bibliaversek gyüjteménye

9. tanulmányhoz   2005 augusztus 20 - 26.

JÉZUS, TESTÜNK TEMPLOMÁNAK URA

   Vasárnap 

Ján. 1,1-4.

 1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
 2. Ez kezdetben az Istennél vala.
 3. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
 4. Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

Kol. 1,16-17.

 1. Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek;
 2. És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ benne áll fenn.

I. Móz. 2,7.

 1. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké.

I. Móz. 1,26-27.

 1. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
 2. Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonnyá teremté õket.

   Hétfõ 

Csel. 20,28.

 1. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.

Gal. 3,13.

 1. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

Gal. 4,4-5.

 1. Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,
 2. Hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

I. Pét. 1,18-19.

 1. Tudván, hogy nem veszendõ holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl;
 2. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplõtlen bárányén, a Krisztusén:

Kol. 1,14.

 1. Kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bûneinknek bocsánata;

Zsid. 9,12.

 1. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Dán. 2,44.

 1. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

   Kedd 

I. Kor. 6,19-20.

 1. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
 2. Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

Péld. 20,1. 25.

 1. A bor csúfoló, a részegítõ ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!

 1. Tõr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni.

V. Móz. 21,20.

 1. És ezt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk pártütõ és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges:

I. Kor. 10,31.

 1. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesz-tek, mindent az Isten dicsõségére míveljetek.

   Szerda 

Jel. 21,4. 14.

 1. És az Isten eltöröl minden könyet az õ szemeikrõl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak.

 1. És a város kõfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.

II. Móz. 15,26.

 1. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hûségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az õ szemei elõtt és figyelmezel az õ parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

Jer. 30,17.

 1. Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedbõl, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, a ki tudakozódjék felõle.

Márk 5,25-34.

 1. És egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásos vala,
 2. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sõt inkább még rosszabbul lett,
 3. Mikor Jézus felõl hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.
 4. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
 5. És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.
 6. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erõ áradott vala ki belõle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?
 7. És mondának néki az õ tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?
 8. És körülnéze, hogy lássa azt, a ki ezt cselekedte.
 9. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.
 10. Õ pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

III. Ján. 1,2.

 1. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

   Csütörtök 

I. Móz. 29,6.

 1. Azután monda nékik: Egészségben van-é? s azok mondának: Egészségben van, és az õ leánya Rákhel ímhol jõ a juhokkal.

Jer. 29,7.

 1. És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.

I. Móz. 43,28.

 1. Azok pedig mondának: Egészségben van a te szolgád, a mi atyánk, még él. És meghajták magokat és leborulának.

Péld. 3,2.

 1. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendõs életet, és békességet hoznak néked bõven.

Jer. 33,6.

 1. Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom õket, és megmutatom nékik a békesség és hûség kincseit.

Zsolt. 38,4.

 1. Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.

Zsolt. 119,165.

 1. A te törvényed kedvelõinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.

Ésa. 48,22.

 1. Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek