Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hívö ember szorongattatása

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ki volt Jób

(Jób 1:1-11)

Miért szakítjuk meg Mózes történetét Jób története kedvéért, amikor a bibliai iratok sorában tizenöt könyv található Mózes második (A Kivonulás) könyve és Jób könyve között? Az ok az, hogy az alatt a negyven esztendő alatt, amíg Mózes Mídián pusztáin legeltette a bárányokat, és még mielőtt visszatért volna Egyiptomba, megírta a Teremtés könyvét, a nagy kezdetek könyvét, és megírta Jób könyvét is.

Minthogy Jób történetének nagy része költői formában lett megírva, a többi költői könyv közé lett sorolva, nem pedig Mózes első és második könyve közé. Jób általános ismertségnek örvendett, és valószínűleg nem sokkal Mózes kora előtt élt.

Miután tehát Mózes elhagyta Mídiánt, és még mielőtt találkozna a fáraóval Egyiptomban, megállunk, és elidőzünk egy kevéssé Jób történeténél. Ez a történet segít jobban megérteni és megismerni a mi szerető Istenünket. Azonkívül csodálatos példája annak, mit jelent a körülményektől függetlenül Istent szeretni és Őbenne bízni. Hogyan jellemzi a Biblia Jóbot a történet kezdetén? Jób 1:1−3.

Istennek rendkívül érdekes találkozója volt az angyalaival, és ennek során Jóbról beszélt. Úgy tűnt, hogy Sátán nem kapott meghívót a találkozóra, ennek ellenére ő is ott volt. Mit kérdezett Isten tőle, és ő mit felelt erre? 6−8. v.

Amit Isten Sátánnak mondott, az csodálatos elismerés volt Jób felé, de Sátán gúnyt űzött abból, amit Isten mondott. A válasza körülbelül ezt takarta: „Még szép, hogy tisztelt éged Jób! Miért ne tenne így? Hiszen a tenyereden hordozod. De csak vedd el tőle a sok-sok áldást, és mindjárt ellened fordul, sőt meg is átkoz téged!” Sátán voltaképpen azt állította, hogy Istennek meg kell vesztegetnie az embereket ahhoz, hogy az Ő szolgálatát és a Neki való engedelmességet és ne a Sátánnak való engedelmességet válasszák. Mit válaszolt erre Isten? Az angyalok mind nagyon figyeltek. Hogyan fogja Isten bizonyítani Sátán szavainak hamisságát? Csak egy módja lehetett. Istennek hagynia kellett, hogy Sátán elvegye Jóbtól az áldásokat, mert csak így bizonyíthatta meg, miért hűséges mindig Jób Őhozzá?

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Elhatároztad már, hogy, függetlenül a körülményektől, mindig szeretni fogod Jézust és egyedül Őbenne bízol?

HÉTFÖ

Sátán megpróbálja Jóbot

(Jób 1:12-22.)

Mit kezd Isten Sátán állításával, miszerint Jób csak azért hűséges Őhozzá, merthogy oly sok áldással veszi körül őt? Tényleg csak egy módja volt annak, hogy az állítás hamis voltát bizonyítsa. Noha maga Isten nem akarta megtenni, meg kellett engednie Sátánnak, hogy elvegye azokat az áldásokat. Jób 1:12.

Ekkor szörnyű dolgok következtek be egymás után. Sátán gyorsan véghezvitte a dolgát, és elvette az áldásokat, mégpedig rövidebb idő alatt, mint azt elképzelhetnénk. Egymás után foszlottak semmivé.

Először ezer ökrét és ötszáz öszvérét rabolták el, az állatokat legeltető szolgáit pedig megölték.

Még be sem fejezték a hírnökök a rettenetes történésekről szóló beszámolójukat, amikor egy másik érkezett nagy rohanva, hogy hírt hozzon a hatalmas tűzről, amelyben hétezer juh veszett oda, az állatokra vigyázó szolgákkal együtt.

És máris ott volt a harmadik hírnök a legújabb hírekkel, miszerint Jóbtól háromezer tevét raboltak el, a szolgákat pedig, akiknek gondjára voltak bízva az állatok, megölték.

A következő hír volt valamennyi között a legrosszabb. Jób hét fia és három leánya épp a legidősebb fiú házában vendégeskedett, amikor egy hatalmas forgószél kerekedett, amely belekapott a házba. A ház összedőlt, és mind a tíz gyermek ott lelte halálát.

Jób szíve valósággal összetört! Mit gondolsz, okkal hihette volna, hogy Isten ilyen kegyetlen, amikor hagyja, hogy ennyi csapás érje? Mennyi emberben kél ez az érzés, amikor rossz dolgok történnek. Jób azonban nem vádolta Istent. Mit mondott inkább? 20−22. v.

Az őrzőangyalok jól tudták, hogy nem Istentől valók azok a csapások. Sátán vetette latba az ő nagy erejét, csodát művelve okozta ezeket a csapásokat.

Ahogy egyre közeledik a nap, amikor Jézus visszajön, Sátán nem csupán pusztítani akar a csodáival, csodás jeleket tesz, nagy csodákat művel az emberek megtévesztésére. Sok gyülekezeti tag is hagyja magát megtéveszteni általa. Mát 24:24; Jel 13:13.

Isten újra egybehívta a mennyben az angyalokat, és Sátán is eljött. De mit mondott már megint arról, hogy Jób továbbra is hűséges maradt Istenhez, noha Sátán rettenetes dolgokat művelt vele?

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Csak azért vagy keresztény, mert vágysz Isten áldásaira, vagy szereted Őt azért is, mert Ő teremtett téged, és meghalt érted, hogy elnyerhesd az üdvösséget?

KEDD

Az újabb próba

(Jób 2. fej.)

A következő egybegyülekezés alkalmával Isten feltette Sátánnak ugyanazt a kérdést,amit legutóbb is feltett neki. És Isten emlékezette őt arra, hogy Jób a borzalmas veszteségei ellenére is hűséges maradt Hozzá. Hogy hangzott Sátán gúnyos válasza? Jób 2:3−5.

Megint csak nem volt más módja annak bizonyításának, hogy Sátán téved, csak az, hogy ha megengedi neki, hogy testi szenvedéseket bocsásson Jóbra. Mit mondott tehát Isten, és mit csinált mindjárt Sátán? 6−8. v.

Már Jób felesége sem értette, miért tart ki Jób Isten mellett. Miért nem csinál inkább valami olyan rossz dolgot, hogy aztán Isten engedje őt meghalni? Mit válaszolt Jób erre a sugalmazásra? 9−10. v.

Ne feledkezz meg arról, hogy Jób „egyike volt kelet legnagyobb férfiainak”. Nem csoda tehát, ha nagyon sok barátja volt. Amikor hárman, akik egészen máshol laktak, hallottak a szörnyű dolgokról, elhatározták, hogy meglátogatják és megvigasztalják őt.

Jóllehet Jób három barátja hallotta, hogy barátjuk nagy szenvedéseket él át, amikor meglátták őt, megdöbbentek. Hét nap és hét éjjel csak csendben ültek vele a földön. Olyan szánalmas állapotban volt, hogy fogalmuk sem volt, hogy mit tudnának mondani a vigasztalására.

De jóllehet a három barát igazán sajnálta őt, mind úgy gondolták, hogy Jób bizonyára szörnyű bűnöket követett el, amivel kiérdemelte ezeket a borzalmas büntetéseket Istentől.

Végül, hét hosszú nap múlva, Jób szóra nyitotta a száját. És amikor abbahagyta a beszédet, a barátai is egyenként megszólaltak. Így kezdődik az a hosszú beszélgetés, amely a harmadik fejezettől a harminchetedikig tart.

A barátok újra és újra oda térnek vissza, hogy Jóbnak bizonyára kellett valamit csinálnia, amivel kiváltotta Isten haragját, és ami miatt Isten ilyen szigorú büntetésekkel látogatja meg őt. Jób azonban egyre csak azt hajtogatja, hogy semmi olyat nem tett, amellyel rászolgált volna az őt ért dolgokra, és hogy nem érti, miért engedi Isten, hogy ilyen rettenetes szenvedések sújtsák.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Ha Jób helyében lettél volna, Te is hűséges maradtál volna Istenhez?

SZERDA

Téves gondolatok

 

Jób barátait Elifáznak, Bildádnak és Czófárnak hívták. A mai napon azokat a fejezeteket ismerjük meg, amelyekben arról olvasunk, hogy ez a három férfiú Jóbbal beszélget. Vannak olyan szerkesztésű Bibliák, amelyekben a fejezetek felütésénél meg lett jelölve, hogy ki és miről beszél abban a fejezetben.

A harmadik fejezettel fogjuk kezdeni, amelyben Jób elmondja, mennyire nyomorultnak érzi magát, és azt kívánja, hogy bár meg se született volna, és hogy bár meghalhatna.

A negyedik és az ötödik fejezetben Elifáz minden erejével azon van, hogy meggyőzze Jóbot, hogy lehet ugyan, hogy sok jó dolgot művelt az életében, valami miatt vétkesnek kell lennie, ha Isten így megbünteti.

A hatodik és a hetedik fejezetben ugyanakkor Jób továbbra is az ártatlanságát hangoztatja, meg azt, hogy joga van kérdéseket feltenni arra vonatkozóan, hogy miért történnek vele ilyen rettenetes dolgok.

A nyolcadik fejezetben aztán Bildád azzal áll elő, hogy Jóbnak meg kell bánnia azokat a rossz dolgokat, amiket elkövetett. A kilencedik és a tizedik fejezetekben aztán a szerencsétlen Jób azon vágyának ad hangot, hogy mennyire szeretne Istennel beszélni ezekről a kérdésekről.

A tizenegyedik fejezettől a harmincegyedik fejezetig terjedő szakaszban aztán a barátok, egyik a másik után, egymást felülmúlva győzködték Jóbot arról, hogy higgyen nekik. Egyre csak arról beszéltek neki, hogy ha nem lenne bűnös, Isten nem büntetné őt.

Jób időnként megszakítja a beszédeik folyamát, és újra és újra tagadja, hogy úgy lenne, ahogy mondják. És minduntalan oda tér vissza, hogy Istennel akar szemtől-szembe szólni. De egy pillanatra sem hagy fel a Benne való bizodalommal.

A harminckettedik fejezetnél érkezik el az a pillanat, amikor a barátai feladják. Jób még ekkor is ellenük mondott, ők pedig semmiképpen sem akarták helyesbíteni az álláspontjukat.

A vita közben egy érdekes fiatalember kapcsolódik be a beszélgetésükbe. Sokáig csendben hallgatta őket, de sem Jóbbal, sem a három baráttal nem értett egyet. Nagyon nehezen tudta türtőztetni magát, hogy ne szóljon hozzá ő is a témához.

Végül Elihu nem bírta tovább. Ő is szólásra emelkedett, és hosszasan beszélni kezdett arról, hogy miként látja ő, a többiek meg hallgatták (Jób 32:1−10,18−20).

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Vajon bízott Jób akkor is Istenben, amikor nem tudta, miért történnek vele ezek a szörnyű dolgok? Jób 13:15. és 19:25−27. Nemde van okunk örülni afelett, hogy mindig bízhatunk Istenben, éspedig akkor is, amikor nem tudjuk, miért történik velünk ez vagy az?

 

CSÜTÖRTÖK

Isten megszakítja Elihu beszédét

 

Elihu egy jóindulatúbb magyarázattal szolgál a szenvedésre, de az ő gondolatmenete is csak részben helyes. Jób három barátja egyre csak azt erősítgette, hogy minden szenvedés Isten büntetése. Elihu azt a vélelmét adta elő, hogy Isten azért engedi meg a szenvedést, hogy az ember erősebb jellemet építhessen ezáltal (Jób 33−35. fej.).

Miközben Elihu beszéde hangzik − a Bibliában a 36−37. fejezetben −, viharfelhők kezdenek gyülekezni. Mindenkit megrémítenek a villámlások fényei és a mennydörgések robaja. És miközben az eső potyog, a szél meg fúj, Elihi Isten fenségéről és hatalmáról szónokol, arról, hogy milyen gyámoltalanok is vagyunk mi Hozzá képest.

Ekkor, mint valami mennydörgés robaja, a zúgó szélből egy Hang szólítja meg Jóbot.

Isten egész idő alatt hallgatott és figyelt. A vita minden egyes részvevőjének ismerte még a gondolatát is. És most feltesz Jóbnak egy sor kérdést, egyiket a másik után. És Jób egyikre sem tud megfelelni. Olvassunk bele ezekbe a kérdésekbe: Jób 38:4,5,12,22,35,39.

A negyvenedik fejezetekben Isten azzal zárja a kérdések sorát, hogy vajon valóban bölcs dolog-e az emberek részéről, ha vitába szállnak Vele, vagy ha megpróbálnak minden titok nyomába eredni Vele kapcsolatban. Jób 40:1−5.

De Isten ekkor előáll még néhány további kérdéssel. Mit érez a végén Jób, amikor Isten abbahagyja a kérdések feltételét? Jób 42:1−6.

Jób a végén magába száll! De nem úgy, ahogy a barátok neki előírták volna. Rádöbben, hogy ő is bűnös ember, ahogy mindenki más is, és hogy sem ő, sem a barátai nem érdemelnek meg semmilyen áldást az ő jótetteikre való tekintettel. És mi sem érdemlünk meg semmilyen áldást a jótetteinkre való tekintettel.

Ezután Isten Jób három barátjához fordul. Ők nagyon rajta voltak, hogy megmagyarázzák, miért kell most Jóbnak átélnie annyi szenvedést, de a gondolatmenetük téves volt. Hogyan tekintett rájuk Isten? Gondolod, hogy meglepődtek ezen? Jób 42:7−8.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Jób barátai sokakkal egyetemben magukévá tették azt a gondolatot, hogy a rossz dolgok Isten büntetései, amelyekkel az ember bűnei miatt sújt le Isten. Több mint másfél ezer évvel később, amikor Jézus tanítványai megláttak egy vakon született embert, megkérdezték, hogy vajon az ő vagy a szülei bűnei okozták annak az embernek a vakságát. Mit válaszolt erre Jézus? Ján 9:1−3.

És Jézus két másik szerencsétlenség kapcsán is arról beszélt, hogy akik abban meghaltak, nem voltak nagyobb bűnösök, mint más felebarátaik. Luk 13:1−5.

PÉNTEK

A történet vége

(Jób 42:7-17.)

Jób három barátja azt vélelmezték, hogy Jób szenvedései Istentől való büntetések, amelyek a bűnei miatt érkeznek reá. Azzal érveltek, hogy meg kell bánnia és meg kell vallania a bűneit, mert Isten csak ezután áldhatja meg őt.

Csakhogy éppen a három barátnak kellett megbánnia és megvallania a vétkeiket, amiket azzal követtek el, hogy nem az igazságot szólták, azt állítva, hogy Isten sújtja büntetésekkel Jóbot.

Jób meg volt zavarodva, mert képtelen volt megérteni, miért hagyja Isten, hogy annyi csapás érje, mégpedig minden ok nélkül, legalábbis ő nem tudott mire gondolni. De egyszer sem hagyott fel azzal, hogy Istenben bízzon. Több ízben is megerősítette, hogy akkor is Őbenne fog bízni, ha tudná, hogy Isten megöli őt. Jób 13:15.

Jóbnak könnyű lett volna neheztelnie a három barátjára. De ahogy szembeszállt az ő hamis érvelésükkel, mind többet megtudott Istenről, mind jobban megismerte Őt. Azt akarta inkább, hogy bár Ő is jobban megismerhetnék Őt.

És Istennek sok ezer esztendőn át gondja volt arra, hogy Jób könyve épségben megőrződjék, és hogy eljusson hozzánk is, hogy mi is jobban megismerhessük Őt.

És amiként Isten megparancsolta nekik, a három barát Jóbhoz ment és áldozatot mutattak be Istennek, megvallva, hogy mind Jóbról, mind Istenről téves dolgokat állítottak. Ezt követően Jób imádkozott értük.

Mit tett Isten Jóbbal azután, hogy imádkozott a barátaiért? Jób 42:10. És Isten újra adott neki fiakat és leányokat, éspedig ugyanannyit, mint ahányan a vihar nyomán meghaltak. Jób 42:11−15. Ebből a beszámolóból kiderül, milyen nagy áldásokban részesült Jób.

De valószínűleg valamennyi áldás között a leggazdagabb az volt, hogy jobban megismerhette Őt, és végül is beszélgethetett Vele.

Milyen hosszú ideig élt még ezután? 16. v.

Eljön majd a nap, amikor Jóbnak a mennyben tudomására jut, miféle gyűlések voltak a mennyben, és hogy egyáltalán miért engedte meg Isten Sátánnak, hogy ártson neki. Mit gondolsz, örömmel gondol majd arra, hogy kiállta a próbát, és hogy a kemény próbákban is hűséges volt Istenhez? Micsoda hite volt! Olyan hittel rendelkezett − amilyenre mi is szert tehetünk!

 

 

Kérdések

A zárójelben levő szavak közül húzd alá azt, amelyekkel együtt igaz lesz a mondat többi része!

 

 1. Mózes könyvét (Elifáz, Jób, Mózes) írta. Jób 1:1

 2. Jób (feddhetetlen, becstelen, önző) ember volt. Jób 1:1

 3. A történet kezdetekor Jóbnak (tíz, tizenkét, hét) gyermeke volt. Jób 1.2

 4. Amikor az Istennek fiai megjelentek a mennyben az Úr előtt, földünk képviseletében (Ádám, Sátán, Jézus) volt jelen. Jób 1:6−7

 5. Amikor Isten kérdéseket tett fel Jóbbal kapcsolatban, Sátán azzal vádolta Jóbot, hogy csak azért szolgálja Istent, mert (hűséges, feddhetetlen, lekenyerezett) volt. Jób 1:9−11

 6. Sátán elpusztította mindenét, amije volt Jóbnak, kivéve (a gyermekeit, a feleségeit, a jószágait). Jób 1:13−19

 7. Amikor Sátán elpusztította mindenét, amije volt Jóbnak, Jób (megátkozta Istent, szembeszegült Istennel, áldotta Istent). Jób 1:20−22

 8. Amikor Isten fiai másodízben is megjelentek az Úr előtt, Isten engedélyt adott Sátánnak arra, hogy (ártson Jóbnak, megölje Jóbot, ártson Jób feleségének). Jób 2:6

 9. Jób (leprás, fekélyes, lázas) lett. Jób 2:7

 10. Jób (felesége, barátai, gyermekei) eljött(ek), hogy megvigasztalja(ák) őt. Jób 2:9−11

 11. Jób három barátja azt állította, hogy Jób (feddhetetlen, hív, bűnös). Jób 8:4−6

 12. Jób (megértette, nem értette meg), miért érte annyi baj. Jób 23:8−9

 13. Jób azt mondta, hogy ha (meggyógyítaná, megölné, bocsánatban részesítené) is Isten, ő akkor is Benne fog bízni. Jób 13:15

 14. Jób és három barátjának beszélgetése után Isten Jóbhoz fordult és (kérdéseket tett fel neki, megválaszolta a kérdéseit). Jób 38:3

 15. Isten elmondta Jóbnak, hogy az emberek soha (nem tudnak megmagyarázni mindent/nem tudnak bizalommal ráhagyatkozni) azzal kapcsolatban, amit Isten tesz. Jób 40:1−5

 16. Jób (imádkozott a barátaiért, ledorongolta a barátait, egyetértett a barátaival). Jób 42:8

 17. Isten a végén (kevésbé, ugyanúgy, jobban) megáldotta Jóbot, mint azelőtt. Jób 42:12