Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A megígért fiú

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ábrahám és Izsák

(1Móz 22:1-3.)

Az egyik éjjel, amikor Ábrahám épp az igazak álmát aludta, hirtelen felriadt: egy olyan hangra lett figyelmes, amit már korábban is sokszor hallott. Kinek a hangja volt ez és mit mondott a hang Tulajdonosa? 1Móz 22:1−2

Ábrahám szívét valószínűleg lelki gyötrelem töltötte el, ahogy a szavakat hallotta. Ráébredt, hogy nem álmodott. De hogyan is teljesíthetné engedelmesen azt, amit Isten az imént mondott neki? Amikor kiment a szabadba és feltekintett az égen a csillagokra, azok Isten Izsákra nézve tett ígéretére emlékeztették őt. Térdre esett és imádkozott, hogy Isten mondja el neki, hogy tényleg erre gondolt-e. Ámde Isten nem mondott neki többet.

Odament arra a helyre, ahol Izsák békésen aludt, és hosszasan figyelte. Majd, egész testében remegve, amint elfordult, visszament oda, ahol Sára aludt. Nem, nem szabad elmondania neki, mivel ő biztosan megpróbálná megakadályozni őt abban, hogy engedelmeskedjen Istennek.

Ábrahám felkeltette két szolgáját. „Isten azt mondta nekem, hogy végezzek el egy különleges áldozatot a Hóreb-hegyen − mondta nekik. − Máris indulunk, úgyhogy pakoljátok fel egy öszvérre a dolgokat, amikre szükségünk lesz.”

Izsák sokszor indult neki atyjával így, és ő szerette ezeket az utakat. Ezért hát amikor az atyja felébresztette, gyorsan felöltözött. Fogalma sem volt arról, mennyire más lesz ez az áldozat, Ábrahámnak pedig még nem volt ereje ahhoz, hogy ezt elmondja neki.

Valószínűleg sötét volt még, amikor a kis csoport elhagyta a tábort. Ábrahámnak minden egyes lépéssel nehezebb és nehezebb lett a szíve. Ó, bár újra szólna hozzá Isten és mondaná, hogy nem kell véghezvinnie ezt a szörnyű dolgot!

Sátán is gyötörte őt, ilyeneket sugallva neki: „Az emberáldozatot a pogányok művelik! Rossz dolog! Isten egyik parancsolata ezt mondja: Ne ölj.” Ábrahám azonban tudta, hogy Sátán kísérti őt, ő pedig nem volt hajlandó kételkedni Istenben.

Ezt az első napot élete leghosszabb napjának érezte. Az est leszálltával pedig egész éjjel imádkozott, remélve, hogy újra szól majd hozzá Isten, de csak a néma csend vette körül. És elvánszorgott egy újabb nappal és éjjel, de nem változott semmi.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Mindig könnyű engedelmeskedni Istennek? Mindig megbízhatunk Istenben, még akkor is, ha nem értünk mindent, mi miért van?

 

HÉTFÖ

Amikor valaki be akar segíteni Istennek

(1Móz 16. fej.)

Az évek egyre teltek, és ha úgy volt, hogy Ábrámnak és Szárainak utódai lesznek, ahhoz még mindig születnie kellett volna egy gyermeküknek.

Végül Szárai annyira biztos lett abban, hogy neki már soha nem születik gyermeke, úgy döntött, hogy az egyik szolgálóján keresztül alapít családot. Ábrámnak nem tetszett a terv, de mivel abban az időben ez megszokott dolog volt, végül maga is ráállt.

Ha Ábrám megkérdezte volna e dologban Istent, nem követte volna Szárai elgondolását, Isten tudja, hogy az, ha valakinek egyszerre több felesége van, csakis boldogtalanságot teremhet. És ez így is lett.

Amikor Hágár, Szárai szolgálónője megtudta, hogy gyermeke lesz, fontosabbnak mutatta magát úrnőjénél, ami Szárait feldühítette. Ám amikor Szárai Ábrámot tette felelőssé mindazért, ami rosszra fordult, Ábrám emlékeztette őt arra, hogy Hágár most is csak szolgálója Szárainak, és mindenben engedelmesnek kell lennie Szárainak. Ámde amikor Szárai is kifejezte Hágárnak azon óhaját, hogy engedelmeskedjen neki, amaz túl büszke volt ahhoz, hogy megváltozzon és elmenekült.

  Nem létezett olyan biztonságos hely, ahová Hágár elmenekülhetett, és valószínűleg magányosnak érezte magát és félt. Valaki azonban gondot viselt róla. Mi történt ugyanis ekkor? 1Móz 16:7

Hágárt bizonyára megdöbbentette, hogy Jézus (az Úr Angyala) sietett segítségére! Igaz, hogy Ábrám feleségül vette Hágárt, de mégis minek nevezte őt, és mit parancsolt meg neki? 8−9. v.

Hágár engedelmeskedett, noha nyilván nem volt könnyű neki visszamennie Száraihoz és újra a szolgálójának lenni. Amikor megszületett a gyermeke, Ismáelnek nevezték el, ami azt jelenti: „Isten hall”. Születésekor Ábrám azt gondolta, hogy Isten megadta neki a megígért fiút.

Igaza volt Ábrámnak Ismáellel kapcsolatban? Nem. Tizenhárom esztendővel Ismáel születése után Isten újra szólt Ábrahámhoz, aki ekkor rájött arra, hogy az, amit Ismáellel kapcsolatban gondolt, tévedés.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Miért beszéli el vajon a Biblia nekünk az emberek bűneit, és nem csak az ő jó döntéseiket? Szükség lehet bármikor is arra, hogy valami rosszat tegyünk annak érdekében, hogy „besegítsünk Istennek” megtartani az ígéreteit?

 

KEDD

Ígéretek tétetnek

(1Móz 23:1-24:9.)

Szomorú nap volt az, amikor Sára, Ábrahám szerető hitvese, Izsák drága anyja meghalt. Tudva, hogy kilencven esztendős volt, amikor Izsák megszületett, hány éves volt Izsák, amikor meghalt? 1Móz 23:1−2

Ábrahámnak még ekkor sem volt saját földterülete Kánaánban − még annyi sem, ahol eltemethette volna Sárát. Érdekes az a történet arról, hogyan vásárolt temetkezési helyet, ahol a hitvesét eltemethette. 3−20. v.

Ábrahám érezte, hogy még mielőtt meghal, kell találnia egy megfelelő feleséget Izsáknak. Abban az időben az istenfélő szülők viseltek felelősséget azért, hogy gyermekeiknek boldog és istenfélő otthont biztosítsanak.

Ez vajon azt jelentette, hogy a gyermekeknek mindig azt a valakit kellett elvenniük, akiket a szüleik kiválasztottak? Nem. Ez azt jelentette, hogy a szülők segítettek nekik megtalálni és elvenni azt, akit igazán szeretnek, és aki maga is szereti Istent és Neki engedelmeskedik.

Amikor Ábrahám a bálványimádó kánaáni asszonyokra gondolt, tudta, hogy egyikből sem lenne jó feleség Izsák számára, aki pedig a következő ősatya, a hívők atyja.

Ekkor eszébe jutott a fivére, Nákhor, akinek családja továbbra is az igaz Istenben hitt és Őt imádta, még ha abba elegyítettek is némi bálványimádást. Talán közöttük lehet az, aki megteremtheti azt az igazi családi fészket, amelyben egyes-egyedül Istent imádják.

Ábrahám hívatta Eliézert, az ő hív, bölcs és istenfélő szolgáját, és arra kérte, hogy tegyen neki néhány nagyon fontos ígéretet. Egész pontosan négy ígéretet. Melyek voltak ezek? 1Móz 24:2−9

Eliézer bizonyára vett egy mély lélegzetet, és mindjárt, ahogy ezeket az ígéreteket megtette, imádkozni kezdett. Merthogy nagy felelősséget helyezett rá az ura! Ő pedig nem vesztegette az időt, és mindjárt nekilátott, hogy eleget tegyen ura kívánságainak.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Lehet boldog az az otthon, amelyben az emberek nem egyedül Istent imádják?

 

SZERDA

A megtartott ígéretek

(1Móz 24:10-49.)

Eliézernek tevékre volt szüksége, amelyek elviszik őt és szállítják az ellátmányt száz mérföldeken keresztül, amik reá vártak. Szép és drága ajándékokat is vitt a menyasszonynak és családjának, továbbá el kellett hoznia őt és a holmiját Kánaánba. Hány tevével indult útnak Eliézer? 1Móz 24:10

Eliézer megállította a karavánját Nákhor városán kívül egy kút közelében. Mindeddig imádkozott, de most azt érezte, szüksége van egy különleges jelre annak bizonyságául, hogy Isten tervét követve cselekszik. Milyen jelet kért? 12−14. v.

Imádkozás közben Eliézer felfigyelt néhány nőre, akik a kút felé jöttek, hogy vizet húzzanak fel. Alig fejezte be az imáját, amikor észrevett egy szép ifjú nőt, aki épp megtöltötte a korsóját. Más volt, mint a többi asszony: kedves, udvarias viselkedése különbbé tette őt a többinél.

Eliézer egyre figyelte őt, és ahogy a nő már távolodóban volt, kérte őt, hogy adjon neki vizet a korsójából, amit a vállán cipelt. Miután a nő adott neki inni, mit tett még? 19−20. v.

A szomjas tevék ugyancsak sokat tudnak inni, de ez a szép, segítőkész nő egyre csak hozta a korsó vizeket. Addig hozta, amíg valamennyi teve abba nem hagyta az ivást. Eliézer nagyon örült. És amikor kérdezgette a nőt a családja felől, alig akarta elhinni, amit hallott. 23−26. v.

Ami ezután jött, mind nagyon gyorsan zajlott le. Az ifjú nő neve Rebeka volt. Atyja Ábrahám fivére volt.

Isten pontosan oda vezette Eliézert, ahová kerülni akart. Ó mennyire hálás is volt! És mennyire örült Rebeka családja annak, hogy találkoztak Eliézerrel és híreket vehettek Ábrahámról!

Abban az időben minden gyermek megtanult dolgozni, még a sok szolgát tartó tehetős családból valók is. Ily módon például Rebeka fivére, Lábán is segített gondoskodni a tevékről, és nemsokára készen lehetett mindenki számára az ízletes vacsora.

Eliézer azonban azt mondta, hogy mielőtt nekilátnának az étkezésnek, el akarta mondani, miért tette meg ezt a hosszú utat a felkeresésükre. A család beleegyezett ebbe, és figyelmesen hallgatták Eliézer beszédét.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Szeretnél te is olyan kedves lenni, mint Rebeka − még ha az kemény munkát igényel is?

 

CSÜTÖRTÖK

Rebeka igent mond

(1Móz 24:50-61.)

Eliézer szólt Rebeka családjának Ábrahámról és Izsákról, és elmagyarázta, miért fontos, hogy olyan felesége legyen neki, aki szereti Istent és engedelmeskedik Neki. Amikor elmondta nekik, hogyan hallgattatott meg az imádsága, Rebeka bizonyára meglepődött. Belegondolni abba, hogy Isten őt választotta ki arra, hogy egy nagy nép anyja legyen. Milyen csodálatos! De vajon elengedi-e őt a családja? Mit mondanak ők? 1Móz 24:49−51

Mennyire megkönnyebbülhetett Eliézer. Újra hálát adott Istennek, amiért mindent ilyen tökéletesen kivitelezett. Ezután elköltötték a vacsorát és aludni tértek.

Rebeka családja azt szerette volna, ha Eliézer vár legalább tíz napot, és csak azután indul vissza Kánaánba, de ő már másnap reggel azt mondta nekik, hogy szeretne mindjárt útra kelni. „És te is mennél?” − tette fel a kérdést a család Rebekának. Mit válaszolt nekik? 57−58. v.

Nagy lehetett a sürgés-forgás, mindenki azon volt, hogy segítsen Rebekának előkészülni az utazásra. A családja vele engedte Deborát, a dajkáját, és vele tarthatott még néhány szolgálónő.

Végül minden előállt, és mindnyájan elköszöntek egymástól. Eliézer és a család valószínűleg imában kérte Istent, hogy biztonsággal célba érkezzenek. Ezután a tíz tevéből álló karaván útra kelt, hogy a mintegy 500 mérföldes utat megtéve megtérjenek Kánaánba, Ábrahám táborhelyére.

Útközben, ahogy a tevéken nap nap után egymás mellett bandukoltak, Eliézer talán elmondott néhány történetet Rebekának arról, mi történt Ábrahámmal és Sárával azóta, hogy elhagyták Háránt és Kánaánba költöztek. Talán szólt neki Lótról és a szomorú fejleményekről, amik vele történtek, mégpedig a tulajdon rossz döntései miatt.

Eliézer valószínűleg elmondott neki egyet s mást Izsákról, a csodagyermekről, akihez hamarosan feleségül megy. Rebeka, hallgatva a történeteket, elmondhatta, hogy Izsák nyilván kiváló és istenfélő férfiú, és minden valószínűség szerint számolgathatta a napokat, amik a találkozásig vannak vissza.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Idézz fel egy olyan esetet, amikor Isten meghallgatta az imádat.

 

PÉNTEK

Izsák jegyese

Eliézer tíz tevéből álló karavánjának útja sok-sok napon át tartott. De immár nagyon közel voltak Ábrahám táborhelyéhez Rebekával, Izsák jegyesével. Mennyire izgatott is lehetett Rebeka! Izsák is izgatott lehetett. Ő éppen künn volt valahol, és atyja nyájára vigyázott, de most megtért a táborba, hogy maga is ott legyen a karaván fogadásakor.

Egyik este várakozás közben Izsák tett egy nyugodt sétát a közeli mezőn. Talán Ismáelre, a féltestvérére gondolt. Jóllehet Ábrahám hűségesen tanította az Isten ismeretére és a mindennapi áldozatok jelentésére, Ismáel egy bálványimádó nőt vett feleségül, és a feleség az Istentől való eltávolodásra befolyásolta őt. Izsák hálás volt Istennek, hogy atyja ilyen nagy gondot fordított arra, hogy segítsen neki megfelelő feleséget találni.

Aztán Izsák meglátta a távolban a közeledő karavánt. Valószínűleg hálás és izgatott volt egyszersmind. Hamarosan megtudja, hogy vajon Eliézer talált-e számára feleséget! És ha talált, vajon milyen ő? 1Móz 24:63

Ugyanekkor Rebeka meglátta a mezőn sétálgató Izsákot. „Ki az a férfiú, aki egyedül sétálgat a mezőn?” − kérdezte Eliézert. Amikor az megmondta neki, hogy ki ő, mit tett azonnal Rebeka? 64−65. o.

Izsák meghallgatta Eliézer beszámolóját az utazásról, arról, hogyan vezette és áldotta meg őt Isten az út folyamán mindvégig. Rebeka csodaszép volt, de ami a legfontosabb, a lelke és a szíve is szép volt. Izsák és ő az első pillanattól fogva szerették egymást. És persze Ábrahám is boldog volt. Kinek a sátra lett az övé? 66−67. o.

Mózes első könyve 25. fejezetének első verse meglephet téged. Ábrahám még harmincnyolc esztendeig élt Sára halála után. Egymaga maradt volna, ha nem dönti el magában, hogy újra megházasodik. Újdonsült felesége, Ketúrah, bizonyára kedves, istenfélő hölgy volt. Sok gyermekük született, és persze neki köszönhetően Ábrahám nem maradt magányos.

Ábrahám még a halála előtt ajándékokat adott a többi fiának, és más helyeket jelölt ki számukra, ahol élhettek, és mindenét, amije volt, Izsáknak adta (1Móz 25:6).

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Isten a mi imádságainkat is meghallgatja és bennünket is vezet? Ézs 65:24

 

 

Tesztkérdések

1. Bibliai matematika

A World Book Encyclopedia szerint egy teve egy nap mintegy 50 gallon (kb. 185-190 liter) tud meginni. Ha Eliézer tevéi szomjasak voltak, és mindegyik megivott 50 gallon vizet, mennyi vizet húzott fel nekik Rebeka?

___ Ennyi tevéje volt Eliézernek.

___ Ennyi gallon vizet tudott meginni egy teve.

___ Megközelítőleg ennyi gallon vizet húzott fel Rebeka a kútból a tevéknek.

2. Igaz vagy hamis?

I/H Fontos tökéletesen bízni Istenben.

I/H Fontos azonnal engedelmeskedni Istennek.

I/H Ábrahám próbára lett téve, ha vajon bízik-e Istenben és engedelmeskedik-e Neki.

I/H Izsák próbára lett téve, ha vajon bízik-e Istenben és engedelmeskedik-e Neki.

3. Ki kinek kije? (Segítségül: 1Móz 24:24)

LÁBÁN             Rebeka atyja

NÁKHOR          Rebeka bátyja

MILKAH            Rebeka nagyatyja

Bethuél              Rebeka nagyanyja

4. Keresd meg az alábbi szavakat, amik az alábbi táblázatban el vannak rejtve!

Rebekah - Nahor - Bethuel - Milcah - Laban ­ - Abraham - Eliezer- Isaac - Sarah - Keturah - Deborah