Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A királyné, aki megmentette népét

  11. tanulmány  

Nyomtatás

Isten segít népén, ha bajban vannak. Megóvja őket Sátán gonosz terveitől és a kegyetlen emberektől.

VASÁRNAP

Ahasvérus király Esztert választotta új királynénak. Eszter unokabátyja, Márdokeus megmentette a király életét, mivel Eszter segítségével jelentette az ellene tervezett merényletet. Eszter és Márdokeus is szerette az Urat, és nemsokára sokkal fontosabb munkát kell végezniük Istenért.

Volt a királynak egy Hámán nevű tisztségviselője, akit nagyon szeretett, s ezért birodalma legfőbb vezetőjévé tette. A király arra is utasított mindenkit, hogy boruljanak le Hámán előtt, amikor csak meglátják őt.

Hámán szerette új munkáját. Nagy büszkeséggel és saját fontosságának tudatával töltötte el. Azt különösen szerette, amikor az emberek leborultak előtte, és hódolatukat fejezték ki neki. Márdokeus is leborult vajon, amikor Hámán elhaladt mellette? Eszter 3:2.

A király szolgái észrevették, hogy Márdokeus nem borult le Hámán előtt. Minden nap figyelmeztették a király parancsára, de ő megtagadta a leborulást. Elmondta nekik, hogy ő zsidó, és kizárólag a menny Istenét dicsőíti. Egyszerűen nem hódolhat emberi lénynek, még ha a király parancsolja is neki. Amikor a király szolgái végül beárulták Márdokeust Hámánnak, ő olyan mérges lett, hogy elhatározta, megöli.

Sátán meg akart szabadulni Isten minden emberétől, ezért azt sugallta Hámánnak, hogy ne csak Márdokeust, hanem az összes zsidót büntesse meg. A gonosz Hámán pedig elhatározta, hogy úgy is tesz.

HÉTFÖ

A haragos, féltékeny Hámán elhatározta, hogy megszabadul Márdokeustól és az összes zsidótól. A királyhoz ment és hazugságokat mondott neki a zsidókról. Majd arra kérte a királyt, adjon ki egy rendeletet, amely szerint egy bizonyos napon meg kell ölni az összes zsidót.

Mit tett vajon Ahasvérus király? Beleegyezett egy ilyen szörnyű rendelet kiadásába? Eszter 3:11.

A király kedvelte Hámánt, ezért rábízta, hogy úgy szövegezze meg a rendeletet, ahogyan csak akarja. Hámán nagyon örült. Biztos volt benne, hogy gonosz terve beválik.

Azonnal hívatta a királyi írnokokat, akik segítetek neki az új rendelet megfogalmazásában, és sok nyelven leírták azt, hogy minden tartományban megérthessék az emberek. Ezután gyors futárok száguldottak a rendelettel a birodalom minden részébe. Hogyan szólt a rendelet? 13. v.

Márdokeust nagyon feldúlta a rendelet híre. Megszaggatta ruháit és zsákruhába öltözött, hamut hintett a fejére és hangos siránkozással járkált Susán utcáin.

Perzsia minden tartományában szintén sírtak és böjtöltek a zsidók Hámán rendelete miatt, és sokan zsákruhát öltöttek és hamut szórtak fejükre. Istenhez könyöröghettek segítségért. Tudták, ha Ő nem segít rajtuk, mindnyájukat megölik.

KEDD

Amikor a zsidók tudomást szereztek Hámán rendeletéről, sírni és böjtölni kezdtek, ahogy Márdokeus is, aki zsákruhába öltözve járta a főváros utcáit és hangosan jajgatott.

Valaki értesítette Esztert Márdokeus viselkedéséről. Mivel ő még nem tudott a rendeletről, nagyon aggódott nevelőapjáért. Vajon miért viselkedik így? Elküldte szolgálóját, hogy tudja meg, mi a baj. Mit üzent neki vissza Márdokeus? Eszter 4:7-8.

Eszter nem volt biztos benne, mitévő legyen, amikor megtudta, hogy Márdokeus azt akarja, menjen be Ahasvérus királyhoz a zsidók életét megmenteni. Tudta, hogy aki hívás nélkül a király elé járul, az könnyen halál fia lehet. A király pedig már hosszú ideje nem hívatta őt.

Márdokeus újabb üzenetet küldött Eszternek: „Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül… és ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra.” 13-14. v.

Eszter tudta, hogy Márdokeusnak igaza van. Isten talán azért választotta őt királynénak, hogy most segíteni tudjon a zsidókon. Eszter eldöntötte: „Bemegyek a királyhoz, a rendelkezés dacára is, és ha azután elveszek, hát elveszek!”

Isten különleges munkát szánt Eszternek. Számodra is van különleges feladata?

SZERDA

Eszter királyné eldöntötte, hogy bemegy Ahasvérus királyhoz a zsidók életének megmentése érdekében, bármi történjen is azután vele. Tudta, hogy hacsak Isten nem segít rajtuk, az összes zsidót kivégzik. Ezért arra kérte Márdokeust és a többi zsidót, hogy három napig böjtöljenek és imádkozzanak. Eszter maga is böjtölt és imádkozott.

Ezután bement Ahasvérushoz. Bizonyára nagyon megörült, amikor a király feléje nyújtotta arany pálcáját, a jogarát, és ezt kérdezte: „Mi a kérésed Eszter királyné?” Eszter 5:3.

Mire kérte Eszter a királyt? 4. v.

Egy lakoma? A királynak tetszett az ötlet. Ezért Hámánnal együtt elment Eszter vacsorájára. Ahasvérus azonban biztos volt benne, hogy Eszter még valami mást is szeretne. Nem kockáztatta volna az életét, csak hogy őt egy lakomára hívja. Ezért amikor magukra maradtak, ismét megkérdezte feleségét: „Mi a te kívánságod? Megadatik néked.” 6. v.

Isten segített Eszternek, hogy mit mondjon. Következő estére is meghívta a királyt Hámánnal együtt, és megígérte, hogy akkor elmondja, mit szeretne.

Hámán nagy örömmel tartott hazafelé a vacsoráról. Nagyon büszke volt a meghívásra, hogy a királlyal és a királynéval együtt vacsorázzon. Mi történt azután? 9. v.

Mindig elrontja örömünket, ha másokról rosszat gondolunk. Nem jobb vajon megbocsájtani, ha olyasmit tesz valaki, ami nekünk nem tetszik?

CSÜTÖRTÖK

Hámán nagy haragra gerjedt, amikor a palotából kifelé találkozott Márdokeussal, aki nem borult le előtte. Amint hazaért elpanaszolta sérelmét a feleségének és a barátainak.

Hámán feleségének támadt egy ötlete. Miért is ne ölhetnék meg Márdokeust azonnal, már másnap reggel? Nagyon kegyetlen terv volt, de a gonosz Hámánnak tetszett.

Hámán abban a reményben sietett korán reggel a királyhoz, hogy megszerzi engedélyét Márdokeus kivégzésére. Ám mielőtt egy szót is szólhatott volna, a király ezt kérdezte tőle: „Mit kell cselekedni azzal a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván?” Eszter 6:6.

A büszke Hámán azt hitte, hogy ő az, akit a király meg akar tisztelni. Ezért azt tanácsolta, hogy azt az embert öltöztessék királyi ruhákba és ültessék a király lovára, és egy főember vezesse végig a város utcáin ezt kiáltozva előtte: „Így cselekszenek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván!” 9. v.

Mit mondott ezután Ahasvérus király? 10. v.

Hámán megdöbbent. Vajon miért akarja a király Márdokeust ekkora tisztességben részesíteni? Hámán nem tudott róla, de a királynak éppen akkor jutott eszébe, hogy soha nem köszönte meg Márdokeusnak élete megmentését. Úgy döntött tehát, hogy most teszi ezt meg, és Hámán javaslata tökéletesnek tűnt.

Mi történik a büszke emberekkel, akik megpróbálják felmagasztalni magukat? Lk 14:11.

PÉNTEK

Ahelyett, hogy engedélyt kapott volna Márdokeus kivégzésére, Hámánnak kellett a királyi ruhákba öltöztettet zsidó férfit a király lován végigvezetnie a városon, és ezt kiáltozni előtte: „Így cselekszenek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván!”

Márdokeus felmagasztalása után Hámán szégyenkezve tartott hazafelé. Szerencsétlennek érezte, és nagyon sajnálta magát. Éppen a feleségének panaszkodott, amikor a király szolgái megjelentek érte, hogy Eszter vacsorájára kísérjék.

Mit felelt ezúttal Eszter, amikor király megkérdezte, mi a kívánsága? Eszter 7:3-4.

Ahasvérus megdöbbent. Azt tervezi valaki, hogy megöli gyönyörű feleségét? „Ki az, és hol van, aki ilyesmit merészelt kitalálni?” –követelte a választ a király.

„Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán!” – felelte Eszter. 6. v.

Hámán nagyon megijedt. Az életéért könyörgött Eszternek, de, már túl késő volt. A király utasította szolgáit, hogy vigyék el Hámánt, és végezzék ki.

Ezután kiadott egy újabb rendeletet, amely kimondta, hogy a zsidók megvédhetik magukat, ha életükre törnek. Mennyire örültek a zsidók! Isten meghallgatta imáikat és felhasználta Esztert a megmentésükre.

Sátán mindenáron meg akart szabadulni Isten népétől. Bevált azonban a terve? Nem. Isten mindig megsegíti népét, ha bajban vannak.

 További elmélkedésre:

-   Miért nem borult le Márdokeus Hámán előtt?

-   Büszke volt Hámán? Miért nem szerette Márdokeust?

-   Mit tett Eszter, mielőtt a király elé ment volna?

-   Imádkoznunk kell minden nap?

-   Tisztességben részesítette Isten Márdokeust, amiért megtartotta az Ő törvényét?

-   Fel kell hívnunk magunkra az emberek figyelmét, hogy elismerjenek?

-   Segített népén Isten, amikor bajban voltak?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Eszter királyné és Márdokeus történetét. Én is Téged akarlak tisztelni és érted szeretnék dolgozni. Kérlek, segíts, hogy ma érted dolgozzam parancsolataid megtartásával, a szüleimnek való engedelmességgel, és a másoknak való segítséggel. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 24. rész

Írta: Amy Sherrard

Még mindig úton

 

Egy reggel Apa így szólt: „Már a Vörös-tengeren hajózunk.” Amy nagyon izgatott volt. Tudta, hogy el fognak haladni a hely fölött, ahol Isten száraz utat készített az izraelitáknak, hogy át tudjanak kelni a tengeren. El tudta képzelni, ahogy az út két oldalán falként tornyosuló víztömeg lezúdult az üldöző gonosz Egyiptomiakra, miközben Isten népe már biztonságban elérte a túlsó partot.

Ezután a Vörös-tengert a Földközi tengerrel összekötő csatornán hajóztak át. Azért építették, hogy a tengerészeknek ne kelljen megkerülniük egész Afrikát a Földközi tenger felé tartva. Bár a csatorna csak 141 km hosszú, de nagyon keskeny, ezért mintegy 15 órába telt, míg egyik végétől elértek a másikig. Az utasok a fedélzetről figyelték a csatorna partján álló falvakat és azok lakóit.

Apa megmutatta a közeli hegyeket, ahol az izraeliták táboroztak, amikor Isten a Tízparancsolatot elmondta nekik. Milyen izgalmas!

Végül biztonságban megérkeztek a Földközi tengerre, közel a helyhez, ahol Jézus élt és a városokhoz, ahol utazásai során Pál apostol járt.

Egy nap Apa mutatott Amynek a térképen egy országot, ami úgy nézett ki, mint egy hosszúszárú csizma.(Olaszország) Azt mondta, hajójuk ki fog kötni egy helyen, ahol megnézhetik egy Pompei nevű nagyváros romjait, amit évszázadokkal ezelőtt a Vezúv nevű hatalmas vulkán lávája és hamuja temetett be. Tűz tört ki belőle, ami megolvasztotta még a köveket is. Amy látta a tűzhányót és a tetejéből felszálló füstöt is.

„Ki fog még valaha törni?” – kérdezte a kislány.

„Soha, senki sem tudhatja, mikor tör ki egy vulkán.” – felelt Apa. Amy egyfolytában a vulkánt nézte mialatt a város romjai között sétáltak. Szeretett volna minél előbb visszatérni a hajóra.

Onnan egyenesen Angliába hajóztak. Amy egész úton azon gondolkodott, mennyire tetszett kis barátnőjének a hintaszék. Elmondta Anyának, milyen ötlet jár a fejében.

Anya gondolkodott egy pillanatig, majd agy szólt: „Nos, nemsokára úgyis kinövöd azt a hintaszéket.” Amy bólintott. Egy része szerette volna megtartani a hintaszéket, másik fele viszont kis barátnőjének akarta adni. Most már tudta, mit akar tenni.

„Anya, légy szíves kérdezd meg a kislány szüleit, hogy szerintük örülne-e a hintaszéknek?” – kérte Amy Anyát, és ő megkérdezte.

Mennyire örült a kislány és családja Amy önzetlen ajándékának! Újra, meg újra köszönetet mondtak neki és boldogan intettek búcsút, amikor hajójuk végre Angliába érkezett.

(Folytatása következik)