Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus ismét megtisztítja a templomot

  2. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus annak örül, ha szeretetből dicsőítjük Őt, ha szeretetből engedelmeskedünk, és szeretetből adjuk adományainkat.

VASÁRNAP

Miután vasárnap szamárcsikón lovagolt be Jeruzsálembe, Jézus hétfőn a templomba ment. A templom Isten háza volt, ahová a világ minden tájáról jöhettek az emberek Istent dicsőíteni. Ézsa 56:6-7.

De mit látott Jézus a templomba lépve? Imádkoztak és dicsőítő zsoltárokat énekeltek az emberek? Nem. Tehenek, birkák és galambok lepték el az udvart és nagy hangzavart keltettek. S ami még ennél is rosszabb, az emberek még nagyobb ricsajt csaptak.

Sokan a templomba hozták állataikat eladni. Vajon miért? Mert sokan nagyon messziről érkeztek és a hosszú úton nem tudták magukkal hozni az áldozatnak szánt állatot. A templombéli árusok túl sok pénzt kértek, ezért nagy hangon alkudoztak a vevőkkel. Még a papok és a farizeusok is, akiknek pedig Isten munkáját kellett volna a templomban végezniük, részt vettek alkudozásban és becsapták az embereket.

Jézus nagyon elszomorodott, amikor látta, mi folyik Isten templomában. Az emberek Atyja házát a dicsőítés háza helyett latrok és tolvajok házává tették. Olyan volt, mint egy nagy állatvásár, nem pedig, mint az imádság helye.

Jézus egyszer már megtisztította a templomot, amikor mintegy három évvel korábban a szolgálatát elkezdte. Vajon most még egyszer megteszi?

HÉTFÖ

Miért árultak állatokat a templomban? Húsvétkor mindenkinek áldozatot kellett bemutatnia az oltáron. Az áldozat azt a hitüket fejezte ki, hogy Jézus egy napon Isten tökéletes Bárányaként meg fog halni, hogy elszenvedje bűneik sokaságának büntetését.

Az önző papokat azonban jobban érdekelte a pénzszerzés, mint a nép oktatása a helyes útra. Ezért a nép már elfeledkezett az áldozatok jelentéséről. Most tehát bűneik alázatos megvallása és Isten útjának választása helyett inkább egyre több állatot áldoztak fel Isten megelégedésében reménykedve. De mit várt volna tőlük valójában Isten? 1Sám 15:22.

Jézus tudta, hogy valamit tennie kell. Ő a Messiás, neki kell megtisztítania a templomot. Megállt a templom lépcsőjén és szigorúan nézett végig a gonosz embereken. Isteni dicsőség sugárzott arcáról és mennyei királynak látszott.

Rövidesen mindenki Jézusra figyelt. A bűnös papok és farizeusok, az állatkereskedők és a pénzváltók olyan távol húzódtak tőle, amennyire csak tudtak. Csendben, félelemmel telve álltak ott. Vajon mit fog most csinálni?

Jézus végül megszólalt: „Meg van írva” – mondta trombitaként zengő, erős, határozott hangon. – „Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.” Mt 21:13.

KEDD

A bűnös papok, a farizeusok, az állatkereskedők és a pénzváltók mind megrémültek. Jézus egyszerűen így parancsolt: „Vigyétek ki ezeket innen!!!!!!”” Ő pedig állataikkal együtt kiszaladtak a templomból amilyen gyorsan csak bírtak.

De mindenki elszaladt vajon Jézus elől? Mt 21:14.

Sokan a templomban maradtak, akiknek Jézus segítségére volt szükségük, és Ő nem sokára már gyógyította is a betegeket, és megáldotta a gyermekeket Az emberek boldogan énekeltek Jézusnak és dicsőítették Őt, éppúgy, mint egy nappal azelőtt, amikor a szamárcsikón lovagolt: „Hozsánna a Dávid fiának!” „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!”

Lassanként visszatértek a templomba, akik az előbb elfutottak. Csodálkozva, csendben figyelték Jézust. Látták amint visszaadta egy vak ember látását. Látták, ahogy a bénák járnak és ugrándoznak. Látták az alvó kisgyermekeket Jézus ölében. A gyermekek pálmaágakat lengettek és ők énekeltek a leghangosabban.

A papok nagyon mérgesek voltak. Szerintük a gyerekek nagyon tiszteletlenül viselkedtek. Hiába próbálták elhallgattatni őket, tovább énekeltek. Mit tettek ezután a papok? 15-16. v.

A zsidó vezetőknek kellett volna elsőként dicsőíteniük Jézust, de ők nem tették. Ezért választotta Isten helyettük a kisgyermekeket.

Szereti Jézus hallgatni, ha Őt dicsőítve énekelsz?

SZERDA

Jézus kedden ismét a templomba ment és ott a papokkal és a nép vezetőivel beszélt. Tudta, hogy az életére törnek és le akarta beszélni őket a szörnyű bűn elkövetéséről. Ezért egy példázatot mondott el nekik.

Egy gazda gyönyörű szőlőskertet ültetett, majd bekerítette. Felfogadott néhány csőszt is, akik a szőlőjét védték, amíg ő elutazott.

Szüret idején a gazda elküldte szolgáit a szőlőskertbe a termésért. A csőszök azonban megverték a szolgát.

A tulajdonos még egy szolgát küldött. Őt kövekkel dobálták meg és szőlő nélkül elzavarták.

A tulajdonos újabb szolgáit küldte el sas szőlőtermésért. Mi történt velük? Mk 12:5.

A tulajdonos végül saját fiát küldte el. Mit tettek vele a gonosz csőszök? 6-8. v.

Jézus megkérdezte a papokat: „Mit tesz vajon velük a szőlő gazdája?” Mit feleltek a vallási vezetők? Mt 21:41.

A papok és a vezetők rádöbbentek, hogy Jézus története valójában róluk szól. Izrael népe volt a szőlőskert, és mint a nép vezetőinek, nekik kellett volna Isten prófétáit üdvözölniük. Ók azonban megölték Isten prófétáit és most Isten fiának, Jézusnak kivégzését tervezték. Ezért Isten mostantól másik népre bízza a munkát, amit nekik kellett volna elvégezniük.

CSÜTÖRTÖK

A szőlőskert példázata után Jézus egy olyan esetre emlékeztette a papokat és a nép vezetőit, ami a templom építésének idején történt.

A templom építésének helyére szállítottak egy nagy követ, ami az építőknek nem tetszett, ezért nem is használták fel. Hosszú ideig csak ott hevert a földön. Az építők szerették volna, ha nem lenne ott, mert csak útban volt nekik.

Egy nap azonban különleges kőre volt szükségük, a templom sarokkövének. Erősebbnek és nagyobbnak kellett lennie a többinél, mert nagy terhelést kellett elbírnia. Az egész templom legfontosabb köve lesz. Sok követ odapróbáltak az építők, amit jónak gondoltak, de mindegyik darabokra törött. Végül eszükbe jutott az a nagy kódarab, ami oly sokáig nem tetszett nekik. Lehet, hogy pontosan az lesz a megfelelő arra a különleges helyre? Odapróbálták, és valóban pontosan odaillett, erre a kőre volt szükségük.

A különleges sarokkő olyan, mint Jézus. Sokan nem szeretik Őt, mégis Jézus az egyetlen, aki elég erős a világ összes bűnének elhordozásához. Ő soha nem engedett Sátán egyetlen kísértésének sem, ezért mindig bízhatunk benne, hogy segít rajtunk. Zsid 4:15-16.

PÉNTEK

Jézus és tanítványai a templomban ültek, agy láthatták amint az emberek a gyűjtőládába dobták adományaikat. Sok divatos ruhás gazdag ember adott nagy összegeket a papoknak. Büszkén szórták aprópénzüket a ládába, és remélték, mindenki észreveszi, milyen sokat adtak.

Jézus elszomorodott ettől a látványtól. Tudta, hogy azoknak az embereknek még rengeteg pénzük van otthon. Csak azért adtak, hogy az emberek lássák, mennyire szeretik Istent.

Jézus akkor meglátott egy szegény özvegyet, aki lassan közelített a láda felé. Óvatosan, félve, nehogy valaki észrevegye. A tenyerében tartott két árva fillért nézte. Adománya oly kevésnek tűnt a gazdagok sok pénzadománya mellett. Nagyon szerette istent és ő is nagy adományt szeretett volna adni, de ez a két fillér volt minden vagyona.

Végül előrelépett, bedobta a két fillért a gyűjtőládába, gyorsan megfordult és el akart sietni. Ám akkor meglátta, hogy Jézus egyenesen rámosolyog. Azt is hallotta, amit a tanítványoknak mondott. Lk 21:3-4.

Az asszony most boldog volt. Tudta, hogy Jézus örült az adományának. Teljes szívéből szerette Jézust.

A mi adományunk is kedves Jézusnak, ha szeretjük Őt. Könnyen adunk, ha szeretjük Őt, ugye?

 További elmélkedésre:

  • Jézus megtisztította a templomot. Meg tudja a szívünket is tisztítani? Mitől szennyeződik be a szívünk?

  • Hogyan viselkedhetnél áhítatosabban Isten házában? Megbocsáthatja Jézus a bűneinket? Megbocsáthat rajta kívül bárki más? Tud bárki más segíteni az engedelmeskedésben?

  • Miért volt annyira kedves az özvegyasszony adománya Jézus számára? Mitől lesz a mi adományunk különleges?

  • Könnyen adományozunk, ha szeretjük Jézust? Mit adhatunk még Jézusnak?

  • Mit vár inkább tőlünk Jézus, a pénzünket, vagy szeretetet és engedelmes szívet?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy az özvegyasszony szeretett téged, és olyan önzetlenül adakozott. Most rögtön neked adom a szívem. Kérlek, áldj meg engem, miközben megtanulok felajánlást tenni Neked! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű 1. kötet 121-124. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 15.

Mit mondott White asszony a gyomrának?

 

Ebédidő volt. Ellen White a tányérjára nézett és egyáltalán nem érzett éhséget. Ahhoz szokott, hogy sok húst, zsírban sült ételeket, fehér kenyeret, vajkrémes süteményeket és egyéb egészségtelen ételeket egyen. Az ilyen élelmiszerek azonban most eltűntek az asztalukról. Miért?

Mint sokan mások, Ellen is olyasmit evett, amit a legtöbben jónak tartottak, ám valójában betegségeket és gyönge egészséget okoztak. James és Ellen, ahogy Jézus sok másik munkása is, gyakran betegeskedett. Előfordult, hogy közel jártak a halálhoz. Nem ismerték a Biblia tanítását az egészségről.

Nagyon meglepődhetett Ellen, amikor Jézus egy látomásban elmondta neki, hogy az ételek, amiket fogyasztanak, nem tesznek jót nekik. Azt is megmutatta neki, mi az, amivel megőrizhetik erejüket és egészségüket.

„Honnan lenne egyáltalán erőm, ha nem ennék húst?” – töprengett Ellen. Jamesszel együtt azonban mégis úgy döntöttek, engedelmeskednek Jézusnak és azonnal megváltoztatták az étrendjüket.

Ellen aznap az ebédlőasztalnál ülve bölcs döntést hozott. „Gyomrom, - mondta magában – ha nem tetszik neked ez az étel, várhatsz, amíg megkedveled.” Csendben hátratolta székét és elnézést kérve felállt az asztaltól. Ellen gyomra természetesen nem tudott gondolkodni, és hozzá volt szokva ahhoz, amit mindig is kapott. Ezúttal azonban nem kapott mást, csak vizet.

A következő étkezés idején Ellen ismét asztalhoz ült. „Fúj” – mondta gyomra ismét, ahogy az előtte álló ételre nézett. Ellen ismét azt mondta gyomrának, mint először, hogy várjon, és csendben otthagyta az asztalt. És a gyomra ismét csak vizet kapott a következő étkezésig.

Addigra a gyomra már kezdett korogni, de akár hiszed, akár nem, harmadszorra is ugyanazt kellett tennie. Ellen azonban úgy döntött, ő lesz a főnök és nem a gyomra fogja irányítani. A gyomrunk annak ellenére, hogy fájhat és megbetegíthet minket, nem tudja, hogy melyik étel tesz jót nekünk, és melyik nem.

A negyedik étkezés idejére Ellen gyomra már nagyon éhes volt. Ezúttal semmilyen undort nem érzett. Az étel gusztusos volt, és finom. Jézus segítségével Ellen győzött. Attól kezdve ízlettek neki a zamatos gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabona, a zöldségek, az olajos magvak és egyéb magok, amiket Jézus az egészségünk megőrzése érdekében teremtett.

Ellen hamar megosztotta másokkal is a Jézustól kapott látomást, amely az egészségről szólt. Akik úgy döntöttek, követik a Jézustól kapott tanácsokat, hamarosan jobb egészségnek örvendtek. Könyveiben mindent elolvashatunk, amit az egészségről írt.

Egészséges táplálékra van szükségünk, testmozgásra, tiszta vízre kívül és belül, napfényre, friss levegőre és elegendő alvásra. Soha nem fogyaszthatunk dohányt, alkoholt, kábítószereket, és semmi egyebet, ami a testünket, vagy az értelmünket károsítaná. És ha azt is mindig észben tartjuk, mennyire szeret bennünket Jézus, hogy elmondta mi a legjobb számunkra, akkor mindig boldogok lehetünk.