TANÍTÓI MELLÉKLET

4. tanulmány  −  2006 július 15 - 21.

Tanulmány Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Dániel 7

Kulcsszöveg: Dán 7:22.

A tanulmány célja

 1. Erősíteni az Istenbe és Isten jövő feletti ellenőrző erejébe vetett hitet.

 2. Elemezni a preadvent ítélet jelentőségét.

A tanulmány vázlata

I. A világ birodalmai (Dán 7:3-7.15-17)

 1. Akárcsak Dániel 2. fejezete, a 7. fejezet is egy olyan forgatókönyvet vázol fel, amely megjövendöli négy, egymást követő világbirodalom felemelkedését és bukását.

 2. Babilont oroszlán, Médó-Perzsiát medve, Görögországot párduc, Rómát pedig egy félelmetes fenevad jelképezi.

 3. Dániel 7. fejezete rendkívüli pontossággal mutatja be a világ történelmének több, mint 2.500 évét.

II. A gonosz egy ereje (Dán 7:8.24)

 1. Dániel 7. fejezete részletesen bemutatja a kis szarv által jelképezett erő megkülönböztető jegyeit.

 2. A kis szarv az Antikrisztus szellemét hordozza magában, amelyre 1Jn 4:3 verse is utalást tesz.

 3. A kis szarv a Római Birodalmat jelképezi: úgy a pogány Rómát, mint a pápaságot.

 4. A kis szarv Isten népének megsemmisítését tervezi.

III. Összegyűl a mennyei törvényszék (Dán 7:9)

 1. A mennyei törvényszék összegyűlése a kis szarv végleges megsemmisítését eredményezi.

 2. A vizsgálati ítéletre Krisztus második eljövetele és Isten örök országa végső megalapítása előtt kerül sor.

 3. A Krisztusba vetett hit által bizonyságunk van afelől, hogy mi is honpolgárai leszünk ennek az országnak.

Összefoglalás

Dániel 7. fejezete átfogó profetikus képet rajzol meg több, mint 2.500 év történelméről. A Korai Babilontól kezdve egészen napjainkig terjedő időintervallumot felvázoló prófécia félrelebbenti a jövő elől a függönyt, és pontosan megmutatja, miként lép közbe Isten az emberiség történelmébe.

Magyarázat

Dániel 2. fejezete a világtörténelem vázlata a próféta korától egészen Isten országának megalapításáig. A 7. fejezet szinte párhuzamos a 2. fejezettel, annyi különbséggel csupán, hogy több részletet tartalmaz az utolsó birodalomról, annak vallási természetére és arrogáns igényeire összpontosítva. Ily módon bemutatja számunkra a nagy küzdelem rendkívüli komolyságának voltát, Isten népének üdvözülését, valamint Isten végső diadalának bizonyosságát. Ezzel egy időben Dániel 7. fejezete megtanít arra, hogy a történelem Isten kezében van, és hogy az meggátolhatatlanul Isten országa megalapítása felé halad. Ezen a héten a 2. és a 7. fejezet közti párhuzamról, Róma erejéről és a mennyei ítéletről fogunk tanulni.

I. Dániel 2. és 7. fejezete

A Dániel 2. fejezetében bemutatott álmot Nabukodonozor látta, a 7. fejezetben leírt látomást pedig Dániel. Míg az első álom egy állóképet mutat be, a második egy annál részletesebb panorámát. Olvasd el Dán 7:2 versét. A szelek az uralkodó földi hatalmak ingatagságát, kegyetlenségét és becsvágyát jelképezik. A tenger valószínűleg maga a Földközi tenger, amely lényeges szerepet játszott az ókor történelmében úgy a perzsák, mint a görögök és a rómaiak esetében. A tenger gyakran a pogány népek jelképe. Az állatok olyan erők szimbólumai, amelyek egymást követve jönnek fel, és egy a céljuk: ellenállni Isten akaratának és terveinek (ld. Ésa 27:1; 51:9; Ez 29:3).

Dániel 2. fejezete bemutatja Babilont, Médó-Perzsiát, Görögországot, Rómát és az ebből származó nemzeteket egészen addig, míg Isten közbe nem lép és meg nem alapítja örök országát. Dániel 7. fejezete szimbólumok gyanánt egy oroszlánt, egy medvét, egy párducot és egy olyan állatot használ, amelyet állattani fogalmakkal lehetetlen osztályozni: “rettenetes, iszonyú és rendkívül erős” (Dán 7:7). A próféta hangsúlyozza e fenevad elrettentő természetét. De kit is jelképez ez a fenevad? Ha a 2. és a 7. fejezet két, egymással párhuzamos képsor, mely ugyanazt a jövőbeli valóságot vázolja fel, mivel a 2. fejezet Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és Róma egymást követő uralmát mutatja be, értelemszerűen a 7. fejezet is ugyanazokat a hatalmakat kell hogy felsorakoztassa. Következik tehát, hogy a negyedik, félelmetes, iszonyatos fenevad nem más, mint Róma.

II. Róma, a félelmetes erő

Dániel türelmetlenül vágyott arra, hogy megismerje az igazságot “a negyedik állat felől” (Dán 7:19). A magyarázatban, amit az angyal adott neki (ld. a 23-25 verseket), a legfigyelemreméltóbb elem az, hogy ez a rendszer azáltal azonosítható, hogy mi jellemző rá és mit cselekszik vallásos szempontból. Olvasd el Dán 7:25 versét.

A történelem igazolja, hogy beteljesedett a kis szarv által jelképezett pogány illetve pápai Róma erejéről szóló prófécia. A pogány Róma feszítette keresztre Krisztust, és üldözött évtizedeken keresztül halálra több tízezer keresztényt, amikor pedig átadta helyét a pápai Rómának, ez utóbbi felvállalta nemcsak az egyházi, de a politikai hatalmat is, s így századokon keresztül üldözhette mindazokat, akiknek véleménye különbözött az övétől. Ugyancsak a Római Egyház volt az, amely megváltoztatta “az időket és a törvényt” – félretéve a hetedik nap szombatját, s helyébe a vasárnapot vezetve be imádati napként –, valamint nem bibliai alapú doktrínákat honosított meg, amilyen a Mária-imádat, a cselekedetek általi üdvösség, a szentképek vagy a purgatórium tana. A kis szarv e hatalma, mely a római pápaságból emelkedett fel, arra törekedett, hogy földre tiporja Isten országának értékeit, és tette ezt elszántabban és nagyobb sikerrel, mint bármely más vallási vagy politikai hatalom e világ történelmében valaha.

III. A mennyei ítélet

Dániel 7. fejezetének próféciája túllép a kis szarv arrogáns, istenkáromló és üldöző természetén. Dániel figyelmeztet: még akkor is, amikor ez az erő akadálytalanul átmasíroz a világ történelmén, tudnunk kell, hogy Isten a világtörténelem Kormányzója, és hogy ez a hamis vallásos rendszer el fog esni Isten ítélete alatt. Az ítélet leírása rettenetes és sokatmondó (ld. 9-10., 13-14. verseket). Az aggkorú (az Atya Isten) mellett nagyszámú angyalsereg is jelen van. Összegyűl az ítélőszék, és megjelenik Isten Fia, Krisztus, teljes dicsőségében, erejében, szuverenitásában. A Fiú nélkül – aki emberként lejött a Földre, és kinyilatkoztatta számunkra Isten valódi jellemét – az egyetemes konfliktus nem érhet véget. Ő a történelem Ítélőbírója. A Fiú, aki emberi formát vett fel, megítéli a bűn emberét, aki azt állítja magáról, hogy Isten földi helytartója. Ez az ítélet törvénykezik e teljes hamis vallási rendszer felett, amelyet követően a világegyetem feletti szuverén uralom újra jog szerinti Tulajdonosáé lesz (ld. 27. vers).

Van néhány dolog, amit alá kell húznunk ezzel az ítélettel kapcsolatosan. Először is a mennyben zajlik le. Másodsorban Isten országának megalapítása előtt kerül rá sor. Harmadsorban magába foglalja a hamis vallásos rendszer feletti ítéletet, és elvezet az igazság helyreállításához, még mielőtt Isten helyreállítaná királyságát ezen a Földön. Negyedsorban, ez a restauráció magába foglalja azoknak az igazságoknak a helyreállítását is, amelyeket e hamis vallási rendszer lábbal tiport: a szombat igazsága, a Tízparancsolat szentsége, a hit általi megigazulás, a tény, hogy a lélek nem halhatatlan stb. És végül, ötödsorban: Krisztus aktívan részt vesz a mennyei ítéletben, mielőtt visszajönne a Földre megalapítani országát. Mindezek a szempontok azt mutatják, hogy folyamatban van egy preadvent ítélet, amely megkülönbözteti Krisztus valódi követőit a hamisaktól.

Személyes bizonyságtétel

Az Egyesült Államok egyik legismertebb tévébemondója Paul Harvey. Ma, amikor ezt a tanulmányt írom, Paul Harvey 86 esztendős, és még mindig hírrovata van naponta, s emellett egy nagy nézettségű műsor vezetője is. Az adás címe: “The Rest of the Story” (“A történet rejtett részletei”).

A műsor egy-egy történelmi esemény vagy valamely népszerű közéleti személyiség életének színfalai mögé nyújt betekintést. Paul Harvey és munkatársai a közvélemény által kevésbé ismert részletekre fókuszálnak, amely részletek gyökeresen megváltoztathatják a nézőknek az illető témáról, eseményről, személyről alkotott véleményét. A műsor minden alkalommal a következő szavakkal zárul: “Most tehát önök is ismerik immár a történet rejtett részleteit!”

Dániel 7. fejezete nagyon hasonlít ehhez. Újabb és újabb részletekkel egészíti ki a 2. fejezetben bemutatott eseményeket, és még hozzá teszi azt is, hogy következik egy ítélet, amely alól senki sem mentes. Erre az ítéletre pedig még azelőtt sor kerül, hogy Isten visszaállítaná királyságát ezen a Földön.

Ha az emberi szív egyik legégetőbb vágya az igazság és jogosság utáni vágy, akkor a ténynek, hogy igazságos ítéletre fog sor kerülni, örömhírnek kellene lennie mindazok számára, akik az igazság végső helyreállítása után sóvárognak.

Most, ma, a mennyben “tízezerszer tízezren állnak előtte” (Dán 7:10), azaz “tízezerszer tízezren” ítéltetnek meg. Azok számára, akiknek bűneit elfedezi a Bárány vére, biztosított a megbocsátás. A többieknek, akik abban bíznak, hogy saját érdemeikkel elnyerhetik az üdvösséget, szomorúsággal kell majd szembesülniük “történetük rejtett részleteivel”.

Az ítélet eredményének kihirdetéséhez nem lesz szükség tévé- vagy rádióállomásra: az illető személyek számára amúgy is nyilvánvaló lesz. A héten, amikor családod tagjaival, barátaiddal vagy munkatársaiddal beszélgetsz, imádkozz azért, hogy ajánljanak neked olyan személyeket, akik keresik és sóvárogják az igazságot, hogy elmondhasd nekik: hamarosan feljön a valódi, egyetlen igazság hajnala!

“No jertek, törvénykezzünk...”

“Hát nem ti magatok mondjátok, hogy Isten más felekezetűeket is üdvözít, ha őszinték és hűségesen élik a kapott világosságot?” – intézi hozzád a kérdést egy más vallású személy. – “Mi értelme van oly szigorúnak lenni a nyugalomnap, az étkezés, a próféciák és az ember halál utáni állapota kérdését illetően, ha úgyis biztosított az üdvösség a hívő ember számára? Mire jó tehát a még több ismeret?”

Gyakran szembesülünk ezekkel a kérdésekkel. A bibliai álláspontot alátámasztásakor érvként milyen válaszokat fogalmazunk meg?