Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Készítsenek nekem szent hajlékot

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Építési tervek

Az izraeliták hosszú ideig rabszolgák voltak Egyiptomban, de távozásuk éjjelén gazdaggá váltak. Az egyiptomiak aranyat, ezüstöt és más értékes dolgokat adtak nekik, csak hogy siettessék távozásukat. Mit mondott Isten Mózesnek hetekkel később, amikor először töltött negyven napot a Sínai-hegyen? 2Móz 25:8.

Képzeljük csak el! Isten, a Fiú, világmindenségünk Teremtője együtt akart lakni különleges, kiválasztott népével! Isten nem szeret elkülönülni népétől, mindig együtt akar lenni velük. Nehéz elhinni, hogy mialatt Ő Mózesnek erről beszélt, népe éppen megszegte a Vele kötött ünnepélyes szövetséget. Mózes olyan sokáig volt távol, hogy ők egy bálványt választottak vezetőjüknek, és azt imádták!

Mikor Mózes lejött a hegyről és látta pogány bálványimádásukat, ledobta a kőtáblákat, amelyekre a Tízparancsolat volt írva, és azok összetörtek.

Az izraeliták azonban valóban megbánták a szörnyűséget, amit tettek. Mózes ezután újabb negyven napra felment a hegyre, ahol Isten biztosította őt, hogy megbocsájtott nekik. Ezúttal, mikor Mózes lejött a hegyről nála voltak a kőtáblák, amiket ő faragott és Isten a saját ujjával írta rájuk a Tízparancsolatot. Ekkor ragyogott az arca olyan fényesen. (2Móz 34:28-29.)

Ezúttal a nép nem fordult bálványokhoz Mózes távollétében. Készen álltak rá, hogy meghallgassák Mózest Isten tervéről a Szentsátor építéséről. A Mennyei nagy Szentély kicsinyített másolata lesz, és minden része Jézust fogja jelképezni. Ez lesz istentiszteletük központja, de nagyon különbözik a mai templomainktól. Segít az izraelitáknak megérteni Isten csodálatos tervét a megbocsájtásról és a bűnök eltávolításáról.  Ezt Isten Nagy tervének nevezzük.

A Sínai-hegyen Isten megmutatta Mózesnek a mennyei szentélyt és elmagyarázta neki, mit fog Jézus ott tenni, amikor visszatér oda miután meghalt és feltámadt értünk. A szentélyszolgálat a földön segíteni fog az izraelitáknak megérteni ezt a csodálatos igazságot.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mivel az izraeliták által épített szent hajlék a mennyeinek pontos mása, nagyon fontos ismerni a berendezésének jelentését, és azt, hogy mi történt ott. Minden, amit megtudunk róla, segít nekünk jobban megérteni azt, amit Jézus tesz értünk a nagy mennyei szentélyben éppen most.

HÉTFÖ

Egy különleges sátor Istennek

Az első áldozat, amit Ádám és Éva bemutatott bűnbeesésük után, segített nekik megérteni Isten nagy tervét az örök haláltól való megmentésükre. Örömmel látták, hogy kaptak egy második esélyt—egy választási lehetőséget: az örök életet választják Jézusban, vagy folytatják a bűnök elkövetését, ami az örök halálhoz vezet.

Ádám és Éva tudta, hogy a bárány, amit feláldoztak Jézust jelképezte, Isten Bárányát. Tudták, hogy az Ő halála nemcsak reményt, hanem bizonyosságot is ad nekik az örök életre. A miénk is lehet ez a remény és ez a bizonyosság.

Ádám és Éva továbbadták ezt a jó hírt utódaiknak, annak ellenére, hogy Sátán soha nem adta fel, hogy megakadályozza ezt. Több mint kétezer évvel később ez még mindig jó hír volt a Sínai-hegynél táborozó izraeliták számára.

Mennyire mások voltak most az izraeliták! Mózes első negyven napos hegyen tartózkodása alatt az aranyborjút imádták. Most, amikor a második negyven nap után visszatért hozzájuk, boldogan hallgatták a szent hajlék építéséről szóló terveket. Ó, milyen boldogan gondoltak arra, hogy Isten valóban ott akart lenni velük együtt a táborukban!

Készségesen adtak az egyiptomiaktól kapott kincsekből, amennyire csak szükség volt a Szent hajlék felépítéséhez. Idősek és fiatalok, talán még a gyermekek is elhozták felajánlásaikat az építkezés segítésére. 2Móz 35:21-29. Tény, hogy olyan sokat vittek, hogy Mózesnek már szólnia kellett, hogy nincsen többre szükség a munkálatokhoz. Micsoda példa ez számunkra!

Több mint 900 kg aranyat, 34 mázsa ezüstöt, 24 mázsa rezet gyűjtöttek össze, és sok értékes kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonalat a gyönyörű függönyök készítéséhez. Fehér vásznat is adtak a papok díszruhájának elkészítéséhez, valamint kelmét és drágaköveket a magas rangú papok „szent öltözetéhez”.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Megáldott téged Isten mindennel, amire szükséged van? Miért ne tennél egy rendkívüli hálaáldozati felajánlást ezen a héten?

KEDD

A megvalósítást figyelve

Tehát az izraeliták pontosan követték a mintát, amit Isten adott nekik a szent hajlék megépítésére. Egyes embereknek különleges tehetséget adott, akik megtanították a többieket, hogyan készítsék el minden részét tökéletesen. Beleértve a bútorzatot, a függönyöket, a papok ruházatát, mindent. Olvassuk el, kik voltak ők és mik voltak a különleges képességek, amiket Isten adott nekik. 2Móz 35:30-35.

Gondosan és pontosan követték Isten utasításainak minden apró részletét is.

Milyen izgatott és kíváncsi lehetett mindenki a hat hónap alatt, amíg a szent hajlék épült! Milyen szép házat készítettek Istennek! A terveiből kiderült, hogy szétszedhető és hordozható lesz, amikor az izraeliták továbbvándorolnak. Minden bútordarab mindkét oldalán kettő-kettő gyűrű volt a hordozásukra szolgáló aranyozott rudak számára. Az papoknak kellett gondosan lefedniük minden darabot és a lévitáknak kellett vinniük őket a vállukon a rudakkal. A szent hajlék többi berendezési tárgyát különleges ökrösszekerekre kellett helyezni.

Végül minden munka elkészült és a szent sátor darabjai készen álltak az összeszerelésre. Felállították a sátrat és az azt körülvevő függöny-kerítést. Azután minden bútordarabot bevittek a szent sátorba és pontosan a helyükre tették őket. Áron és fiai papi ruházatukba öltöztek. Most már minden készen állt.

Az izraeliták milliói buzgón sereglettek a sátor köré, amilyen közel csak engedélyezett volt nekik. Először a felhő, ami addig vezette őket felemelkedett a Sínai-hegy tetejéről, méltóságteljesen a szent sátor felé úszott és megállapodott pontosan fölötte.

Az emberek bizonyára visszafojtott lélegzettel nézték, ahogy a felhő egyre lejjebb és lejjebb ereszkedett és betakarta az egész szent sátrat.  Aztán olyan ragyogó fényesség töltötte be a sátrat, hogy még Mózes sem tudott bemenni.  2Móz 40:34-35.

Ezután a felhő a szent sátor fölött lebegett, ahová a papok most már bemehettek. A felhő továbbra is vezette őket. Amikor felemelkedett a levegőbe, mindenki tudta, hogy el kell indulni, és amikor megállt, letáboroztak egészen addig, amíg újra el nem mozdult.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten még ma is együtt akar élni népével? Ján 17:24.

SZERDA

A szent sátorról

Hogyan nézett ki a szent sátor? A tábornak melyik részén helyezkedett el? A szent sátor két helyiségből állt és az izraeliták táborának közepén helyezkedett el. Az első terem neve Szenthely volt, a második helyiség pedig a Szentek Szentje. A szent sátor borítása négyféle, különböző anyagokból készült lepel egymásra rétegezésével kialakított különleges takaró volt, amit több ponton a talajhoz rögzítettek, s ezzel falat képeztek vele; és nem voltak ablakai.

A szent sátor körüli helyet pitvarnak nevezzük. A pitvart fehér függönyökből álló kerítés vette körül, ami két méter magas volt. A szent sátor majdnem kétszer olyan magas volt, így a tábor minden pontjáról jól látható volt.

 A pitvart határoló fehér vászon-kerítés bejárata a keleti oldalon volt. Egyes pogány népek a napot imádták. Az izraelita imádók viszont a szent sátor felé néztek, amikor az igaz Istenhez jöttek imádkozni, és így napkeltekor háttal álltak a napnak.

 Lévi törzsének sátrai a pitvaron kívül voltak, a szent hajlékot körülvevő széles, nyitott területen. Isten ennek a törzsnek a tagjait választotta ki papjainak, segítőknek és testőröknek a szent hajlékban, ezért az ő sátraik lehettek legközelebb a szent hajlékhoz.

Ha egy helikopterről tekinthettünk volna le az izraeliták táborára, bizonyára első pillantásra feltűnt volna, hogy milyen arányos és rendezett.

Az izraeliták tábora számtalan körzetre volt osztva, minden törzsnek külön helye volt. Az izraeliták összes sátra szép, egyenes sorokba volt rendezve, és minden egyes sátor a szent hajlék felé nézett. Ez mutatja, hogy mennyire fontos volt a szent hajlék az izraeliták számára.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten ma is azt akarja, hogy népe ízléses, tiszta és rendezett legyen. 1Kor 14:40. Hogyan néz ki a te szobád és az otthonod? Tiszta és rendes a gyülekezeti helyiségetek?

CSÜTÖRTÖK

Különleges jelképek

A pitvart körülvevő fehér vászonkerítés Jézus oltalmát jelképezte. Egy szép függöny takarta az egyetlen bejáratot, ahol az Istent imádók bemehettek a pitvarba. Ez Jézust jelképezte, mint az egyetlen utat az Atya Istenhez.(Ján 14:6.)

A függöny három különböző színű fonalból készült, az égszínkék az igazságot, a bíborpiros a királyi fenséget jelképezte, és a karmazsinvörös arra emlékeztette az izraelitákat, hogy csak Jézus vére által lehet örök életük, amit értük ont majd. 2Móz 38:18.

A pitvar bejárata és a szent hajlék bejárata között volt a nagy, rézlemezekkel borított oltár az áldozatok bemutatására- 1-2.v. Minden reggel és minden este egy tökéletes bárányt áldoztak fel ott. A bárányok Jézust, Isten tökéletes bárányát jelképezték.

Azok a reggeli és esti áldozatok napi emlékeztetőül szolgáltak, arra, hogy Jézus kiontott vére biztosítja majd a bűnök bocsánatát és az örök életet. Mivel Jézus közülünk valóvá vált, tökéletes életet élt értünk és meghalt értünk, választhatjuk, hogy szeretjük Őt, bízunk Benne és az Ő ereje által engedelmeskedni tudunk Neki.

Az áldozati oltár mögött egy nagy, fényes réz mosdómedence állt, ami az izraelita asszonyok fémtükreiből készült.  Sok liter víz volt benne. A papok mindig megmosták a kezüket és a lábukat mielőtt az oltárnál szolgáltak, vagy a szent sátorba beléptek volna. Ez arra emlékeztette őket, hogy meg kell tisztítaniuk a szívüket, mielőtt bármelyik helyen szolgálnának. (8. v.)

A víz pedig a keresztségre emlékeztet minket, ami megmutatja a többieknek, hogy azt választjuk, megengedjük Jézusnak, hogy lemossa bűneinket. Az is erre emlékeztet bennünket, amikor egymás lábait megmossuk alázatot, szeretetet és megbocsátást mutatva.

Csak a papok léphettek a Szenthely bejáratát takaró függöny mögé. Ez a függöny ugyanolyan színű fonalakból készült, mint a pitvar bejáratát takaró, csak aranyszínű hímzett angyalok is voltak még rajta.  A Szenthely egy csillogó, arany helyiség volt. Miért volt olyan fényes? Holnap megtudjuk.

PÉNTEK

Még több különleges jelkép

A Szenthely falai fénylő, csiszolt aranylemezekkel borított deszkából készültek, amik visszatükrözték az aranyból készült hétágú gyertyatartó fényét. Ez a helyiség baloldalán (a déli oldalon) állt és mécsesei éjjel-nappal folyamatosan világítottak. 2Móz 27:20.

Ahogyan a Szenthelyen a gyertyatartó volt az egyetlen fényforrás, Jézus is az egyetlen világosság sötét világunkban; és Ő azt akarja, hogy az Ő fényét tükrözzük vissza a körülöttünk élőkre, ahogyan a Szenthelyen minden visszatükrözte a gyertyatartó fényét. Így szól: „Ti vagytok a világ világossága.”és ez azt jelenti, hogy te és én! (Mt 5:14)

Mindegyik lámpás kanóca egy kis tálkában volt, amit mindennap feltöltöttek olajjal. A kanócokat reggel és este megkurtították, hogy folyamatosan világítsanak. Jézus is nyeseget bennünket. Levágja rossz szokásainkat és a Szentlélek olaját adja nekünk, hogy visszatükrözhessük Őt.

Jézus elmondott egy történetet a tíz fiatal lányról, akik egy este esküvőre akartak menni, de ötöt közülük nem engedtek be. Lámpásuk felmondta a szolgálatot pont, amikor szükségük lett volna rá. Nem volt elég olajuk. (Mt 25:1-13.)

Szeretnénk Jézussal, az igazi vőlegénnyel találkozni, ezért birtokolnunk kell a Szentlélek „olaját”, elménket jó dolgokkal megtöltve, ha készen akarunk lenni a Vele való találkozásra.

A szent kenyér asztala jobbra (az északi oldalon) volt. Fából készült és arannyal volt beborítva. Két sorban hat-hat cipó volt rajta. A kenyér Jézust szimbolizálta, és kovásztalan volt (élesztő nélkül készült), mert a kovász a bűnt jelképezte, és Jézus soha nem vétkezett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Minden szombaton friss cipókat helyeztek az asztalra. A kenyerek Isten szavát jelképezték. Hogyan jutunk hozzá mindennapi „élet kenyerünkhöz”, és a friss kenyerünkhöz szombaton?

 

 

Feladatok:

Írd a megfelelő betűjeleket a Szent hajlék berendezési tárgyai mellé!

 

A – A szent kenyér asztala                         F Frigyláda a kegyelem királyi székével

B – Gyertyatartó                                          G Szenthely

C – Mosdómedence                                   H Szentek szentje

D Égőáldozati oltár                                   I  – Pitvar                                            

E – Füstölőoltár