bibliaversek gyüjteménye

1. tanulmányhoz   2007  Szeptember 29 - Október 5.

Tanulmány

Tanító melléklet

Ajánlott olvasmány

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

A pásztor

   Vasárnap 

Zsid. 13,8.

 1. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Jak. 1,17.

 1. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Ésa. 40,11.

 1. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.

Jer. 23,3-4.

 1. Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak.

 2. És pásztorokat rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr.

Ezék. 34,12.

 1. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.

Ján. 10,14-16.

 1. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,

 2. A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

 3. Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

I. Pét. 2,25.

 1. Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

Zsolt. 23.

 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

 2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

 3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

 4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

 5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

 6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

   Szerda 

Máté 5,44.

 1. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Róm. 12,18-21.

 1. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

 2. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

 3. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.

 4. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

   Csütörtök 

Eféz. 1,4.

 1. A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

II. Pét. 1,10.

 1. Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.

Zsid. 11,13-15.

 1. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.

 2. Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.

 3. És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.

I. Móz. 14,14.

 1. A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.

Józs. 10,19.

 1. Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljatok ellenségeitek után és vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni az ő városaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti Istenetek.

I. Sám. 25,29.

 1. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön: az én uramnak lelke az élőknek csomójába leend bekötve az Úrnál a te Istenednél; ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani.