedjük neki.

Sátán nagyon jól ismeri Isten ígéretét, miszerint aki azt választja, hogy szereti Őt, Őbenne bízik, és Neki engedelmeskedik, örökre megmenekül Sátántól, amikor Jézus újra eljön. Azt is nagyon jól tudja, hogy Isten sohasem hazudott, és soha nem is fog. Isten mindig megtartotta ígéreteit. Nem csoda hát, hogy Sátán és gonosz angyalai minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezt elfeledtessék velünk.

 További elmélkedésre: Olvassuk el a 2Móz 34:6. igeverset! Örülsz csodálatos Istenünknek? Ugye örülsz, hogy Ő sokkal erősebb, mint Sátán? Örülsz, hogy mindig azt választod, hogy Őhozzá tartozol, ameddig csak élsz? Miért is ne adnál hálát Neki most, azonnal és mondanád el Neki, mennyire szereted Őt?

HÉTFÖ

Salamon király halála után Izrael országa két királyságra szakadt. Az északi királyságot Izraelnek, a délit pedig Júdának nevezték.

Jeroboám volt az északi terület első királya. Attól való félelmében, hogy a nép Júdához csatlakozna, ha visszajárnának Jeruzsálembe Istent dicsőíteni, két aranyborjút állíttatott fel királyságában, hogy inkább ott áldozzanak az emberek. Attól kezdve az északi királyság népének zöme bálványimádóvá lett. Utánozták a körülöttük élő, bálványimádó népek szokásait.

Isten azonban soha nem hagyott fel a próbálkozással, hogy segítsen népének. Egyik prófétát küldte hozzájuk a másik után. Néhányan azt választották, hogy Őbenne bíznak és neki engedelmeskednek, bármit is tesznek a többiek, a legtöbben azonban nem engedelmeskedtek neki. A következő igeversben szereplő mondatot nagyon sokszor olvashatjuk az északi királyság uralkodói történetének tanulmányozása során: 2Kir 14:24.

A déli királyságban, Júdában a kis Joás király jó döntésekkel kezdte uralkodását. Ám nagybátyja, Jójada főpap halála után egyre inkább rossz tanácsadókra hallgatott, és ennek nagyon szomorú vége lett. A Joást követő királyok némelyike is jól kezdte uralkodását, de később ugyanúgy megváltoztak, mint ő. Végül egy olyan király következett, aki, bár ő maga is követett el hibákat, hűséges maradt Istenhez. Ezékiásnak hívták. Mik voltak uralkodásának első cselekedetei? 2Krón 29:1-5.

 További elmélkedésre: Elegendő csupán eleinte meghozni a jó döntéseket? Mit kell még tennünk?

KEDD

A templom ismét tiszta volt. Minden visszaállt a helyes rendbe. Ideje volt mindenkivel tudatni, milyen nagy eseményre készül Ezékiás 2Krón 30:5.

Északról és délről is mindenki hivatalos volt az ünnepségre.6. v.

Mivel az északi királyság népe annyira gonosszá vált, Isten megengedte az asszír seregnek, hogy megtámadják őket és fogolyként ezreket magukkal hurcoljanak Asszíriába. A hátramaradottak közül némelyek elfogadták Ezékiás meghívását a Pászka ünnepére. Legtöbbjük talán még soha nem tartotta meg ezt az ünnepet, jóllehet Isten utasította népét, hogy minden évben tegyék meg ezt. Hét napig tartó, fenséges ünnepségsorozat volt. 21-22. v.

A papok tanították a népet és dicsőítő énekeket zengtek. A zenészek hangszereiken játszottak és az emberek megvallották bűneiket. Olyan csodálatos volt az ünnepség, hogy az emberek nem akarták befejezni. Mit határoztak el tehát? 23. v.

Mit tett a nép az ünnepség befejeztével? 2Krón 31:1.

Ezékiás nem kezdett el olyasmit, amit ne fejezett volna be. Keményen dolgozott, hogy megváltoztassa a nép rossz szokásait. 21. v.

 További elmélkedésre: Megáldotta Isten Ezékiást? Vajon miért?

SZERDA

Szíria egy kis nemzet volt Izrael közelében, Asszíria pedig távoli, erős nemzet. Asszíria már leigázta az északi királyságot, Izraelt. Most úgy döntött, Júdára támad és azt is birodalma részéve teszi.

Amikor Ezékiás tudomást szerzett róla, hogy az asszírok Jeruzsálem felé közelednek, eltorlaszoltatta a városon kívül fakadó forrásokat, hogy az ellenség ne tudjon vízhez jutni. A város falait is újjáépíttette és sok lándzsát és pajzsot készíttetett. Majd összehívta hadvezéreit. Mit mondott nekik? 2Krón 32:7-8.

Az Asszír király követekkel küldött üzenetet Ezékiásnak, amelyben bolondnak nevezte, amiért azt hiszi Istene elég erős, hogy megszabadítsa Júda népét. Azzal kérkedett, hogy egyetlen más nemzet istene sem győzött még soha Asszíria ellen.

A követek ráadásul a zsidók nyelvén, héberül kiáltoztak, hogy a városfalról figyelő nép is megértse őket. 17-18. v.

Ezékiás király megtiltotta a népnek, hogy válaszoljanak, ezért csöndben maradtak.

Ezékiás tudta, hogy erős ellenséggel áll szemben, és borzalmas lenne, ha bekerítenék a várost. Talán eszébe jutott, milyen szörnyű éhínség volt Samáriában, amikor az asszírok körülzárták a várost és elfogyott az élelmük. Tudta, hogy neki, és népének Isten segítségére van szüksége.

Az asszír király szitkozódó levelet is küldött Ezékiásnak, amit ő bevitt a templomba és tartalmát Isten elé terjesztette. Majd a király Ézsaiás prófétával együtt könyörgött Istenhez, hogy szabadítsa meg őket a gonosz ellenségtől, akik gúnyt űztek az Ő nagy nevéből és végtelen hatalmából.  2Kir 19:14, 19.      

Meghallgatta Isten Ezékiás imáját?  35. v.

A büszke asszír királynak hamar rá kellett jönnie, milyen nagyot tévedett Istenünkkel kapcsolatban. Rövidesen őt is meggyilkolták.

 További elmélkedésre: Hatalmasabb Isten, mint Sátán és összes gonosz angyala? Istennek hány angyala pusztította el azt a rengeteg asszíriait? Örömmel tölt el a tudat, hogy mindnyájunknak van egy angyala?

CSÜTÖRTÖK

Volt már valaha furunkulusod, vagy kelésed?  Nagyon fájt? Meggyógyult? Ezékiásnak olyan kelése támadt, ami az egész testét megbetegítette. Az orvosok minden lehetőt megtettek, de a király állapota csak romlott. Amikor már úgy látszott, hogy semmi remény, Ézsaiás próféta látogatta meg a királyt. Nem jó hírt hozott azonban.   2Kir 20:1.

Senki sem szeretne meghalni, hiába tudjuk, hogy ezen a világon előbb vagy utóbb mindenki meghal, hacsak nem éri meg Jézus visszajövetelét. Ezékiás nem volt túl idős, és még nem akart meghalni. Mit tett tehát? 2-3. v.

Ézsaiás hazaindult, de még ki sem ért a palotából, amikor Isten szólt hozzá. Ézsaiás visszafordult és Ezékiás szobájába sietett. Milyen hírt vitt ezúttal? 5-6. v.

Talán Sátán próbálta megölni Ezékiást, és Isten megválaszolta a király imádságát, és nem engedte, hogy ez megtörténjen. Mit mondott a próféta, mit tegyenek a keléssel? 7. v.

Bár Isten azonnal meggyógyíthatta volna Ezékiást, mégsem tette. Ezékiás különleges jelet kért Istentől ígéretének igazolására. 8-11. v.

Egyedül Isten volt képes az árnyékot a napórán előre, vagy hátra mozgatni, de megengedte Ezékiásnak, hogy válasszon. Mivel az árnyék mindig előre megy, csakúgy, mint az óramutatók, Ezékiás úgy gondolta, hogy sokkal különlegesebb, ha visszafelé megy az árnyék.  Meggyógyult Ezékiás három napon belül?

 További elmélkedésre: Mindig tudatában kell lennünk, hogy Isten képes csodákat tenni? Helyes, ha csodáért imádkozunk? Tudja Isten mindig, hogy a legjobb-e megadnia, amit kérünk?

PÉNTEK

A réges-régi időkben az emberek napórával mérték az idő múlását. Más nemzetek népei megdöbbentek, amikor észrevették, hogy a napórákon nem előre, hanem visszafelé halad az árnyék. A babiloni királyt annyira lenyűgözte, amikor megtudta, hogy ez a Menny Istenének jele volt Júda királyának meggyógyítására, hogy magas rangú követeket küldött Ezékiáshoz látogatóba. 2Kir 20:12.

A látogatók remélték, hogy többet is megtudhatnak Ezékiás hatalmas Istenéről.  Mit tett azonban Ezékiás, ahelyett, hogy az igaz Istenről beszélt volna nekik? 13. v.

Isten bizonyára nagyon csalódott volt, hogy Ezékiás Őróla nem beszél t vendégeinek. Ézsaiás is csalódott volt, amikor Isten elmondta neki, mi történt.

Ézsaiás ezért ismét elment Ezékiás királyhoz. Mit kérdezett tőle, és mit felelt a király? 14-15. v.

A prófétának ezután át kellett adnia Isten üzenetét. Elmondta a királynak, hogy sok évvel Ezékiás halála után Babilon, az ország, ahonnan látogatói érkeztek eljön majd és elviszi mindazt a kincset, amit megmutogatott nekik. 17. v.

 További elmélkedésre: Mit kérdezett Ézsaiás a 15. versben Ezékiás királytól? Mit látnak és hallanak az otthonunkba látogató emberek, akik nem ismerik elég jól a Tízparancsolatot? Miről beszélgetünk velük? Eszünkbe jut, hogy Isten követeinek kell lennünk?

 

 

 

Történet sarok

Amikor egy ló meghajtotta fejét

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

Joseph Bates nagyon örült, amikor James és ellen White a hetednapi szombatot kezdték ünnepelni. Gyakran utaztak együtt, más gyülekezetek meglátogatására.

Egyszer egy fiatal és nehezen kezelhető ló húzta a kocsit, amivel utaztak.  White presbiter úrnak szorosan kellett tartania gyeplőt, mert a ló olyan vad volt, hogy ha éppen csak a hátsójához értek rúgkapálni kezdett és menekülni próbált. Két férfit már megölt, akik vezetni próbálták. Nem csoda, hogy White presbiter nagyon óvatos volt!

Menet közben White asszony váratlanul felkiáltott? „Dicsőség!” Férje, és Bates úr tudták, hogy Jézus éppen egy látomást adott neki.

A ló abban a pillanatban megállt, és lehajtotta a fejét. Ellen White megérintette a ló farát, miközben leszállt a kocsiról.

„Ez a ló még halálra rúgja!” – kiáltott fel Bates presbiter.

A ló azonban nem rúgott. Továbbra is nyugodtan állt lehajtott fejel, amíg White asszony fel s alá sétált az út szélén, és hallgatta, amit Jézus mondott neki.

„Kipróbálom, hogy tényleg szelíd-e a ló.” –szólt White presbiter és finoman megérintette a lovat az ostorral. Amikor a ló nem rúgott, erősebben megütötte. A ló azonban továbbra sem mozdult meg.

Amikor White asszony visszalépett a szekérre, ismét a lóra tette a kezét, de az továbbra is tökéletesen nyugodtan, fejét még mindig lehajtva állt.

Amint White asszony leült, a látomás véget ért. A ló azonnal ügetni kezdett, anélkül, hogy White presbiter egy szót is szólt volna hozzá, és még kezelhetetlenebb volt, mint valaha.

Mindnyájan tudták, hogy egy angyal tartotta szelíd állapotban a lovat, mialatt Jézus látomást adott prófétájának, pontosan úgy, ahogyan angyalok zárták be az oroszlánok száját, amikor Dánielt a vermükbe vetették.

White presbiter és Ellen White hosszú éveken át utaztak egyik helyről a másikra. Sokszor fáradtak voltak, de mindenképpen prédikáltak az embereknek.

White asszony szerette a gyerekeket és a gyerekek is szerették őt. Mindig örültek, amikor gyülekezetükbe, vagy otthonukba látogatott. Mennyire élvezték, amikor csodálatos látomásairól beszélt nekik!

A gyermekek különösen a Mennyről szerettek hallani, és arról, milyen lesz világunk, amikor Jézus újjáteremti azt. Tudták, hogy örömmel játszanak majd mindenféle állattal, és az összes állat szelíd lesz és gyengéd. Látni szerették volna a soha el nem hervadó virágokat, érezni az illatukat, és megkóstolni az ott termő finom gyümölcsöket.

Tudták, hogy ott majd beszélgethetünk azokkal az emberekkel, akikről a bibliai történetekben tanultunk. És ami a legjobb, látni fogjuk Jézust és beszélhetünk is Vele.

Már a gondolata is, hogy milyen csodálatos lesz, arra késztette őket, hogy felkészüljenek Jézus eljövetelének idejére. Ahogy minket is ösztönöz, hogy felkészüljünk arra, hogy Jézussal a Mennybe menjünk, amikor eljön, ugye? Minden nap kérjük Jézust, segítsen mindenkor készen állnunk.

(Folytatása következik)