Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten hüséges prófétái

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Isten ígérete a szabadulásra

Isten azt mondta Báruknak, Jeremiás titkárának, hogy ne számítson nagy dolgokra Júdában, mert az országot hamarosan törmelék borítja, és úgy is lett. Ez Jeremiás könyvének 45. fejezetében olvasható. A 46-tól az 51. fejezetig Isten arról beszél, hogy mi fog történni az Izraellel és Júdával ellenséges népekkel. Megmutatja, hogy Istennél fel van jegyezve az összes bűn, és előbb, vagy utóbb, de minden bűnnek következményei lesznek.

Sok ellenséges nép felsorolása szerepel ezekben a fejezetekben, de a legtöbb szó Babilonról esik. Isten elmondta Jeremiásnak, hogy egy későbbi időben az egész babiloni nép el fog pusztulni, és így is lett. Isten népéből azonban még sokan voltak akkor Babilonban; és ebben a próféciában utasította őket, hogy hagyják el Babilont, még annak pusztulása előtt.

„Fussatok ki Babilonból,” – mondta- „és kiki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért! Én megfizetek Babilonnak minden gonosz tettéért.Jer 51:6; 24.

Az Ószövetségben Babilon a megfelelője a lelki Babilonnak, ami a Jelenések könyvében szerepel. Pontosan, ahogy az ősi Babilonban pogány vallások voltak, a lelki Babilonnak is hamis a vallása. És mielőtt a lelki Babilont elpusztítaná, Isten kihívja népét a hamis vallásosságból, ahogyan ezt az ősi időkben is tette népével. Isten nem akarja, hogy részünk legyen bármilyen dologban, amit „vallásosnak”, vagy „kereszténynek” neveznek, ám valójában világi dolgok. Jel 18:2-4.

Még sokkal többet is megtudhatunk Jeremiás könyvéből. Ezentúl, ha tanulmányozod, beszélj róla Istennel és Ő nagy és hatalmas dolgokat fog mutatni neked, amiket még nem ismersz . Jer 33:3.

Mielőtt elhagynánk Jeremiás könyvét, olvassuk el Istennek egy másik ígéretét, amit általa íratott le. Jer 31:33.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez az ígéret nekünk is szól. Amikor bűneink bocsánatot nyernek, és azon elmélkedünk, amit Jézus tett értünk (Zsolt 16:8), a Szentlélek Istennek és törvényének szeretetével tölti be a lelkünket. Akkor mi is elmondhatjuk, amit Jézus mondott erről Zsolt 40:8-9.

HÉTFÖ

Jeruzsálem siratása

Jeremiást a síró prófétának is nevezik, mert annyira szomorú volt a Jeruzsálemmel és Júda népével történtek miatt. A Jeremiás siralmai című rövid könyvben írt erről, ami pontosan Jeremiás könyve után következik Bibliánkban.

A sirám valami szomorú dolog miatti bánkódást fejezi ki. A Jeremiás siralmai elnevezésű rövid könyvben Jeremiás a Jeruzsálem és lakói miatt érzett bánatát írja le. Tudta azonban, hogy szenvedésük a bűneik következménye, és hogy Isten is sajnálja őket. Erre nekünk is mindig emlékeznünk kell önmagunkkal kapcsolatban. Olvassuk el: Jer sir 3:31-33.

Jeremiás vajon nagypróféta, vagy kispróféta? Ha megnézed a prófétai könyveket ábrázoló mellékelt képet, látni fogod, hogy ez két könyv a nagypróféták könyvei között szerepel.

Fontosabbak a nagypróféták, mint a kispróféták? Nem! Isten prófétái mindnyájan fontosak! A „kispróféták” könyvei egyszerűen általában rövidebbek, mint a „nagyprófétákéi”.

A Bibliánkban szereplő történeteket felölelő időszakban szinte végig, Istennek mindig voltak prófétái népének intésére és segítségére. Csak néhányukról tanulunk most.  Közülük sokan írtak olyan könyveket, amelyek nem találhatók meg a Bibliában. Ilyen volt Ellen White, egyházunk prófétája is. Sok könyvet írt, de egyik sem kerül be soha a Bibliába.

Sátán mindig megpróbálta meggyőzni az embereket, hogy Istennek a Bibliában található prófétai üzenetei valójában nem fontosak. Most is megpróbálja meggyőzni az embereket, hogy az Ellen White által közvetített isteni üzeneteknek nincs jelentőségük. Nem könnyű Isten prófétájának lenni. Olvassunk néhány borzalomról, amiket el kellett szenvedniük! Zsid 11:36-37.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten prófétáinak üzenetei arra tanítanak bennünket, hogy z emberek ideje lejárt, úgy az özönvíz előtt, mint Jeruzsálem népének a város pusztulása előtt. Arra is tanítanak, hogy a mi időnk is fogyatkozóban van, ahogy közeledik Jézus visszajövetele.

KEDD

Az evangélium prófétája - 1

(Ésa 6.)

Ézsaiás az első nagypróféta. Egészen fiatal korában kezdett Isten üzeneteket küldeni neki Júdáról és Jeruzsálemről. Ez több mint száz évvel Jeremiás prófétai szolgálata előtt történt. Egy keveset már megismertünk Ézsaiás munkásságából, de még nagyon sok mindent megtudhatunk próféciáiból. 

Egy nap, miután Ézsaiás nagyszerű látomást kapott Isten dicsőségéről és hatalmáról, úgy érezte, ő közel sem elég jó ahhoz, hogy Isten prófétája legyen. Hogyan adta meg neki Isten a szükséges bátorságot? Ézsa 6:1-7.

Majd Isten kérdésére: „Kit küldjek el?” Ézsaiás így felelt: „Itt vagyok, Uram, küldj el engem!” . És elindult annak tudatában, hogy Isten vele lesz.

Ézsaiás figyelmeztetései nem csak Júdának szóltak. A figyelmeztetések és az ígéretek is minden embernek szólnak azoktól a réges-régi napoktól fogba egészen Jézus második eljöveteléig. Az egész Biblia sokat beszél az Isten és Sátán között dúló háborúról, de Ézsaiás könyve ennek a küzdelemnek a fő eseményeibe is bepillantást enged. 

Beszél Lucifer lázadásáról a Mennyben, ami ezt az egész háborút elindította (14:12-14), a bűn megsemmisítésével és az új Föld megteremtésével fejeződik be (65:17).

Erőteljes szavakkal idézi Istent: „Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen más!” Ő alkotta a mennyet és a földet (45:18), ahogy a szombat parancsolata kimondja, hat nap alatt tette ezt (2Móz 20:11). Hogyan kételkedhet bárki is a föld keletkezését illetően ilyen tiszta, világos, egyértelmű szavak hallatán?

Úgy gondolkodik a hatalmas teremtő Isten, mint, mi, emberek? Nem! Ézsaiás által elmondja nekünk, hogy az Ő gondolatai sokkal magasabbak a mieinknél, és hogy az egek magasabbak a földnél. Ézsa 55:8-9.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mégis, a megszámlálhatatlan világok hatalmas alkotója törődik veled! Sőt pontosan a neked szóló gondolatokat mondja el neked. Olvassuk el: Jer 29:11.

SZERDA

Az evangélium prófétája - 2

Ézsaiás Júda népéért végzett munkája nem volt könnyű. Legtöbbjük keményen dolgozott azért, hogy vallásos legyen, de Istent nem ismerték igazán. Úgy ajánlották fel áldozataikat, hogy mit sem tudtak a Megváltóról, akit az áldozat jelképezett. Olvassuk el, mit mondott istentiszteletükről az Úr! Ézsa 29:13.

Az e versben leírtak jellemezték a templomba járó emberek többségét akkor is, amikor Jézus a Földön járt. Mit gondolsz, vajon a mai egyház egyes tagjait is ez jellemzi? Az ilyenfajta istentiszteletet nevezik időnként „kirakat-egyház”-nak is. Nem azért dicsőítik Istent, mert szertik Őt. Azt mondják, szeretik Istent, valójában azonban más dolgokat jobban szeretnek.

Ézsaiás egyik próféciája Czíruszról szól, akinek a hadserege később leigázta Babilont. Ez a jövendölés nevén nevezte Czíruszt több mint száz esztendővel a születése előtt! Ézsa 45:1-4.

Ézsaiást az evangélium (a jó hír) prófétájának nevezzük, mert olyan sokat írt Jézusról, aki eljön, hogy megmentsen minket. Megismerjük majd ezeknek a próféciáknak némelyikét, amikor Jézus életéről tanulunk.

A prófétáknak, ugyanúgy, mint nekünk vannak gondjaik, de Ézsaiást a nehézségek között mindig bátorította látomásának felidézése, amelyben látta az Urat és hallotta az angyalokat énekelni. Ézsa 6:1-3.

Hallottál már a Holt-tengeri tekercsekről? Feliratos bőr és papirusztekercsek, amiket száraz barlangokban találtak a Holt-tenger közelében. Az első barlangban, 1947-ben talált tekercsek között volt Ézsaiás könyvének teljes másolati példánya. Héber nyelven íródott, több mint száz évvel Jézus születése előtt.

Az a tekercs Ézsaiás könyvének legrégebbi ismert példánya. Több mint 2000 éves, de semmi lényeges különbség nincsen mondanivalója és a Bibliában szereplő Ézsaiás könyve között, bár maga Ézsaiás is számtalan kézírásos másolatot készített, és sok különböző nyelvre lefordították.

Sok más tekercset is találtak azokban a barlangokban. Köztük Jeremiás könyvének teljes másolatait és más könyvek részletei t is.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ezek a tekercsek is mind azt mutatják, hogy Isten szava nem változott az évezredek során. Áldjuk az Urat! Kiáltja hangosan Ézsaiás, „Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Ézsa 40:8.

CSÜTÖRTÖK

Ezékiel első látomása

(Ezék 1.)

Ezékiel még fiatalember lehetett, amikor fogolyként Babilonba hurcolták. Több ezer fogolytársával együtt arra kényszerítették, hogy gyalog tegye meg az a több száz kilométernyi utat. Legtöbbjük erős, bátor ember volt. Babilon királya használni tudta őket a háborúban, vagy a szakembereket az építkezéseken.

Ezékiel papnak nevezi magát és nem tesz említést másfajta munkáról. Könyve közvetlenül Jeremiás két könyve után következik. Ha megnézed a hétfői leckéhez tartozó ábrát, látni fogod, hogy Ezékiel könyve a „nagyprófétai könyvek” közé tartozik. Isten arra hívta el, hogy figyelmeztesse és vigasztalja a Babilonba száműzötteket. Mint a legtöbb prófétai könyvben, Isten Ezékiel könyvében is szimbólumokat és előképeket használt. A szimbólum (vagy jelkép) olyan kép, amit valami másnak a bemutatására használunk, mint ahogy például a fehérfejű réti sas az Egyesült Államok jelképe.

Az előkép szintén egy szimbólum, de más, mert olyasmit mutat be, ami a jövőben következik majd be. Például a templomi bárányáldozat előkép volt, Jézus jövőbeni feláldozásának előremutató jelképe.

Ezékiel első látomása tele volt jelképekkel, és olyan félelmetesen lenyűgöző volt, hogy arcra borult miután látta.  Mielőtt megismernénk jelentését, olvassuk el a következő verseket: Ezék 1:1-28.

Most bizonyára összezavarodott vagy a furcsa jelképek miatt. Először Ezékiel is az volt. A látomásban azokat a kerekeket a négy élőlény szárnyai alatti kezek vezették, akik a kerubokat, vagy az angyalokat jelképezik.

A kerekekben található kerekeket irányító kezek Isten munkáját jelképezik, amellyel világunk összekuszált, összetett eseményeit összehangolja népének javára (Rom 8:28). Isten népe mindaddig biztonságban van, amíg bízik Őbenne és együttműködik vele.

A villámcikázásként előre-hátra futó élőlények az evangélium terjedésének gyorsaságát jelképezik, ahogyan majd végül az egész világra eljut. Milyen csodálatos!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szeretnél részt venni ebben az izgalmas munkában? Mindnyájan egy nagy család tagjai vagyunk Jézusban, és Isten azt akarja, hogy népe a Földön együtt munkálkodjon. Akár otthon, az iskolában, vagy a munkahelyen meg kell tanulnunk együttműködni, miközben segítünk Isten szeretetének üzenetét elvinni az egész világra.

PÉNTEK

Száraz csontok

(Ezék 37:1-14.)

Mindenki el fogja fogadni Isten utolsó üzenetét, amit a világnak küld? Nem. Mégis át kell adnunk az üzenetet az embereknek akár meghallgatják, akár visszautasítják azt. Mennyire fontos ez a feladat? Olvassuk el: Ezék 3:11; 18-19.

Ahogy Ezékiel idejében, ma is sokan elmennek és beülnek oda, ahol Isten szavát hirdetik. Mégis, azok közül, akik hallgatják Isten üzeneteit, a legtöbben nem hisznek a figyelmeztetéseknek, vagy nem azt teszik, amit Ő mond. Ezék 33:31-32.

Míg a legtöbb ember nem törődik a világnak szóló utolsó üzenettel, sokan el fogják fogadni. Azokat jelképezik Ezékiel látomásában a száraz csontok, akik „halottak” a bűnnek életében (Ef 2:1). Mi történt azokkal a száraz csontokkal? Ezék 37:1-10.

Milyen festői jelkép! Ahogyan a halottak is csak Isten hatalma által kelhetnek ismét életre, gonosz szívünket is csak Jézus tudja megváltoztatni, és csak Ő adhat nekünk az övéhez hasonló gondolatokat és vágyakat. Ezék 36:26-27.

A „száraz csontokra” hasonlító emberek „hatalmas serege” új életet kap majd a Szentlélektől. Azt választják, hogy hűségesek lesznek Istenhez, Ő pedig vágyat és erőt ad nekik, hogy Őt szolgálják. Ezek az emberek fognak majd segíteni Isten végső üzenetét eljuttatni az egész világra.

Abban az utolsó üzenetben a szombat megtartása lesz a megpróbáló igazság. A szombat megtartása az Istenhez való hűség jele. Ezék 20:12.

Mindenkinek lesz lehetősége a választásra, hogy Isten törvényének engedelmeskedve megszenteli-e a szombatot, vagy emberi törvényekhez igazodva az első napot, a vasárnapot tartja meg.

Hogyan nyerhetjük el a Szentlélektől megújított értelmet, és a jelt, hogy örökre Istenhez tartozunk? Azzal, ha napról napra tanuljuk azt szeretni, amit Jézus szeret, és azzal, ha megszenteljük a szombatot. Róm 12:2; Kol 3:2.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért ne próbálnánk meg? Imádkozzunk minden nap Jézushoz, hogy adjon nekünk új szívet. Beszélgessünk Jézussal és tanulmányozzuk az Ő szavát. Gondolkodjunk Róla, ismerjük meg az Ő csodálatos szeretetét, és próbáljunk mindent az Ő tetszése szerint tenni. Hamarosan észrevesszük, hogy az értelmünk is megváltozik, és azok a világi dolgok, amiket addig szerettünk, már nem olyan fontosak többé. Milyen csodálatos ilyen lelkülettel bírni!

 

 

Feladatok:

A Biblia azt mondja nekünk, hogy vizsgáljuk meg azokat, akik prófétának tartják magukat, hogy valóban Istentől vannak-e (1Ján 4:1). Azt is mondja, hogy figyeljünk Isten prófétáira (5Móz 18:19). Honnan tudhatjuk, hogy valaki igaz próféta-e? A Biblia számos módot mutat rá. Jézus is megígérte, hogy ha őszintén keressük Isten akaratát, tudni fogjuk, hogy valóban Isten prófétája-e az, aki annak állítja magát (Ján 7:17).

 

Kösd össze vonalakkal az igehelyekről található leírást a hozzájuk tartozó szövegel!

 

1

Jeremiás 28:9

Az igaz próféta szava teljesen megegyezik Isten törvényével és a korábban élt igaz prófétákéval.

2

Máté 7:20

Amit az igaz próféta megjövendöl, az bekövetkezik

3

2Péter 1:21

Az igaz próféta szavai és élete „jó gyümölcsöt” teremnek.

4

Ézsaiás 8:20

Az igaz próféta megfeddi Isten népének bűneit

5

Ézsaiás 58.1

Az igaz próféta nem a saját szavait szólja, hanem csak azt, amire a Szentlélek indítja.

 

6 4Móz 12:6 Az igaz próféta segíti, erősíti és tanácsokkal látja el az egyházat.
7 1Kor 14:3-4 Az igaz próféta nem a saját értelmezésében mutatja be a Bibliát.
8 2Krón 24:19 Isten beszél szolgáinak, a prófétáknak arról, amit a jövőben fog cselekedni.
9 1Ján 4:2 Isten álomban és látomásban szól az igaz prófétához.
10 2Pét 1:20 Az igaz próféta hisz Jézusban, és azt tanítja, hogy Jézus emberi alakban jött el földünkre.
11 Ámos 3:7 Az igaz próféta könyörög az embereknek, hogy adják át magukat az Úrnak.