Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten küldött egy embert

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A hűség elnyeri jutalmát

(1Móz 41:15-36.)

A fáraó hírnököket küldött a börtönbe, hogy magához hívassa Józsefet. József gyorsan megborotválkozott, ruhát váltott, és a palotába sietett. A hírnökök talán el is mondták neki, miért van rá szükség. Ha így volt, József biztosan egyfolytában imádkozott, míg a palotába ért. Amikor tiszteletteljesen a fáraó elé állt, hogy üdvözölte őt a király? 1Móz 41:15.

Józsefnek gondja volt rá, hogy helyesbítse a fáraó szavait, miszerint ő lenne képes megadni az álom jelentését. A fáraó tudtára akarta adni, hogy kizárólag Istennek áll hatalmában az álom megfejtése. Ezután figyelmesen végighallgatta a fáraót, amint elbeszéli az álmait. 16−24. v.

Nem csoda, hogy a bölcseknek és a varázslóknak lehetetlen volt megadni azoknak az álmoknak a magyarázatát! Ki találna abban bármi értelmet, hogy hét csont sovány tehén megesz hét kövér tehenet, és ennek ellenére is vézna marad? Avagy ki mondhatná meg, mit jelent az, amikor a hét fonnyadt gabonakalász bekebelezi a hét kövér gabonakalászt, de azután is ugyanolyan csenevésznek látszik?

Ahogy nekünk, úgy a fáraónak is valószínűleg sok olyan álma volt, amelynek nem volt semmi értelme. De ezen álmok esetében volt valami, ami nyugtalansággal töltötte el, és Isten azonnal megadta Józsefnek az álmok jelentését, úgy, hogy József elmondhatta azt a királynak. 25−32. v.

Hallva az álmai megfejtését, a fáraó egyszerre rádöbbent, hogy van oka az aggodalomra. Isten figyelmeztetést küldött neki arról, hogy Egyiptom földjét rettenetes csapás fogja érni, hacsak nem foganatosít megelőző intézkedéseket. József, miután elmondta a királynak az álom megfejtését, egy tervet javasolt, amely által Egyiptomot meg lehet menteni, illetve az embereknek nem kell éhezni. 33−36. v.

El tudod képzelni, mire gondolt a fáraó, ahogy e csinos küllemű, harminc esztendős, istenfélő rabszolga szavait hallgatta?

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Miért adhatott Isten Józsefnek ily nagy bölcsességet? Ahogy felnőtt, József jó döntéseket hozott. Mindig közel maradt Istenhez; és nála nem kedv kérdése volt az, hogy kötelességeit híven, derűs lélekkel, jól, zúgolódás és kifogáskeresés nélkül teljesítse. Követésre méltó példa az övé?

HÉTFÖ

Rabszolgából kormányzó

(1Móz 41:37-52.)

A fáraóra és tanácsadóira nagyon mély hatást gyakorolt József és az általa javasolt terv. És talán a fősütőmester és Potifár is biztosította őket arról, hogy József valóban jó és becsületes vezető.

A fáraó végül úgy döntött, hogy József a legalkalmasabb ember annak a tervnek a kivitelezésére, amit ő az egyiptomiak érdekében javasolt, hogy megmentse őket az éhségtől. Ő maga szervezné meg és irányítaná az egész munkafolyamatot.

A döntés nem ott helyben született meg. A fáraó gondolkodott rajta egy darabig, talán egy pár napig. Ez idő alatt Józsefet visszavitték a börtönbe, ahol továbbra is teljesítenie kellett a kötelességeit.

Aztán egyszer újra hívatták Józsefet a palotába. Képzeld csak el, mennyire megdöbbenhetett, amikor a fáraó tudatta vele a döntését! Amikor aznap belépett a trónterembe, még rabszolga volt, de amikor röviddel később elhagyta a helyiséget, már Egyiptom második legmagasabb állásában levő személy volt! A történetet olvasva próbáld elképzelni, mit érezhetett. 1Móz 41:39−44.

József a fáraó kormányzójaként bejárta egész Egyiptomot, és megszervezte a hatalmas gabonatárolók megépítését. Azonkívül hivatalnokokat választott ki minden egyes körzetben a begyűjtés felügyeletére és a gabona eladására.

Ezután elrendelte, hogy abban a hét esztendőben a termés egyötödét adó formájában szedjék be, és az éhség hét esztendejében tárolják a gabonatárolókban.

József még a bőség hét esztendejének kezdetén megházasodott, és még ez alatt a hét esztendő alatt megszülettek a fiai, Manassé és Efraim. Híven tanította őket az igaz Isten ismeretére, valamint az Ábrahámnak, Izsáknak, illetve nagyapjuknak, Jákóbnak tett ígéretére. Az ő leszármazottaik adták Izrael két nagy törzsét.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Józsefen úrrá lehetett volna a büszkeség, amikor kormányzó lett, csakhogy ő sosem feledkezett meg arról, hogy Isten vezette és segítette őt. Amiatt, ahogy élt, az egyiptomiak megtanulták tisztelni őt.

KEDD

Látogatók érkeznek Kánaánból

(1Móz 41:53-42:24.)

A József által kinevezett hivatalnokok a bőség hét esztendejében valamennyi gabonatárolót megtöltöttek gabonával. Aztán egyszer csak megkezdődött az éhség hét esztendeje.

Úgy hát, amikor a nép felpanaszolta a fáraónak az élelemhiányt, ő mindjárt Józsefhez küldte őket.

Az éhség a környező országokban is felütötte a fejét. És Kánaánban, Jákób családja számára is fogyóban volt az élelem. József valamennyi testvére megnősült, és mindnyájuknak gyermekeik születtek. Ott volt tehát a tizenegy család, amelyet el kellett látni élelemmel, de nem csak a családokat, hanem a szolgákat és az állatokat is. Mire határozták el ekkor magukat?

„Egyiptomnak van eladó gabonája” − mondta Jákób egy napon a családjának. Hamar felszedelőzködtek a fiai, és az öszvérekkel útra keltek, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban.

Az Egyiptomba való megérkezésüket követően a tíz fivért Józsefhez küldték. József felismerte őket. És amikor mind meghajoltak előtte, visszaemlékezett a sok-sok évvel korábban látott álmára.

József azonnal felfedezte, hogy Benjámin nincs a fivéreivel. Vajon miért nincs ott? Netán az öccsével is úgy bántak el, ahogy vele elbántak?

A fivérek eközben nem ismerhették fel Józsefet. Egyiptomi nevet viselt immár, egyiptomi nyelven szólt, és az egyiptomi viselet szerint öltözködött. Számukra ő a jelentős egyiptomi főminiszter volt.

Amikor kémkedéssel vádolta meg őket, milyen fontos dolgot tudattak vele? 1Móz 42:11−13.

Vajon megváltoztak a fivérei, vagy még mindig ugyanazok voltak? Ki kellett derítenie. Azt mondta nekik, hogy börtönbe veti őket, az egyiküket viszont elengedi, de csak hogy elhozza hazulról Egyiptomba a legifjabb öccsüket. Ők azonban úgy gondolkodtak, hogy Benjámin nem lenne biztonságban Egyiptomban, és inkább nem ment egyikük sem haza.

József három nap múlva szabadon engedte a testvéreit, és megmondta nekik, hogyan bizonyíthatják becsületességüket. A fivérek megbeszélték a dolgot maguk között. Mi történt ekkor? Mit érzett József valójában? 18−24. v.

Azzal bizonyíthatták becsületességüket, ha − miközben Simeon ott marad a börtönben − magukkal hozzák Benjámint. A kilenc fivér ezzel tért haza. Öszvérjeik meg voltak rakva zsákokba mért gabonával, a szívüket azonban szomorúság terhelte.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Vajon József akkor is igazán szerette a testvéreit, ha azok olyan alávalók voltak vele?

SZERDA

Visszatérnek Egyiptomba

(1Móz 42:25-44:3.)

József élelmet is akart küldeni atyja családjának, de tudtára is kellett adnia az igazságot a testvéreinek. A hazaúton az egyikük arra lett figyelmes, hogy a pénz, amivel a gabonáért fizetett, ott van a zsákjában. Milyen érzések kavarogtak bennük ennek láttán? 1Móz 42:25−28.

Jákób táborában mindenki izgatottan leste a szamárháton érkező férfiakat, a gabonával megtöltött zsákokkal. De amikor a testvérek elmondták, mi történt, megrémültek. És amikor észrevették, hogy az összes pénz visszakerült hozzájuk a gabonákkal megtöltött zsákokban, attól féltek, hogy emiatt valami baj támadhat még a jövőben. Jákób csüggedten jelentette ki: „Mindez engem ér!”

Az éhség azonban még nem ért véget, és Jákób családja lassan-lassan megint kifogyott az élelemből. Kizárólag ez a sürgős szükség kényszerítette ki Jákóbnál, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Benjámin a testvérei kíséretében Egyiptomba menjen, hogy újra gabonát vásároljanak.

Amikor megérkeztek és meghajoltak József előtt, József felismerte Benjámint, és ez örömmel töltötte el őt. Az otthonába invitálta őket, ahol vacsorára látta a testvéreket. Emiatt megint megrémültek. Netán azzal vádolja majd őket ez a kormányzó, hogy a pénzt, amit a zsákjaikban megtaláltak, úgy lopták?

Ezért aztán maguk mondták József udvarmesterének, hogy visszahozták a zsákjaikban talált pénzt. Az erre azt mondta, hogy ne nyugtalankodjanak emiatt. És amikor a fivérüket, Simeont, előhozták a börtönből, igen-igen megkönnyebbültek. 1Móz 43:24−34.

A vacsoránál felettébb meglepődtek azon, hogy életkor szerinti rendben ültették őket. Benjámin pedig nagyobb adagot kapott, mint a többiek, de a féltékenységnek semmi jelét nem mutatták.

Másnap reggel hazaindultak, öszvérjeiken a gabonával megtöltött zsákokkal. Ekkor még mindig nem tudták, hogy a férfiú, aki előtt meghajoltak, a fivérük, József volt.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Megesik olykor, a hibáknak hosszan elhúzódó kihatásaik vannak? Lám, József testvérei még mindig szenvedtek a Józseffel szembeni meg nem vallott kegyetlen eljárásuk miatti bűntudattól!

 

CSÜTÖRTÖK

A végső próba

(1Móz 44:1-45:24.)

Valószínűleg csak József és az udvarmestere tudta, hogy a testvérekre vár még egy próba. József meg akart bizonyosodni afelől, hogy azok a változások, amiket észrevett náluk, valóságosak. Milyen utasítást adott az udvarmesterének? 1Móz 44:1−2.

A testvérek már messze elhagyták a várost, amikor az udvarmester utolérte, majd letartóztatta őket, azzal a váddal, hogy ellopták József ezüst kelyhét. A testvéreken pánik lett úrrá. 7−13. v.

Félelem töltött el őket, ahogy visszatoloncolták őket József elé. Az haragot színlelt. Ragaszkodott hozzá, hogy egyedül Benjámint akarja rabszolgának, merthogy az ő zsákjában találták meg az ezüst kelyhet. A többiek mehettek volna tovább az útjukon.

Júda megígérte az atyjának, hogy épségben visszaviszi hozzá Benjámint. Amikor csodálatos és megindító módon kérlelte Józsefet, hadd állja a Jákóbnak az adott szót, József meggyőződött arról, hogy a testvérei igazán megváltoztak. Szerették egymást, és azt akarták cselekedni, ami helyes. Nem a Sátán oldalán álltak immár a nagy küzdelemben.

József nem bírta tovább, hogy fel ne fedje számukra a valódi kilétét. És amikor felismertette magát, a fivérek annyira megdöbbentek, hogy szóhoz sem jutottak. Valóban József lenne Egyiptom hatalmas kormányzója? Egyszerre eszükbe jutott mindaz a rossz, amiket ellene elkövettek. És most akár bosszút is állhatna rajtuk. De vajon így tesz-e? 1Móz 45:1−5.

Maga Benjámin is megdöbbenhetett. Ő volt az egyedüli a testvérek között, aki nem tudta, hogy valójában mi történt Józseffel. A hosszú évek alatt mind ő, mind az atyja abban a hiszemben voltak, hogy valami vadállat ölte meg Józsefet. A testvérek most bocsánatot kértek, és József meg is bocsátott nekik.

Mi módon győzte meg végül József a testvéreit arról, hogy igazán szereti őket és nem ápol velük szemben semmilyen neheztelést? 6−15. v.

A fáraó palotájában gyorsan szárnyra kelt a hír, hogy József testvérei érkeztek Egyiptom földjére. Az nyomban üzent Józsefnek, hogy szekerekkel menjenek el az egész családért, és költöztessék őket Egyiptom legtermőbb vidékén.

Mire gondolt József azokkal a szavaival, amelyek kíséretében elbocsátotta a fivéreit a szekerekkel? 24. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Hogyan tudott József ennyire megbocsátó lenni a testvéreivel? Emlékszel még, mit határozott el magában József sok évvel korábban, az Egyiptom felé vezető úton? Te hogyan viszonyulsz azokhoz, akik szeretetlenül bánnak veled?

PÉNTEK

Megtisztult lelkiismeretek

(1Móz 45:25-50:26.)

Jákób valószínűleg naponta imádkozott, hogy fiai, de különleges Benjámin, épségben visszatérjenek Egyiptomból. És Isten meghallgatta az imáit. De nyilván aligha tudjuk elképzelni, mennyire megdöbbent az általuk hozott csodálatos híreken. Talán Benjámin mondta el neki elsőként, hogy József él! 1Móz 45:28.

Most jött el a pillanat, amikor a testvérek vallottak atyjuknak. És így végre megszabadultak a bűntudat rettenetes terhétől.

Hamarosan az egész család úton volt Egyiptom felé. Magukkal vitték mindenüket, amijük volt. Rövid időre megpihentek Beérsebában. Jákób itt csalta meg atyját, Izsákot, amikor csellel elvette az elsőszülöttségi jogot. Mire került itt sor ezúttal? 1Móz 46:1−5.

Egyiptomba érkezve a család mindjárt Gósenbe, az ország legdúsabban termő vidéke felé vette az útját, amit számukra a fáraó kijelölt, hogy ott lakjanak. Olvasd el a József és apja találkozásáról szóló leírást. 29−30. v.

József a testvérei lelkére kötötte, hogy a fáraóval találkozva azt kell majd mondaniuk, hogy pásztorok. A pásztorok ugyanis nem voltak népszerűek Egyiptomban. Ily módon érhették el, hogy Gósen vidékén telepedhessenek le, ahol külön élhettek az egyiptomiaktól és azok bálványimádásától.

József a két fiát Jákób elé vezette, hogy az különleges áldásban részesítse őket. Azt akarta, hogy Egyiptom dicsősége helyett inkább az Isten népe mellett maradást válasszák. Az idősebbet, Manassét, Jákób jobbja, akisebbet, Efraimot, balja felől állította. Jákób azonban keresztesen nyújtotta előre a kezeit, és a jobb kezét Efraim, a balját pedig Efraim fejére helyezte. Mit jelentett ez a cselekmény? 1Móz 48:17−20.

Gósenben Jákób közel lakott a fővároshoz, József székhelyéhez. Tizenhét esztendeig élt még, és 147 esztendős korában halt meg.

Közvetlenül a halála előtt, mind a tizenkét fiát a halálos ágyához hívta, és a Szent Lélek által előre megjövendölte, hogy a jellemük miként befolyásolja a leszármazottaik jövőjét. Ezután megáldotta őket.

Jákóbot, a kérésének megfelelően, Kánaánban temették el. Mit mondott József sok évvel később a saját temetésével kapcsolatban? 1Móz 50:24−26.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  József gyönyörű példája annak, hogy akármi történjék, a Jézusban való bizodalmat és a Hozzá való hűséget választhatjuk. Te is eltökélted már magadban, hogy ezt az utat választod?

 

 

Kérdések

 

Ki mondta kinek?

1. „Vagy uralkodni akarsz-e rajtunk” (1Móz 37:8)?

            __________ mondta _________ -nak.

2. „Ímhol jön az álomlátó” (1Móz 37:19)!

            __________ mondta _________ -nak.

3. „Hogyan vétkezném az Isten ellen” (1Móz 39:9)?

            __________ mondta _________ -nak.

4. „Amit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a fáraónak” (1Móz 41:25).

            __________ mondta _________ -nak.

5. „Kémek vagytok” (1Móz 42:9)!

            __________ mondta _________ -nak.

6. „És ő maga maradt meg” (1Móz 42:38).

            __________ mondta _________ -nak.

7. „Az Isten legyen hozzád kegyelmes, fiam” (1Móz 43:29)!

            __________ mondta _________ -nak.

8. „Mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten előttetek” (1Móz 45:5).

            __________ mondta _________ -nak.

9. „Ne háborogjatok az úton” (1Móz 45:24).

            __________ mondta _________ -nak.

10. „Ne félj lemenni Egyiptomba” (1Móz 46:3).

            __________ mondta _________ -nak.

11. „Hány esztendős vagy” (1Móz 47:8)?

            __________ mondta _________ -nak.

12. „Az ő öccse nálánál inkább megnövekedik” (1Móz 48:19).

            __________ mondta _________ -nak.

13. „De Isten jóra gondolta azt fordítani” (1Móz 50:20).

            __________ mondta _________ -nak.

Az összekeveredett betűk Jákób tizenkét fiának nevét takarják. Rendezd őket és találd meg a neveket.

ÁGD _________

NREÚB __________

REÁS ____________

NOEISM ___________

LHTAALIPN ____________

IJBÁNNEM _____________

KIHÁZSRA ______________

IVÉL ___________________

AÚDJ _________________

ÁND ____________________

NLOEUBZ _______________

FEJZSÓ ________________