TANÍTÓI MELLÉKLET

1. tanulmány  −  2006 szeptember 30 - október 6.

Tanulmány Bibliaversek Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

ALAPVETÉS

A tanulmány célja

 1. Megállapítani a Teremtés könyvének – Mózes első könyvének – hitelességét.

 2. Felfedezni Isten jelenlétét a Teremtés könyvében.

 3. Elemezni hitünk fundamentumát, ahogyan azt a Teremtés könyve bemutatja.

A tanulmány vázlata

I. A Biblia alapja (2Pt 1:20-21)

 1. Az emberi létezés kezdetének leírását a Teremtés könyvében találjuk meg.

 2. A Biblia összes könyve a Teremtés könyvében gyökerezik.

 3. Az Újtestamentum írói az Ótestamentumot – beleértve a Teremtés könyvét is – Isten hiteles Szavának tekintik.

II. Isten kinyilatkoztatása (1Móz 1:1-2)

 1. A Teremtés könyve Istent a Föld Alkotójaként és Uraként mutatja be.

 2. A Teremtés könyve Isten örökkévaló természetét nyilatkoztatja ki.

 3. Az Isten és az emberi nem közti szoros kapcsolat a Teremtés könyvében is nyilvánvaló.

III. Hitünk alapja Jézusban (Zsid 11:1-22)

 1. A Teremtés könyve előre mutat a Messiás eljövetelére.

 2. Már a kezdetektől fogva, a pátriárkák hit által éltek.

 3. Az első keresztények hitének Jézusban volt a biztos alapja.

Összefoglalás

A Teremtés könyve létezésünk és hitünk alapját tárja fel. Isten jelenléte és közbelépése az emberek életébe mindenütt észrevehető a Teremtés könyvében. Az Újtestamentum írói gyakran utalnak az Ótestamentum könyveire, igazolván hitelességüket.

 

Magyarázat

A Teremtés könyvének első versei olyan témát vezetnek be, amely az egész Szentíráson végigvonul: Isten Teremtői munkásságát. E munkában három szempontot különíthetünk el. Isten megteremti:

 1. Az anyagot és az életet.

 2. Különleges népét.

 3. A történelmet.

Azon meggyőződés, mely szerint Isten teremtő ereje alakítja az életet, a nemzetek sorsát és a történelmet, bizalmat áraszt felénk bűntől megszabadító erejét illetően, és arra késztet, hogy Dávid szavaival imádkozzunk: „Tiszta szívet teremts bennem, oh, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem” (Zsolt 51:12).

A történelem Teremtője

Az emberek többsége tudatában van Isten alkotómunkája első szempontjának. Az eredetünkre vonatkozó, a teremtéselmélet és evolucionizmus között ingadozó vitával szinte lépten-nyomon találkozunk osztálytermekben és törvényhozó testületek termeiben egyaránt. Az evolucionista elmélet természetszerű magyarázatot keres a fizikai világmindenség és a benne létező életformák keletkezésére, tagadván minden természetfeletti jelenséget. A Biblia mindazonáltal emlékeztet, hogy Isten volt az, Aki minden létező világot, dolgot és életformát megteremtett.

Isten teremtő munkájának második szempontja kevésbé elemzett téma. Isten nem csak az első emberpárt teremtette meg; létrehozott egy különleges népet – az Ő népét, és ezt a munkát az utolsó napokban is végzi. (A témát részletesen a 3. tanulmány fejti ki.)

Isten alkotó munkája harmadik szempontja a legkevésbé ismert a három közül, mi több, a keresztények is alig tudnak róla. A Biblia kijelenti, hogy Isten nem csak a Menny és a Föld Teremtője, hanem azoknak az eseményeknek is Kormányzója, amelyek lejátszódnak benne, főként azoknak, amelyek a Megváltási Terv részét képezik. A kígyónak mondott szavakkal kezdődően – Valaki „neked fejedre tapos” (1Móz 3:15) – az Úr akként alakította a történelmi eseményeket, hogy azok igazolják szavait. A Biblia mint jelentés igazolja Isten ezen státuszát.

Ésaiás könyvében találjuk talán a legtisztább társítást Isten és a történelem alakításának szerepe között. Ésaiás 41:21-24 verseiben az Úr provokálja a hamis isteneket, bizonyítsák be létezésüket és erejüket, és mutassák meg a jövőt. Ésaiás 44:9-19 versei leleplezik a bálványok tehetetlenségét: nem többek egyszerű, embercsinálta szobroknál, ellentétben Istennel, aki öröktől fogva létezett, és nem csak hogy megteremtette a világegyetemet – beleértve a Földet is –, de ellenőrzése alatt is tartja a benne lejátszódó eseményeket (ld. Ésa 40:22-24). Semmi sem történhet meg, ha Ő azt nem engedi meg. „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék” (25. vers). Ugyancsak az Úr válaszol e kérdésre, rámutatván teremtő hatalmára: „Emeljétek fel a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat?” (26. vers). „Hát nem tudod-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait?” (28. vers). Az igaz és egyetlen Isten a Teremtője mindennek, ami létezik: az emberiség történelmének is.

Figyeljük meg, mennyire szorosan egymáshoz kapcsolja a Szentírás a világ teremtését és a történelem ellenőrzését. „Ki ül a Föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti mint egy sátort, lakásra, ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiábavalókká változtatja” (Ésa 40:22-23). Itt, Isten összeköti világteremtő hatalmát világeseményeket ellenőrző hatalmával.

A Teremtő ily módon nem csak a mennyet teremti meg, hanem az eseményeket is, amelyek a Földön a múltban bekövetkeztek, illetve a jelenben és a jövőben megtörténnek. Asszíria jövőjéről beszélve, Isten kijelentette: „Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém” (Ésa 14:24). „Mert a seregek Ura végezte, és ki teszi azt erőtelenné? Az Ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?” (27. vers). A történelem – főként a profetikus – ugyanolyan mértékben az isteni teremtésaktus eredménye, mint az égbolt szélessége. „Cselekszem, és ki változtatja azt meg?” (Ésa 43:13). Teremtő hatalma által nem csak hogy hiábavalóvá teszi a hamis próféciákat (Ésa 44:24-25), hanem „beteljesíti szolgája beszédét, és véghez viszi követei tanácsát” (26. vers).

Ésaiás könyve utal Círusra, akinek története újabb bizonyítéka Isten történelemformáló erejének. Isten a következő kérdéssel kezdi a perzsa uralkodó jövőjének bemutatását: „Ki támasztá fel azt keletről, akit igazságban hív az ő lábához?” (Ésa 41:2). A perzsa uralkodó mindent Isten teremtő ereje által valósít meg. Az Úr megragadja őt jobb karjánál fogva, és erőt ad neki más nemzetek, népek meghódítására (Ésa 45:1). A Teremtő megy Círus előtt, hogy elhárítsa útjából az akadályokat, s a földi uralkodó így véghez vihesse mindazt, amit Ő népe számára eltervezett (2-4. versek). Felfegyverzi Círust (5. vers), és mozgásba hozza azokat az erőket, amelyek képessé teszik a mennyei terv teljesítésére.

Hogy teheti meg mindezt az Úr? Úgy, hogy Ő az egyetlen Isten, a Teremtő, aki megalkotta a világosságot, sötétséget és minden más dolgot (6-7. versek). Ő emeli fel Círust: „Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útjait egyengetem” (13. vers). Teszi mindezt, mert Ő, az Úr az, „aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr, és több nincsen!” (18. vers). Megjövendölte Círus felől: „Pásztorom, ki véghez viszi minden akaratomat” (Ésa 44:28).

Círus története feltárja előttünk, mennyire szorosra fűzi a Szentírás az Isten teremtői hatalma és az üdvösség ígérete között lévő kapcsolatot. Az erő, mely Isten azon képességében nyilatkozik meg, hogy létre tud hozni dolgokat, biztosít afelől is, hogy Ő képes megszabadítani minket a bűnből. Isten úgy döntött, hogy Jézus által valósítja meg az üdvösséget. Az Újszövetség ismételten kijelenti, hogy Szabadítónk ugyanakkor Teremtőnk is (Jn 1:1-3; 1Kor 8:6; Kol 1:16; Zsid 1:1-2). Általa valósította meg azokat az eseményeket, amelyek mindörökké véget vetnek a bűnnek, s Általa részesülnek megváltásban, akik szeretik Istent.

Személyes bizonyságtétel

Melyik családnak ne lennének fényképei, amelyek megőrzik az utókor számára a családi élet kisebb-nagyobb eseményeit, történetét? Az évek folyamán egyre vastagabbakká válnak a fényképalbumok, gyűlnek a születésnapokat, vakációs élményeket, keresztségeket, az iskolai élet eseményeit, különböző ünnepeket, esküvőket megörökítő fényképek. Gondosan őrzik őket, mint egy kincset, mely nemzedékről nemzedékre öröklődik, mintegy állandósítva az áldást, az örömöt és a bánatot, amelyek együttesen alakítják a családot, és erősítik egységét.

E heti tanulmányunk megnyitja az első perspektívát királyi családunk örökségére. Ha megnyitjuk a Teremtés könyvét, a mennyei „fényképalbumot” nyitjuk meg, amelynek képei Atyánk jellemét, teremtményei iránti határtalan szeretetét és irántunk való végtelen gondoskodását mutatják be. Megtanuljuk, hogy Benne és csakis Benne van minden dolog kezdete.

Igaz, hogy több, mint hatezer év telt el az emberi család létezésének kezdete óta, és hogy egykor tökéletes létezésünket eltorzította ősszüleink téves választása. Sajnos, a bűn sokakat e család leszármazottai közül arra késztetett, hogy kételkedjenek a mennyei Atyának a teremtés történetében játszott szerepében.  A világ nagy része ma egy alternatív elméletet részesít előnyben az Istenre és a teremtés csodájára vonatkozóan. Ez az elmélet azonban elutasítja a Teremtés könyvének jelentését, és a mennyei cselekvést a véletlennel helyettesíti.

Meg fogjuk cáfolni a teremtéselméletet helyettesítő hamis tanokat. Hogyan? Tanulmányozni fogjuk családunk korai történetét, ahogyan azt a Teremtés könyve elénk tárja. Isten Szavára fogunk összpontosítani, jellemére, késztetéseire, melyeket nekünk szegzett. Hitünk erősödni fog, és pozitív érzés fog hatalmába keríteni, amint kapcsolatba lépünk másokkal. Milyen csodálatos lenne, ha az emberek, akikkel találkozunk, éreznék: Jézust ismerték meg általunk! Amikor ez megtörténik, családunk albuma még egyszer tükrözni fogja Teremtőnk igaz és hiteles jellemét.