TANÍTÓI MELLÉKLET

3. tanulmány  −  2007 Április 14 - 20.

Tanulmány Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Beteljesedett bibliai próféciák

A szombatiskolai tanító célkitűzései

 1. Az ismeretek szintjén tudatosítani a csoport tagjaiban, hogy a prófétákat Isten hívta el, hogy olyan dolgok és események felől jövendöljenek, amelyeket mások nem látnak, nem ismernek, nem értenek.

 2. Érzelmi szinten sugallni a résztvevők számára, hogy hitünket megerősítik a beteljesült próféciák.

 3. Gyakorlati szinten a Jézus második eljövetelére utaló jövendölések megértésére törekedni.

A tanulmány vázlata

I. Bizalom a próféciákban (Jn 13:19)

 1. A próféciák célja hitünk megerősítése. Említs meg néhány nagy bibliai próféciát. Hogyan erősítik ezek a hitedet?

 2. Jézus figyelmeztetett: lesznek majd hamis próféták is! Hogyan lehet egy hamis prófétát beazonosítani?

 3. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy valaki igaz próféta-e vagy sem?

II. A próféciák beteljesedése (Ésa 7:14; Mt 1:21)

 1. Mutass rá arra, hogy miként teljesednek a legnagyobb pontossággal a Biblia jövendölései.

 2. Említsd meg a messianisztikus próféciák néhány Jézusra utaló elemét (ld. Ésa 7:14; 9:6-7).

 3. Az Emmaus felé vezető úton Jézus miért tett utalást a rá vonatkozó messianisztikus jövendölésekre, miközben útitársaival beszélgetett? (Lk 24:13-18)

III. Jövendő események (Mt 24:3)

 1. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a második adventre vonatkozó jövendölések be fognak teljesedni?

 2. Miért volt annyira fontos, hogy Jézus közölje tanítványaival visszajövetele jeleit?

 3. Beszélgessetek arról, hogy milyen szerepünk van a második adventet megelőző profetikus események forgatagában.

Összefoglalás

A próféciák beteljesedése hitelességük legszilárdabb bizonyítéka.

Motiváció

A bizalom egy személy (vagy dolog) jellemébe, gerincességébe vetett megingathatatlan hit.

A meteorológiai előrejelzések egybehangzóak: gyönyörű nap lesz. A radarok, műholdak és meteorológiai állomások egyöntetűen kijelentik: az égbolt felhőtlen lesz.

Ennek tudatában nem habozol: készülődni kezdesz, hogy családoddal együtt kirándulni menj. Meg vagy győződve afelől, hogy a meteorológusok tudták, mit mondanak, amikor kijelentették, hogy szép idő lesz aznap.

Mennyire meglepődsz, amikor egy fa kellemes árnyékában, egy kempingszékben pihenve észreveszed, hogy fekete felhők gyülekeznek vészjóslóan az égbolton, majd hirtelen nagy cseppekben elered az eső! Úgy tűnik, a következő alkalommal nem fogsz már annyira bízni a meteorológusokban.

A világ jövőjére vonatkozó emberi előrejelzések zöme nem a legpontosabb, jóllehet tudományos adatokra alapoz. Csak Egyvalaki ismeri a jövőt és képes elmondani nekünk is, hogy mi fog valójában történni. Az Istentől származó próféciák benne vannak a Bibliában, és mi is megismerhetjük azokat.

A tanulmány elmélyítése

I. Profetikus jóváhagyás (Mt 24:32-35; 42-44)

A többi evangélistától eltérően Máté még jobban kidomborítja az igazságot, hogy a végidő eseményei minimális figyelmeztetések közepette fognak érni bennünket. Olyan váratlanul törnek ránk, mint a tolvaj, aki észrevétlenül belopakodik valakinek a házába. Készülhetsz az eseményre, elővigyázatosságból meghozhatod a megfelelő intézkedéseket, a pontos időpontot azonban nem tudhatod. A fügefa példája nagyon tanulságos. Késő tavasszal virágzik. Ha előbb megvárod, hogy kivirágozzék, és csak azután kezdesz készülődni a nyári hőségre, túl késő lesz, mivel a fügefa kivirágzásakor már beköszöntött a nyár.

Elmélkedésre szánt kérdés

Egyesek úgy vélik, ráérnek előbb megvárni a végidő jeleit, és csak azután kezdenek el Jézus eljövetelére készülni. Mi a gond az effajta viszonyulási móddal?

II. Az első próféciák (1Móz 3:14-15)

Az összes időpróféciák közül talán ez a legnehezebben értelmezhető jövendölés. Íme, néhány elem, amelyet az értelmezéskor figyelembe kell vennünk:

III. Dániel 2. fejezetének jövendölése

Elmélkedésre szánt kérdés

A vasból álló lábszárak, valamint a részint vasból és részint cserépből álló lábfejek és lábujjak a modern Európa képét idézik fel bennünk. E jelképes jelentés vitát szíthat az adventista olvasók körében, főként most, az Egyesült Európa kialakulásának korában (az egység, ami a pénzeszközt illeti, részint már meg is valósult). A bibliai prófécia szerint azonban Európa mindvégig megosztott marad. Beszélgessetek erről a kérdésről.

IV. A Messiás a próféciában

Olvasd el újra az Ésa 52:13 – 53:12-ig terjedő, szolgálatról szóló igerészt. A szó, amelyet a szombatiskolai óra keretében ki kell emelnünk ebből a szövegrészből: a “szolga”.

A messianisztikus próféciák értelmezéseinek javarésze politikai és katonai értelemben meghatározó, erős személyiségű Messiást jövendölt. Ésaiásig oly sokszor győzték le Izraelt nálánál gazdaságilag és katonailag erősebb nemzetek, hogy abban reménykedtek: Isten nekik is megadja majd azt a szabadítót, akinek vezetésével sikerül legyőzniük ellenségeiket. Amikor Ésaiás megfogalmazta ezen jövendölését, nagyon kevesen értették meg, hogy miként lehet vezető egy olyan személy, aki szolga, és miként rejtőzhet erő a szolgálatban. E paradoxon értelme mindaddig rejtve maradt, míg Jézus, az ő élete példája révén be nem mutatta azt. Mindazonáltal még akkor is sokan voltak, akiket inkább az érdekelt, hogy milyen előnyeik származhatnak Jézus földi, politikai uralkodásából.

Elmélkedésre szánt kérdések

Sokan tévesen értelmezték a Jézus első eljövetelére szóló próféciákat, következésképpen egyházának is más szerepet szántak, mint amit maga Jézus eltervezett. Mi mit értelmezhetünk tévesen Jézus személyére és szerepére vonatkozóan? Például: mi is azt szeretnénk, hogy Jézus egyháza hatalommal bírjon a földön, és elismerjék a földi hatalmak, jóllehet Ő szolgálatot vár el a részéről?

V. A második eljövetel (Mt 24)

Máté evangéliumának 24. fejezete a második eljövetelt megelőző események legtisztább és legteljesebb leírása. Máté egyértelműen rámutat arra, hogy a végidő jelei azért is fontosak számunkra, mert meggyőznek afelől, hogy Isten méltó a bizalomra, önző számítgatásokra azonban alkalmatlanok. A Jézus által felsorolt jelek beteljesedése folyamatban van, kezdve az Ő korának eseményeitől (a templom lerombolásától [2. vers]) egészen napjainkig (“mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég” [6. vers]). Adottak tehát a jelek, ismeretlen azonban az időpont. Nem bölcs dolog tehát időpontokat meghatározni Jézus második eljövetelére.

A tanultak gyakorlatba ültetése

Elmélkedésre szánt kérdések

Figyelembe véve azt, hogy Jézus Máté 24. fejezetében hangsúlyozza: nem tudhatjuk visszajövetelének pontos idejét, és hogy ezen esemény olyan meglepetésszerű lesz, akár a tolvaj “látogatása”, melyik a legmegfelelőbb módja annak, ahogyan a végidei jövendölésekről beszélhetünk? Mi az, amit bizonyossággal kijelenthetünk Jézus visszajövetelével kapcsolatosan (például: nagyon hamar bekövetkezhet, de váratlanul)? Mit nem szabad állítanunk soha (például ezt: “Jézus 2014 júliusában vissza fog jönni!”)?

Alkalmazandó kérdések

Személyes bizonyságtétel

Ismersz-e olyan személyt, aki állandóan időpontokat határoz meg Jézus visszajövetelére? Ismersz-e olyan személyt, aki hiszi, hogy Jézus hamar visszatér, és addig is arra használja fel az idejét, hogy segíti felebarátait? E két személy hogyan tesz bizonyságot a körülötte élő embereknek?

Személyes alkalmazás

Az alábbi illusztráció a képzelet szüleménye, viszont egy igen lényeges szempontot hangsúlyoz:

Néhány szemináriumi diák rendszeresen eljárt kosárlabdázni egy közeli iskola sporttermébe. A teremfelügyelő idős, őszülő férfi türelmetlenül várta, míg a szeminaristák befejezték a játékot. Addig is a Bibliát olvasta.

Egy napon az egyik diák odalépett a teremfelelőshöz, és megkérdezte: “Mit olvas?” “A Jelenések könyvét.” – válaszolt az idős férfi. Mivel tudta, mennyire nehéz olvasmány, a szeminarista fiatalember elcsodálkozott az idős férfi válaszán. “És meg is érti, amit olvas?” “Igen, megértem.” – biztosította őt a teremfelelős. “Valóban? És mit ír ott? Mi az üzenete ennek a könyvnek?”

“Nagyon egyszerű: a Jelenések könyve azt üzeni, hogy Jézus végül győzni fog!”

A teológus-növendék rájött, hogy az öregember jobban ismerte a Jelenések könyvét, mint ő.

A Biblia jövendölései méltók a bizalomra. Összetett voltuk ellenére céljuk módfelett egyszerű: növelni Jézusba vetett bizalmunkat. Ellenben ha tévesen értelmezik és jövendő események megjóslására alkalmazzák, megbotránkozást válthatnak ki. Mivel túl sokat foglalkoznak a jelekkel és az eseményekkel, egyesek szem elől téveszthetik a Jézusba vetett bizalmat. Ne felejtsük el Jézus szavait: “Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higgyétek majd, hogy Én vagyok” (Jn 13:19).

Elmélkedésre szánt gondolat

Ha figyelemmel kíséred a tévében vagy az újságok által közölt híreket, végezd el a következő gyakorlatot: minden hír után mondd magadnak: “Isten előrelátta ezeket az eseményeket, és függetlenül attól, hogy mennyire súlyosnak tűnik a helyzet, végül Istené a győzelem!”