Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A bün nagy ára

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Sátán egyik csapdája

(2Sám 11:1-3.)

Isten megtartotta Dávidnak tett ígéretét és megáldotta őt Izrael királysága fölötti uralkodásában. Hűséges katonái meghódították az egész földet, amit Isten népének ígért. A népek, akik addig félelemben tartották Izraelt, és akiknek adót fizettek, most Izraelnek adóztak. A térség legerősebb nemzetévé váltak.

Dávidot azonban egyéb veszélyek fenyegették. Népszerű volt és szeretetnek örvendett népe körében, a környező népek pedig félték és tisztelték. Az ember természetétől fogva élvezi a hírnevet, a gazdagságot és a sikert. A gazdag és fontos embereknek azonban gyakran szembesülnek olyan veszélyekkel, amik a közönséges embereket soha nem fenyegetik. Ez történt Dáviddal is. Az idő múlásával fokozatosan egyre jobban bízott önmagában és egyre kevésbé rendelte alá magát Istennek.

Sátán elkezdte bevetni ugyanazokat a cseleket Dávid életében, amelyekkel mindnyájunkat becsap. Apránként bekúszik a lelkünkbe és megváltoztatja a gondolkodásunkat, anélkül, hogy ezt akár észrevennénk. Ez oda vezet, hogy elhanyagoljuk az imádkozást és  a Biblia tanulmányozását, és észre sem vesszük, de ahogy az idő múlik, egyes bűnöket már nem tartunk annyira rossznak. Sátán természetesen mindig rossz következmények nélküli boldogságot ígér nekünk.

Sátán képes volt Sault a maga oldalára állítani a Jézus ellen folytatott háborújában. Képes lesz vajon Dávidot is legyőzni?

Egy este, amikor palotájának lapos tetején sétált, Dávid Sátán egyik kedvenc csapdájába esett bele. Megpillantott egy gyönyörű asszonyt az egyik közeli házban. Tudta Dávid, hogy az fiatal nő házasságban él? Igen! Elmondták neki, hogy Betsabénak hívják és hogy Uriás felesége. Ő Dávid egyik legbátrabb vitéze volt, aki mindig a seregben volt az ammoniták elleni harcaikban. Dávidnak azonnal el kellett volna fordítania a szemét, de e helyett tovább csodálta a nő szépségét. Hamarosan üzent érte, és a palotájába hozatta.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit kell tennünk, rögtön, amikor kísértést érzünk? Jak 4:7-8.

HÉTFÖ

A valós következmények

(2Sám 11:4-17)

Mialatt seregei hatalmas győzelmeket arattak, Dávid egyre inkább önmagában, mint Istenben bízott. Ez lett aztán az oka, hogy legyőzetett Sátán erős kísértései által. Amikor Dávid magához vette Uriás feleségét, mintha az ő felesége lett volna, a házasságtörés szörnyű bűnét követte el.

Isten Izraelnek adott törvénye szerint a házasságtörést elkövetőknek, mind a férfinak, mind a nőnek meg kellett halniuk.

Ez komoly dolog volt. Dávid természetesen nem akarta, hogy bárki is megtudja, hogy mit tett. Szolgálói sem merik majd elmondani senkinek, hiszen végül is ő a király. Ám a bűnt senki sem tudja elrejteni. Zsid 4:13.; Préd 12:14.; Zsolt 69:5.

Dávid rájött, hogy tette hamarosan napvilágra fog kerülni. De ahelyett, hogy az Úrhoz fordult volna megbánást mutatva megvallani bűnét, azonnal egy tervet eszelt ki arra, hogyan tartsa titokban a bűnét. A következő versekben olvashatunk Dávid tervéről: 2Sám 11:7-11.

Ám a terv nem vált be. Ezért Dávid másik tervet eszelt ki – egy gonosz tervet, amely Uriás meggyilkolásához vezetett.

Dávid egyik szörnyű bűnét tetézte a másikkal. A házasságtörésen és hazugságon túl, most megölt egy ártatlan embert.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez a történet arra figyelmeztet bennünket, hogy milyen szörnyű a bűn, ha önmagunkban bízva engedünk a kísértésnek. Mennyire fontos már az első gonosz gondolatnál elfordulni!

KEDD

A ráébredés

(2Sám 11:26 - 12:12.)

Dávid szörnyű bűnöket követett el, amelyeket titokban akart tartani. Mikor meghallotta, hogy Betsabé férje, Uriás halott, valószínűleg megkönnyebbült. Betsabé, miután meggyászolta Uriást, Dávid felesége lett és hamarosan gyermeket szült. Joáb tudta, hogy Dávid okozta Uriás halálát. Egyre többen gyanították, hogy Betsabé gyermekének Dávid az apja. Isten tudta, hogy Dávid bűnei miatt az emberek majd a saját bűneiket is mentegetni fogják, és meg kellett mutatnia mindenkinek, hogy Ő senkit sem fog felmenteni a bűne alól. Ezért elküldte Nátán prófétát Dávidhoz, hogy beszéljen neki a gazdag emberről, aki valami nagyon aljas dolgot tett egy szegény emberrel. Olvassuk el a történetet: 2Sám 12:1-4.

A történetet hallgatva Dávid haragra gerjedt a gazdag ember ellen és megsajnálta a szegényt. Azt mondta, hogy a gazdag embernek négyszer annyit kell visszafizetnie és meg kell halnia.

Nátán a király szemébe nézett és így szólt: „Te vagy az az ember!”

Dávid megdöbbent. Olyan volt, mintha hirtelen álmából ébredt volna fel. Mialatt Nátán tovább beszélt, Dávidról leolvadt büszkesége és felébredt a lelkiismerete. Nem úgy viselkedett, mint Saul, aki makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy amit tett, az nem is volt annyira rossz, és szerinte nem érdemelt büntetést.

Dávid felismerte, hogy milyen szégyenteljesen ártott Uriásnak és Betsabénak. Ennél még rosszabb volt bűne Isten ellen, aki oly nagyon megáldotta őt. Bűnének felismerésétől reszketve ismerte el, hogy megérdemli a halált. Őszinte bűnbánata miatt Isten megbocsátott neki.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Dávid szomorúsága és megbánása nem tettetett volt. Nem egy nemtörődöm - „Sajnálom!”- volt, ahogy mi is időnként mondjuk. Bűngyűlöletből fakadt, és a tiszta lélekre való vágyakozásból. Ha megbánásunk olyan, mint az övé volt, mi is bocsánatot nyerünk, ahogyan ő. Olvassuk el az imát, amit írt: Zsolt 51:1-17.

SZERDA

A következmények

(2Sám 12:13-25.)

Néhányan megpróbálták Dávid bűnét a saját bűneik mentegetésére használni, de tudjuk, hogy a bűnre soha nincsen mentség. Dávid tudta ezt és felismerte, hogy tiszta szívre és elmére van szüksége. Hagyta, hogy a szemei és az elméje olyasmin nyugodjanak, amitől azonnal el kellett volna fordulnia.

Az emberek időnként azt kérdezik, hogy miért vetette el Isten Sault és miért fogadta el Dávidot. A különbség az, hogy Dávid elfogadta a kapott feddést és azonnal teljes szívéből megbánta a bűnét. Saul visszautasította a feddést és bűnbánata nem volt őszinte. Dávid sietett vissza Jézus oldalára a háborúban, míg Saul Sátán oldalán maradt, és ott is halt meg.

Az, hogy Isten megbocsájtott Dávidnak és ugyanúgy szerette őt, mint addig, nem változtatta meg annak a szörnyű bűnnek a következményeit. Ezek a következmények Dávid egész hátralévő életére kihatottak, sőt még azon túl is. Tettéért halált érdemelt volna, de Nátán elmondta neki, hogy nem fog meghalni. Mit mondott a próféta, mi lesz ehelyett Dávid családjának sorsa? 2Sám 12:10.; 13-14.

Dávidnak saját szenvedésénél is nagyobb kínt okozott látni csecsemő fiúgyermekének szenvedését. Hét napig esedezett Isten előtt a gyermek életéért, de amikor a baba a hetedik napon meghalt, Dávid zokszó nélkül elfogadta. 16-20. v.

Ezután született Dávid újabb fia, Salamon, aki majd Izrael következő királya lesz. Valójában Dávidnak sok fia volt, legalább tizenhét, akiknek a nevét is tudjuk, és kilencen idősebbek voltak Salamonnál.

Dávidnak lányi is voltak, de csak egyikük nevét ismerjük – Támárét.  Neki és Dávid harmadik fiának, Absolonnak ugyanaz volt az édesanyja, aki másik országból származott. Absolon volt a legjóképűbbb Dávid fiai közül és nővére, Támár is nagyon szép volt.

Dávid példája szomorú befolyással volt fiaira. Egy napon Dávid legidősebb fia, Ammon szörnyű bűnt követett el. Dávidnak meg kellett volna büntetnie őt, de úgy érezte nem képes rá azok után, amit ő Betsabéval és férjével, Uriással művelt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Könnyebb más emberek bűneit mentegetni, ha mi magunk is vétkesek vagyunk ugyanabban a bűnben?

CSÜTÖRTÖK

Szörnyű megrázkódtatás

(2Sám 13:23 - 15:15.)

Ammon, Dávid legidősebb fia bántotta Támárt, Absolon nővérét, de Dávid nem érezte képesnek magát a megbüntetésére. A törvény szerint halálra kellett volna ítélnie, de Dávid tehetetlennek és levertnek érezte magát saját bűne miatt.

Végül Absolon állt rajta bosszút, felbérelve valakit, hogy ölje meg a féltestvérét. Majd elmenekült és három évig anyai nagyapjánál élt egy másik országban. Mikor visszatért Jeruzsálembe, Dávid még két esztendeig nem engedte, hogy a palotába lépjen.

Absolon és a nép is úgy érezte, hogy az alatt a két év alatt nem bántak vele helyesen. Népszerűségének tudatában Absolon elhatározta, hogy megnyeri a nép hűségét és megszerzi apjától a királyságot.

Együttérzést mutatott a megoldandó problémáikkal hozzá forduló emberek iránt és megígérte, hogy igazságot szolgáltat nekik, mintha csak bíró lett volna. A nép hamarosan arról kezdett beszélni, hogy mennyivel igazságosabb lenne a kormányzás, ha Absolon lenne a király. 2Sám 15:2-6.

Dávid semmit sem tudott arról, hogy mi folyik a háta mögött. Mikor Absolon engedélyt kért, hogy Hebronba mehessen hálaáldozatot bemutatni az Úrnak, Dávid hálás volt, hogy a fia ennyire szereti Istent. Képzeljük csak el Dávid megdöbbenését, amikor megtudta, hogy szeretett fia Absolon, akiben megbízott, valójában hadsereget toboroz, hogy megszerezze tőle a királyságot.

Dávid azonnal kilábalt a depresszióból, ami már-már megbetegítette őt, és gyorsan felkészült, hogy elhagyja Jeruzsálemet, még mielőtt Absolon megérkezne. Nem bírta elviselni a rombolásnak és vérontásnak még a gondolatát sem, ami bekövetkezett volna, ha ottmarad királyságát megvédeni.

Isten tette királlyá Dávidot, és ő eltökélten ragaszkodott a rá bízott felelősséghez való hűséghez. Erős vezérei közül néhányan Absolont támogatták, de a többség hű maradt hozzá.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Absolon lázadása Dávid Betsabéval elkövetett bűnének egy másik következménye volt. Megéri-e valaha is „a bűnnek idei-óráig való gyönyörűségének”(Zsid 11:25) élvezete a szörnyű következményeket, még ha évekkel később teljesednek is be, ahogyan Dávid életében?

PÉNTEK

A válság elmúlik

(2Sám  15:23 - 19:8.)

Dávid és hozzá hű maradt követői elhagyták a várost, és úton voltak a Jordán-folyó felé, még mielőtt Absolon és társai Jeruzsálembe érkeztek volna. Hosszú menetelés volt, Dávid és még sokan mások könnyeztek abban a szomorú menetben.

Dávid először örült, hogy vele megy Cádok és a léviták a Frigyládával, de aztán úgy döntött, hogy vissza kell vinniük. Isten utasítása nélkül nem lett volna szabad a Frigyládát elmozdítania. Azt mondta a papoknak, Cádoknak és Ebjátárnak, hogy maradjanak Jeruzsálemben és majd titokban küldjék el hozzá két fiukat az Absolon terveiről szóló hírekkel.

Mikor Dávid és nagy csapata továbbindult, odament hozzájuk Saul egyik rokona és átkozódva köveket dobált Dávidra. Dávid egyik katonája meg akarta ölni, de Dávid így szólt: „Hadd szidalmazzon!”

Amiatt, amit Dávid Betsabéval és Uriással tett, az Úr azt mondta neki, hogy: „soha ne távozzon el a fegyver a házadból” (2Sám 12:10).Dávid tudta, hogy ez most teljesedik.

Jeruzsálemben Dávid két tanácsadója Absolonnal beszélt. Egyikük Dávid barátja volt, a másik nem. Miután Absolon megfogadta Dávid barátjának tanácsát, egy szolgáló titokban jelentette neki, hogy Cádok két fia elszaladt, hogy Dávidot gyors menekülésre figyelmeztesse. Valaki meglátta és követte őket, de addig rejtőztek egy kútban, amíg biztonságban nem folytathatták útjukat az üzenettel Dávidhoz.

Dávid és mindnyájan, akik vele voltak még aznap éjjel átkeltek a Jordán-folyón és hamarosan egy fallal védett városban voltak. Ő és Jóáb gyorsan megszervezték a gyakorlott hadsereget és mire Absolon és gyengén szervezett serege odaért, már készen álltak a harcra.

Mit mondott Dávid katonáinak, amikor elhagyták a város kapuit? 2Sám 18:5.

A csata egy erdőségben zajlott és Absolon katonái veszítettek. Mi történt, amikor Absolon öszvére egy fa alatt szaladt el? 9. v.

Absolon életét vesztette aznap, amikor Jóáb és katonái rátaláltak, és Dávid szíve össze volt törve.

A király bánata miatt a katonák mind olyan csöndesen vonultak vissza a városba, mintha elveszítették volna csatát. Jóáb háborgott. Mit mondott Dávidnak? 2Sám 19:5-7.

Dávid tudta, hogy Jóábnak igaza van. Kiment a városkapuba és megdicsérte katonáit bátorságukért és hűségükért.

Mit gondolsz, eszébe jutott Dávidnak Nátán története, és a négy bárány, amit a próféta szerint a gazdag embernek fizetnie kell? Már három fia meghalt. Elveszíti a negyediket is?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Soha nem tudhatjuk, hogy hány emberre hat ki a bűnünk. Válasszuk azt, hogy mindenben Isten alapelveit követjük gondosan.

 

 

Feladatok:

1. Egészítsd ki a következő mondatokat!

 1. Egy __________ ember elvette egy szegény ember bárányát.

 2. Absolon felbérelt valakit, hogy ölje meg __________-t.

 3. ________próféta volt, aki szörnyű bűn elkövetésével vádolta Dávidot.

 4. Dávid bűnt követett el, amikor ___________ -ban kezdett bízni.

 5. Absolon azt mondta, hogy _________-ba akar menni, áldozatot bemutatni.

 6. Dávid fia, aki fellázadt apja ellen ________ volt.

 7. A Dávidot követő király _______________ volt.

 8. Dávid a ________-n tartózkodott, amikor először megpillantotta Betsabét.

 9. Dávid hadseregparancsnoka ________ volt.

 10. A két pap egyike, akik követték Dávidot________volt.

 11. Salamon édesanyja __________volt.

 12. Az ember, akit Dávid megöletett ____________volt.

 13. A másik pap, aki Dávidot követte__________volt.

 14. Dávid ______ napon át imádkozott újszülött fiáért.

 

2.  Írd a vonalakra a hiányzó szavakat!

  Isten kegyelmet ígér azoknak, akik ________________ és ________________bűneiket.