TANÍTÓI MELLÉKLET

13. tanulmány  −  2007  Június 23 - 29.

Tanulmány

Bibliaversek

Ajánlott olvasmány

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

Isten Igéje megmarad

A szombatiskolai tanító célkitűzései

 1. Az ismeretek szintjén megértetni a csoport tagjaival, hogy a Szentírás – Isten Szava – minden nemzedék számára alkalmazható útmutató.

 2. Érzelmi szinten biztosítani a szombatiskola tanulóit, hogy az Ige sohasem veszíti érvényét, és sohasem téved.

 3. Gyakorlati szinten figyelmeztetni a csoport tagjait, hogy ne feledkezzenek meg Isten ígéreteiről, és osszák meg azokat másokkal is.

A tanulmány vázlata

I. Üdvösség minden nemzedék számára (Zsolt 33:11)

 1. Beszélgessetek arról, hogy mi módon releváns még ma is Isten Igéje.

 2. Ismételjétek át a múlt heti tanulmány címeit. Hogyan szerez a Biblia lelki békét a ma élő ember számára? Hogyan fedi fel az igazságot napjainkban?

 3. Isten nem változik. Milyen hatással lenne ez az igazság a mai világra, ha tudomást szerezne róla?

II. Értékes ígéretek (2Pt 1:4)

 1. Isten az Ő Igéje által ismertette velünk az üdvösség ígéreteit. Melyik ígéret a legkedvesebb csoportod tagjainak, és miért?

 2. Mely ígéretek alkalmazandók az élet specifikus területein?

III. Mindörökké érvényes ígéretek (Ésa 40:8)

 1. Miért érvényesek Isten ígéretei minden nemzedék számára?

 2. Milyen jelentőséggel fognak bírni Isten ígéretei akkor, amikor majd a mennyben leszünk?

Összefoglalás

Isten Szava örök idők óta létezik, és mindörökké megmarad. Biztosak lehetünk abban, hogy minden, amit megígért Isten a Szentírásban, azt teljesíteni is fogja.

Motiváció

Isten Igéjét kutató tanulmánysorozatunk utolsó részében irányítsd csoportod tagjainak figyelmét a Biblia örökkévaló érvényességére.

“Lelkiismeretemet Isten Igéjének vetem alá.” Ezt mondta Luther önmaga védelmében, amikor azzal vádolták, hogy fellázadt a katolikus egyház ellen, és eretnekségeket hirdet. Támadták tanításait, veszélyben volt az élete, a nagy reformátor azonban tudta, hogy hite biztos alapokon nyugszik. Nem csak hogy szilárdan kitartott az evangélium oly módon való hirdetésében, ahogy azt a Biblia tanítja, hanem le is fordította német nyelvre a Bibliát, hogy mindenki számára hozzáférhető lehessen. Miután az egyszerű emberek is elolvasták a Szentírást, életük soha többé nem volt már ugyanaz.

Elmélkedésre szánt kérdés

A világon valaha írt összes könyv közül miért a Biblia az egyetlen (jóllehet első könyvét több mint 4000 évvel ezelőtt írták), amely a ma élő nemzedék számára is jelentőséggel bír?

A tanulmány elmélyítése

Az e heti rész negyedévi tanulmányunk átismétlése, amelyben újrahangsúlyozzuk a Biblia életünkben képviselt fontosságát. Elemezd csoportod tagjaival, hogy minek köszönhetően volt képes kiállni a Biblia az idők próbáját.

Az élet a kapcsolatokból, kapcsolatok rendszeréből áll (szülő-gyermek; férj-feleség, barát-barát stb.), a kapcsolatokat pedig a kommunikáció tartja fenn. Mennyit tartana az a házasság, amelyben a férj és a feleség nem beszélnek egymással, és nem töltik együtt az idejüket?

A lelkiéletünk feltétele, hogy állandó kapcsolatban legyünk Istennel: kommunikáljunk Vele szüntelenül imáink, imádatunk, dicséretünk, énekeink által. Isten több csatornán keresztül kommunikál velünk; ezek közül a legközvetlenebb és legelérhetőbb a Szentírás. Bármikor olvasunk belőle, Isten Szavát halljuk, s így megismerjük az Ő tervét. “Nyisd meg, Uram, a szemeimet, hogy láthassam Törvényed csodálatos cselekedeteit”. Mindannyian elmondhatjuk ezeket a szavakat. E rendkívüli tulajdonságainak köszönhetően a legmaradandóbb könyv a Biblia, amely a legfontosabb üzenetet közvetíti az emberiség számára.

I. Mi a Biblia?

Jóllehet a Biblia hatvanhat könyvét tizenhat századnyi idő lefolyása alatt majdnem negyven személy írta, örökké tartó értékét annak köszönheti, hogy Isten kinyilatkoztatott Szava: “A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3:16). Az “ihlet”, “ihletett” szóként fordított görög szó betűszerinti jelentése: “lehelet”, “lehelt” (melléknév), ami azt sugallja, hogy a Szentírás maga Isten lehelete. “Az a teremtő erő, mely életre szólította a világokat, benne van a Szentírásban is. Az Ige erőt, életet ad nekünk!” (Ellen White, Educaţie [Nevelés], 126).

Olvasd el a következő bibliaverseket: 2Pt 1:19-21; Mt 4:1-11; Róm 15:4. Mit tudhatunk meg ezekből a szövegekből a Biblia isteni eredetére vonatkozóan?

II. Miért örökérvényű a Biblia?

“Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad” (Ésa 40:8). Péter apostol csatlakozik Ésaiáshoz a Szentírás örökérvényűségének kidomborításában, és a következőket írja: “Isten Igéje, amely él, és megmarad örökké” (1Pt 1:23). Jézus szavai: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak” (Mt 24:35; ld. Mt 5:18). És ez nem is lehetne másként, mivel magának Istennek a Szava, és mivel Isten örök, és neki köszönhetően élünk, az Ő Igéje is örök és életet adó. Mit jelent számunkra a Biblia mindennapi életünk során?

Biblia nélkül nem értenénk meg Istent. “Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). A Biblia Istenre, az abszolút valóságra, az élet ős okára és Teremtőjére irányítja figyelmünket. A Szentírás rámutat arra, hogy Isten tetteinek célja van, és azok egy egyetemes rend szerint bontakoznak ki. Azáltal, hogy kijelenti: “Isten a szeretet” (1Jn 4:8) és “úgy szerette Isten e világot” (Jn 3:16), a Biblia hozzánk közel álló, érző szívű, sorsunk és üdvünk iránt személyesen is érdeklődő Istenként mutatja be a Teremtőt. Más vallások és filozofikus struktúrák szerint Isten mindössze egy fogalom, egy gondolat, egy elv, egy távoli, személytelen erő, a Szentírás azonban Alkotónkként mutatja be Őt, aki gondunkat viseli, szeret és üdvözít minket (Jn 1:1-3.14).

Biblia nélkül nem tudnánk, kik vagyunk. Az Ige szerint Isten az Ő képére és hasonlatosságára teremtett minket (1Móz 1:26-27). Nem véletlenszerű, kozmikus robbanás vagy evolúció eredményei vagyunk, hanem Isten “alkotásai” (Ef 2:10). A zsoltáros mondotta: “Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem magunk; az Ő népe és az Ő legelőinek juhai vagyunk” (Zsolt 100:3). Mi több, a Biblia azt is tudtunkra adja, hogy mivel mindnyájan vétkeztek (Róm 3:23), “minden emberre elhatott a halál” (Róm 5:12; 6:23). Isten azonban nem hagyta magára az embert: Jézusban, testet öltött Fiában “megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19), kiváltotta a bűn átka alól (Róm 5:8-9; Gal 4:4-6; Ef 2:7-8), az embereket fiaivá és leányaivá fogadta (Róm 8:14), és megadta nekik az örök élet reménységét (Ésa 65:17; Jel 21:1-4; Jn 14:1-3). A Biblia tehát örökérvényű, bizalomra méltó válaszokat ad az élet alapvető kérdéseire: kik vagyunk, mi a célunk, merre tartunk?

Biblia nélkül nem ismernénk Jézust: a Biblia a Jézus könyve, Jézus a szerzője (Jn 1:1-3.14; 2Tim 3:16-17). Az Ige elvei szerint élt (Mt 4:1-11; 5:17), élete az Írások ígéreteinek teljesedése volt (Jn 5:46-47; 7:16; 12:49-50). Az üdvösség evangéliuma, melyet Jézus hozott erre a világra, a kereszt, amely által lehetővé tette az ember számára az üdvösséget és az örök életet, csakis Isten Igéjén keresztül kinyilatkoztatott igazság (1Móz 3:15; Ésa 53:4-6; Fil 2:6-8; Ef 1:18-23; Jn 20:31).

Azáltal, hogy a sötétséget világossággá, a gyöngeséget erővé, a félelmet bátorsággá, a keserűséget vigasszá és a kétségbeesést reménységgé változtatja, a Biblia Isten tévedhetetlen útmutatója az emberiség számára.

Elmélkedésre szánt gondolat

E negyedévi bibliatanulmányaink témáját a zsoltáros szavaival is megfogalmazhatjuk: “Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága” (Zsolt 119:105). Kérd meg csoportod tagjait, hogy említsék meg a lelkiélet azon területeit, amelyekről nem lenne tudomásunk, ha nem állna rendelkezésünkre a Biblia (például: a Szentlélek és munkája, a Lélek ajándékai, lelki felelősségeink stb.).

A tanultak gyakorlatba ültetése

Nem elég csupán ismerni Isten Igéjét. Kérd meg csoportod tanulóit, hogy fedezzék fel, hogyan ültethetők gyakorlatba e bibliatanulmányok tanulságai.

Elmélkedésre szánt kérdések

Alkalmazandó kérdések

Személyes bizonyságtétel

Bátorítsd csoportod tagjait, hogy ültessék gyakorlatba az e negyedévi bibliatanulmányokat. Milyen változásokat eredményezhetnek ezek az életükben?

Személyes alkalmazás

 1. Isten Szava táplálék (ld. Jer 15:16; 5Móz 8:3; Mt 4:4). Mit kell tenned, hogy “megehesd” és “megemészthesd” Isten Igéjét?

 2. Jézus megígérte, hogy a Szentlélek elvezet minket minden igazságra (ld. Jn 14:26). Hogyan alkalmazhatnád mindennapi életedben ezt a bibliaszöveget?

 3. Érzed-e azt, hogy a Biblia fontos szerepet játszik az életedben? Kérd meg csoportod tanulóit, hogy említsenek meg néhány olyan bibliai ígéretet, amely fontos szerepet játszott az életükben. Konkrétan hogyan segíthetnek nekünk ezek az ígéretek?