SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

3. tanulmány     2007  Április 14. - 20.

Tanító melléklet Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Beteljesedett bibliai próféciák

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 52:13–53:12; Dániel 2;

Máté 24:24; János 13:19

“Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat” (Ézs 46:9-10).

KULCSGONDOLAT: Továbbra is a bibliai próféciák képezik hitünk alappilléreit.

Évről évre sokan kérik szakértők tanácsát a várható tőzsdei mozgással kapcsolatban. A szakértők pedig szinte mindent el tudnak mondani a tőzsdéről, csak azt nem, amire az emberek kíváncsiak: hogyan szerepelnek majd a különböző részvények.

Isten jól tudja, mit tartogat a jövő. A Biblia lenyűgöző próféciái által újból és újból bizonyságát is adta ennek. Ma visszatekintve olvashatjuk a bibliai jövendöléseket, ugyanakkor azt is látjuk, ahogy a történelem folyamán teljesedtek. “Semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak” (Ám 3:7).

A múltbeli próféciák bámulatos teljesedése láttán bízhatunk az Úrban a jövőt érintő kijelentésekkel kapcsolatban is! Ezek közül a Jézus második eljövetelére vonatkozó próféciák a legfontosabbak.

A héten megvizsgáljuk a Szentírás néhány fontos próféciáját. Hogyan tanulhatunk meg a jövendölések segítségével mind jobban bízni Isten Igéjében, a Bibliában?

PRÓFÉTAI FELHATALMAZÁS

Április 15.  

Vasárnap

A héber naba ige azt jelenti, hogy “prófétálni”. Ebben a szóban benne foglaltatik az a gondolat, hogy valakiből ihletés hatására szenvedélyesen árad a szó. A nabi főnév azt jelenti: “próféta”, “szószóló”, aki felhatalmazást kapott más nevében beszélni (lásd 2Móz 6:28–7:1). A Szentírás még egy másik szóval is utal a prófétaság ajándékát elnyert személyre. Ez a “látó”. Két héber szó is van, amit így fordítunk. A próféták képességet kaptak arra, hogy meglássák, ami az átlagember számára láthatatlan. A próféták tehát nemcsak láthatják, amit mások nem, de szólniuk is kell azokról a dolgokról. Gyakran igen szenvedélyesen, nagy erővel tették ezt.

Mire figyelmeztetett Jézus Mt 24:24-ben a prófétákkal kapcsolatban? Még mi az, amit szintén beleérthetünk szavaiba?

Jézus a hamis prófétákra vonatkozó kijelentéssel lényegében utalt az igaz próféták létére is. Hiszen ha minden prófétát el kellene vetnünk, azaz el kellene utasítanunk magát a prófétaság ajándékát is, akkor szükségtelen lenne külön óva inteni az embereket a hamis prófétáktól.

Milyen elv mutatkozik meg Mt 24:32–33 és Jn 13:19 verseiben a próféciával kapcsolatban?

Jézus ezekkel a szavakkal adta tudtunkra, hogy a prófécia nem csupán a jövőbelátás képességét jelenti. Valójában az Úr azért adja a próféciát, hogy megerősítse Istenbe és Igéjébe vetett hitünket, miután az események már bekövetkeztek. Minél inkább látjuk a próféciák beteljesedését, annál erősebben hisszük, hogy a Biblia valóban Istentől származik.

Különböző próféciák vannak. Az egyik csoportba a Messiás, az Úr Jézus Krisztus eljövetelére vonatkozó jövendölések tartoznak. A próféciák másik csoportja Izráel és más népek jövőjéről szól, de vannak olyanok is, amelyek a világ végével és az azután következő eseményekkel foglalkoznak.

Milyen szerepe volt saját hitéletünkben a próféciáknak? Mit tanulhattunk meg a próféciákról időközben? Milyen tanácsot, figyelmeztetést mondanánk a prófétaság ajándékával kapcsolatban annak, aki még csak most kezdi hívői életét?

KORAI PRÓFÉCIÁK

Április 16.  

Hétfő

“Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek” (2Krón 20:20).

Mózes első könyvétől kezdődően láthatjuk, milyen fontos a prófécia szerepe abban, ahogy Isten a bűnbe süllyedt emberiség történelmében munkálkodik.

Keressük ki a következő igehelyeket. Miről szóltak a jövendölések, hogyan és mikor teljesedtek az ígéretek?

1Móz 3:15 _______________________________________________________

1Móz 6:13 _______________________________________________________

1Móz 12:1–3 _____________________________________________________

1Móz 15:13–14 ___________________________________________________

1Móz 18:10 ______________________________________________________

Visszatekintve szembetűnő e próféciák pontos teljesedése. De képzeljük csak magunkat, mondjuk Noé helyébe, aki meglepetten hallotta, hogy az égből hulló víz fogja elpusztítani a földet (hiszen Ellen White szerint addig nem esett eső – lásd Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 66. old.)! Vagy hogyan érezhetett Ábrahám és Sára, amikor azt hallották, hogy az idős asszony hamarosan édesanya lesz? Bizonyára igazi hitpróba volt számukra (Zsid 11:7–11), hogy az előre bejelentett eseményeket Istenben bízva elfogadják!

Milyen isteni ígéretek beteljesedésére várunk? Mit tanulhatunk azoknak a bibliai hősöknek az életéből, akik bíztak az Úr ígéreteiben? Mi az, ami a mi hitünket is erősíti?

DÁNIEL 2 PRÓFÉCIÁJA

Április 17.  

Kedd

Tekintsük át Dániel 2 próféciáját. Mit jelent nekünk, hogy Isten előre kijelenti a jövőt?

A világtörténelem is alátámasztja e prófécia pontosságát. Babilon arany birodalma uralta a világot Kr. e. 605–539. között. Romjait Irakban találjuk, Bagdadtól kb. 110 km-re délre. A Biblia nemcsak Babilon bukását jövendölte meg (Jer 51:49, 53), hanem azt is, hogy ki vezet majd hadjáratot ellene (Ézs 45:1–4). 175 évvel a prófécia elhangzását követően Círus és serege meg is jelent Babilon kapujában.

A médek és a perzsák Kr. e. 539–331. között uralták a világot. Dán 2:39-ben azonban így szólt Isten: “Azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik” (új prot. ford.). Dán 8:21 elmondja, hogy a harmadik hatalom a Görög Birodalom. Nagy Sándor seregei rövid idő alatt uralmuk alá hajtották a világot. Mellvasuk és sisakjuk rézből volt, éppen úgy, mint a pajzsuk és kardjuk is. Találó jelkép a réz a görögökre!

A görögöket Róma vas birodalma kényszerítette térdre Kr. e. 168-ban, ezzel a prófécia ismét drámai módon teljesedett. A világhatalmak közül Róma uralma tartott legtovább, ötszáz évig meghatározó erő maradt. Fennhatósága a Brit-szigetektől a Perzsa-öbölig, az Északi-tengertől a Szaharáig, a Csendes-óceántól az Eufráteszig terjedt.

Dániel azt is leírta, hogy “az a királyság ugyanis szétszakad” (Dán 2:41, új prot. ford.). A birodalom később független királyságokra tagolódott, amelyekből a mai európai országok nőttek ki. Ezek azonban “egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel” (Dán 2:43). A prófécia szerint ma a lábfejek és lábujjak idejében élünk.

Ezután következik Isten örök országa, amely mindörökre megmarad. Dániel jövendölése igaznak bizonyult egészen idáig. Balgaság volna nem bízni benne éppen az utolsó birodalmat illetően!

Lenyűgöző prófécia! Krisztus előtt több mint 500 évvel élt Dániel, aki a mai európai viszonyokról is írt! Megtehette volna Isten ereje nélkül?! Időnként úgy érezzük, hogy nehéz az Úrban bízni? Gondoljunk erre és a többi beteljesedett próféciára. Kérjük az Urat, hogy erősítse meg hitünket!

A MESSIÁS A PRÓFÉCIÁKBAN

Április 18.  

Szerda

Az ószövetségi próféciák közül kiemelkednek a Jézus első eljövetelére vonatkozók, kb. 60-at számolhatunk össze belőlük. Ézsaiás könyvében találjuk az egyik legfontosabbat.

A Messiásnak milyen tulajdonságait ismerhetjük meg Ézs 52:13–53:12 verseiből? Hogyan mutatkoztak meg Jézus életében e tulajdonságok?

A bibliai próféciák egyik kimagasló példájának tarthatjuk az itt idézett szakaszt. Sok olyan részlet szerepel benne, amit semmiképp sem lehetett volna előre meghatározni abban a reményben, hogy majd beteljesednek. Ez a prófécia továbbra is a keresztény hit ékesen szóló bizonyítéka marad.

Az alábbi ószövetségi próféciák és teljesedésük ismeretében tehát mennyire bízhatunk meg Isten Igéjében?

Ószövetség - prófécia

Újszövetség - teljesedés

Ézs 7:14

Mt 1:23

Mik 5:2

Lk 2:4-7

Dán 9:25

Lk 3:1-23

Hós 11:1

Mt 2:14

“Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik őfelőle megírattak” (Lk 24:26–27) – történt az Emmaus felé vezető úton, amikor Jézus két tanítvánnyal beszélgetett. Talán megemlítette a születésére (Ézs 7:14) és a szolgálatára (Ézs 9:1–2) vonatkozó igéket, érinthette még azt is, hogy az emberek elutasították (Ézs 53:3), gúnyolták, bántalmazták (Zsolt 22:7–9), bűnösökkel együtt feszítették meg (Ézs 53:12), kezét és lábát átszögezték (Zsolt 22:17), majd feltámadt (Zsolt 16:10).

E próféciák mind teljesedtek, így már most bűnbocsánatot nyerhetünk Istentől, ha Jézus érdemére hivatkozunk. Hogyan változtatja meg az életünket a hit által nyert üdvösség nagyszerű igazsága? Mi változott már? Még minek kell megváltoznia?

A MÁSODIK ADVENT

Április 19.  

Csütörtök

Egész héten azzal foglalkoztunk, hogy milyen sok múltbeli eseményre vonatkozó prófécia teljesedett pontosan, a jövendölések szerint, gyakran egészen különleges módon. Ezek azonban mind a múlthoz kötődtek. Mint tudjuk, a Bibliában találunk olyan próféciákat is, amelyek még előttünk álló eseményekről szólnak. Ezek között a legfontosabbak természetesen a Jézus visszajövetelével foglalkozó szakaszok.

Az első adventről szóló próféciák bámulatos pontossággal teljesedtek. Eszerint mire következtethetünk a második adventre vonatkozó próféciákkal kapcsolatban?

Mielőtt Jézus elbúcsúzott tanítványaitól, megígérte, hogy visszatér: “És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:3). Péter, aki közel állt Jézushoz, a következőt írta: “De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13).

A Biblia nemcsak Jézus eljövetelének a módjáról, de a második advent jeleiről is ír. Olvassuk el a következő próféciákat, amelyek Jézus visszajövetelének a jeleire vonatkoznak. Jelöljük meg azokat, amelyek teljesedését láthatjuk.

1. Hamis messiások (Mt 24:4-5)

7. Az emberek rettegnek (Lk 21:26)

2. Háborúk és háborúk hírei (Mt 24:6-7a)

8. Egyre nagyobb lesz a tudás (Dán 12:4)

3. Éhínségek (Mt 24:7b

9. Jelek és csodák (Lk 21:11)

4. Járványok (Lk 21:11)

10. A hitetlenség terjedése (2Pét 3:3-4)

5. Földrengések (Mt 24:7b)

11. Az evangélium hirdetése (Mt 24,14)

6. Társadalmi problémák (2Tim 3:1-5)

 

Élethű leírás korunkról, bámulatos, ha arra gondolunk, hogy hosszú évszáza-dokkal, sőt évezredekkel ezelőtt jegyezték le e jövendöléseket! Újabb komoly bizonyíték arra, hogy bízhatunk a Bibliában.

Örömet vagy inkább félelmet váltana ki belőlünk a gondolat, hogy Jézus talán már holnap visszajön? Mire utal válaszunk önmagunkkal és Istenhez fűződő viszonyunkkal kapcsolatban?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Április 20.  

Péntek

Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 305–311. old. “Nabukodonozor álma” című fejezete.

“Krisztus hangja az, amely a pátriárkák és próféták által szól hozzánk Ádám napjaitól az utolsó idők eseményeinek a lezárásáig. Az Üdvözítő mellett az Ótestamentum éppen olyan tisztán és világosan tanúságot tesz, mint az Újtestamentum. A profetikus múltból felragyogó világosság az, amely tisztasággal és szépséggel előhozza Krisztus életét és az Újtestamentum tanításait. Krisztus csodái istenségének bizonyítékai. Annak azonban, hogy Ő a világ Megváltója, még erősebb bizonyítékát találjuk meg, ha az Ótestamentum próféciáit az Újtestamentum történetével hasonlítjuk össze” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 703. old.).

“A cselekvés színterére lépő nemzetek azért foglalhatják el helyüket a földön, hogy megmutatkozzék, betöltik-e a ’Vigyázó’ és a ’Szent’ szándékát. A prófécia felvázolta a világ nagy birodalmainak – Babilónia, Médo-Perzsia, Görögország és Róma - emelkedését és útját. Mindegyiküknél – mint a kevésbé hatalmas nemzeteknél is – a történelem megismételte önmagát. Mindegyik kapott próbaidőt; mindegyik kudarcot vallott, dicsőségük megfakult, hatalmuk elmúlt” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 331. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

  1. Beszélgessünk a héten felvetett gondolatokról. Mi segített legjobban megérteni a próféciák szerepét, hatását?

  2. A próféciákban olyan sok bizonyítékot találunk a Szentírás hitelességét illetően. Miért nem hajlandó sok ember mégsem elfogadni e bizonyítékokat? Még milyen más okai lehetnek ennek? Mit tehetünk a gátak eltávolításáért?

  3. Sok fura tanítás kering a próféciákról. Mit tehetünk, hogy gyülekezetünk tagjai erősen álljanak a bibliai próféciák és a mögöttük meghúzódó elvek alapján?

 

                        Bizalom

Bízni abban, hogy Isten mindig előttünk lép, nem is olyan egyszerű. Főleg olyan helyzetben nem, amikor az ember beteg és kiszolgáltatottnak érzi magát.

Az orvos megállapította, hogy nem kerülhetem el a műtétet. Először rosszul érintett a hír, de sokat imádkoztam, és az operáció előtt teljes nyugalom szállt rám. Ám sajnos komplikációk léptek fel. A kórházi kezelés hosszabb lett, fájdalmaim voltak. Miért alakult így a helyzetem? – tűnődtem.

Amikor már arra a döntésre vártam: jöhetnek-e értem, hogy végre hazavigyenek, vagy még tovább kell a kórházban maradnom, a szobatársaim 4–5 órai várakozás után kérdezgetni kezdték, hogy nem vagyok-e türelmetlen. Úgy éreztem, jó lesz, ahogy történik.

Ezidő alatt súlyos beteg asszonyt hoztak a kórterembe vidékről. Nem kísérte senki. Többször is segítségre szorult. Szobatársaim szintén olyan állapotban voltak, hogy nem tudtak felkelni az ágyból. Azon vettem észre magam: már arra kértem az Urat, hadd maradjak tovább, hogy segíthessek. Így is történt. Hamarosan megtudtam a döntést: maradnom kellett. Fájdalmaim ellenére is fel tudott használni Isten eszközül. Ha kellett, egy pohár vízzel vagy melegebb ruhadarabbal, vigasztaló, bátorító szóval. Ezt világos válasznak éreztem a miértekre. Nem volt véletlen semmi, hiszen szükség volt a segítségemre. Ettől én is erősebb lettem. Jézusra gondoltam, amikor itt járt a földön. Az Atya megerősítette.

Bízunk-e Istenben feltétel nélkül minden helyzetben? Isten mindent, mindennek az okát tudja. Betegen is fel tud használni, ha bízunk benne, és nem adjuk át magunkat az elkeseredésnek. A fájdalmas, mások által szerencsétlennek ítélt helyzetek is hozhatnak jót.

Hat betegtársamnak küldtem karácsonyi üdvözlőlapot, a borítékba betettem egy-egy Boldog Élet folyóiratot is. Imádkozom értük, és hiszem, hogy az Úr elvégzi a többit.

Kovács Zsuzsanna