bibliaversek gyüjteménye

10. tanulmányhoz   2006 május 27 - június 2.

Tanulmány Tanító melléklet Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

A SZENTLÉLEK ÁLTAL NYERT ÉLET

   Vasárnap 

I. Kor. 2,2.

 1. Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl.

Ján. 3,15-17.

 1. Hogy valaki hiszen õ benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.

 2. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 3. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

Róm. 3,22-24.

 1. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,

 2. Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek az Isten dicsõsége nélkül.

 3. Megigazulván ingyen az õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban való váltság által,

Eféz. 1,6-7.

 1. Kegyelme dicsõségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

 2. A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.

Róm. 8,1.

 1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

   Hétfõ 

Róm. 8,6-11.

 1. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

 2. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

 3. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten elõtt.

 4. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

 5. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bûn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

 6. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az õ ti bennetek lakozó Lelke által.

   Kedd 

Eféz. 2,1.

 1. Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bûneitek miatt,

Róm. 6,11.

 1. Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bûnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Gal. 5,16-25.

 1. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

 2. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

 3. Ha azonban a Lélektõl vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

 4. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

 5. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyûlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

 6. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, a miképen már ezelõtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

 7. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

 8. Az ilyenek ellen nincs törvény.

 9. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

 10. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

   Szerda 

Ján. 3,3-6.

 1. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

 2. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az õ anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

 3. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl, nem mehet be az Isten országába.

 4. A mi testtõl született, test az; és a mi Lélektõl született, lélek az.

Tit. 3,5.

 1. Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent Lélek megújítása által,

Kol. 2,6.

 1. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Õ benne,

Luk. 9,23.

 1. Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jõni, tagadja meg magát, és vegye fel az õ keresztjét minden nap, és kövessen engem.

Róm. 12,1.

 1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Róm. 6,19.

 1. Emberi módon szólok a ti testeteknek erõtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.

   Csütörtök 

Zsid. 9,24.

 1. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe elõtt megjelenjék érettünk.