Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A befolyás ereje

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Fordulópontok

Isten ismét álomban szólt Salamonhoz a templom és saját palotája felépítése után. Elmondta neki, hogy milyen csodálatos dolgok történnek, ha hűséges marad az Úrhoz. Isten azonban arra is figyelmeztette, hogy milyen borzalmas dolgok történhetnek, ha elfordul az Úrtól. 1Kir 9:6-8.

Salamon közel negyven esztendeig uralkodott, és ezen idő első felében alázatos és engedelmes volt. És Isten, ígérete szerin megáldotta őt. Más nemzetek is kezdték megismerni az igaz Istent. De békén hagyta Salamont Sátán? Nem bizony!

Isten óva intette népét, hogy pogányokkal házasodjanak. Salamon nem engedelmeskedett, és feleségül vette az egyiptomi fáraó lányát. Amikor ő is hinni kezdett az igaz Istenben, úgy tűnt, hogy nem volt rossz ötlet ez a házasság. Ezért Salamon meggyőzte magát, hogy képes lesz más gyönyörű nőket is megtéríteni.

Több király leányát feleségül véve Salamon több idegen nemzettel is barátságba került. Meg volt győződve róla, hogy néhányukkal ápolt üzleti kapcsolatai gazdagabbá és hatalmasabbá fogják tenni királyságát. Ám valójában ezzel fokozatosan elfordult Isten tervétől, ami az igazi nagyságot és sikert adta volna neki.

Salamon pogány feleségeinek fokról fokra nagyobb befolyása lett őrá, mint neki rájuk. Ahelyett, hogy megtanulták volna az igaz Isten szeretetét, pogány feleségei fokozatosan elválasztották őt Istentől. Elfeledkezett arról, hogy minden áldásának Isten a forrása. 1Kir 11:1-3.

Hogy pogány feleségeinek kedvében járjon, Salamon kegyhelyeket épített bálványaiknak a Jeruzsálemmel és Isten szent templomával szemben álló hegy tetején. Feleségei még arra is rávették, hogy velük tartson pogány isteneik dicsőítésében és részt vegyen gonosz pogány szertartásaikon. 4-8. v.

Isten az mondta, hogy Izrael királyának olvasnia kell az Ő szavát „életének minden idejében,.. hogy el ne térjen a parancsolattól.” (5Móz 17:14-20)

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha Isten szavának mindennapos olvasása visszatartotta volna Salamont az Úrtól való elfordulástól, milyen gyakran kell nekünk a Szentírást tanulmányoznunk?

HÉTFÖ

Amit pénzen nem lehet megvenni

(1Kir 10:14 - 11:25)

Pogány feleségeinek százai bálványimádáshoz vezették Salamont, és üzleti kapcsolatai nagy gazdagságot hoztak neki. Sok lova és harci szekere volt, még egy hajóflottája is, amely hordta az aranyat, ezüstöt és egyéb értékes holmikat a királyságába.

Isten szerint való dolog volt ez? Nem! Sok lova, feleségei és rengeteg aranya átállította őt az Úr oldaláról Sátán oldalára a köztük régóta folyó háborúban. 1Kir 11:6.

Sátán okosan használta ugyanazt az érvelést Salamonnál, amivel Évát is meggyőzte, és amivel minket is győzköd. Megpróbál meggyőzni bennünket, hogy az engedetlenség valódi örömöt hoz, míg az engedelmesség távol tart minket a valódi boldogságtól.

Valóban boldogabb lett Salamon, miután elhagyta Istent és Sátánnak engedelmeskedett? Nem, nyomorúságosan érezte magát. Búskomor lett, bántotta a lelkiismerete és a szíve aggodalommal és kétségbeeséssel telt meg. Megtanulta, hogy a bálványok nem adnak békességet, nyugalmat, vagy örömöt.

Végül Isten egy Prófétát küldött Salamonhoz, hogy a közelgő ítéletről értesítse. Az ő bűne miatt, a fiától elvétetik majd a királyság. Salamon hirtelen rádöbbent, hogy mennyire bűnössé vált. Milyen szörnyen érezte most magát! Őszintén megbánta, és Isten megbocsájtott neki.

Salamon írta Bibliánk 21. könyvét. A Prédikátor könyve a címe és életének azon részéről szól, miután bolond módon átsodródott Sátán oldalára. Elsorolja azt a sok mindent, amit saját megelégedésére tett, és azt is, hogy egyik sem tette őt igazán boldoggá.

Salamon sokszor használja a „hiábavalóság” szót a Prédikátor könyvében. Ez a szó az olyan dolgokat írja le, amiknek nincsen maradandó értékük. És ő mindent annak talált, amit Istentől elszakadva kipróbált. Nem volt maradandó értékük. Mind jelentéktelenek és üresek voltak. Préd 1:2; 2:1, 11, 17.

Salamon visszatekintett rossz választásainak éveire, az elvesztegetett időre és a szörnyű következményekre. Már nem tudott változtatni azon, amit tett, sem annak borzalmas emlékét kitörölni, de még figyelmeztethette a többieket. Ezért írta meg a Prédikátor könyvét.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Salamon arra ösztönzi a fiatalokat, hogy mindig gondoljanak Istenre, de az utolsó szavai mindenkinek szólnak. Olvassuk el őket! Préd 12:1, 13-14.

KEDD

Bölcs példabeszédek

Salamon története olyan, amit sohasem felejtünk el. Őszintén megbánta, hogy olyan sok évet elvesztegetett és rossz példát mutatott a többieknek. Örülhetünk, hogy Isten megbocsátott neki és, hogy Sátán ismét elveszített egy csatát. De ez nem változtat a szomorú következményeken, soha nem változtat.

Tegnap Salamon életének utolsó részét tanulmányoztuk, amiről a Prédikátor könyvében írt. Ma abba a könyvbe tekintünk be, amit uralkodásának első felében írt: a Példabeszédek könyvébe.

A példabeszédek könyve olyan, mint egy kincsesláda, tele az aranynál is drágább bölcsességgel. Salamon számos témát érint benne – a mézevéstől kezdve a pletykás, vagy lusta embereken át addig, hogy mi történik az alkoholfogyasztókkal, a zsugori és a hazug emberekkel, azokkal, akik kijönnek a sodrukból, és így tovább. Naponta egy vagy két példabeszéd elolvasása és alapos átgondolása segíthet, hogy bölccsé legyünk.

Valószínűleg megtanultál már néhányat kívülről Salamon több száz példabeszédéből. Lássuk, mennyire emlékszel közülük. Az első néhány szót megadjuk, hogy segítsen, próbáld meg emlékezetből befejezni őket! A hivatkozások, mind a Példabeszédek könyvéből származnak.

-     (1:7) „Az Úrnak félelme a(z)____________ kezdete.”

-     (14:12) „Van olyan út, amely___________-nek látszik az ember előtt, de végül __________-ra vezet.”

-     (15:1) „A szelíd válasz lecsillapítja a ______________-t.”

-     (16:32) „Jobb a hosszútűrő az _________________-nél.”

-     (18:24) „A sok barát ________________ az embert,…”

-     (22:1) „Kívánatosabb a jó hírnév a_____________-nál.”

-     (28:13) „Aki elfedezi vétkét, nem_______________ .”

SZERDA

Egy baljós prófécia

(1Kir 11:26 - 12:15.)

Salamon halála után fia, Roboám lett a király Természetesen azt várta, hogy az egész izraeli királyság fölött fog uralkodni, ahogyan apja és nagyapja Dávid is tette. Ám a dolgok nem így alakultak.

Salamonnak halála előtt egy Jeroboám nevű ember volt az egyik fontos tisztségviselője. Egyszer Jeruzsálemből kifelé tartva találkozott egy prófétával, Ahíjával egy mezőn. Jeroboám nagyon meglepődhetett, amikor a próféta átadta neki az Úr üzenetét, hogy Júda és Benjámin törzse kivételével ő lesz az összes izraeli törzs királya. 1Kir 11:29-31.

Ez azt jelentette, hogy Izrael királysága megosztott lesz. A Jeroboámnak adott tíz törzs lesz az északi királyság, amit Izraelnek hívnak és fővárosa Szamária lesz. Júda és Benjamin törzse lesz a Júda nevű déli királyság, aminek Jeruzsálem lesz a fővárosa.

Miért engedte Isten, hogy ez történjen? Azért, mert oly sok izraelita utánozta Salamon példáját, és úgy cselekedtek, mint a körülöttük élő népek, ahelyett, hogy hűek maradtak volna Istenhez.

Mikor Salamon tudomására jutott, hogy mit mondott Jeroboámnak a próféta, olya haragra gerjedt, hogy Jeroboámnak Egyiptomba kellett menekülnie életét mentve. De amikor Salamon meghalt, Izrael vénei meghívták  Jeroboámot, hogy vegyen részt Roboám koronázási ünnepségén Sikemben. Mit mondtak Roboámnak a vezetők, mielőtt beleegyeztek volna, hogy következő királyukat megkoronázzák, és ő mit válaszolt nekik? 1Kir 12:4-5.

A három nap során  Roboám megkérdezett néhány tapasztalt tanácsadót, hogy mit tegyen az adókkal, amire a nép panaszkodott. Ők azt tanácsolták neki, hogy csökkentse őket, mert túl magasak.

Ezután megkérdezett néhány fiatalabb embert, akikkel együtt nőtt fel, hogy szerintük mit tegyen. Az ő tanácsuk az volt, hogy mutassa meg hatalmát azáltal, hogy még magasabbra emeli az adókat, mint apja idejében voltak. Melyik tanács követését választotta Roboám? 12-14. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kinek a tanácsát kell követned, - a bölcs, istenfélő emberekét, vagy a bolond barátok tanácsait?

CSÜTÖRTÖK

A megosztott királyság

(1Kir 12:16 - 13:10.)

Roboám úgy döntött, hogy ifjú barátai tanácsát követi, de vajon bölcs választás volt ez? Milyen érzéseket váltott ki a király válasza az emberekből, amikor három nap múltán visszatértek? 1Kir 12:16.

Az új király nem gondolta volna, hogy az a tíz törzs valóban elszakad majd a többitől. Ám amikor hat adószedőt küldött hozzájuk, és ők megölték azokat, rájött, hogy tévedett. A tíz törzs népe Jeroboámért küldetett, és királyukká tették őt, pontosan, ahogyan a próféta előre megmondta.

Roboám Jeruzsálembe menekült és azt tervezte, hogy hadsereget küld a tíz törzs ellen, hogy visszakényszerítse őket királyságába. Isten azonban egy prófétát küldött hozzá a figyelmeztetéssel, hogy ne tegye.

Roboám engedelmeskedett, és Isten megáldotta őt az elkövetkező három év során, amíg hű maradt az Úrhoz. Később azonban, amikor ő is Salamon hibáit kezdte követni és más népeket akart utánozni, Isten megengedte, hogy ellenségei megtámadják és megalázzák őt.

Az északi királyságban Jeroboám aggódott. Attól tartott, hogy ha királyságának népe továbbra is Jeruzsálembe jár istentiszteletre, akkor előbb-utóbb ismét egy nemzetté akarnak majd válni Roboám királysága alatt. Mit tervelt ki ez ügyben? 26-29. v.

Képzeljük csak el! Egy aranyborjút imádni! Pontosan ezt tették őseik a Síníi-hegynél közvetlenül azután, hogy ígéretet tettek arra, hogy engedelmeskedni fognak a Tízparancsolatnak!

Milyen figyelmeztetést és jelet kapott Jeroboám egy prófétától Bételben, az aranyborjúnál? Mi történt Jeroboámmal miután megpróbálta megbüntetni a prófétát? 1Kir 13:1-5.

Jeroboám haragja azonnal rettegésre változott. „Kérlek, könyörögj Istenhez, hogy gyógyítsa meg a karomat!” – esedezett. A próféta imádkozott, és Jeroboám karja meggyógyult. Azt szeretnénk, ha a történet azzal végződne, hogy Jeroboám megtanulta a leckét, és elpusztította az aranyborjút. De nem ez történt.

Jeroboám, bár tudta, hogy ezzel továbbra is engedetlen Istennel szemben, ragaszkodott ahhoz, hogy királysága népe az aranyborjút imádja, és egyéb bálványokat is az általa épített más kegyhelyeken.

Tény, hogy az elkövetkező, körülbelül 209 évben Izraelben uralkodó 19 király egyike sem próbálta meg beszüntetni a bálványimádást, és visszafordítani a népet Istenhez.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Könnyen követhetjük szüleink és nagyszüleink hibáinak példáját, de Jézus tud nekünk erőt adni ezeknek az örökölt gyengeségeknek a legyőzéséhez.

PÉNTEK

Nemzeti hitehagyás

(1Kir  16:25 - 17:5.)

Lemondott vajon Isten a most Izraelnek nevezett északi királyságról? Ó, nem! Egymás után küldte a prófétákat, akik kérlelték őket, hogy térjenek vissza Istenhez, Őt tiszteljék, és Neki engedelmeskedjenek. A próféták figyelmeztették őket, hogy hacsak nem az Úrhoz való visszatérést választják, idegen népek fogságába fognak kerülni.

Több mint 200 esztendőn át Isten Izrael 19 különböző királyának megadta a lehetőséget, hogy Őt válasszák Istenüknek és segítsenek a népnek is ezt tenni. Azonban mindegyikük visszautasította, és folytatták a pogány istenek tiszteletének gonosz bálványimádó szokását.

Milyen szomorú!  És mi a helyzet velünk? Elvetettük már az összes bálványunkat, mint például a rossz gondolatok, a TV, vagy a zene, komputeres játékok, vagy az öltözködés? Megpróbáljuk az embereke Isten felé fordítani, hogy Őt tiszteljék, és Neki engedelmeskedjenek?

A 19 izraeli király egyike Omri volt, aki minden elődjénél rosszabb volt. Ám amikor halála után a fia, Akháb lett a király, ő még apjánál is még rosszabb volt.

Rosszaságának egyik oka az volt, hogy a pogány hercegnőt, Jézabelt vette feleségül. Ő egy pogány király leánya volt, aki Baált, a vihar istenségét tisztelte. Az asszony gyűlölte Istent és eltökélte, hogy kiirtja prófétáit.

El tudod képzelni Akháb csodálkozását, amikor egy napon egy ember alázatosan elhaladt a palotaőrök mellett, majd megállt előtte? Valami elképesztő dolgot mondott a királynak, aztán távozott még mielőtt Akhábnak bármilyen válasz eszébe juthatott volna. Ki volt az az ember, és mi volt a megdöbbentő üzenet? 1Kir 17:1.

Isten tudta, hogy Jézabel királyné nagyon dühös lesz és Akhábbal együtt megpróálják majd megölni Illést. Ezért Isten azt mondta a prófétának, hogy menjen el egy biztonságos helyre. 2-5. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tanulod, hogyan engedelmeskedj azonnal Istennek, függetlenül attól, hogy milyen nagy kísértésben vagy, és mit mondanak, vagy tesznek mások? Isten mindig ad bátorságot népének, ha valami nehéz dolog elvégzésére kéri őket. Márk 13:11.

 

 

Feladatok:

Egészítsd ki az alábbi bibliai idézeteket! Keresd ki az igeverseket a Példabeszédek könyvéből, hogy biztosan pontosak legyenek!

 

 • „Eredj a ___________-hoz, te rest! Figyeld meg útjait, és légy bölcs!” (6.6)

 • „A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja _______ az értelmes.” (10:19)

 • „Mint a________orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.” (11:22)

 • „Bölcsességet szerezni mennyivel jobb az __________-nál!” (16:16)

 • „__________ a gyönyörűséges beszéd.” (16:24)

 • „A vidám szív jó_____________-ul szolgál.” (17:22)

 • „Ne szeresd az ________-t, mert elszegényedsz.” (20:13)

 • „Jobb a ______ ormán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban.” (21:9)

 • „Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki __________-t” (25:21)

 • „Amint az ____ visszatér a maga okádására, úgy ismétli meg a bolond a maga bolondságát.” (26:11)

 • „Ahogy az _____ forog a sarkán, úgy forog a lusta is az ágyában.” (26.14)

 • „…, de boldog lesz, ha megtartja a ______-t.” (29:18)