Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Elizeus szolgálatának vége

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Mennyei szekerek

(2Kir 6:8-18.)

Izrael népének Istenhez hűségesen ragaszkodó emberei rendkívül hálásak voltak Elizeusnak munkájáért. Még azok is tisztelték őt, akik visszatértek a Baál-imádathoz, annak ellenére, hogy nem tartották meg az ígéretüket miszerint egyedül Istent fogják tisztelni.

Pogány bálványimádási szokásaik miatt Isten nem tudta megáldani népét. A közeli ellenséges ország, Szíria időnként megtámadta őket. A szíriai király nagyon feldúlt volt, mert valahányszor rajtaütésszerű támadást tervezett, az izraeli király mindig tudomást szerzett róla és készen állt seregeik visszaverésére.

A szíriai király biztos volt benne, hogy seregéből árulja el valaki az izraelieknek a terveiket. Egyik szolgálója azonban elmagyarázta neki, hogy Elizeus értesíti az izraelitákat. „Kutassátok fel Elizeust, és én fogságba vetem!” – parancsolta embereinek.

„Dótánban van.” –tájékoztatták a királyt. Ezért azonnal sereget küldött oda, hogy éjszaka bekerítsék a várost, és elfogják Elizeust. 2Kir 6:11-14.

Elizeus szolgája, amikor másnap reggel kiment és meglátta a várost körülvevő szíriai hadsereget kétségbeesetten rohant vissza gazdájának jelenteni. Mit mondott neki Elizeus? 15-16. v.

Mit értett ezalatt? Miért nem félt? Elizeus tudta, hogy angyalok serege vigyáz rájuk, habár nem láthatta őket. Mivel azt akarta, hogy a szolgája is tanuljon meg bízni, megkérte Istent, hogy neki is mutassa meg őket. Mit érezhetett szerinted Elizeus szolgája, amikor Isten megválaszolta Elizeus imáját? 17. v.

Nemsokára szíriai katonák kopogtattak Elizeus ajtaján. Elizeus nem aggódott. Arra kérte Istent, hogy tegyen valami szokatlant. Mi volt az? 18. v.

Milyen könnyen lerombolta Isten aznap Sátán terveit! Mind a szíriai, mind az izraeli katonáknak és királyaiknak is rá kellett döbbenniük, hogy Isten hatalmas és képes megvédeni különleges népét.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nekünk is tisztában kell ezzel lennünk. Soha ne feledjük, amit Elizeus mondott a szolgájának: „Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük.”

HÉTFÖ

A parázs

(2Kir 6:19-33.)

Amikor a szíriai katonák el akarták fogni Elizeust, Isten vaksággal verte meg őket. Ezután Elizeus Szamáriába, Izrael fővárosába vezette őket.

El tudod képzelni a szíriaiak kétségbeesését, amikor Isten visszaadta a látásukat és rádöbbentek, hogy fogságba estek egy fallal körülvett városban? Izrael királya izgatott volt! Most itt volt a lehetősége, hogy elpusztítson sok ellenséges katonát! Isten terve azonban más volt. Olvassuk el, mit mondott Elizeus a királynak, mit tegyen. 2Kir 6:22-23.

Minden egyes falat, amit az izraeliek azon a lakomán az ellenségeiknek felszolgáltak példája volt annak a „parázs” –nak, amit a Biblia szerint az ellenségeink fejére gyűjtünk. Péld 25:21-22.

Ezután nagyon hosszú ideig nem törtek Izraelre a szíriaiak. Ám néhány év múlva mégis visszatértek. Ezúttal ostromgyűrűbe zárták Szamária városát, és a lakosok hamarosan kifogytak az ennivalóból. A király elkeseredett. Ilyen szörnyű éhínség még sohasem volt, az emberek valósággal éhen haltak.

Egy nap, amikor a király a városfalon sétált, odament hozzá egy asszony segítségért könyörögve. A királyt megdöbbentette, amit az asszony mondott. 2Kir 6:26-29.

A király megszaggatta a köntösét és az emberek láthatták, hogy alatta zsákruhát visel. Ez is mutatta, milyen szörnyen érezte magát az éhínság miatt. Arra azonban mégsem ébredt rá, hogy ami történik az a bálványimádásuk következménye. Kit hibáztatott, és mit akart tenni ellene? 31. v.

Elizeus éppen otthonában tárgyalt néhány fontos vezetővel, amikor az Úr ismertette vele a király tervét. Egy futár érkezett a palotából, de Elizeus nem engedte be. Amikor maga a király is odament, Elizeus elmondta neki, hogy mi fog történni másnap.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Szerinted miért olyan, mintha parazsat gyűjtene a másik fejére, ha valaki kedves az ellenségeivel?  Ismersz olyant, aki nem volt kedves veled?  Hogyan „gyűjthetsz parazsat” a fejére?

KEDD

A négy leprás

(2Kir 7.)

Isten népe még mindig nem tanulta meg, hogy csak Őt kövesse és engedelmeskedjen prófétáinak. Most a szíriai hadsereg körülzárta Szamária városát és annak lakói kifogytak az élelemből. A király Elizeust okolta mindezért és meg akarta ölni őt. Amikor Elizeus elmondta, hogy másnapra lesz mindenkinek elegendő olcsó ennivaló, a király tisztje kigúnyolta. Mit mondott Elizeus? 2Kir 7:1-2.

Akkor éjjel négy éhező leprás ember ült a városfalon kívül és azon tanakodtak, mitévők legyenek. 3-4. v.

A szíriai táborba érve megdöbbentek. Valami arra késztette a szíriaiakat, hogy mindent hátrahagyva elfussanak! Minden holmijukat és felszerelésüket otthagyták. Mi történt? 6-7. v.

Micsoda örömünnepet ült az a négy leprás! Aztán eszükbe jutott a városban éhező sok ember, és visszamentek. 8-9. v.

A király biztos volt benne, hogy a szíriaiak elrejtőztek és csak arra várnak, hogy a városlakók kimenjenek, és így elfoghassák őket és bevehessék a várost.

Ám emberei ellenőrizték, és láthatták, hogy az ellenség eltávozott. Isten azt cselekedte, hogy a szíriaiak nagy sereg közeledtének zaját hallották és megijedtek. Mit láttak a király szolgái? 15. v.

Most már senki sem állíthatta meg a kiéhezett embereket, akik kisiettek a városból, hogy élelemhez jussanak a szíriai táborban. A király főembere, aki Elizeust kigúnyolta a kapu őrzéséért volt felelős. A nép azonban nem törődött vele és siettükben agyontaposták. Elizeus jövendölése valóra vált, a főember meghalt.

Elizeus folytatta Istenért végzett munkáját és királyoknak adott tanácsot. Könnyen elbátortalanodhatott volna. Egész életében végig mindig voltak bálványimádók Izraelben és néha úgy tűnt, az egész nép elhagyta Istent. Mindig voltak azonban, akik hűségesek maradtak Hozzá. Elizeus az egyik helyről a másikra utazott bátorítva ezeket a hűségeseket, tanítva azokat, akik el akartak fordulni a bálványimádástól és a prófétaiskolákban is segített.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha ismersz olyanokat, akik elbátortalanodtak a Jézusért való munkában, beszélj nekik Elizeus hosszú éveken át tartó hűséges munkájáról a hűtlen Izraelért.

SZERDA

Tüzes szekér nélkül

(2Kir 6:1-7.  13:14-21.)

Elizeus nagyon fontosnak tartotta a prófétaiskolákat. Tudta, hogy az ott tanulók segítenek másoknak Istent választani, bízni Őbenne és hűségesnek maradni hozzá. Az egyik iskolában, amit éppen meglátogatott igen szűkös volt a hely. Ezért elhatározták, hogy közösen építenek maguknak egy nagyobb hajlékot. Megkérték Elizeust, hogy tartson velük, és ő örömmel beleegyezett.

Azt tervezték, hogy fejszéikkel kimennek a közeli Jordán-folyóhoz fát vágni az építkezéshez. Hamarosan nagy munkában voltak, fákat vágtak ki és deszkákat készítettek belőlük. Az egyik tanuló kölcsönkért fejszével dolgozott. Éppen meglendítette a fejszét, hogy kivágjon egy fát, amikor annak vasa beleesett a vízbe. A diák persze szörnyen érezte magát. Mit mondott, és mit tett Elizeus? 2Kir 6:5-7.

A tanulók kétségtelenül szerették Elizeust! Időnként a tanteremben tanította őket, de amint láthattuk, együtt is dolgozott velük. Mit gondolsz, hogyan segítette ez az oktatásukat?

Elizeus türelme és hite bizonyította, hogy semmi sem ingathatja meg Istenbe vetett bizalmát. Ez még Izrael akkori uralkodójára, az ifjú Joás királyra is hatással volt, annyira, hogy elment a halálos beteg Elizeust meglátogatni. 2Kir 13:14.

Szíria még mindig Izrael ellensége volt. Isten azt az üzenetet küldte Elizeussal Joásnak, hogy végül le fogja győzni azt az országot. Egészen addig kell támadnia, amíg teljesen el nem pusztul. 15-16. v.

Isten próbára tette Joást. Elhiszi-e, hogy Isten győzelmet ad Izraelnek Szíria fölött? Bízni fog az Úrban és addig folytatja a harcot, amíg teljesen el nem pusztul az ellenség? 18-19. v.

Elizeus több mint ötven évig hűségesen dolgozott az Úrért. Isten nem küldött érte tüzes szekeret, ami a mennybe ragadta volna, ahogyan Illésért tette. Az idős próféta hosszú ideig betegeskedett halála előtt.

Az utolsó lenyűgöző csoda, amit Isten hűséges szolgája megbecsüléseként tett, a halála után történt! Olvassunk róla a 20-21. versekben!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten a népe bátorítására használta Elizeust, hogy bízzanak Őbenne. Téged is így akar használni?

CSÜTÖRTÖK

Isten prófétáinak elvetése

Az izraeli nemzet megosztott volt egészen Salamon király halála óta. A tíz északi törzs neve Izrael volt, a déli királyságot pedig Júdának hívták. A templom, amit Salamon épített, Júda fővárosában, Jeruzsálemben állt, és ez volt a Menny Istenének tiszteleti központja. Ám az északi királyság első uralkodója, Jeroboám nem akarta, hogy a nép odajárjon ezért két aranyborjút állított fel nekik a saját királyságában.

Küldött Isten Illésen és Elizeuson kívül más prófétákat is könyörögni Izraelnek, hogy változzon meg? Figyelmeztette őket, hogy mi fog történni, ha nem változtatnak?

Ó, igen! Isten számos hűséges prófétát küldött. Újra meg újra figyelmeztették őket arra, hogy mi fog történni, ha nem változtatnak gonosz útjaikon és nem hagyják abba a pogány istenek imádatát. A hűséges próféták között volt Ámós és Hóseás. Mindketten könyvet írtak munkásságukról, amelyek megtalálhatók a Bibliában. Később tanulunk majd róluk. Hogyan könyörgött Isten oly nagyon szeretett gyermekeinek? Hós 14:1-4.

Végül, 208 esztendő és 20 király uralkodása után Isten megengedte a tíz törzs ellenségeinek, hogy fogságba hurcolják őket. Mind a húsz királyról elmondható, hogy: „Gonoszságot művelt az Úr szeme előtt.”

Bár az egyik király, Jéhu elpusztította a Baál kultuszt Izraelben, Jeroboám aranyborjúinak tiszteletét folytatta. (2Kir 10:28-29) Milyen elkeserítő! A tíz törzs végül fogságba került, és soha többé nem lettek újra egy nemzetté.

Eddig az északi királyságban történteket kísértük figyelemmel, és megismertük annak szomorú végét. Mi történt ez idő alatt Júdában, a déli királyságban?

Júdában összesen húsz uralkodó volt. Megtudjuk majd, hogy néhányuk hűséges volt Istenhez, és Júda 135 évvel tovább létezett, mint az északi királyság. Végül azonban a déli királyság népét is fogságba hurcolták.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Fontos, hogy meghallgassuk az üzeneteket, amiket Isten a prófétáin keresztül küld, és engedelmeskedjünk nekik? 2Krón 20:20.

PÉNTEK

Asa és Jósafát

(2Kir  14:1 - 18:27.)

A Királyok első és második könyve eredetileg egy könyv volt, ahogyan a Krónika elő és második könyve is. Sok helyen ugyanazokról az emberekről beszélnek, de mindegyikben van olyan részlet, ami a másikban nem található meg. Ezért mind a Királyok, mind a Krónika könyveit tanulmányoznunk kell, hogy megtudjuk mi történt miután Izrael népe két királyságra szakadt.

Salamon fiáról, Roboámról azt mondja a Biblia, hogy „gonoszul cselekedett.” Salamon unokája, Abija is így tett, amikor királlyá lett. Asa, Izrael harmadik királya azonban elsőként, hűséges volt Istenhez. Visszavezette népét Istenhez, hogy Őbenne bízzanak és neki engedelmeskedjenek. Ennek következtében Isten hosszú évekig megáldotta Júdát. 2krón 14:2-5.

Később azonban Asa segítséget kért a szíriai királytól az izraeli király elleni harchoz. És amikor Isten egy prófétát küldött hozzá, hogy erről beszéljen vele, a király olyan mérges lett, hogy börtönbe vetette a prófétát. Asa még később, amikor a lába beteg lett, sem tért vissza Istenhez. 2Krón 16:10-12.

Asa fia, Jósafát lett Júda negyedik királya éppen két évvel az után, hogy Akháb Izrael királya lett. Visszatérítette Júda népét az igaz Isten tiszteletéhez, és Isten ismét megáldotta népét. 2krón 17:3-6; 10.

Jósafát azonban megengedte fiának Jórámnak, hogy feleségül vegye Atháliát, Akháb és Jézabel lányát. A két család természetesen összebarátkozott, és ennek nagyon rossz következményei lettek.

Jósáfát hibát követett el, amikor Akháb megkérte, hogy seregivel csatlakozzon hozzá a szíriaiak elleni harcban. Rögtön beleegyezett, hogy Júda serege Akháb seregével menjen, de tudni akarta, hogy mit mond Isten a csatáról.

Akháb 400 hamisprófétája győzelmet ígért. Jósafát azonban nem volt elégedett. Igaz prófétától akart véleményt hallani és Akhábot kérte, hogy keressen egyet. Mit mondott Akháb az igaz prófétáról, akit ismert? 2Krón 18:3-7.

Akháb elküldetett az igaz prófétáért, bár gyűlölte őt, és a próféta elmondta neki az igazat. Mit tett vele Akháb, azon túl, hogy nem volt hajlandó hinni neki? 26. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mindig nagyon veszélyes dolog elutasítani Isten szavát, amit Isten prófétája közvetít, és nem hallgatni rá, ahogyan azt a jövő héten látni fogjuk.

 

 

Feladatok:

1./ Húzd alá a megfelelőt a zárójelben található szavak közül!

1. A (szíriai, babiloni, júdai) sereget elküldték, hogy fogja el (Illést, Elizeust, Hóseást), mert elmondta a szíriai király titkait (Júda, Izrael) királyának.

2. Egy éjszaka az ellenség körbezárta (Szamária, Dótán, Jezréel) városát. Mikor Elizeus (fivére, szolgája) észrevette ezt, Elizeushoz sietett, hogy elmondja neki. Miután azonban Elizeus imádkozott, a szolgája is látta a (vas, bronz, tüzes) szekereket mindenfelé körülöttük. (Biztonságban, Bajban, Ijedtségben) voltak.

3. Amikor a katonák Elizeus elfogására érkeztek, ő azt kérte Istentől, hogy tegye őket (vakká, süketté). Elizeus ezután (Jeruzsálem, Gilgál, Szamária) városába vezette őket. Elizeus imádkozott, hogy a (szemeik, füleik) ismét nyíljanak meg. Elizeus azt mondta a királynak, hogy (ölje, vendégelje) meg őket.

4. Szörnyű éhínség támadt, amikor a szíriaiak visszajöttek és ostromgyűrűbe zárták (Jeruzsálemet, Szamáriát). A király úgy döntött, hogy Elizeusnak (meg kell halnia, tanácsot kell adnia). Elizeus azt ígérte, hogy másnapra lesz elegendő élelem.

5. Azon az éjszakán (1, 2, 3, 4, 7) (szolga, leprás, kapuőr) ült a város kapujában. Elhatározták, hogy ennivalót kérnek (a királytól, Elizeustól, a szíriaiaktól). Felfedezték, hogy a szíriaiak mindent, köztük sok ennivalót is hátrahagyva elmenekültek!

 

2./ Írjál „K” betűt a királyok, és „P” betűt a próféták neve mellé!

________Illés                    ________Abija                        ________Mikeás

________Jósafát              ________Elizeus                    ________Jéhu

________Salamon            ________Ámos                      ________Roboám

________Hóseás              ________Jeroboám               ________Asa

 

3./ Ki mondta, kinek?

„Jaj, édes uram! Pedig ezt is kölcsönkértem!” (2Kir 6:5)

____________________ mondta _________________-nak.

„Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük.” (2Kir 6.16)

____________________ mondta __________________-nak.

„Ti azonban legyetek bátrak,… mert a ti munkátoknak meglesz a jutalma.” (2Krón 15:7)

____________________ mondta ____________________-nak.