Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Ezékiás, az imádkozó király

  2. tanulmány  

Nyomtatás

Ha hűségesek vagyunk Istenhez, bízhatunk benne, hogy Ő gondoskodik rólunk.

Ő tud segíteni nekünk, hogy ne féljünk a bajok közepette.

VASÁRNAP

Joás király halála után három másik király uralkodott Júdában. Majd Akház lett a király. Akház király nagyon gonosz volt. Bálványokat állított fel az utcákon, hogy azokat imádja a nép. Leállította az összes különleges templomi szolgálatot, és bezárta a templom kapuit. Most már senki sem dicsőíthette Istent az Ő templomában.

Akház király halála után a fia, Ezékiás lett a következő király. Ezékiás tudta, hogy a nép nagy része bálványokat imád, és tisztában volt vele, hogy hacsak nem fordulnak vissza Istenhez, Júda hamarosan elpusztul. Ezékiás elhatározta, keményen fog dolgozni azon, hogy visszavezesse a népet Istenhez. Mit tett legelőször? 2Krón 29:3.

Ezékiás ezután utasítottra a papokat és a lévitákat a templom megtisztítására és a törött kapuk és megrongálódott falak kijavítására. A papok azonnal munkához láttak. Nap, mint nap keményen dolgoztak, kihordták a törmeléket a templomból, megjavították a kapukat és kijavították a falakat. Mindössze nyolc nap elteltével jelentették Ezékiásnak, hogy megtisztították az Úr egész házát.

Ezékiás nagyon örült. Másnap összehívta az egész népet a templomba. Az embereknek már elegük volt a bálványokból és Isten segítségére vágytak. Kérték Isten bocsánatát a bálványimádásért, és Ő megbocsájtott nekik.

Aznap újraindították a különleges templomi szolgálatokat. Milyen boldog volt az egész nép!

HÉTFÖ

A templomi szolgálatok újraindításakor Ezékiás király elhatározta, hogy megtartják Jeruzsálemben a Pászka ünnepét.

Tudod, hogy mit jelent a Pászka ünnepe? Sok-sok évvel azelőtt az izraeliták rabszolgák voltak Egyiptomban, és Isten megígérte nekik, hogy megszabadítja őket a kegyetlen fáraótól. Isten azt mondta, hogy minden egyiptomi család elsőszülött fia meg fog halni, de ha az izraelita családok megölnek egy-egy bárányt, és annak vérével meghintik az ajtófélfát, a halál angyala áthalad otthonaik felett (ami angolul: pass over, innen ered a Húsvét angol elnevezése). Az izraeliták engedelmeskedtek Istennek és gyermekeik megmenekültek. Egyiptom királya akkor éjjel szabadon engedte őket. Isten azért rendelte el a Pászka évenkénti megünneplését, hogy segítsen népének erre az eseményre emlékezni.

Ám sok-sok éven át nem tartották meg ezt az ünnepet. Ezékiás segíteni akart a népnek ismét az Istennek való engedelmességet választani, ezért követeket küldött országszerte, akik Jeruzsálembe hívták őket a Pászka ünnepére.

Követek siettek városról városra Izraelben és Júdában, és mindenütt felolvasták Ezékiás levelét.  „Izráel fiai! Térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez….adjátok át magatokat az Úrnak és gyertek Szentélyébe, mert irgalmas és kegyelmes az Úr, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha Őhozzá megtértek.” 2Krón 30:5-9.

Mit tett a legtöbb izraelita, amikor Ezékiás meghívását meghallották? 10. v.

Nekünk mit kell tennünk, amikor valaki segíteni akar, hogy az Istennek való engedelmességet válasszuk?

KEDD

Néhányan kinevették Ezékiás követeit, akik a Pászka ünnepségre hívták őket. Júda népének többsége azonban elfogadta a meghívást, és Izraelből is eljöttek néhányan. Az emberek ledöntötték a bálványokat, amiket Akház király állíttatott Jeruzsálemben és tiszteletteljes szívvel készültek a Pászka ünnepére.

A papok bárányáldozatok bemutatásával kezdték meg a Pászka ünnepét, ami emlékeztette a népet arra, hogy Jézus, Isten fia egyszer majd életét adja az ő bűneikért. A nép ezután imádkozott, és az emberek megvallották a bűneiket, és nap, mint nap figyelmesen hallgatták a léviták tanítását Istenről és az Ő törvényéről.  A nép két hétig együtt dicsőítette Istent és együtt imádkoztak.

A pászka ünnepe véget ért. A boldog emberek hazafelé minden bálványt ledöntöttek, amit csak találtak. Valóban engedelmeskedni akartak Istennek ugye?

Ezékiás felszólította a népet, hogy ismét hozzák el a tizedet és adjanak önkéntes felajánlásokat Istennek. Az emberek örömmel vitték ajándékaikat a templomba.

Megtett minden tőle telhetőt Ezékiás király Istenért munkálkodva? 2krón 31:20-21.

Miután Isten segített Ezékiásnak mindezeket véghezvinni, nagy baj szakadt az országra. Szanhérib, az asszír király Júdába ment és meg akarta támadni Ezékiás királyt. Mit mondott Ezékiás a katonáinak? 2Krón 32:7-8.

SZERDA

Ezékiás király tudta, hogy Asszíria királya, Szanhérib rövidesen megtámadja őket. Ezért azt mondta katonáinak, hogy bízzanak Istenben és ne féljenek.

Ezékiás maga is mindent megtett, hogy megvédje népét a hatalmas asszír seregtől. Kijavíttatta Jeruzsálem városfalait és tornyokat építtetett rájuk. Gondoskodott elegendő ivóvízről a városban, valamint sok lándzsát és pajzsot készíttetett katonái számára.

Egy nap Szanhérib elküldte szolgáját, hogy szóljon Júda vezetőihez. Hatalmas és erős seregükkel kérkedve, hangos kiabálással akarták megfélemlíteni Júda népét. Még Istent is kigúnyolták, és azt mondták, hogy Ő nem képes megvédeni népét az asszír hadseregtől.

Ezékiás a templomba ment imádkozni, amikor vezetőitől tudomást szerzett erről. Embereket küldött Ézsaiáshoz, arra kérvén a prófétát, hogy ő is imádkozzon. Ézsaiás megígérte, hogy Isten segíteni fog Ezékiásnak.

Szanhérib ezután Istent csúfoló levelet küldött Ezékiásnak. Mit tett Ezékiás a levél elolvasása után? 2Kir 19:14-19.

Isten meghallgatta Ezékiás imádságát. Másnap reggel Júda népe látta, hogy az összes ellenséges katona halott. Mikor Szanhérib király megtudta mi történt, hazasietett.

Megtartotta Isten az Ezékiásnak tett ígéretét?

CSÜTÖRTÖK

Ezékiás király egyszer nagyon megbetegedett. Már a halálán volt. Isten a következő üzenettel küldte hozzá prófétáját, Ézsaiást: „Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz, és nem élsz.” 2Kir 20:1.

Mit tett Ezékiás? 2-3. v.

Isten meghallgatta Ezékiás imáját, és még mielőtt Ézsaiás kiért volna a palotából, Isten egy másik, a királynak szóló üzenetet adott neki. Ézsaiás ezért visszament a királyhoz, és így szólt: „Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, íme, én meggyógyítalak téged.” 5. v.

Ézsaiás azt tanácsolta Ezékiásnak, hogy fügével borogassa testének beteg részét, és harmadnapra meg fog gyógyulni. Azt is elmondta neki, hogy Isten még további tizenöt esztendei életet ad neki.

Ezékiás nagyon örült, és megkérdezte Ézsaiástól, hogy milyen jelt ad az Úr arra, hogy valóban meggyógyítja.

A próféta azt mondta neki, hogy választhat, mit szeretne, ha Isten előre, vagy hátra mozdítaná ki járásából a Napot. Mivel a nap mindig előre jár, Ezékiás azt kérte, hogy Isten visszafelé mozdítsa el. És Isten megtette!

Ezékiás fügés kötést tett beteg testrészére és 3 nap múlva valóban meggyógyult, ahogy Isten ígérte neki. Ezután a templomba ment, és hálát adott Istennek imája meghallgatásáért.

PÉNTEK

J A Babilonnak nevezett helyen egy nap néhányan észrevették, hogy a nap visszafelé halad az égen. Mennyire meglepődhettek!

A babiloni irály megtudta, hogy ezt a lenyűgöző csodát Isten tette Ezékiásért. Babilónia királya szerette volna jobban megismerni azt az Istent, akinek hatalmában áll a nap járását megváltoztatni. Ezért elküldte néhány emberét Ezékiáshoz látogatóba.

Ezékiás nem tudott róla, de Isten próbára tette őt. Vajon fog-e Istenről beszélni látogatóinak, vagy csak önmagáról fog beszélni?

Amikor a babiloni emberek megérkeztek, Ezékiás büszkén mutogatta nekik minden ezüstjét, aranyát és kincsét. Azt akarta, vendégei lássák, hogy ő milyen gazdag, erős, fontos király. Hatalmas Istenéről azonban egy szót sem szólt nekik.

Amikor a férfiak visszatértek Babilonba, nem tudtak többet Istenről, azt viszont megtudták, milyen sok arany, ezüst és egyéb kincs van Júdában.

Isten elküldte Ézsaiást Ezákiáshoz, hogy beszéljen vele erről. „Mit láttak a házadban?” 2Kir 20:15. - kérdezte a királytól a próféta.

„Mindent láttak, ami csak van az én a házamban.” – felelte Ezékiás. Mit mondott ezután Ézsaiás? 16-17.v.

Ráadásul, amikor a babiloni katonák eljönnek Ezékiás összes kincséért, sok embert is magukkal fognak vinni. Milyen szomorú következményei lehetnek egyetlen rossz cselekedetnek!

Megbánta vajon Ezékiás, hogy olyan büszkén viselkedet? 2Krón 32:26.

 További elmélkedésre:

-  Mi volt Ezékiás első intézkedése, amikor királlyá lett?

-  Mit tett a nép a bálványokkal a Pászka megünneplése után?

-  Mit tettek az emberek a Húsvéti ünnepség idején?

-  Szerette Szanhérib Istent? Vagy inkább kigúnyolta Őt?

-  Bízott Ezékiás és Júda népe Isten segítségében?

-  Beszélt Ezékiás babiloni vendégeinek Istenről?

-  Mit látnak vendégeid az otthonodban? Miről beszélsz velük, és mit mutatsz meg nekik?

 Imádságom: Drága Istenem, kérlek, segíts, hogy bízzak Benned, mint Ezékiás. Abban is segíts, kérlek, hogy beszélni tudjak a barátaimnak mindarról, amit értem tettél. Jézus nevében. Ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 15. rész

Kanyaró

Írta: Amy Sherrard

 

Régebben a gyerekek néha elkapták a kanyaró nevű betegséget. Amy még soha nem volt kanyarós, ahogy a náluk vendégeskedő család három gyermeke sem. A család egy ideig náluk lakott Burmában, a nagy házban, mert a hajóra vártak, ami majd visszaviszi őket Amerikába. Így volt idejük egy kis pihenésre és rokonaik, barátaik meglátogatására. Akkoriban a repülőgépek még nem közlekedtek az óceán felett, ezért az emberek hajóval utaztak.

A vendég-család mindhárom gyermeke kisfiú volt. Az egyik Amyvel egykorú lehetett, a másik hároméves, a legkisebb pedig még csecsemő volt. A két kisebbik fú Burmában született, és Douglas, a legidősebb sem emlékezett semmire Amerikából. Nem csoda hát, hogy alig várták az indulást!

Alig pár nappal indulásuk előtt, egyik délelőtt Amy és Douglas bújócskáztak a nagy házban, míg anyukáik egymással beszélgettek. A két kisebb fiúcska éppen szundikált, és a ház hirtelen túl csöndesnek tűnt.

„Hol lehet Amy és Douglas?” – kérdezték az anyukák egymástól. Mivel hívásukra semmi válasz nem érkezett, elkezdték keresni őket. Hogy meglepődtek, amikor mindkét gyermeket mély álomban találták a padlón egy-egy nagy fotel mögött!

Amy anyukája alaposan szemügyre vette kislányát és megérintette az arcát. Forró volt! Douglas édesanyja ugyanezt tette, és a kisfiú arca is meleg volt. Mindketten belázasodtak. Mi bajuk lehet?

Másnapra megtudták. Amy és Douglas mindketten kanyarósak voltak. Ez azt jelentette, hogy a család nem mehet el azzal a hajóval, amivel tervezték. A kanyaró fertőző betegség. Ha felszállnának a hajóra, mások is elkaphatnák a betegséget. Ezért meg kell várniuk a következő hajót. Micsoda csalódás!

Amy és Douglas egy héten belül meggyógyult, és a család már megvette a jegyeket a következő hajóra. Nagyon remélték, hogy másik két kisfiuk nem kapta el a kanyarót. Ám éppen, amikor már biztosak voltak benne, hogy minden rendben lesz, a hároméves kisfiú is megbetegedett. Ismét várniuk kellett a következő hajóra.

Édesanyjuk nem tudta megállni sírás nélkül, és mindenki sajnálta a családot. A vendégek örültek, hogy kedves barátaikkal lehetnek, de nagyon csalódottak voltak. Most leginkább a kisbaba miatt aggódtak, mert az ő számára nagyon veszélyes lett volna ez a betegség.

Amikor az anyuka észrevette, hogy a kicsi is belázasodott, mindenki imádkozott érte. Amy anyukájának Isten már több életet is segített megmenteni, és most úgy törődött kisbabával, mintha csak a sajátja lett volna. Milyen hálásak voltak a szülők, amikor Amy anyukája azt mondta nekik, biztos benne, hogy a kisbaba meggyógyul! És úgy is lett!

Most, immár negyedszer tervezte a család, hogy felszállnak egy hajóra, és ezúttal valóban meg is tették. Miközben Amy és szülei búcsút intettek, a kislány sajnálta, hogy elveszíti a játszópajtását, de örült, hogy végül mindenki meggyógyult, és végre elindulhattak.

 

(Folytatása következik)