Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Évek, amikor egyszer fent, egyszer lent

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Egy gonosz király

(2Krón 33:1-18.)

Amikor Isten meggyógyította Ezékiást, azt ígérte neki, hogy még 15 évig élhet. Ez alatt az idő alatt született a fia Manassé. Még csak 12 éves volt, amikor Ezékiás meghalt és ő lett Júda 14. királya, majd 55 esztendeig uralkodott.

Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan lehet valakiből, aki ilyen jó apa mellett nevelkedett, Júda egyik leggonoszabb királya. Úgy tűnt, mindent megtett, hogy tönkretegye mindazt a jót, amit csak apja tett Júda népéért. Rosszabb volt, mint a pogányok!  2Krón 33:9.

Manassé még Isten templomában is felállított egy bálványszobrot és oltárt is épített elé a neki bemutatott áldozatoknak. Imádta a csillagokat, és tiszteleti helyeket épített Baálnak. Nagyon sok ártatlan embert is megölt, akik hűségesek maradtak Istenhez és bátran szót emeltek érte. Többek között Ézsaiás prófétát is. A próféták figyelmeztették Manassét és Júda népét. Végül Isten megengedte, hogy Manassét fogolyként Babilonba hurcolják.

A fogságban Manassénak volt elég ideje elgondolkodni a múltján és gonoszságán. Isten Szentlelke szólt a szívéhez és ő őszintén megbánta a szörnyűségeket, amiket elkövetett. Megalázta magát és imádkozott, ezért Isten megengedte neki, hogy visszatérjen Jeruzsálembe és ismét király legyen. 12-13. v.

Ezúttal Manassé minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen a népnek abbahagyni a szörnyűségeket, amiket ő vezetett be. Eltávolította a templomból a pogány isteneket és bálványokat, és egész Jeruzsálemből a pogány oltárokat. Azt mondta a népnek, hogy az igaz Istent tiszteljék. Azonban sokak megmentéséhez mát túl késő volt azok közül, akikre az ő gonosz élete éveken keresztül rossz hatást gyakorolt, mielőtt Babilonba hurcolták volna. 17. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, ha Manassé megtehetné, figyelmeztetne arra, hogy soha ne tervezzük, hogy „szórakozunk” a világban, aztán majd visszatérnünk a gyülekezetbe? Még ha vissza is térsz, mi lesz azokkal, akikre hatással voltál?

HÉTFÖ

Ammon és Jósiás

(2Krón 33:21 - 34:19.)

Manassé, Ezékiás fia megtért, szerette és szolgálta Istent egész hátralévő életében. A rossz választásoknak azonban, ahogy már láthattuk mindig szomorú következményei vannak. Ezt láthatjuk Manassé fiának, Amonnak életében is. Apja életének lázadó éveiben nőtt fel, és amikor Júda 15. uralkodójává vált, még gonoszabb lett, mint annak idején az apja volt. 2Krón 33:23.

Amon csupán két esztendeje volt király, amikor szolgái megölték őt. Ezután a nép a kisfiát, Jósiást tette királlyá. Hány éves volt Jósiás, amikor Júda királya lett? 2Krón 34:1-2.

Gondolj csak bele, amikor Jósiás Júda 16. uralkodója lett valószínűleg fiatalabb volt, mint most te! Húszéves korára már sokat munkálkodott azon, hogy a népet visszafordítsa Istenhez. Munkásai lerombolták a pogány oltárokat és bálványokat.

Jósiás uralkodásának 18. évében szolgái megkezdték a templom felújítását. Mit talált Hilkia főpap a munkálatok során? 14. v.

A Törvénykönyvet! Ez volt az a könyv, amelyet Isten Mózessel íratott és a Szentek szentjében, a Frigyláda mellé helyeztetett. Ebben szerepeltek azok a rendelkezések, amelyek Isten szava szerint népének meg kell tartania, hogy a világ legjobb nemzete legyenek.

Az izraeliták nem engedelmeskedtek a könyvben leírtaknak, ezért természetesen Isten nem áldotta meg és nem tette nagy nemzetté őket, úgy ahogyan szerette volna. Ráadásul két királyságra szakadtak és az északi királyság, Izrael népe fogságban volt egy pogány országban. Mi volt a helyzet ugyanekkor Júdával?

Jósiás eltörölte a bálványimádást Júdában, de a Törvénykönyvet még soha nem látta! Szörnyen érezte magát, amikor Sáfán, az írnoka felolvasta neki, és rádöbbent, hogy nem engedelmeskedtek a könyvben leírt rendelkezéseknek. Lenne valamilyen módja a következmények elkerülésének? Júda népe is fogságba kerül? 18-19. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Elkerülhetjük vajon a következményeket, ha még csak nem is olvastuk, amit Isten prófétája írt számunkra?

KEDD

A törvénykönyv

(2Krón 34:20-33.)

Jósiás király fiatalember volt és eltökélte, hogy engedelmeskedni fog Istennek. Emellett mindent megtett, hogy visszavezesse Júda népét az igaz Isten tiszteletéhez. Elvégre a Tízparancsolat, amit maga Isten írt a két kőtáblára, még mindig a Frigyládában volt. És ezeknek a parancsolatoknak kellett Jósiás kormányzásának alapjául szolgálniuk.

Már majdnem 18 éve uralkodott, amikor Hilkia főpap megtalálta a Törvénykönyvet a templomban. Ez egy másolata volt annak a könyvnek, amelyben Mózes leírta Isten rendelkezéseit, amik megtartása által az izraeliták erős nemzetet építhetnek.

A könyvben, amit Jósiásnak írnoka felolvasott az engedelmességet követő áldások és az engedetlenség által vonzott átkok felsorolása szerepelt. Évszázadokkal azelőtt Józsué olvasta fel ezeket a népnek az Ébál-hegyen és a Garizim-hegyen. (Józs 8:34) Mózes ötödik könyvének 28. fejezetében is elolvashatjuk őket.

Végiggondolva Júda népének engedetlenségét, Jósiás biztos volt abban, hogy nem kaphatják meg a könyvben felsorolt áldásokat. Volt-e azonban most valami módja, hogy elkerüljék a könyvben leírt szörnyű átkokat?

Jósiás az Úrtól akarta ezt megkérdezni. Ezért a legfontosabb főtisztviselőit küldte el Hulda prófétaasszonyoz, aki ott élt Jeruzsálemben. 2Krón 34:21.

Hulda meghallgatta Jósiás követeit, majd rájuk bízta Isten válaszát, hogy adják át a királynak. Szörnyű csapások várnak a népre a bűneik miatt, de ezek csak Jósiás halála után következnek majd be. 23-28. v.

Isten üzenetét megkapván Jósiás összehívta Júda véneit és Jeruzsálem népével együtt mindnyájan a templomba mentek. Miután Jósiás felolvasta nekik a Törvénykönyvet, a nép ünnepélyes fogadalmat tett, hogy ezentúl Istent szolgálja.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A próféta, akit Isten egyházunkba küldött szintén asszony volt, akárcsak Hulda. Ellen White-nak hívták.

SZERDA

Megújulás és hitehagyás

(2Krón 35.)

A Törvénykönyvből Jósiás egyre többet megtudott Isten tervéről népével és hűségesen követte utasításait. A felújítást végző munkások hamarosan elvégezték dolgukat és a templom a papokkal együtt készen állt a Húsvét megünneplésére. És micsoda ünnepséget tartottak! 2Krón 35:18.

Milyen csodálatos lett volna, ha Júda egész népe a helyes cselekedetek útját követte volna! Jósiás azonban 39 éves korában elesett egy csatában és azután tragikus változások következtek. A király halála mindenkit elszomorított Júdában, különösen Jeremiás prófétát, aki kb. 18 évvel Jósiás halála előtt kezdte prófétai munkáját. 23-25. v.; Jer  1:2.

A Jósiás idejében Júdába küldött más próféták között volt Habakuk és Zofóniás. Az ő prédikálásuk és Jeremiás figyelmeztetései, valamint a Törvénykönyv hatása a nép látszólagos engedelmességéhez vezetetett, de a szívükben nem voltak engedelmesek. Sokan makacsul visszautasították Isten követését.

Jósiás saját fiai sem szerették őszintén Istent. A fia Joákház mindössze három hónapja uralkodott, mint Júda 17. királya, amikor Egyiptom királya fogságba vetette őt. A fáraó ezután a fivérét, Jojákimot (Eliákim) tette meg Júda 18. uralkodójává. A Biblia mindkettejükről azt mondja, hogy „gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt”. (2Kir 23:31-32.; 36-37.)

A legtöbb ember szívesen követte királyait a bálványimádásban, ugyanakkor azonban részt vettek a templomban tartott istentiszteleti szertartásokon is. Semmi kétség, Jeremiás szomorú volt!

Csöndes és félénk természete ellenére Jeremiás hűségesen kiállt a templom udvarára és hangosan hirdette a népnek, hogy mi történik velük, ha a vezetőik és ők nem változnak meg. Azonban pontosan, ahogy ma is, sokan nem akartak megváltozni.

Hulda prófétaasszonyon keresztül Isten már megüzente, hogy a Törvénykönyvben felsorolt összes átkot magukra vonják (2Krón 34:24). Azt jelentette ez, hogy már nem volt semmi reményük? Bekövetkezik a tragédia akkor is, ha az emberek megváltoznak? Jer 18:7-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten ígéretei az áldásokról és az átkokról feltételekhez kötöttek. Meg tudja áldani azokat, akik nem akarnak engedelmeskedni neki?

CSÜTÖRTÖK

Isten elhívja Jeremiást

(Jer 36:1-15.)

Jeremiást még fiatalon küldte el Isten saját népéhez prófétálni. Gyermekkora óta papnak nevelték, de érdemtelennek érezte magát, amikor Isten elhívta prófétának. Mivel azonban gyermekként hűséges volt, Isten bízhatott benne, hogy hűséges követe lesz.

Jeremiás most hűségesen figyelmeztette Júda népét a rájuk váró következményekre. Azt mondta, annyira rosszak, hogy bűneik vastollal vannak szívükbe írva. Jer 17:1.

E bűnök között szerepelt a szombaton végzett munka is. Jeremiás sürgette őket, hogy hagyjanak fel a szokásos dolgaikkal szombaton. 21-23. v.; Jer 23:11

Hamis próféták és hűtlen papok állították mindenkinek, hogy semmi rossz nem fog történni. Azok, akik el akarták hinni a hazugságaikat, gyűlölték Jeremiást és meg akarták ölni. Ugyanakkor tisztelték is őt, amiért olyan bátran közvetíti Isten üzenetét, pedig tudja, hogy mit éreznek iránta. Nem volt könnyű Jeremiásnak, amikor az emberek kigúnyolták és nevetség tárgyává tették. Honnan merített bátorságot az Istenhez való hűségre? Jer sir 3:19-24.

Júda királyságán kívül fontos változások voltak folyamatban, amelyek hamarosan rájuk hozzák a veszedelmet, amire Jeremiás figyelmeztetett. Asszíria királysága egyre gyengült, ami végül a megszűnéséhez vezetett. A babiloni és Méd seregek leigázták. Az új Babiloni birodalom váltotta fel Asszíriát, mint a világ uralkodó nagyhatalma.

Jojákim király Júdai uralkodásának harmadik évében (ie.605) a babiloni sereg fogságba ejtett néhány herceget, akárcsak a templomi edények egy részét és Babilonba hurcolta őket. Dániel és barátai is közöttük voltak (Dán 1:1-7). Jojákimot meghagyták királynak, de csak babiloni fennhatóság alatt.

Kb. egy év múlva, Jojákim uralkodásának negyedik esztendejében Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy írjon egy üzenetet a népnek. Báruk, Jeremiás titkára könyvtekercsre írta Isten üzenetét, amit a próféta által küldött. Miért adta Isten ezt a figyelmeztetést a népnek? Jer 36:2-3.

Jojákim uralkodásának ötödik esztendejében Báruk felolvasta az üzenetet Jeruzsálem összegyűlt népének a templom udvarában. A hercegek is hallani akarták az üzenetet, ezért Báruk nekik is felolvasta.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az emberek nem mindig figyelnek oda, amikor a rossz döntéseikre figyelmeztetik őket. Azt jelenti ez, hogy nem is kell figyelmeztetni őket?

PÉNTEK

A következmények

(Jer 36:16-32.)

Isten különleges üzenetet küldött Júda népének és Jeremiás írnoka felolvasta azt sok ember előtt, akik akkor Jeruzsálemben tartózkodtak. Miután a hercegeknek is felolvasták az üzenetet, ők azt akarták, hogy Jojákim király is hallja. Ám biztosak voltak benne, hogy a király mérges lesz, ezért azt tanácsolták, hogy Báruk és Jeremiás rejtőzzenek el.

Tél volt és a király éppen a tűznél melegedett, amikor a hercegek megérkeztek és az üzenetről beszéltek neki. Azt mondta, igen, szeretné meghallgatni, és a tekercsért küldetett.

Miközben az üzenetet olvasták neki, a király megragadta a tekercset, késsel felszabdalta és vakmerőn a tűzbe vetette. Jer 36:23-25.

Hogyan reagáltak a hercegek? Páran talán könyörögtek a királynak, hogy ne égesse el, de Jojákim nem törődött velük. Végül a tekercs teljesen elpusztult, és a király pontosan azt tette, amire a hercegek számítottak. Embereket küldött Báruk és Jeremiás elfogására, de azok nem találták meg őket. Miért? 26. v.

Most, hogy a könyv elégett, Jojákim és a hercegek biztosak voltak benne, hogy többé nem hallják Jeremiás figyelmeztetéseit, de tévedtek. Mit mondott Isten Jeremiásnak, mit tegyen? 28-32. v.

Mert szerette őket, Isten ismét figyelmeztette őket. Min egy szerető szülő, meg akarta óvni őket a veszedelemtől.

Jojákim uralkodásának harmadik évében a babiloni királyság uralma alá vettetett, de hamarosan felszabadult alóla. Néhány évvel később mégis ismét babiloni fennhatóság alá került. Három év után azonban fellázadt, és az Úr megengedte, hogy más népek betörjenek Júdába.

A következő évben (ie.597) Nabukodonozor érte jött és kettős béklyóval kötöztette meg, hogy Babilonba vigye (2krón 36:6), de meghalt, még mielőtt Jeruzsálemből elszállíthatták volna (Jer 22:18-19). Tizenegy esztendeig volt király, a trónon fia, Jojákin követte, mint Júda 19. uralkodója. (2Krón 36:8)

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem szabdaljuk darabokra és nem égetjük el a Bibliánkat. Más módon is mutathatunk tiszteletlenséget Isten szava iránt? Hogyan mutathatjuk ki Istennek, hogy tiszteljük az Ő szavát és hálásak vagyunk figyelmeztetéseiért? Zsolt 119:11.

 

 

Feladatok:

Az alább felsorolt nevek mindegyike szerepel e heti tanulmányunkban. Lássuk, mennyire emlékszel anélkül, hogy kikeresnéd őket.

Írjál „K” betűt a vonalra a királyok, „P” betűt a próféták és „E” betűt az egyéb emberek neve mellé!

 

___Jojákim                          ___Jeremiás                                    ___Báruk

___Nabukodonozor            ___Baál                                             ___Jojákin

___Amon                             ___Hilkia                                           ___Hulda

___Ezékiás                         ___Jósiás                                         ___Habakuk

___Manassé                       ___fáraó                                            ___Zofóniás

___Joákház                         ___Ézsaiás                                       ___Sáfán

 

Írjál „I” betűt az igaz és „H” betűt a hamis állítások mellé!

 

____ Isten csak férfiakat hívott el prófétának.

____ Isten áldásokat ígér az engedelmességért.

____ Mivel Jósiás megtért, semmi rossz nem történik majd Júdával.

____ Jósiás apjától kapott egy másolatot a Törvénykönyvből.

____ Jósiás nagyapja pogány bálványokat állított fel a templomban. 

____ Manassé apja hűséges volt Istenhez.

____ Jósiás a Törvénykönyv megismerése után megszüntette a bálványimádást.

____ Jósiás felnőttkorában lett hűséges Istenhez.

____ A gonosz Manassé király megtért mialatt Babilonban volt.

____ Jósiás fiai gonoszt cselekedtek.

____ Isten egy csendes, szégyenlős embert is használni tud követeként.

____ Isten egy fiatalembert is tud követeként használni.

____ Jeremiás idejében az emberek megszentelték a szombatot.

____ Isten megóvta Júdát a babiloni megszállástól.

____ Jojákim király hitt Jeremiás prófétának és engedelmeskedett üzenetének.