Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Az én büneimet hordozá

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A szőlőtő és a szőlőmunkások

(Jn 15:1-8.)

Jézus és a tanítványok együtt énekeltek, mielőtt a felső szobát elhagyták volna. Azután kimentek az éjszakába. A városkapun áthaladva az Olajfák hegyének lába felé tartottak. Jézus gyakran imádkozott ott, egy bizonyos kertben.

Amikor Jézus végre megszólalt, a tanítványok mind nagyon elcsodálkoztak és elszomorodtak. Mit mondott nekik? Mt 26:31.

Mindnyájan? Jézus már elmondta, hogy egyikük elárulja, és Péter még az éjjel megtagadja Őt. Most viszont mindnyájukról szólt. Mit felelt Jézusnak Péter? 33. v. Péter őszintén mondta, amit mondott, de Jézus jobban ismerte őt, mint Péter saját magát. Mit mondott Péternek? 34-35. v.

Ahogy továbbsétáltak, Jézus meglátott egy gyönyörű szőlőbokrot a ragyogó holdfényben. Meg akarta értetni a tanítványokkal, hogy szakadatlanul folyamatos kapcsolatban kell állniuk vele, ezért használta a szőlőtő jelképét szemléltetésül.

A szőlő gyümölcsei a vesszőkön teremnek, de csak akkor, ha a vesszők kapcsolatban állnak a szőlőtővel. Ha a szőlővesszőt levágják és megszakad a kapcsolata a szőlőtővel, hamar elszárad és elpusztul. A levágott vessző semmiképpen nem érlel gyümölcsöt, még akkor sem, ha a szőlőtő közelében marad. A szőlővessző számára a legfontosabb, hogy folyamatosan kapcsolatban legyen a szőlőtővel.

Jézus a vele való kapcsolatunkra utalt. Az is ugyanígy működik. Olvassuk el Jézus magyarázatát! Jn 15:4-5.

Jézus azt akarta, hogy tanítványai mindig emlékezzenek rá, hogy egyedül csak akkor tudnak gyümölcsöt teremni, ha folyamatosan, mindenben Őrá hagyatkoznak. Ha az Ő segítsége nélkül, maguk próbálnak gyümölcsöt érlelni, bizonyosan elbuknak. Ám ha mindig Őrá hagyatkoznak, akkor sok gyümölcsöt fognak teremni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A szőlőtövön szőlő terem. Nekünk milyen gyümölcsöt kell teremnünk? Olvassuk el: Gal 5:22-23!

HÉTFÖ

Mérhetetlenül szomorú

(Mt 26:36-38.)

Csütörtök este volt. Jézus és tanítványai lassan sétáltak a Jeruzsálemből kivezető Úton. Olyan sok mindent szeretett volna még Jézus elmondani nekik, de ők oly keveset voltak készek meghallani. Jézus mégis nagyon türelmesen mondta el utolsó utasításait nekik.

Egy gyönyörű imát mondott el önmagáért, a tanítványaiért és mindazokért, akik majd hinni fognak Őbenne. Ha szeretnéd elolvasni Jézus imáját, János evangéliumának 17. fejezetében találod meg.

A kis csoport végül megérkezett a Gecsemáné-kertbe. Jézus gyakran járt ide imádkozni, de ez az este most más volt, mint a többi. Jézus hirtelen nagyon elszomorodott, még a járása is olyan bizonytalanná vált, hogy a tanítványoknak kellett támogatniuk Őt, hogy el ne essen. Gyorsan körülnéztek és megtalálták Jézus szokott imádkozó-helyét.

Jézus a bejárat közelében hagyta nyolc tanítványát és Pétert, Jakabot, valamint Jánost magával vitte beljebb a kertbe. Ők voltak Jézus legjobb barátai. Ők voltak vele a hegyen, amikor Mózes és Illés eljött, hogy beszélgessenek vele, és ők hallották az Atya hangját, amint kijelentette, hogy Jézus az Ő szeretett Fia.

Jézus most maga mellett szerette volna tudni ezt a három tanítványt. Azelőtt is gyakran töltötték itt az éjszakát Jézussal. Rövid imádkozás után ők általában elaludtak, míg Jézus az egész éjszakát imádkozással töltötte. Most azonban Jézus azt akarta, hogy alvás helyett ők is imádkozással töltsék az éjszakát. Vajon miért? Hogyan érezte magát Jézus? Mt 26:37-38.

Jézus azt akarta, hogy még ez a három tanítvány se lássa, ami vele történik, ezért arra kérte őket, maradjanak ott és imádkozzanak. Ő pedig egy kicsit távolabb ment, hogy egyedül imádkozzon.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus Isten volt, de egyben emberi lény is, ezért vágyott a barátai támogatására. Bátoríthatjuk még ma is Jézust? Hogyan?

KEDD

Fegyver, serkenj fel!

Jézus, ahogy már sokszor azelőtt, ezen az éjszakán is a Gecsemáné-kertbe ment imádkozni, de most szokatlanul érezte magát (Mt 26:38). Tanítványai még soha nem látták ilyen állapotban Őt. Jézus persze azelőtt is volt már szomorú, de ez most egészen más volt.

A rendkívüli bánat, amit Jézus most érzett sokkal mélyebb volt minden addiginál. Mi történt vele? A Zakariás könyvében található prófécia pontosan leírja: „Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam! Így szól a seregeknek Ura” (Zak 13:7)

Isten a társáról beszél ebben az igeversben, aki maga Jézus. Miért szólítja Isten a fegyvert Jézus ellen? Mindketten isteni személyek és öröktől fogva együtt voltak. A legjobb barátok, tökéletes, önzetlen szeretetben és összhangban élnek. Miért beszél itt Isten ily módon Jézusról?

Emlékezzünk, hogy Jézus világunkba való jövetelének oka az volt, hogy megváltson bennünket. Bűneink miatt mindnyájan halált érdemlünk. Róm 6:23, de Jézus eljött, hogy megszabadítson minket a bűntől. Mt 1:21.

Hogyan tudta ezt megtenni? Hogyan igazulhatunk meg mi, bűnös emberek? A válasz valóban csodálatos. Olvassuk el lassan, figyelmesen: 2Kor 5:21!

Ez az ige azt mondja, hogy Jézusnak valamivé kellett válni, hogy mi igazak lehessünk. Észrevetted, mi az a „valami”? A bűn! Bár Jézus soha nem követett el egyetlen bűnt sem (ezt soha ne feledjük!), magára kellett vennie a mi bűneinket, hogy a Megváltónk lehessen. Hogyan hat a bűn Istennek való kapcsolatunkra? Ézsa 59:2.

Ezért volt Jézus annyira bánatos azon az éjszakán. Ahogy az összes ember bűne Jézusra nehezedett, azok a bűnök elválasztották Őt Istentől. Jézus azt mondta, hogy Ő és az Atya egyek (Jn 10:30), és az Atyától elszakadni rendkívül fájdalmas volt számára. Ez volt a fegyver, amiről Isten beszélt, ami Jézus ellen támadt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hálás vagy, amiért Jézus szeretete irántunk oly hatalmas, hogy önként vállalta az Istentől való elszakadást, azért, hogy neked ne kelljen azt megtapasztalnod?

SZERDA

Sátán kísértései

(Mt 26:39.)

Jézus a Gecsemáné kertben már kezdte érezni az elszigetelődést, ami az emberek bűn okozta elszakadása Istentől. Bár Ő soha nem vétkezett, megtapasztalta Isten bűn elleni haragját.

Sátán is ott volt, mindenre elszántan a Gecsemáné kertben. Egészen addig semmilyen bűnre nem tudta rávenni Jézust. Tudta, hogy ez az utolsó esélye. Tudta, ha Jézus úgy hal meg, hogy soha egyetlen kísértésének sem engedett, akkor ő legyőzetik és füstbe szállnak világunk és a világegyetem elpusztítására szőtt tervei.

Ezért Sátán próbálta meggyőzni Jézust, hogy ne haljon meg. „Nem kell megtartanod az emberiség megmentésére tett ígéretedet! – mondta neki. - Ha megteszed, örökre elszakadsz Istentől, az Atyádtól. Menj vissza hozzá, mielőtt még túl késő lenne! Hagyd, hogy a világ megkapja megérdemelt büntetését!  Amúgy sem becsülnek téged. Izrael népe elutasított téged és a halálodat tervezik. A saját tanítványaid egyike árul el nemsokára, és egy másik is meg fog tagadni téged.”

Nagy súllyal nehezedtek ezek a gondolatok Jézus lelkére. Rettenetesen elkeserítette, hogy azoknak nagy része, akikért dolgozott, Sátán oldalára állt. Megéri vajon elszakadnia Atyjától, hogy esélyt adjon nekik a megmenekülésre? Hiszen már elutasították Őt. Jézus sokáig, nagyon komolyan gondolkodott ezen. Mennyivel könnyebb lenne most azonnal visszatérnie a mennybe!

Ám ha úgy dönt, visszatér a mennybe, akkor inkább a saját érdekét nézi, mint másokét, és pontosan ezzel vádolta Sátán Istent már a kezdetekkor. Sátán azt állította, hogy Isten a saját jólétével törődik, mások rovására.

Nem! Ezt nem tudta megtenni!  Jézus úgy döntött, bármilyen nehéz is, kitart a feltétlen szeretet bemutatása mellett. Mit mondott Atyjának? Mt 26:39.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hát nem vagy hálás egy olyan Istenért, aki jobban szeret minket, mint saját magát?

CSÜTÖRTÖK

A végső döntés

(Nt 26:40-46.)

Milyen nehéz volt Jézusnak meghoznia a döntést, hogy megvált bennünket! És mennyire vágyott rá, hogy a tanítványai is megértsék! Akkor talán lenne egy-két bátorító szavuk Hozzá.

Ezért lábai gyengeségét leküzdve, Jézus odament, ahol tanítványait hagyta. Mekkora csalódás! Már mindnyájan elaludtak. Fogalmuk sem volt a Jézusban zajló küzdelemről, és gyakran ismételt figyelmeztetésének: „vigyázzatok és imádkozzatok!” sem engedelmeskedtek. Emiatt el fognak bukni a rövidesen bekövetkező nehéz kísértésekben. Mire kérte Jézus Pétert? Mt 26:40-41.

Jézus hangjára felébredtek a tanítványok, de hamar vissza is aludtak. Jézust közben ismét elöntötte az Atyjától való elszakadás fájdalma és visszatért előbbi helyére. Ismét feltámadt benne a kételkedés, hogy vajon megéri-e feláldoznia magát egy ilyen hálátlan világért. Hogyan döntött ismételten? 42. v.

Jézus ismét visszavánszorgott tanítványaihoz abban a reményben, hogy kap tőlük némi bátorítást, de ők még mindig aludtak. Ezért visszament helyére és ismét a földre rogyott. Jézus meghozta a végső döntést, hogy folytassa-e a megváltási terv végrehajtását. Még mindig visszatérhetne a mennybe. Még mindig itthagyhatná ezt a világot, hogy belepusztuljon bűneibe. Vajon megteszi?

Nem! Ezerszer is nem! Nem! Nem számít, mibe kerül, megteszi, amit csak kell, hogy megmentse ezt a világot!

Jézus a végső döntést meghozva félholtan a földre rogyott. Akkor eljött Gábriel arkangyal a mennyből, hogy megerősítse Őt.

Jézus ekkor visszatért tanítványaihoz, akik még mindig aludtak. Mit mondott most nekik? 45-46. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Amikor bűneink súlya Jézusra nehezedett, Isten elhatárolódott a Fiától. Ezért szenvedett Jézus olyan szörnyed a Gecsemáné kertjében. Mit árul ez el arról, mennyire szörnyű a bűn? És mit tudunk meg Isten hatalmas, csodálatos szeretetéről Jézus döntéséből?

PÉNTEK

Jézust egy barátja árulja el

(Mt 26:47-56;  Jn 18:3-12.)

Miközben tanítványaihoz beszélt, Jézus már hallotta a kert felé közeledő sokaság zaját. Mi történt ezután? Jn 18:2-5. Amikor Jézus megmondta nekik, hogy Ő az, akit keresnek, Gábriel ismét megjelent és az egész tömeg a földre rogyott.

Jézus elmenekülhetett volna, de nem tette. Jézus istenségének ezt a bizonyítékát látva a csőcselék is elvethette volna gonosz terveit, mégsem tette. Ahogy a ragyogás kihunyt, felkeltek és ismét Jézus felé indultak. Júdásnak ekkor eszébe jutott, milyen jelben állapodott meg a vallási vezetőkkel. Mi volt az? Mt 26:48-50.

A vallási vezetők tervei végre megvalósulni látszottak. Jézust elfogták és megkötözték, mint egy bűnözőt. Péter azonban a történteket látva meg akarta védeni Jézust. Mit csinált hát? Jn 18:10.

Jézus látta, mit tett Péter. Bár kezeit szorosan összekötözték a katonák, kiszabadította őket és megérintette a főpap szolgájának fülét, ami azonnal meggyógyult.  Mit mondott Jézus Péternek? Mt 26:52-54.

Ezután Jézus egyenesen a papokhoz és vallási vezetőkhöz fordult és olyasmit mondott nekik, amit soha nem felednek. Lk 22:52-53.

A tanítványok abban bíztak, hogy Jézus nem engedi elfogatni magát. Amikor azonban rádöbbentek, hogy Jézus semmit sem tesz önmaga védelmére, mindnyájan elfutottak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is elfutottál volna, ha a tanítványok egyike vagy? Jézus elmondta tanítványainak, hogyan védhetik ki a kísértéseket 40. v., de ők inkább elaludtak.

Ha erősebbek szeretnénk lenni, mint a tanítványok azon az éjszakán, akkor rendszeresen időt kell szánnunk az imádkozásra és a Biblia tanulmányozására. Te gyakorolod már ezt? Ha nem, miért ne kezdenéd el éppen ma?

 

 

Feladatok:

 1. Ők jöttek a Gecsemáné kertbe Jézust elfogni: ______________________________

 2. Ha folyamatosan kapcsolatban állunk Jézussal ________________ -t fogunk teremni.

 3. Sátán azt mondta Jézusnak, hogy örökre el fog _______________________ Istentől.

 4. Mindnyájan elfutottak Jézus letartóztatása után: _____________________________

 5. Jézussal való szüntelen kapcsolatunk jelképe: ______________________________

 6. Mit csináltak a tanítványok, amikor Jézusnak szüksége lett volna az imatámogatásukra?

_________________________________________________________________

 1. Ennyi tanítványát hagyta Jézus a Gecsemáné kert bejáratának közelében: _________

 2. Jézus rettenetesen szenvedett, amikor a mi ___________________ -k ránehezedtek.

 3. A Gecsemáné-kert az _______________________________________ hegyén volt.

 4. Ő mondta, hogy soha meg nem tagadja Jézust: _____________________________

 5. A kert neve, ahol Jézus imádkozott: ______________________________________

 6. Jézus tanítványa, aki elárulta Őt: _________________________________________

 7. Mit szólított Isten Jézus ellen Zakariás próféciájában?_________________________

 8. Az angyal, aki Jézus megerősítésére érkezett: ______________________________

 9. Hányszor imádkozta Jézus: „Legyen meg a Te akaratod”?_____________________

 10. Önzéssel és ridegséggel vádolta Istent: ___________________________________

 11. Jézus azt akarta, hogy a tanítványok ______________________________________akkor éjjel.