Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az Istenben való bizalom tanulása

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Lábán utoléri Jákóbot

(1Móz 31:25-32:2.)

Lábán és emberei Jákób menekülő családja után eredtek. De miután Isten álomban megintette őt Jákóbbal kapcsolatban, tudta, hogy nem tarthatja őt vissza. Amikor végre eljutott arra a helyre, ahol amazok letáboroztak, mit mondott Jákóbnak? 1Móz 31:26−30.

Jákób elmondta Lábánnak, miért távozott titokban, de azon fel volt háborodva, hogy Lábán rajta kéri számon a bálványait, mintha ő lopta volna el azokat. Álmában sem gondolta volna, hogy az ő szeretett Ráhele hozta magával azokat. Ráhel ügyesen egy teve nyergében rejtette el azokat a sátorban, amire aztán ráült.

Miután Lábán hasztalan kereste a bálványait, Jákób nyíltan és indulatosan hozta fel Lábánnak, hogy mennyire hűséges munkása volt ő neki. Soha nem lopott el tőle semmit, noha Lábán keményen és méltánytalanul bánt vele. Olvassuk el a Lábánhoz intézett szavait. 36−42. v.

Lábán nem szállt vitába azzal, amit Jákób mondott. Ehelyett inkább ígéretet tettek, hogy nem fognak ártani egymásnak. Egy kőoszlopot emeltek az egyezség emlékére. Ezután Jákób áldozatot mutatott be, majd együtt ettek. Másnap korán reggel Lábán és emberei elbúcsúztak és visszatértek Háránba. Békét kötöttek tehát egymással és barátokként váltak el.

Jákób megoldotta tehát a Lábánnal és fiaival támadt viszályt. Ekkor azonban újabb gonddal kellett szembenéznie. Kánaán felé tartva, a lelkiismerete napról-napra hangosabban juttatta eszébe azt, amit Ézsauval cselekedett. Még mindig tartott Ézsau bosszújától. Nemcsak hogy elveheti Jákób minden javát, de könnyen árthat a családjának is, sőt meg is ölheti őket.

Isten természetesen jól tudta, milyen érzések gyötrik Jákóbot. És amikor már igen közel jártak Kánaánhoz, mintegy biztosításképpen, Isten két angyalsereget is küldött a védelmükre. Az egyik előttük, a másik szorosan mögöttük haladt.

Ezek az angyalok azokat az angyalokat juttatta Jákób eszébe, akiket húsz esztendővel korábban álomban a létrán állva látott. Hála töltötte el a szívét, hogy angyalok oltalmazzák őt a Kánaán felé vezető úton.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Isten megparancsolta Jákóbnak, hogy térjen meg otthonába. Bízhatott abban Jákób, hogy ha engedelmeskedik Istennek, Isten a gondját fogja viselni? Bízhatsz te is abban, hogy Isten a gondodat viseli, amikor azt cselekszed, amit Isten mond neked?

 

HÉTFÖ

Egy hosszú éjszaka

(1Móz 32:3-32.)

Jóllehet, Jákóbot felbátorította az a tudat, hogy angyalok vannak velük, úgy érezte, hogy neki is mindent el kell követnie annak érdekében, hogy megoltalmazza a családját. Elsőként is baráti üzenetet küldött Ézsaunak. Nem akarta, hogy Ézsau úgy gondolja, hogy valami koldusként tér haza, aki rászorul az atyai vagyonra.

Jákób az üzenetet vivő szolga lelkére kötötte, hogy a megszólítás ez legyen: „Ézsau, az én uram”, Jákób nevében pedig mondja ezt: „a te szolgád, Jákób”. Milyen hírrel tértek vissza a hírnökök Jákóbhoz? 1Móz 32:6.

Jákób és az egész tábor megrémült. Vissza már nem fordulhattak, de továbbmenni is féltek. Jákób újra imában fordult Istenhez, oltalomért esedezett. Ezután az embereket és az állatokat két csoportra osztotta. Ha netán rájuk támadna Ézsau, az egyik csoport megmenekülne.

Jákób bőkezűen mért, ötszáz jószágból álló ajándékot is küldött Ézsaunak. A szolgák több kisebb csoportra választották szét azokat, közt hagytak az egyes csoportok között, hogy külön-külön csoportokként adhassák át azokat. Jákób erősen meghagyta nekik, mit kell majd mondaniuk Ézsaunak.

A Jabbók folyóhoz érve Jákób a gázlón keresztül általvezette a családját, maga azonban hátramaradt, hogy azon az éjjelen egyedül imádkozzon. Vadállatok és rablók tanyáztak azon a környéken, de Jákóbot leginkább az a gondolat gyötörte, hogy azok, akiket annyira szeretett, az ő bűnei miatt kerültek ilyen veszélyes helyzetbe. Ahogy segítségért könyörgött, egyre csak sírt és zokogott.

Jákób hirtelen egy erős kéz érintésére riadt fel. Azt hitte, valami ellenség. A lábára szökkent és harcolni kezdett az életéért. De akármilyen keményen küzdött, nem tudott kiszabadulni annak az erős kéznek a szorításából. Miközben kétségbeesetten küzdött, bűnei egyre nagyobb súllyal nehezedtek lelkére. Mindeközben folytonosan felidéződtek neki Isten ígéretei is.

A birkózás majdnem hajnalig folytatódott. Ekkor az ellenség épp hogy megérintette Jákób csípőjét, aminek következtében az kificamodott. Villámcsapásszerűen futott át az elméjén, hogy de hiszen akkor ő egy Mennyei Lénnyel küzdött! Mi történt ekkor? 26−30. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Jákób mindent, amit csak megtehetett, megtett annak érdekében, hogy megoltalmazza a családját, de imádkozott is Istenhez, oltalmáért esedezve. Fontos volt mindkettő?

 

KEDD

Fejedelem Istennel

(1Móz 33:1-16.)

Jaj, mennyire fájhatott Jákób csípőízülete! De most, miután rájött, hogy Istennel birkózott, immár kapaszkodott Belé. Belátta már, hogy azért hazudott és lopta el az elsőszülöttségi jogot, mert sohasem bízott teljesen Istenben. És amikor Isten azt mondta neki, hogy hagyja őt elmenni, ő annál erősebben kapaszkodott Belé.

Jákób végül megértette, hogy a bűne megbocsáttatott. Isten új nevet is adott neki: Izrael lett, aminek jelentése „fejedelem (vagy uralkodó) Istennel”. Utódait pedig „Izrael gyermekei”-nek vagy „izraeliták”-nak fogják hívni. És noha nehezen sántikált, ahogy ment vissza a táborba, boldog volt. Nem félt immár az Ézsauval való találkozástól.

Azon az éjjelen, miközben Jákób az Úrral küzdött, Ézsau álmot látott. Álmában azt látta, milyen szomorú volt Jákób, amikor megtudta, hogy anyjuk, Rebeka, meghalt. Talán abba is bepillanthatott álmában, milyen kemény sora volt Jákóbnak, míg az otthontól távol volt. Azt is láthatta, hogy angyalok oltalmazzák őt.

Amikor felébredt, Ézsau elmondta a katonáinak, mit álmodott. „Ne árts Jákóbnak” − intették ők is. „Az én Atyám Istene oltalmazza őt.” Ez a mondat meglephette azokat a daróc lelkű katonákat. De amikor nem sokkal később maguk is tanúi lehettek annak, ami történt − a két testvér találkozásának, és annak, ahogy átölelik egymást −, ők is mélyen meghatódtak.

Olvasd el az egész csodálatos történetet: 1Móz 33:1−16.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Isten Jézus visszajövetele előtt élő népe ugyanazokon fog átmenni, amin Jákób is átment azon az éjjelen, amikor attól félt, hogy ő és családja életét veszti. Sátán megpróbálja beléjük égetni azt az érzést, hogy akkorák a bűneik, hogy reményük sem lehet arra, hogy Isten megmentse őket ellenségeiktől. Ezt az időt „Jákób háborúsága idejé”-nek (Jer 30:7) nevezzük.

De ha megvalljuk minden vétkünket, és Istentől kérjük bűneink bocsánatát, tudhatjuk és biztosan hinnünk kell, hogy Ő megbocsátotta azokat. Akármilyen rettenetesen érezzük magunkat, ugyanolyan hittel kell kapaszkodnunk az olyan ígéretekbe, mint 1Ján 1:9, amilyen hittel Jákób kapaszkodott Jézusba azon a nevezetes éjszakán. Ő nem hagy el bennünket!

 

SZERDA

Hazafelé

Jákób és Ézsau útjai tehát elváltak egymástól. Ezután Jákób és családja folytatták a menetet az állatcsordáikkal. Milyen jó lehetett arra gondolniuk, hogy hamarosan visszaérkeznek Kánaán földjére!

Megérkezve egy Sikem nevű város közelébe, Jákób vásárolt tőlük egy földdarabot, és ott a tábor letelepedett egy időre. 1Móz 33:18−19.

Sikem volt az a város, ahol Jákób nagyatyja, Ábrahám, először tábort ütött, amikor több mint 180 esztendővel azelőtt Kánaánba költözött. És, miként Ábrahám, Jákób is oltárt épített ott, és a tábor minden lakója az oltár köré gyűlt a reggeli és az esteli áldozatokra. Ezek ahhoz hasonlók, mint a mi reggeli és esti istentiszteleteink. 20. v.

Sok évvel az után, hogy Jákób családja visszatért Kánaán földjére, Jákób tizenéves leánya, Dina, olyasmit cselekedett, ami kezdetlen ártatlan szórakozásnak tűnt, de rossz vége lett. Miután a leány ilyen szörnyű bajba került, Isten azt mondta Jákóbnak, hogy költözzenek el Sikemből és telepedjenek le Bételben. Mi volt az a dolog, amit Dina csinált, és ami ennyi bajt okozott? 1Móz 34:1.

Azzal, hogy a Sikemben lakó pogány lányokkal barátságot kötött, Jákób egész családját bajba keverte. Későn jöttek rá arra, hogy azoknak az embereknek a barátsága, akik nem szeretik Istent és nem engedelmeskednek Istennek, ahhoz hasonló, mint amikor valaki letér a biztonságos útról és Sátán harci övezetébe téved. Mit gondolsz, Sátán ma is megkísérti azzal a tizenéves fiatalokat, hogy Dinához hasonló dolgot műveljenek?

Egy sikemi férfi, név szerint Hámor, a fiának a Sikem nevet adta. És ő Jákób hozzájárulását kérte, hogy a fia, Sikem, feleségül vehesse Dinát. Ugyanakkor azt is indítványozta, hogy Jákób fiai Sikem leányai közül vehetnének maguknak feleséget. Ily módon a két nép egy népként egyesülhetne. 8−9. v.

Jó ötlet volt Hámor indítványa? Nem! Isten gyermekei számára soha nem lehet jó ötlet, hogy olyan emberekkel kössenek házasságot, akik nem úgy tisztelik Istent, ahogy ők. Mint ahogy az sem volt helyes, hogy Dina két bátyja, Simeon és Lévi, lemészárolták Sikem férfijait a miatt, ami a húgukkal esett. 1Móz 34:26−27.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Két rosszból születhet-e bármikor jó? Ha valaki valamivel megbánt téged, megoldod-e azzal a kérdést, ha „visszaadod a kölcsönt”?

 

CSÜTÖRTÖK

Fontos változások

(1Móz 35:1-15.)

A Sikemben történtek után Jákób ráébredt arra, hogy gyermekeinek és a tábor többi lakójának is meg kell változniuk. Hogyan is tudná Isten felhasználni őket a környező pogány népek tanítására, amikor ők maguk sem engedelmeskednek Neki? Hogyan áldhatná meg Isten őket, amikor világi ékszereket viseltek, és maguk is tisztelték azokat a bálványokat, amiket Lábán családja tisztelt?

Amikor Jákób imában Isten elé tárta ezeket a kérdéseket, Isten azt mondta neki, hogy Bételbe kell költözniük. Isten ott adta neki a létráról szóló csodálatos álmot. És Isten abban az álomban ígéretet tett arra, hogy egy napon az utódai öröklik majd Kánaán földjét. De azt is tudta, hogy még a költözés előtt megújulásnak kell végbemennie a táborában.

Amikor Jákób elmondta a tábor lakóinak azt, hogy hová fognak költözni, azt is elmondta nekik, mi történt azon a helyen sok-sok évvel azelőtt. Szólt nekik a létráról szóló álomról, arról, hogy milyen bátorsággal töltötte el az az álom, amikor Ézsau elől menekült. Szólt nekik továbbá Isten ígéretéről, hogy visszahozza őket arra a földre.

Jákób szólt nekik arról is, hogy megígérte Istennek, hogy hűséges lesz Istenhez. És amikor azt is elmondta nekik, hogy Isten mennyire híven megsegítette és megáldotta őt, a táborban minden egyes lakójának mélyen megindult a szíve. Mit csináltak ezután a bálványaikkal és a fülbevalóikkal? 1Móz 35:2−4.

Miután Jákób családja elvégezte ezt a „nagytakarítás”-t, végrehajtották a költözést Bételbe. A Bétel név jelentése egyébként „Isten háza”.

Jákób táborába szomorúság költözött egy időre, amikor Debóra, Rebeka dajkája, meghalt ott. Nagyon idős volt már. Ő már azelőtt Rebeka mellett volt, hogy Eliézerrel Kánaán földjére települtek volna, hogy Rebeka Izsák felesége legyen. Rebeka halála után Debóra fontos része lett Jákób családjának.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Sokan vannak ma is Isten gyülekezetében, akik nemigen törődnek vele, hogy különbözzenek a világtól, és hogy ne kövessék annak divatját és szokásait? Amit Jákób családja megtett, olyan dolog, amit Isten népének ma meg kell tennie? Isten népe körében is végbe kell mennie ennek a „nagytakarítás”-nak, és azután költözhetnek majd el Isten igazi házába, a mennybe. Ján 14:2−3.

 

PÉNTEK

Az utazás véget ér

(1Móz 35:16-29.)

Jákób háznépe elhagyta Bételt és úton volt Hebron felé, ahol atyja, Izsák akkor lakott. De még mielőtt odaértek volna, szeretett felesége, Ráhel meghalt: a második fia szülésébe halt bele. A gyermeknek a Benóni nevet adta, amely név jelentése „fájdalmam fia”.

Szegény Jákób szíve egészen összetört. Nagyon-nagyon szerette Ráhelt, és ő annyira fontos volt számára, hogy elvesztése nagyobb fájdalmat jelentett neki, mint ha elvesztette volna a jobb kezét. Még a gyermeknek is új nevet adott: Benjámin jelentése „a jobb kéz fia”.

Az emlékoszlopot, amit Jákób sírja fölé emelt, száz esztendőkkel később is az iránta való szeretetét hirdette.

Jákób végül megérkezett Hebronba, és újra együtt lehetett drága vak atyjával, Izsákkal. Sok éven át lehettek egymás vigasztalására. Aztán, amikor Izsák meghalt, Ézsau és Jákób együtt temették el őt.

Volt idő, amikor Ézsau hőn várta ezt a napot, hogy megölhesse Jákóbot, amiért az ellopta tőle az elsőszülöttségi jogát (1Móz 27:41). De ekkorra minden megváltozott. Jákób örömmel adta oda Ézsaunak atyja javaiból az elsőszülöttnek járó részt, amire Ézsau igazából vágyott.

Azzal, hogy Izsák gazdagságából az elsőszülöttnek járó rész hozzáadódott ahhoz, amivel Ézsau addig bírt, neki és Jákóbnak együtt már túl nagy állatállománya lett ahhoz, hogy együtt legeltessenek. Ézsau ezért, bölcs belátást tanúsítva, önként messze vidékre költözött. 1Móz 36:6−8.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Legvégül mind Ézsau, mind Jákób megkapta azt a részt, ami számukra a legértékesebb volt. Ézsaunak meglett az evilági, Jákóbnak a mennyei gazdagság. Mindketten azt választották, ami kinek-kinek fontosabb volt. Kié volt a jobb választás?

Jákóbnak és Ézsaunak ugyanazon kiváltságokban volt része, de Ézsau rossz döntéseket hozott. Isten mindenkit szeret, de gyűlöli a bűnt és azokat a rossz döntéseket, amiket az emberek hoznak. Erre gondol a Biblia, amikor azt mondja, hogy Isten szereti Jákóbot, Ézsaut ellenben gyűlöli (Mal 1:2−3).

Isten gyűlölte azokat az önző bűnöket, amik elválasztották Ézsaut a mennyei örökségtől, amelyekhez nem jut hozzá így, amikor ez a földi élet véget ér. Mi melyik gazdagságra vágyunk és melyiket választjuk?

 

Kérdések

1. Jákób titokban menekült el Lábántól, és Isten álomban mondta meg Lábánnak, mit kell tennie. Mit tett Lábán, amikor utolérte Jákóbot?

-         Bántotta Jákóbot és családját.

-         Összeszidta Jákóbot.

-         Visszavitte magához Ráhelt és Leát.

-         Azzal vádolta Jákóbot, hogy ellopta a bálványait.

 

2. Amikor Lábán nem találta az ellopott bálványokat, mit tett Jákób?

-         Összeszidta Lábánt.

-         Visszaadta Ráhelt és Leát Lábánnak.

-         Bántalmazta Lábánt.

-         Kőhalmot épített, amelynek a Micpa nevet adta.

 

3. Az eseményeket megszámozva (1−7) állítsd azokat időrendi sorrendbe.

-         Jákób sok száz jószágot küld Ézsaunak.

-         Lábán és Jákób békét köt egymással.

-         Jákób neve Izrael lesz.

-         Jákób üzenetet küld Ézsaunak, amelyben „Ézsau, az én uram”-nak szólítja.

-         Isten álomban inti meg Ézsaut, hogy bánjon vele szeretettel.

-         Jákób Jézussal birkózik egy álló éjszakán keresztül.

-         Jákób angyalokat lát, akik előtte és mögötte járnak.

 

4. Bibliai matematika: Hány állatot küldött Jákób Ézsaunak?

-         nőstény kecskét

-         hím kecskét

-         anyajuhot

-         kost

-         tevét (és azok kicsinyeit)

-         marhát

-         bikát

-         nőstény öszvért

-         öszvércsikót

-         Összesen tehát ennyi jószágot küldött Ézsaunak.

 

5. Mit kellett Jákóbnak és családjának tennie, amikor Isten megparancsolta nekik, hogy költözzenek Bételbe?

-         Betű szerint engedelmeskedni Istennek.

-         Megszabadulni az összes bálványuktól.

-         Megtisztítani magukat.

-         Eltemetni az összes fülbevalójukat.

 

6. Mi volt az a bölcs választás, amit Jákób hozott? Te melyiket választod?

-         Evilági gazdagság, pénz, javak, hatalom.

-         Mennyei kincs, Isten barátsága, az Isten iránti szeretet, a Benne való bizodalom és a Neki való engedelmesség.