bibliaversek gyüjteménye

13. tanulmányhoz   2007   Június 23 - 29.

Tanulmány

Tanító melléklet

Ajánlott olvasmány

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

Isten Igéje megmarad

   Vasárnap 

Mik. 6,8.

 1. Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Ján. 10,10.

 1. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

Ján. 17,3.

 1. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Csel. 17,31.

 1. Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Fil. 4,7.

 1. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

   Hétfő 

Ján. 3,14-17.

 1. És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.

 2. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.

 3. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 4. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

I. Tim. 2,4.

 1. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

II. Pét. 3,9.

 1. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

V. Móz. 33,27.

 1. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!

Dán. 2,44.

 1. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

   Kedd 

Ésa. 65,17.

 1. Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;

Máté 24,30.

 1. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

I. Kor. 6,3.

 1. Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

II. Kor. 5,21.

 1. Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Eféz. 2,8.

 1. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

I. Thess. 4,16.

 1. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;

I. Tim. 1,15.

 1. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.

Tit. 1,2.

 1. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,

Zsid. 2,14.

 1. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

Jel. 20,14.

 1. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

Jel. 21,4.

 1. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

   Szerda 

Róm. 4,21.

 1. És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.

Ján. 16,33.

 1. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.

Máté 28,20.

 1. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Ján. 3,15.

 1. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.

Máté 7,7.

 1. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Márk 9,23.

 1. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

Luk. 17,6.

 1. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek.

Róm. 1,16.

 1. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.

Zsid. 2,18.

 1. Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek.

Jak. 4,7.

 1. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Jel. 22,2.

 1. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

   Csütörtök 

Máté 24,35.

 1. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

I. Pét. 1,24-25.

 1. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:

 2. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.