bibliaversek gyüjteménye

4. tanulmányhoz   2006 április 15 - 21.

Tanulmány Tanító melléklet Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

A SZENTLÉLEK ÍGÉRETE

   Vasárnap 

Róm. 8,9.

 1. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

II. Kor. 3,3.

 1. A kik felõl nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élõ Isten Lelkével írva; nem kõtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

II. Kor. 5,17.

 1. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

II. Kor. 7,1.

 1. Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

Gal. 5,16.    25.

 1. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

 1. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Eféz. 5,26.

 1. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredõjével az íge által,

I. Thess. 4,3.

 1. Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;

   Hétfõ 

Ésa. 6,1-7.

 1. A mely esztendõben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;

 2. Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettõvel orczáját fedé be, kettõvel lábait fedé be, és kettõvel lebegett;

 3. És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az õ dicsõségével!

 4. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.

 5. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!

 6. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról;

 7. És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bûnöd elfedeztetett.

Ésa. 48,10.

 1. Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében.

Mal. 3,2-3.

 1. De kicsoda szenvedheti el az õ eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az õ megjelenésekor? Hiszen olyan õ, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!

 2. És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi õket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.

Luk. 12,49.

 1. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?

Zsid. 12,29.

 1. Mert a mi Istenünk megemésztõ tûz.

I. Pét. 4,12.

 1. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tûztõl, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;

   Kedd 

Máté 28,20.

 1. Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Csel. 1,4-5.

 1. És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálembõl, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tõlem:

 2. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

Ján. 16,7.

 1. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jõ el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

   Szerda 

II. Móz. 31,3.

 1. És betöltöttem õt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez.

IV. Móz. 11,25.

 1. Akkor leszálla az Úr felhõben, és szóla néki, és elszakaszta abból a lélekbõl, a mely vala õ benne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék õ rajtok a lélek, menten prófétálának, de nem többé.

I. Sám. 10,6.

 1. Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszesz.

Zsolt. 51,12-13.

 1. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erõs lelket újítsd meg bennem.
 2. Ne vess el engem a te orczád elõl, és a te szent lelkedet ne vedd el tõlem.

Ezék. 36,25-27.

 1. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

 2. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kõszívet testetekbõl, és adok néktek hússzívet.

 3. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megõrizzétek és betöltsétek.

Ján. 20,22.

 1. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:

Luk. 24,49.

 1. És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erõvel.

   Csütörtök 

Ján. 14,16.

 1. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

Ján. 14,26.

 1. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Ján. 15,26.

 1. Mikor pedig eljõ majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

Ján. 16,8.   13-14.

 1. És az, mikor eljõ, megfeddi a világot bûn, igazság és ítélet tekintetében:

 1. De mikor eljõ amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem õ magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti néktek.

 2. Az engem dicsõít majd, mert az enyémbõl vesz, és megjelenti néktek.

I. Ján. 3,24.

 1. És a ki az õ parancsolatait megtartja, az Õ benne marad és Õ is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekbõl, a melyet nékünk adott.

I. Ján. 4,13.

 1. Errõl ismerjük meg, hogy benne maradunk és õ mibennünk; mert a maga Lelkébõl adott minékünk.