TANÍTÓI MELLÉKLET

8. tanulmány  −  2006 augusztus 12 - 18.

1844-RŐL KÖZÉRTHETŐEN

Kulcsszöveg: Mt 27:51.

A tanulmány célja

 1. Segíteni a csoport tagjainak minél egyszerűbb módon megérteni 1844 jelentőségét.

 2. Hangsúlyozni a tényt, hogy a prófécia, amely 1844-hez vezet, mennyei és lelki valóságokra utaló jövendölés.

A tanulmány vázlata

I. 1844, egyszerűsítve (Dán 8:14)

 1. Az időprófécia, amely 1844-hez vezet, egy átfogó profetikus kép – a 2.300 nap – része, amelyről Dániel 8. és 9. fejezete beszél.

 2. Egy egyszerű számítás összekapcsolja 1844-et a 70 hetes próféciával, amely Kr. e. 457-ben vette kezdetét. Magába foglalja Jézus munkásságának kezdetét és keresztre feszítését – Kr. u. 27-ben illetve 31-ben.

 3. A tény, hogy Jézust Keresztelő János keresztelte meg, bizonyítja, hogy meghatározó kapcsolat van Jézus és az emberiség között. A keresztség – amely isteni rendelés – reménnyel tölt el, hogy Krisztus mindig kész megszabadítani naponkénti lelki küzdelmeinkből, és békét hoz szívünkbe.

II. “És senkije sem lesz” (Dán 9:26 – Károli)

 1. Krisztus kereszthalála engesztelő áldozat a világért, amely megérdemli a halált.

 2. Krisztus azért halt meg, hogy visszahozza az elesett embert Isten elé, az embert, akinek az Istennel való kapcsolatát a bűn megrontotta.

 3. Krisztus helyettünk elszenvedett halála a biztosíték arra, hogy tetteinkre üdvünkért kifolyt drága vére kifizette a büntetést – függetlenül attól, hogy mennyire süllyedtünk mélyre a bűnben.

Összefoglalás

1844 azért fontos, mert megjelöli az egyház történetében a legnagyobb, a második adventet hirdető mozgalom kezdetét. Egy másik ok, amiért rendkívül fontos, az, hogy ebben az évben kezdődött el a mennyben az ítélet folyamata, amely az egész világegyetem bűntől való végérvényes megtisztulásával ér véget.

Magyarázat

A múlt héten a 70 hetes próféciát és jelentését tanulmányoztuk. Megértettük, hogy ez a periódus a 2.300 napos prófécia része (Dán 8:14). Láthattuk ugyanakkor azt is, hogy a 70 hét további három részre van felosztva, kezdve Artaxerxész Jeruzsálem újjáépítésére engedélyt adó dekrétumától, Kr. e. 457-től: 49 év a város és a Templom újjáépítésére, 483 esztendő egészen a Messiás eljöveteléig, és hét év Krisztus áldozata és földi szolgálata igazolásáig. Ezen a héten látni fogjuk, hogy a teljes próféciának a középpontjában Jézus és megváltó munkássága áll. Tanulni fogunk továbbá a Templom újjáépítéséről, a kereszt szerepéről és a mennyei szentély megtisztításáról.

I. A Templom újjáépítése

Dániel 9. fejezete felfedi előttünk a 70 hetes időprófécia kezdetének évét. Olvasd újra Dániel 9:25 versét. A 69 hetes periódus a Jeruzsálem újjáépítését engedélyező rendelet kiadásával kezdődik, amelyre Kr. e. 457-ben került sor. Jeruzsálem utcáinak, falainak és Templomának újjáépítése hét hetet, azaz 49 évet tartott. Ez is igazolja a tényt, hogy Isten betartja az ígéreteit. A Jeremiás által adott fogadalom – hogy ti. a rabság 70 évig fog tartani, és hogy Isten népe ezt követően vissza fog térni Jeruzsálembe – pontosan beteljesedett. Isten közeledik az ő népéhez, ígéretéhez híven. Újfent bebizonyosodik, hogy Isten “bennünk lakozik és közöttük jár”.

II. A Felkent szolgálata

1Móz 3:15 versében Isten először tesz evangéliumi ígéretet, amely “mikor pedig eljött az időnek teljessége” (Gal 4:4), be is teljesedett. Dániel 9. fejezete leleplezi Isten tervét ezen ígéret valóra válására: Krisztus testet ölt, s az Isten – emberi testben – közöttünk lakozik, majd meghal bűneink eltörléséért. Gábriel szavai szerint erre az eseményre az artaxerxészi rendelet kiadása után 69 héttel kerül sor. Így jutunk el Kr. u. 27-ig.

Mi történt Kr. u. 27-ben? Megkeresztelkedett Jézus. Ez az esemény nyilvánosan is igazolta messiási hivatását (ld. Mt 3:16-17). A Jordán vizéből való kijövetelétől egészen a keresztig, életútja állandó küzdelem volt Sátánnal. Hirdette Isten országának eljövetelét, és tanítványokat választott magának, hogy továbbfolytassák szolgálatát, hirdetve és teljesítve Isten tervét, mely szerint a menny leereszkedett a földre, hogy engesztelést szerezzen a bűnért és megváltsa a bűnöst. Dániel csodálatos szavakkal vázolja fel az Úr küldetését: “Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek Szentje” (Dán 9:24).

Dán 9:26-27 verseiből megtudhatjuk, hogyan fog teljesedni Krisztus szolgálatának egy része, és hogy erre a 70 hetes időszak utolsó hetében fog sor kerülni. Eme utolsó hét közepén (körülbelül Kr. u. 31-ben) “kiirttatik a Messiás” (26. vers). Jézus áldozata “véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak” (27. vers). Ez nyilván a keresztre utal, amelyen Krisztus érettünk való áldozattá vált (Róm 5:6-8; 6:10; 2Kor 5:15; Zsid 9:15; 1Pt 3:18). “Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben semmi részünk nincs. Elszenvedte halálunkat, hogy elnyerhessük az Ő életét, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg – Ésa 53:5” (Ellen G. White, Jézus élete, Advent, 1989, 16-17).

Dán 9:25 verse ezt még megtoldja egy részlettel: “És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget”. Miután az utolsó hét felénél a Felkent kiirttatik, a hét a szövetség igazolásával, megerősítésével ér véget. Az utolsó hét vége elvezet Kr. u. 34-be, amikor is István vértanúként, megkövezés áldozataként meghalt. Ugyancsak ebben az évben tért meg Saul, s a majdani népek apostolának választását a Szentlélek is jóváhagyta. Ily módon vált valósággá Isten Ábrahámnak tett ígérete, hogy ti. “az ő magjában áldatnak meg a földnek minden nemzetségei” (1Móz 22:15-18).

III. A mennyei szentély megtisztíttatása

A 9. fejezetében Gábriel megmagyarázza Dánielnek a 2.300 évre szóló időpróféciát (Dán 8:14). Az angyal részletesen megmagyarázza ebből az időszakból a 490 esztendős periódust, a jeruzsálemi Templom újjáépítéséről kezdve a Messiás eljöveteléig, kitérvén a keresztre és Isten szövetségének megerősítésére. Ehhez a 490 esztendőhöz van biztos kiindulópontunk – Kr. u. 457, a Jeruzsálem újjáépítésére kiadott dekrétum éve. De hol van az idősíkon a 2.300 éves időprófécia kezdete? A válasz az angyal szavaiban keresendő: “Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra” (Dán 9:24). Ez azt jelenti, hogy a 70 hetes periódus – a 490 év – a 2.300 éves időszakból “szabatott le”. Ebből következik, hogy a 2.300 éves időprófécia ugyanabban az évben kezdődik, mint a 490 év esetében. A számítás egyszerű: a 2.300 év Kr. u. 1844-ben jár el, amely évben történnie kellett valaminek a mennyei szentéllyel – “... azután kiderül a szenthely igazsága” (Dán 8:14).

A 12. tanulmányban visszatérünk még erre a témára.

Személyes bizonyságtétel

Edgar Allan Poe azt írta egyik bűnügyi novellájában, hogy ott van a legjobb rejtekhely valami számára, ahol mindenki láthatja. Ez a kiindulópontja híres elbeszélésének, “Az ellopott levél”-nek is. Allan Poe után több mint 150 éven át számos író vette át és alkalmazta történeteiben ezt az ötletet. Csakhogy ez az ötlet nem allanpoe-i szabadalom. Isten “megelőzte” őt, főként ha a szentély megtisztításának próféciájára gondolunk. Ahogy az előbbi tanulmányok egyikében már láthattuk, a parancs egyértelmű: a szenthelynek meg kell tisztulnia. De mikor kerül sor erre az eseményre? Hogyan kapcsolódik ez a többi próféciákhoz? Milyen oka van ennek?

A válasz megtalálható e heti tanulmányunkban. A szentély megtisztítása kezdetének időpontját úgy kell kiszámítanunk, hogy a két időpróféciát – a 70 hétre és a 2.300 napra vonatkozót – párhuzamosan göngyölítjük fel, valamint úgy, hogy mindkettőnek egy a kiindulópontja. Másképp a kettő nem talál egymással. Ha egymás mellé állítjuk a két periódus vázlatát, észrevesszük, hogy a 2.300 év 1844-ben jár le.

A keresztény világ legnagyobb részének még (f)el kell ismernie ezt az igazságot. Sokan közülük a diszpenzációs távlat mellett kardoskodnak, amely keveri a próféciákat és a dátumokat, olyan forgatókönyv-vázlatokat produkálva, amelyek érdekesek és izgalmasak ugyan, csak éppen nem igazak.

Ha elvégezzük a matematikai számítást, amelyet e heti tanulmányunk részletez, meggyőződhetünk 1844 fontosságáról és a bibliai prófécia teljesedésében játszott szerepéről. Ismerve ezt az igazságot, megoszthatod azokkal is, akiknek szükségük van tudniuk róla: a hitetlenekkel, akik felfedezhetik benne a Biblia igaz voltának bizonyítékát, és a hívőkkel, akik eszközként használhatják fel ezt az ismeretet a Szentírás mélyebb megértéséhez.

“No jertek, törvénykezzünk...”

 1. Ha a vizsgálati ítélet 1844-ben kezdődött el, és a Krisztusban elhunyt hívők voltak az elsők, akik felett ítélkeztek, honnan tudhatom, hogy mikor kezdődik el az élők feletti ítélet? Vagy már el is kezdődött?

 2. Tudhatom-e egyáltalán, hogy ítélkeztek-e már a személyem felett?

 3. Megtudhatom-e, hogy milyen döntés született a személyemet illetően?

 4. Milyen végzetes hibát követ el az, aki ekképpen gondolkozik?