Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Fájdalmas búcsúzás

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A lehető legnagyobb ajándék

(Mk 12:41-44)

Jézus még mindig az asszonyok udvarában tartózkodott a templomban, ahová minden zsidó beléphetett. Azért nevezték a nők udvarának, mert az asszonyok és a lányok nem mehettek onnan tovább a férfiak, vagy a papok udvarába.

Jézus azért választotta az asszonyok udvarát a tanításra, hogy a férfiak és a nők is hallhassák Őt. Volt még egy nagy, külső udvar is, ahová mindenki bemehetett, még a pogányok is. Úgy is nevezték, hogy a pogányok udvara. Amit azonban Jézus aznap tanított, az a zsidóknak szólt. Vallási vezetőik álszentségét mutatta be a képmutatásukról szóló példázatokkal. Figyelte, ahogy az emberek ajándékaikat vitték a templomba, és ezzel kapcsolatban is elmondott egy példát. Sok gazdag ember nagy ajándékokat adott, „hogy lássák őket az emberek” (Mt 23:5)

Jézus észrevett egy szegény özvegyasszonyt a perselyek mellett, aki nem tudta, hogy figyelik miközben a tenyerében tartott két fillért nézegeti. Az a pénz szinte értéktelen volt a gazdagok felajánlásaihoz képest. Neki azonban ez volt mindene és szégyenlősen dobta aprópénzét a perselybe. Mk 12:42.

Sietve távozni készült, s közben látta, hogy a tanítványaihoz beszélő Jézus éppen őt nézi. Jézus szavai hallatán boldogság árasztotta el szívét. Mit mondott Jézus? 43-44. v.

Az özvegyasszony ajándékáról szóló történet ezreket ösztönzött arra, hogy nagylelkű ajándékokkal támogassák Isten művét. Képzeljük el, hogy meglepődik majd ez az asszony a Mennyben, amikor megtudja, milyen sokan menekültek meg Jézus országa számára, mert a Szentlélek az ő aznapi tettének példájával hatott szívükre!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is meglepődhetsz majd a Mennyben, ha olyanokkal találkozol majd, akikre a te szombatiskolai felajánlásod példájával hatott a Szentlélek. Préd 11:6.

HÉTFÖ

A fájdalmas búcsú

(Mt 23:37-39;  Jn 12:37-50.)

Jézus a templomban, az asszonyok udvarában töltötte az egész keddi napot. Kora reggeltől fogva egészen addig tanította az odagyűlt népet, míg a vallási vezetők meg nem érkeztek. Akkor megválaszolta ravasz kérdéseiket és a nap hátralévő részében megpróbálta ráébreszteni őket, milyen bűnös életet élnek.

Egy törvénytudó nyíltan egyetértett azzal, amit Jézus Isten törvényéről mondott. A vallási vezetők büszkesége és a szegény özvegyasszony szerénysége közötti égbekiáltó különbség nyilvánvalóvá vált a figyelő sokaság előtt. Izrael vallási vezetőit azonban sem ezek a dolgok, sem Jézus szavai nem bírták bűnbánatra.

Jézus nagyon sajnálta azokat a vallási vezetőket. Mielőtt eljött volna meghalni értük, évszázadokon keresztül próbálta népüket misszionárius népévé tenni a világ felé. Valószínűleg erre gondolt, miközben visszanézett a templomra, melynek udvarait rövidesen mindörökre elhagyja.

Jézus megfordult és a sokaságra nézett, köztük a vallási vezetőkre. Ők és városuk egész nemzetüket példázták kicsiben, a kezdetektől fogva. Elcsukló hangon, könnyek között, zokogva búcsúzott el tőlük. Olvassuk el Jézus búcsúszavait, melyeket számunkra is megörökített a Biblia! Mt 23:37.

Ezek voltak Jézus búcsúszavai: „Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.” (Jn 1:11).

Több mint hétszáz esztendővel azelőtt így fejezte kis szívszaggató küzdelmét, hogy elszakadjon tőlük: „Miképpen adnálak oda…? Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam!” (Hóseás 11:8).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézusban ma is él ez a szívszorító együttérzés azok iránt, akiket megmenteni jött, de ők mégis elutasítják Őt. Az emberek többsége ma is „a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét” választja ahelyett, hogy a most még láthatatlan, örökkévaló jutalomra tekintene (Zsid 11:24-27). Te melyiket választod?

KEDD

Akik látni akarták Jézust

(Jn 12:20-36.)

Jézus tanítása kedden, egész álló nap a templomban, az asszonyok udvarában nem volt hiábavaló időtöltés. Tanítványainak ugyan úgy tűnt, de az egyszerű emberek közül sokan elgondolkodtak Jézus szavain, majd halála és feltámadása után elfogadták őt Megváltójuknak és segítették az evangélium terjedését.

Gyászos búcsúja után Jézus a tanítványaival együtt készült elhagyni a templomot. Ezekkel a szavakkal távozott el végleg onnan: „Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok.” (Mt 23:38). Soha többé nem lép be abba az épületbe, amit az Ő Atyja házának neveztek.

Jézus még az asszonyok udvarában tartózkodott, amikor szóltak neki, hogy a külső udvarban néhány görög férfi találkozni szeretne vele. Pogányként csak a pogányok udvarában tartózkodhattak. Mit mondott Jézus, amikor a görögök üzenetét megkapta? Jn 12:23.

Ez azt jelenti, hogy Jézus megdicsőül halála által, mert a pogányokat is megmenti a Mennyország számára (Mt 8:11). Azok a görög emberek jelképezték a milliókat, akiket halála által Jézus minden nemzetből megment.

Amikor a külső udvarban a görögökkel beszélt, búzaszemhez hasonlította magát, ami meghal, amikor a földben kicsírázik. Mégis kalászt érlel a szárán, amiben sok éltető gabonaszem terem. Hasonlóképpen Jézus halála is milliókat ment majd meg az Ő szolgálatára. Jn 12:24-26.

Azok a görögök nemsokára láthatják Jézust meghalni a kereszten. Elveszítik vajon érdeklődésüket emiatt iránta? Bizonyítékra volt szükségük, hogy Ő a Krisztus. Ezért amikor Jézus így imádkozott: „Atyám, dicsőítsd meg a te neved!” , ők hallották és megértették Isten válaszát, ami megerősítette őket abban, hogy Jézus Isten Fia.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Azok a görög emberek elfogadták Jézust, csupán Isten tíz szavának hatására! Micsoda áldás, hogy mi Isten miden igéjét ismerhetjük a Bibliából! Ugyanúgy készen állunk mi is hinni és Isten minden igéjének engedelmeskedve élni?

SZERDA

A közelgő pusztulás

(Lk 21:5-6)

Jézus a kijárat felé vezette tanítványait, miután a templom külső udvarában a görögökhöz szólt. Nagy tömeg követte őket, ezért csak lassan haladtak. Ez azonban nem zavarta Jézust, mert nem szívesen távozott. Most hagyja el végleg a templomot, soha többé nem lép be oda.

A templomról és udvarairól beszélt, amikor ezt mondta a vallási vezetőknek: Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok.” Ők tudták is ezt, és bár úgy tettek, mintha nem törődnének vele, valójában rettegtek. Attól tartottak, hogy valami természetfölötti esemény hamarosan romba dönti gyönyörű templomukat.

Jézus tanítványai is aggódtak. A templom falai hatalmas, fehér márványtömbökből épültek. Mivel méretre szabták, és összecsiszolták őket, az illesztések szinte nem is látszottak.  El sem tudták képzelni, hogy egy ilyen épület valaha is elpusztuljon.

Ahogy áthaladtak a templom épületegyüttesének főbejáratán, egyik tanítványa így szólt Jézushoz: „Mester, nézd milyen kövek, és milyen épületek!” Mit, felelt erre Jézus? MK 13:1-2.

Ez bizony megdöbbentő lehetett mind a tanítványok, mind a körülöttük álló tömeg számára. A templom épületegyüttesének építését még Nagy Heródes kezdte el 46 évvel Jézus nyilvános szolgálatának megkezdése előtt, és a munka további, mintegy 32 esztendeig folytatódott még (Jn 2:20).

Ezek az „új” épületek és udvarok a Zorobábel által, 500 évvel azelőtt emelt templomot helyettesítették. (Ezsdr 6:15). Jézus jövendölése a templom épületeinek pusztulásáról 40 esztendővel azután teljesedett be, amikor a Titusz által vezetett római hadsereg Kr. u. 70-ben mind Jeruzsálemet, mind a templomot romba döntötte.

  Alkalmazd a gyakorlatban: Micsoda bizonyítéka annak, hogy a világon semmi sem örökéletű! Ezért van olyan hitre szükségünk, amilyen Ábrahámnak volt. Sátorban lakott, „mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.” (Zsid 11:10).

CSÜTÖRTÖK

Jézus visszatérésének jelei

(Mt 24:3-31.)

Jézus tanítványai nagyon meghökkentek, amikor Mesterük azt állította, hogy kő kövön nem marad a templomból. Ezért négyen közülük utánamentek az Olajfák-hegyére és megkérték, magyarázza el nekik, hogyan történik majd mindez. Mk 13:3-4.

Válaszában Jézus egyaránt utalt a templom és Jeruzsálem pusztulását, valamint az Ő második eljövetelét megelőző jelekre. A történések leírásának zöme mindkét időszakra érvényes. Jeruzsálem pusztulása előtt is sokakat megtévesztettek a hamis Krisztusok, ahogy Sátán sokakat félrevezet Jézus második eljövetele előtt is. 2Kor 11:14.

Jeruzsálem pusztulása előtt is voltak háborúk, éhínségek és földrengések, és napjainkban is számtalan helyen előfordul ilyesmi. Akkor is üldözték a keresztényeket és ismét lesz üldözés. Mindenfelé hirdették az evangéliumot (Kol 1:23), ahogy napjainkban is szinte mindenütt hirdetik a világon. Mt 24:4-14.

Jézus beszélt annak jeléről is, hogy mikor kell a hegyekre menekülni Jeruzsálem pusztulása előtt (Lk 21:20-21). Arra is rámutatott, hogy halálával nem törli el a szombat megszentelésének jelentőségét: „Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne szombatnapon!”  Még 40 évvel később, Jeruzsálem pusztulásának idején is szent nap lesz a szombat. Mt 24:20.

Jézus ezután a pápaság nagy, 1260 esztendeig tartó keresztényüldözéséről beszélt (Jel 12:6), ami Kr.u.538-1798-ig tartott. De Jézus azt is elmondta, hogy „a választottakért megrövidíttetnek azok a napok”, nehogy minden keresztényt megöljenek. Így az üldözés 1798 előtt véget is ért (Mt 24:21-22).

Jézus szavai szerint az üldözés vége után a nap és a hold elsötétedik. Ez 1780. május 19.-én következett be. Azt is mondta, hogy a csillagok lehullanak. 1833. november 13.-án ez is bekövetkezett. Ezek mind Jézus eljövetelének számtalan jelei közé tartoznak. Mk 13:24-26.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus azonban addig nem jön el, amíg az evangélium nem hirdettetik mindenütt a világon. Mt 24:14. Te hogyan tudnál ebben segíteni, és siettetni az Ő eljövetelét?

PÉNTEK

Balga, vagy eszes?

(Mt 25:1-13.)

Jézus tanítványai körében ült az Olajfák hegyén, akik követték oda a templomból. Kedd este volt és már besötétedett, mire befejezte az eljövetelének jeleiről szóló beszédét.

Ám egy közeli házban sok olajlámpás fénye világított, odakint pedig tíz hajadon leány (a tíz szűz) várakozott. Kezükben világító lámpásokat tartottak, amivel jelezték, hogy lakodalomra készülnek.  A lányok a vőlegény érkezésére vártak.

Akkoriban, abban a kultúrában az volt a szokás, hogy a vőlegény elment menyasszonyáért és fáklyás felvonulással vitte őt apja házából a sajátjába, ahol a menyegzőt tartották.

Miközben a fiatal lányokat figyelték, akik arra vártak, hogy a menethez csatlakozhassanak, Jézus elmondta tanítványainak a tíz szűz példázatát. Történetében a tíz szűz az esküvői menetre várt, de a vőlegény késett. Egészen éjfélig nem ért oda. Olvassuk el a példázatot! Mt 25:1-13.

Ezek a szüzek az Isten egyházához tartozó kétféle embert jelképezik. Mindnyájan állítják, hogy várják Jézus eljövetelét, hogy magával vigye őket a Mennybe, nagy esküvői vacsorájára. Mindnyájan hisznek a Bibliában is, amit a példázatbeli lámpások jelképeznek. Zsolt 119:105.

Mégis nagy a különbség közöttük. A bolondok nem vittek olajat magukkal, „Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.” Az olaj a Szentlélek jelképe, aki megváltoztatja Isten gyermekeinek életét. Ő teszi majd lelki világossággá őket, amikor teljes lelki sötétség borítja a Földet, Jézus eljövetele előtt. Ézsa 60:1-2.

A Szentlélek viszi végbe ezeket a változásokat életünkben a Biblia igéi által. „Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pét 1:21), és Ő meg akarja szentelni (szentté tenni) azokat, akik tanulmányozzák a Bibliát. Jn 17:17.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is a megváltozott emberek között lehetsz. Ahogyan az okos szüzek lámpásai segítettek a vőlegény házához vezető utat megvilágítani, te is segíthetsz megvilágítani a „Bárány menyegzőjének vacsorájára” vezető utat. Jel 19:9.

 

 

Feladatok:

Ki vagyok én?

Írd a vonalra a megfelelő válasz betűjelét!

A   a pogányok              F   a vőlegény                      K   Nagy Heródes

B   Jézus                        G   a balga szüzek               L   a vallási vezetők

C   Titusz                        H   az okos szüzek             M   az özvegyasszony

D   a görögök                 I    a római hadsereg          N   a tanítványok

E   a zsidó férfiak         J    Isten, az Atya                  O   a törvénytudó

 

 1. ____ Egyetértettem Jézussal, hogy a szeretet elve a Törvény legfontosabb alapelve.

 2. ____ Segítettem újjáépíteni a templomot néhány évvel Jézus születése előtt.

 3. ____ Jézus példázatában azokat a keresztényeket jelképezzük, akik engedik, hogy Jézus jelleme világítson általuk.

 4. ____ Csak a templom külső udvarába léphettünk be.

 5. ____ Jézus szomorúan könnyezett értünk, amikor utoljára, végleg elhagyta a templom udvarait.

 6. ____ Mi romboltuk le a Jeruzsálem városát és a templomot Kr. u. 70-ben.

 7. ____ Két fillér adományt adtam templomi felajánlásként. Minden vagyonomat.

 8. ____ Ezt mondtam: „Ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet adott.”

 9. ____ Találkozni akartunk Jézussal és a templom külső udvarán vártunk Rá.

 10. ____ Felhívtuk Jézus figyelmét a templom hatalmas építőköveire és szerkezetének lenyűgöző szépségére.

 11. ____Jézus példázatában mi jelképezzük azokat a keresztényeket, akik nem engednek a Szentléleknek ____ nem ismerik személyesen Istent.

 12. ____ Én szóltam Jézushoz a templom külső udvarában.

 13. ____ Mi bemehettünk a templom belső udvarába is.

 14. ____ A tíz szűzről szóló példázatban én jelképezem Jézust.

 15. ____ Én voltam a Jeruzsálemet elpusztító római hadsereg főparancsnoka.

Mennyi?

 1. ____ Hány fillért adott a szegény özvegyasszony?

 2. ____ Hány tanítványa hallgatta végig Jézus beszédét az eljövetelének jeleiről?

 3. ____ Hány évvel Jézus halála után rombolták le a templomot?

 4. ____ Hány eszes szűz szerepel Jézus példázatában