Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A templomban talált kincs

  3. tanulmány  

Nyomtatás

Isten azt akarja, hogy éljünk, és boldogok legyünk, ezért adja nekünk törvényét, és segít engedelmeskednünk. 

Arra is figyelmeztet, hogy az engedetlenség mindig bajokhoz és halálhoz vezet.

VASÁRNAP

Ezékiás király halála után 12 esztendős fia, Manassé lett Júda következő királya.

Manassé nem szerette annyira Istent, mint apja. Éppen ellenkezőleg, nagyon sok gonosz dolgot művelt. Ismét felépítette a bálványokat, amelyeket apja lerombolt. Hamarosan tele voltak az utcák, a hegytetők, sőt még Isten temploma is bálványokkal! Manassé a napot, a holdat és a csillagokat is imádta. Bálványimádásra tanította a népet, sőt még saját gyermekeik feláldozására is. Sátán médiumaival tanácskozott és sokat megöletett Isten igaz prófétái közül. Isten prófétáját, Ézsaiást is ő ölette meg.

Nem szerette már tovább Isten Manassét a nagy gonoszsága miatt? De, igen. Azt mondta: „szóltam Manassénak és népének, de nem hallgattak rám.”  Ezért az Úr megengedte, hogy Manassé bajba kerüljön, hogy végre eszébe jusson Isten.

Egy nap ellenséges katonák ejtették fogságba Manassét és láncra verve a távoli Babilonba hurcolták. Ott, a börtönben, magányában Manassé végre imádkozni kezdett. Beismerte Istennek, hogy nagyon sajnálja sok gonoszságát, és bocsánatáért könyörgött. Megbocsájtott Isten Manassénak, és megsegítette őt? 2Krón 33:12-13.

Attól kezdve Manassé megpróbálta Isten tiszteletére segíteni Júda népét. Sok embernek azonban már túl késő volt. Sajnálatos módon, azok közül, akiket Manassé bálványimádásra tanított, a legtöbben sohasem választották Isten szeretetét és a neki való engedelmességet.

Mennyire kell figyelnünk, hogy mindig helyesen cselekedjünk!

HÉTFÖ

Manassé halála után Amon lett a király. Ő olyan gonosz volt, mint apja, de ő soha nem bánta meg. Halála után a fia, Jósiás lett a király. Hány éves volt akkor Jósiás? 2Krón 34:1.

Jósiás „jó dolgot cselekedék az Úr előtt.” Nem követte apja és nagyapja rossz példáját. Elhatározta, hogy Istennek fog engedelmeskedni, ezért tudta őt Isten olyan sok jó dolog véghezvitelére használni.

Tizenhat éves korában, „mikor még gyermek vala”, Jósiás teljes szívéből keresni kezdte Istent. Húsz esztendős korában pedig elkezdte megtisztítani a várost a nagyapja, Manassé által emelt bálványoktól. Ez nagy munka volt, mert a nép már hosszú idő óta bálványimádó volt és mindenfelé bálványáldozati helyek álltak.

Jósiás azonban keményen dolgozott. Egész Júdát és Izraelt bejárta és mindenütt ledöntötte a bálványokat és azok oltárait.

Miután visszatért Jeruzsálembe, Jósiás megtisztította Isten templomát az összes bálványtól, amit apja emelt. Még kőműveseket is fogadott a templom megrongálódott részeinek kijavítására. A nép rövidesen ismét dicsőíthette Istent a templomban.

Jósiás még kisfiú korában a helyes utat választotta. Te is azt választod?

KEDD

Jósiás nagyon fiatalon lett királlyá és bölcsen azt választotta, hogy Istennek engedelmeskedik. Elpusztított minden bálványt, amit csak talált, és Isten templomát is megtisztította, ezért a nép ismét dicsőíthette ott Istent.

A tisztogatási és javítási munkák idején egy pap, Hilkia értékes kincsre bukkant. Egy könyvtekercsre, de nem akármilyenre.  Amint meglátta, Hilkia azonnal tudta, hogy az egy nagyon értékes könyv, ami hosszú ideje elkallódott. Milyen könyv volt az? 2Krón 34:14.

A könyv, amit megtaláltak egy másolata volt annak, amit Isten segítségével Mózes írt sok-sok évvel azelőtt. Abban a könyvben Isten kimondta, hogy minden királynak olvasnia kell a Törvénykönyvet naponta, hogy megtudja, hogyan engedelmeskedjen Istennek, és hogyan legyen jó király. (Lásd 5Móz 17:18-20.) A királyok azonban nem olvasták. Nem csoda, hogy olyan sok rosszat cselekedtek!

Hilkia így szólt Sáfánnak, az íródeáknak: „A Törvénykönyvet megtaláltam az Úr házában.” majd átadta neki, hogy vigye el Jósiás királynak.

Jósiást nagyon érdekelte a Törvénykönyv, tudni szerette volna, mi áll benne. Ezért Sáfán azonnal elkezdte felolvasni neki.

Mit tesz vajon a király, megismerve Isten szavát a Törvénykönyvből?

SZERDA

Sáfán felolvasott Jósiás királynak a Törvénykönyvből, amit Hilkia pap talált meg a templomban. Jósiás nyugodtan ült és figyelmesen hallgatta Isten szavait.

A Törvénykönyv elmondta, mi történik, ha az emberek szeretik Istent, és neki engedelmeskednek. Isten esőt küld, hogy termésük növekedjen és megvédi őket ellenségeiktől. Az Istennek való engedelmesség választása egyenlő volt az élet választásával.

A Törvénykönyv azonban felsorolta azt a sok szörnyűséget, az átkokat is, amik akkor érik a népet,ha nem szeretik Istent és nem engedelmeskednek neki. Kertjeiket nem öntözi eső és nem terem élelmiszerük. Ellenségeik otthonuktól messzire, fogságba hurcolják őket. Az engedetlenség választása egyenlő volt a halál választásával.

Mit akart Isten, mit válaszon népe, az életet, vagy a halált? 5Móz 30:19.

Miközben Sáfán folytatta a Törvénykönyv felolvasását, Jósiás megértette, milyen nagyon szereti Isten a népét. Júda népe azonban már hosszú ideje nem az Istennek való engedelmességet választotta. Ahelyett, hogy más népeknek Istenről beszéltek volna, inkább azt választották, hogy gonosz szomszédaikat utánozzák és az ő bálványaikat tisztelik. A Törvénykönyv szerint az engedetlenség miatt rájuk zúduló átkok hamarosan bekövetkeznek.

Jósiást az érdekelte, tehet-e valamit az átkok elkerülésére.

CSÜTÖRTÖK

Jósiás király szerette Istent és nagyon elszomorodott miközben Sáfán felolvasását hallgatta a Törvénykönyvből. Mennyire gonosz volt Júda népe! Tudni szerette volna, tehet-e valamit, amivel segít nekik az engedelmességet választani és a szörnyű átkok bekövetkeztét megakadályozni.

Jósiás ezért gyorsan elküldte legfontosabb embereit Hulda prófétaasszonyhoz, hogy kérdezzék meg erről. Hulda Isten igaz prófétája volt. Mit mondott a király követeinek? 2Krón 34:24-25.

Huldának volt egy üzenete, kifejezetten Jósiás számára. Isten tudta, hogy Jósiás őszintén szereti Őt és neki engedelmeskedik, és hogy alázatosan kérte Isten bocsánatát népe számára. Ezért Isten megígérte, hogy azok a szörnyűségek Jósiás életében még nem történnek meg.

Jósiás minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen Júda népének Istennek engedelmeskedni. Összehívta egész Júda népét a templomba. Mindenki eljött, a nagypapák, nagymamák, anyukák és apukák, a kisfiúk és kislányok is.

Jósiás király felállt és ő maga olvasta fel nekik a Törvénykönyvet. A népnek, miközben figyelmesen hallgatták és látták mennyire komoly és szomorú a király, rá kellet döbbennie, milyen nagyon gonoszok voltak. Mit tett Jósiás, amikor befejezte a felolvasást? 31. v.

Miután Jósiás engedelmességet fogadott Istennek, a nép is megígérte, hogy engedelmeskedni fog.

Hogyan tudsz barátaidnak segíteni, hogy az Istennek való engedelmességet válasszák?

PÉNTEK

Jósiás király, miután felolvasta a Törvénykönyvet a népnek, megígérte, hogy mindig Istennek fog engedelmeskedni. Majd az egész nép is engedelmességet fogadott az Úrnak.

Jósiás keményen dolgozott, hogy megszabaduljon a Júdában fellelhető összes bálványtól. Ez nehéz munka volt, mert a nép már nagyon régóta bálványokat imádott. Jósiás azonban minden tőle telhetőt megtett, és nem hagyta abba addig, míg minden bálvány és oltár el nem tűnt. Még arról is gondoskodott, hogy az összes gonosz pap, akik bálványimádásra tanították a népet és Sátán összes médiuma bizonyosan elpusztuljon.

Jósiás ezután az egész népet Jeruzsálembe hívta a Pászka ünnepére. Az ünnep idején az emberek Istenhez imádkoztak és megvallották bűneiket. Isten pedig megbocsátott nekik.

A pászkaünnep után Jósiás mindent megtett, hogy visszavezesse népét Istenhez. Annak ellenére, hogy Jósiás engedelmes volt, és hűséges, nem tudta megakadályozni Isten büntetésének bekövetkeztét. Az emberek annyira gonoszok voltak, s Isten tudta, hogy sokan csak tettetik a megbánást, hogy Őt szeretik és dicsőítik. Nem szerették Őt igazán, és ha nem kapnak büntetést, rövidesen ismét visszatérnek a bálványimádáshoz.

Egész Júda és Jeruzsálem népe siratta Jósiást, amikor meghalt, annyira jó király volt. Mit mond róla a Biblia? 2Kir 23:25.

 További elmélkedésre:

-   Fontos mindig Isten segítségét kérnünk, hogy jó hatással lehessünk az emberekre?

-   Sokan választották Manassé rossz befolyása miatt a bálványimádást?

-   Megbocsájtott Isten Manassénak, amikor őszintén megbánta elkövetett rossz tetteit?

-   Neked is megbocsát Isten, ha megbánod és megvallod rossz tetteidet?

-   Mikor választotta Jósiás az Istennek való engedelmességet, kisfiú korában, vagy felnőtt férfi korában?

-   Milyen kincset talált Hilkia Isten templomában?

-   Segített Jósiás király a népnek Istennek engedelmeskedni?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm Jósiás történetét. Úgy akarlak szeretni, ahogyan ő. Kérlek, segíts, hogy egész héten teljes szívemből engedelmeskedjem Neked. Jézus nevében. Ámen.

 

 

 

Történet sarok

Amy Burmában – 16. rész

Majommesék

Írta: Amy Sherrard

 

Eric B. Hare családja és Amyék családja nagyon jó barátságban álltak. Hare-ék mindig meglátogatták Amy családját , amikor csak Burmában jártak.

Hare-ék legidősebb lánya, Eileen egy évig Amy családjánál lakott, hogy rendes iskolába járhasson. Annak ellenére, hogy az egész napot az iskolában töltötte, este még házi feladatot is kellett írnia minden nap.

Eileen együtt étkezett Amy családjával. Szombaton együtt mentek a gyülekezetbe és a délutánt is együtt töltötték. Vasárnaponként mindig jutott idő egy kis közös mulatságra.

Hare presbiternek is mindig volt sok érdekes története, amikor meglátogatta őket. Jó néhány Jocko-ról a kismajmunkról szólt. Mindenkinek nagyon tetszettek ezek a történetek.

Jockót általában meg kellett volna kötni, de úgy tűnt, mindig kiszabadult, és úgy tűnt, ez legtöbbször szombaton történt.

Jocko egyszer el akart menni a gyülekezetbe. Addig rángatta a láncát, amíg végül sikerült kiszabadulnia. Majd a gyülekezetbe sietett. Az emberek mindig levették a cipőjüket, mielőtt az imaterembe léptek volna. Jocko a lépcsősor tetejére érve sok-sok pár takaros rendben sorakozó cipővel találta szembe magát.

„Hmmm!” – gondolhatta magában. Nyugodtan végignézte őket, majd kiválasztott egy párat, ami tetszett neki.  Jocko belebújt a cipőbe és végigcsoszogott a középső folyosón. Flipp- flopp, flipp-flopp. Mindenki körülnézett, hogy ki lehet ilyen durva és neveletlen. A dobogón álló ember lenézett és Jockóra mutatott.  „Joko ma eljött a szombatiskolába.” – mondta miközben mindenki nevetett.

A látogatás hamar véget ért, mert Hare presbiter felkapta a kismajmot és hátravitte a helyére.

Egy másik szombaton, amikor Hare lelkész prédikált, Jocko ismét elszabadult és megint a gyülekezetbe ment. Ezúttal csendben felkúszott a szarufára és a prédikáció alatt senki sem vette észre, hogy ott van fent. A majom lefelé figyelt, és egyszer csak elkezdte utánozni Hare presbiter mozdulatait. Minden irányba mutogatott, integetett és mozgott előre-hátra.

A hallgatóság persze nem tudta megállni, hogy ne őt nézze. Hare lelkész pedig nem értette, mi a baj. Miért mutogatnak az emberek felfelé és miért nevetnek?

Végül ő is felnézett és meglátta Jockó farkát, amely a feje felett lévő gerendáról lőgott lefelé. „Jocko, azonnal gyere le!” – szólt a rakoncátlan majomnak. Jocko tudta, hogy bajban van, ezért gyorsan végigszaladt a szemöldökfán és eltűnt.

Az emberek hamar megnyugodtak és ismét a szertartásra figyeltek, de Hare presbiter soha nem felejtette el, amit Jocko aznap tett.

Láttál már a gyülekezetben embereket, akik körbe forgolódtak és a csintalankodó gyerekeket figyelték? Tudsz segíteni másoknak, hogy nyugodtan és alázatosan viselkedjenek az imaházban?

 

(Folytatása következik)